מעלות הצדקה וגמילות חסדים

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבהמעלת הצדקה וגמילות חסדים - לקוטי תפילות


לקוטי תפילות - חלק א'

תפילה ב'

[יב]:

ותזכה אותנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לעניים מהוגנים. ותזמין לנו ממון ברוח, ועניים הגונים לזכות בהם. "ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי ממך הכל ומידך נתנו לך". עושה צדקות עם כל בשר עשה עמנו צדקה. ותזכה אותנו ברחמיך להיות בכלל עושי צדקה. ותסיר רע לבבנו, למען נזכה לתן צדקה בשמחה בסבר פנים יפות, ולא ירע לבבנו בתתנו לו. פתוח נפתח את ידנו לו לתת לעני ואביון די מחסורו אשר יחסר לו, ונפק לרעב נפשנו וערם נכסה בגד. ובגלל הדבר הזה תברכנו יקוק אלקינו, ותעזרנו לסדר תפלתנו לפניך בתכלית השלמות. ותהיה תפלתנו זכה ונכונה בלי שום מחשבות זרות למען לא יהיה שום מסך המבדיל בין תפלתנו וביניך:

תפילה ד'

[ל]:

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת, למען נזכה על ידי זה להנצל מחיה רעה ומלסטים, שהם לשון הרע ודברים בטלים וגאוה ותולדותיהם. ותעזרנו ברחמיך יקוק אלקינו, שיהיה כל דבורנו לשמך ולעבודתך ולא נדבר דברים בטלים לעולם, רק כל דבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמים. ובפרט מחטא ועוון הגדול מאד שהוא עוון לשון הרע ורכילות שהוא חמור ביותר, תציל אותי וכל עמך בית ישראל, שלא יצא מפי לעולם שום דבור רע על שום ישראל שבעולם. אלקי, נצר לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ותצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עולם. ותזכני למדת ענוה באמת לאמתו, ונפשי כעפר לכל תהיה ואזכה לידע שפלותי באמת. ותצילני ברחמיך הרבים מן הכעס, שלא אכעס לעולם על שום דבר, ולא אהיה קפדן כלל ולא יהא בלבי שום כעס והקפדה בעולם כלל. רק אזכה לדבק במדותיך להיות טוב לכל, ולמקללי נפשי תדום. והצילנו ברחמיך הרבים מן העניות ומן החסר, ותזמין פרנסתנו קדם שנצטרך להם ברוח ולא בצמצום, בהתר ולא באסור, בכבוד ולא בבזוי, בנחת ולא בצער, מתחת ידך הרחבה והמלאה, באפן שאוכל לעשות רצונך באמת כל ימי חיי מעתה ועד עולם:

תפילה י"ג

[קסו]:

יקוק אלקים, חוסה עלינו ברחמיך והצל אותנו מתאוה הרעה הזאת של ממון וזכנו ברחמיך הרבים רב חסד ומרבה להיטיב ותהיה בעזרנו, שנזכה לתן צדקה הרבה לעניים מהוגנים וכל עקר כונות עסקנו בהמשא ומתן יהיה רק בשביל הצדקה. ונזכה לתן צדקה יותר מכפי כחנו, ותזמין לנו ברחמיך עניים מהוגנים לזכות בהם. ותעזרנו לקים מצות צדקה כראוי באמת בתכלית השלמות, בשמחה ובטוב לבב ובסבר פנים יפות. ותזכנו לתן צדקה באפן שלא יתביש העני בקבלתו, ואזכה לדבר על לב עניים ומרודים לפיסם ולהרחיב דעתם ולשמח את לבם:

[קסח]:

ותשפיע עלי בחסדך ותתנני לחן ולחסד בעיני עמך בית ישראל, שאזכה שיהיו נשמעים דברי אצלם, ויכנסו דברי באזניהם שיתנדבו לבבם לתן צדקה הרבה. ואזכה לקבל מהם מכל אחד ואחד מנה יפה אפים. ותעזרני שיהיה לי כח להפך בדברי לב אכזר ללב נדיבה, ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי:

[קסט]:

ובזכות וכח הצדקה של כל עמך בית ישראל תזכה אותנו לשבר תאות ממון מאתנו. והרוח נדיבה של הצדקה הקדושה יומשך עלינו וישכך חמימות תאות ממון תאות הנגידות והעשירות מה שהלב בוער ומתאוה לממון הרבה, להתעשר בעולם שאינו שלו. ונזכה להשליך אלילי כסף וזהב, שלא יהיה בלבנו שום תאוה וחמימות והתלהבות לממון כלל, רק נהיה שמחים בחלקנו תמיד. ונהיה מסתפקים במה שאתה חונן אותנו ברחמיך בכל עת, את כל אחד ואחד כפי רצונך הטוב, ולא נתן עינינו כלל במה שאינו שלנו. ולא נחמד ולא נתאוה כלל לכל אשר לרעינו, רק נזכה להיות שמחים בחלקנו תמיד באמת:

[קע]:

