צדקה - מעלות הצדקה וגמילות חסדים

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבהצדקה - מעלת הצדקה וגמילות חסדים - ספר המידות


ערך אמת
יב. תקון לפה - שיתן צדקה:
טו. מי שנותן צדקה שכרו שיזכה לאמת:
כג. מי שרחוק מאמת, רחוק מצדקה:

ערך אמונה
יח. אמונה חשוב כצדקה:
ל.
אמונה בא על ידי צדקה
מג. אין ירושלים נפדית אלא בצדקה
נט. תקון לפה - שיתן צדקה
סב. מי שנותן צדקה - שכרו שיזכה לאמת

ערך בנים
כא. כל הרודף צדקה, זוכה לבנים בעלי עשר, בעלי חכמה, בעלי אגדה
פג. כשאיש ואשה רוחצים ידיהם ונותנים צדקה קדם התשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים, שהם מולידים

ערך בנים חלק שני
כב. על ידי צדקה זוכה לבנים

ערך בושה
יג. על ידי צדקה לשם שמים תבא למדת בושה
כב. כשמבישין אותך, תתן צדקה
כג. על ידי צדקה תזכה למדת בושה

ערך גאוה
ו.
סגולה לבטל גאוה, לתן צדקה
לא. עני שהוא שפל רוח, אף על פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מעשיר בעל גאוה, אף על פי שנותן צדק

ערך גניבה וגזלה
ז.
מי שקופץ ידו מצדקה, גזלנים באים עליו

ערך דרך
ח.
כשתלך בדרך, תתן קדם לצדקה

ערך המתקת הדין
א. בשעה שמשגרין על האדם את היסורין, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי סם פלוני. אבל "תשובה תפלה וצדקה" מבטלין השבועה:
ד.
כשיש לאדם צער, יתן צדקה, והצדקה הוי כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון - דיניו בטל
ט.
ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם: צדקה, צעקה, שנוי השם, שנוי מעשה
לא. על ידי צדקה מהפך המשפט והדין למדת חסד
לה. על ידי צדקה שנותנין לאדם הגון, תזכה להמשיך חסד גם לאוהבך
פ.
הצדקה ממתיק הדין
צד. המתקת הדינים הוא על ידי הגורל כמו לעזאזל. (פרוש דבר זה שמעתי מפיו הקדוש בשעת כתיבתי לפניו, שיקח שני מטבעות ויפיל עליהם גורל, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. והמטבע שעלה עליה הגורל לה' יתן אותה לצדקה, והשניה שעלה עליה הגורל לעזאזל ישליך אותה לאבוד, ועל ידי זה נמתק הדינים)

ערך המתקת הדין חלק שני
ה.
על ידי צדקה ממתיק הדין של לעתיד לבוא, הינו יום הדין של עתיד לבוא

ערך הרהורים
ס.
מי שיש לו הרהורי נשים, בטולם - על ידי שלא יגנב דעת הבריות:
סא. גם על ידי צדקה

ערך התנשאות
ה.
על ידי הצדקה מתנשא

ערך הריון
א. סגולה להריון - שתשא אצלה עץ קטן מגג שעל קבר הצדיק או מגנט ולתן צדקה
ערך זכירה
יא. מי שהוא שכחן, יתן צדקה

ערך חן
א. על ידי צדקה זוכה לחן

ערך חידושין דאורייתא חלק שני
ז.
מחדשי אוריתא צריכים ללמד קדם החדוש פוסקים וגם אחר כך. והלמוד פוסקים הוא השמירה של החדושין, שלא יגע בהן זר. גם כשרוצה לעשות צדקה צריך לעשות כן כמו בחדושין:
ח.
החדושין דאוריתא והצדקה, כל אחד מעורר את חברו

ערך ישועה
ה.
על ידי צדקה בא ישועה

ערך צדקה
יג. על ידי צדקה תזכה, שלא תצטרך לישועת אדם

ערך כעס
לט. על ידי צדקה נתבטל הכע

ערך למוד
עח. על ידי צדקה לשמה תזכה לתורה לשמה

ערך מריבה חלק שני
ו.
על ידי צדקה בסבה קלה הוא מכניע את אויביו, והקדוש ברוך הוא מצילו מסבות גדולות של אויביו

ערך ממון
ל.
אין הגשמים נעצרין אלא על פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים
נט. כשרואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהם צדקה
פו. על ידי צדקה זוכין לפרנסה
צ.
על ידי צדקה יהיה לך הרחבה
צב. העוסק בתורה ובצדקה, זוכה לעשירות

ערך מפלת
א. סגולה למפלת נפלים שתשא אצלה מגנט, גם תשא אצלה חתיכת עץ מקבר הצדיק, גם יתן צדקה

ערך נדה
א. אשה שהיא מרובה בדמים, היא דברנית; ואל תתיפה בעיני בני אדם, גם תרחץ את עצמה במי מעינות, גם אל תיגע את עצמה הרבה, גם בעלה יזהר בנטילת ידים, גם אל תכעס, גם אחר הטבילה תתן צדקה. גם בעלה ילמד מסכת נדה ואחר כך יאמר שיר של יום. גם תרחץ את עצמו בדברים, העולים מתוך המצודה מן הנהר, גם תשתה חלב עז, גם תרחץ בנוצת עזים, גם תעשן את עצמה בלבונה:

ערך סגולה חלק שני
יא. תפוחים מסוגלים למקשה לילד:

סגולה לחולה - להסתכל על הציצית. (והסוד בפסוק: "הנה בנך יוסף בא אליך", כי כל אלו התבות מרמזין על הציצית, הינו מנין החוטין והחוליות והקשרים כמו שמבאר בפרי עץ חיים, עיין שם, ועל ידי זה: "ויתחזק ישראל"). ועין בלקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז. סגולה לחולה נופל - שיפזר צדקה. פ'זר נ'תן ל'אביונים (לקוטי מוהר"ן כט). סגולה למקשה לילד, שתרחץ ביין מלפניה ומאחוריה; נכנס יין יצא סוד:

ערך פחד
ה.
בצדקה תבטל את הפחד

ערך פדיון שבויים חלק שני
א. סגולת הצדקה לבטל כל אלו הענשים

ערך צדקה
א.
כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ומליצי ישר בין ישראל לאביהם שבשמים:
ב.
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה:
ג.
ומצלת מן המיתה:
ד.
ומקבל פני השכינה:
ה.
ונעשה מלוה להקדוש ברוך הוא:
ו.
ונתרומם מזלו:
ז.
ונקרא צדיק גמור:
ח.
על ידי צדקה נעשה סור מרע:
ט.
מצוה לזון אלו שעוסקים בתורה יותר מאלו שאין עוסקין, אבל לענין דינא אין לחלק:
י.
כשמוציא גזלה מתחת יד חברו, כאלו נתן צדקה:
יא. הפשרה היא משפט, שיש בו צדקה:
יב. הנותן צדקה לעני שאינו הגון, אין מקבל על זה שכר:
יג. צריך להחזיק טובה לנותן, ואל תאמר שלא נתן לך משלו:
יד. שקולה צדקה כנגד כל המצוות:
טו. גדול המעשה יותר מן העושה:
טז. כל פרוטה ופרוטה מצטרפין לחשבון גדול:
יז. גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה:
יח. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש, והמפיסו מתברך באחת עשרה:
יט. הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות וממציא לו בני אדם מהוגנים כדי לקבל עליהם שכר, וזוכה לבנים בעלי עשר, בעלי חכמה, בעלי אגדה:
כ.
בראש השנה דנין את האדם כמה יפסיד, ואם זכה נותן זה הממון לעניים. :
כא. ירושלים נפדית בצדקה:
כב. על ידי צדקה נתכפר לאחאב מחצה:
כג. הכנסת אורחים מגן על חטא עבודה זרה:
כד. גדולה הכנסת אורחים שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים:
כה. המזמין עכו"ם בתוך ביתו ומשמש עליו, גורם גלות לבניו:
כו. כשהעולם אין נותנים צדקה, המלכות גוזר גזרות רעות ולוקח ממונם:
כז. יתן לצדקה בשתי ידים, ויהיה תפלתו נשמעת:
כח. על ידי הנדיבות תהיה לך תקומה:
כט. על ידי צדקה בא אמונה:
ל.
מי שהולך בשביל צדקות, הוא משכך חמה מן העולם:
לא. גם זוכה לאמת:
לב. על ידי צדקה יהיה לך בנים, ויהיה שלום ביניהם:
לג. על ידי צדקה הפרות מצמיחין:
לד. על ידי צדקה מקרב הישועה:
לה. בעת צרה מזכירין לו הצדקות שנתן:
לו. על ידי צדקה שתתן, גם השרים והמלכים יהיו עמך בשלום:
לז. על ידי צדקה לא ישמע אדם חמס ושוד ושבר:
לח. על ידי צדקה זוכה אדם לחן:
לט. מי שמדבר לבני אדם, שיתנו צדקה, הוא מרבה ישועה:
מ.
כשאין בעיר מי לסמך את העניים, בא שרפה:
מא. בזכות הצדקה נצול מגאוה:
מב. אמונה חשוב כצדקה:
מג. על ידי צדקה לשם שמים בא למדת בושה:
מד. על ידי הנדיבות יבוא לאהבת הצדיקים:
מה. מי שגוזל את העני, בזיונות באים עליו:
מו. מי שנותן צדקה, כאלו מביא קרבן:
מז. על ידי צדקה בא גשם:
מח. על ידי צדקה אין מגרשין את בני ישראל ממקומם:
מט. כשאנשים נותנים צדקה, על ידי זה הפרות נתברכין והשלום בעולם:
נ.
על ידי אמת רואים את הצדקה שאתה עושה:
נא. צדקה מגן על זרעו של אדם:
נב. מי שמתפלל על חברו, נחשב לו כצדקה:
נג. מי שיש לו די ספוקו, ואף על פי כן עינו רעה בעניים, שבאים ופושטים ידיהם, שיתן להם, גם מי שנותן על מחצית שכר, והם עמלים ומביאים לו מחציתו, וכשרואה שהם מרויחין ויש להם פרנסתם ודי ספוקם, הוא מצר על זה, כי עינו רעה, עליו נתקים הנבואה, הנכתב אחר פסוק "במלאות שפקו יצר לו" עד "זה חלק אדם רשע":
נד. מי שעושה חסד עם אוהבי השם יתברך, על ידי זה מתקן פגם הברית:
נה. בזכות עניים אנו נצולים מן הגויים:
נו. כשאתה עושה מצוה, תראה שהמצוה לא תהיה בחנם, אלא בכסף מלא:
נז. בעוון תרומות ומעשרות השמים נעצרים והיקר הוה:
נח. השמחה בצדקה היא סימן על לב שלם:
נט. עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך:
ס.
כל המשגר מתנותיו לכהן אחד, מביא רעב לעולם:
סא. המטיל מלאי לכיס של תלמיד חכם, זוכה לישב בישיבה של מעלה:
סב. גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות:
סג. גדולה גמילות חסדים מן הצדקה:
סד. שמא תאמר כל הבא לקפץ ולתן צדקה, מספיקין בידו, וממציאין לו אנשים מהוגנים, תלמוד לומר: מה יקר, צריך לטרח ולרדף אחריהם, לפי שאינם מצויים לזכות עם מהוגנים:
סה. הצדקה הוא בשני פנים: כמתנת ידו וכברכת ה':
סו. מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו ומקבל מאחרים, תדע שנפרעין ממנו לאחר מותו, שנעשה עבד לזה שלקח ממנו:
סז. מי שנותן צדקה, אף על פי כן יכול להיות שירד מנכסיו:
סח. כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאלו עובד עבודה זרה:
סט. הגוזז נכסיו, נצול מדינה של גיהנם:
ע.
אפלו עני יתן צדקה, ואין מראין לו סימני עניות:

ערך צדקה חלק שני
א.
על ידי נאוף נופל לתפיסה או לחלי כאב רגלים. גם תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, נופל לזה, גם מזיקין שולטין עליו. סגולת הצדקה לבטל כל אלו הענשים:
ב.
התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן:
ג.
על ידי צדקה בסבה קלה הוא מכניע את אויביו, והקדוש ברוך הוא מצילו מסבות גדולות של אויביו:
ד.
לסיע לתלמידי חכמים, בזה מבטל הוראת הכוכבים ומזלות:
ה.
על ידי מפרנסי עניים נצולין המון עם מן המגפה בזכותם. גם בזכותם מחין דגדלות קודמין למחין דקטנות:
ו.
על ידי צדקה ממתיק הדין של לעתיד לבא, הינו יום הדין שלעתיד לבא. :
ז.
אלו גומלי חסדים העושים חסד, ולפעמים גורמים עם החסד לרעה, ועושים עצמן כאלו אינם רואים הרעה, הצומחת מחסדם, וזהו בחינת האזהרה שהזהיר לכהנים, בחינת חסד שלא יפסיעו פסיעה גסה, על ידי זה גורמים, שהדין שלמעלה, חס ושלום, אינו במתינות. וכן להפך כשמדקדקים בחסדם, שלא יצמח רעה, על ידי זה הדין במתינות:
ח.
מחדשי אוריתא צריכין ללמד קדם החדוש פוסקים וגם אחר כך, והלמוד פוסקים הוא השמירה של החדושין, שלא יגע בהן זר. גם כשרוצה לעשות צדקה, צריך לעשות כן כמו בחדושין:
ט.
החדושין דאוריתא והצדקה, כל אחד מעורר את חברו:
י.
גדול כח המעשר, שמהפך הקללה לברכה:
יא. על ידי מעשר נתבטלים הרהורי זנות:
יב. הגומל חסד, אין צריך לזכות אבות:
יג. על ידי גמילות חסד בא לאריכות ימים:
יד. יש תפלות שאינם נתקבלים למעלה אלא עד שנותנים כל כך מעות לצדקה כפי מספר האותיות של התפלה השיך לזה הדבר. למשל, כשמתפלל אלו התבות: "תן לי בנים", צריך לתן צדקה כמספר אותיות "תן לי בנים":
טו. על ידי צדקה זוכה לבנים:
טז. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ:
יז. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו:
יח. כשאדם בא לעיר לדור, ישלח בשר לעניי העיר, ועל ידי זה ישא חן בעיני שרי העיר:
יט. על ידי נתינת שקלים נצול מיצר הרע:

ערך צדיק
עח. על ידי צדקה נעשה סור מרע
קלה.
על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים

ערך שמחה
א. על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה

ערך שרים
ג.
אמירת הלל וצדקה מסוגלין לחן בעיני השר

ערך שלום
א. בני אדם הכופים לצדקה, על ידם שלום המלכות נתוסף

ערך תשובה
סג. מי שבוש על עוונותיו, הקדוש ברוך הוא עושה עמו צדקה

ערך תוכחה
י.
על ידי צדקה תזכה לקבל מוסר

ערך תפילה
לג. קדם התפלה תתן צדקה, ותקשר את עצמך לצדיקי הדור
מה. על ידי צדקה בשתי ידים תפלתו נשמעת

ערך תפילה חלק שני
ט.
יש תפלות שאינם נתקבלים למעלה אלא עד שנותנים כל כך מעות לצדקה כפי מספר האותיות של התפלה השיך לזה הדבר. למשל, כשמתפלל אלו התבות: "תן לי בנים", צריך לתן צדקה כמספר אותיות "תן לי בנים":