ותזכנו ברחמיך הרבים להכלל ולהתדבק לצדיקי הדור האמתיים אשר זכו לבטל ולשבר תאות ממון בתכלית, ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו חסד. ועל ידי חסדך הגדול תפתח לנו אור הדעת, ותזכה אותנו להתקרב לצדיק אמת כזה שיש לו כח הזה ודעת הזה, שיוכל לקבץ ולקח את נפשותינו, כמו שנאמר: "ולוקח נפשות חכם", ויהיו כל נפשותינו כלולות יחד. והחכם האמת יקח הנפשות שלנו ויעלה עמהם ויחדש אותם כולם יחד לטובה, ויוריד לנו חדושי תורה מפי עתיק יומין. כמו שנאמר: "עיר גבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה". ותגלה לנו ברחמיך הרבים סתרי תורה אוריתא דעתיקא סתימאה:

תפילה י"ז

[רלה]:

וזכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים מהוגנים הרבה ולצדיקי אמת, למען נזכה להכלל בנפשות רבים של בני ישראל עמך. ועל ידי זה תזכני ברחמיך הרבים, שנזכה לגלות ולהאיר את הטוב הכבוש בנו. כי אתה ידעת את עצם יפי קדושת הטוב הכבוש אצלי בגלות גדולה ומרה מאד זה כמה שנים, מיום היותי על האדמה עד היום הזה, ואיני זוכה עדין לרחם על עצמי, להוציא לאור תעלומות והסתרת הטוב שבי הכבוש בגלות. ואיני זוכה להזכיר את עצמי היטב היכן אני בעולם, ואיני יודע מה לעשות, באיזה דרך ומנוס אזכה לגלות הטוב שיש בי:

[רמו]:

אנא יקוק, עזרנו לצאת מתאות גופנו ומעכירת מעשינו, ומכסילות דעתנו, וזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים מהוגנים הרבה, ולצדיקים אמתיים שבדורנו, למען נזכה על ידי זה להשלים ולתקן פגם המזבח שנפגם על ידי עוונותינו, עד אשר אין לנו לא אשים ולא קרבן ולא כהן שיכפר בעדינו:

[רנד]:

אנא יקוק שומע תפלה, שומע צעקה, שומע אנחה, שמע קול תפלתנו ברחמים, ומלא בקשתנו למענך ולא למעננו, שנזכה לתן צדקה הרבה לעניים הגונים ולצדיקים אמתיים שבדור הזה, ועל ידי זה נזכה להזכיר את הטוב הכבוש בגלות, ובפרט הטוב הכבוש אצלי בגלות גדול. שיזכר את מעלתו הגדולה, ויתעורר באמת ויתגבר על הרע. עד שאזכה להכניע ולשבר ולגרש את הרע ממני לגמרי ואזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה. ונזכה לתקן את פגם תאות אכילה, ותעזרנו לאכל בקדושה ובטהרה למען שמך לבד באמת, ונזכה להכניע ולבטל כסילות הדעת ועכירת המעשים:

תפילה כ"ה

[תג]:

וזכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים מהוגנים. ותחמל עלי בחמלתך הגדולה ותזמין לי תמיד עניים מהוגנים צדיקים וכשרים באמת לזכות בהם. ותשפיע לי שפע טובה וברכה. ותעזר לי ותזמין לי ממון הרבה לצדקה, ואזכה לעזר ולהושיע ולהחזיק ידי לומדי תורה ועובדי יקוק באמת. ותצילני ברחמיך ותשמרני שלא אכשל לעולם בעניים שאינם מהוגנים חס ושלום. כי אתה ידעת יקוק אלקינו כי בשר ודם אנחנו, והאדם יראה לעינים, ואיני זוכה לידע ולהבחין בין ההגונים לשאינם הגונים. על כן שטחתי אליך כפי שתרחם בטובך ותזמין לי תמיד עניים הגונים וכשרים באמת לזכות בהם. ותעזרני שאזכה להחזיקם בכל עז לתן להם צדקה הרבה בשמחה ובטוב לבב בסבר פנים יפות, עד שאזכה שיתעורר על ידי הצדקה שלי כל הגונין עלאין המלובשין בממון של ישראל, גונין עליונים שאתה מתפאר בהם, ויוכללו הגונין הקדושים זה בזה ויאירו באור גדול עד שיתגלה על ידי זה גדולת הבורא יתברך. ותתפאר ותתנשא ותתגדל ותתרומם על ידי התגלות הגונין הקדושים שיתגלו ויוכללו ויאירו על ידי הצדקה שלנו. ונזכה שיהיו נעשים על ידי זה "בגדי ישע, מעיל צדקה":

[תד]:

ותעזרני ברחמיך לגיל ולשוש ביקוק, שאזכה לששון ולשמחה דקדושה. ואהיה בשמחה תמיד על אשר זכיתני ברחמיך הרבים להיות בכלל זרע ישראל עבדיך, ולהתקרב לעבודתך ולהתחבר ליראיך ותמימיך ולצדיקים אמתיים. ויקוים בי מקרא שכתוב: "שוש אשיש ביקוק, תגל נפשי באלקי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני". ותעזרני על ידי זה לשבר ולבטל כל הקלפות והדמיונות והתאות והבלבולים והמניעות שבכל דרגא ודרגא, ולקדש ולטהר כל המדרגות מן הקלפות. ואזכה לקדש ולטהר עצמי תמיד, ולעלות בכל פעם חיש קל מהרה ממדרגה למדרגה עליונה הימנה בקדושה ובטהרה גדולה, עד שאזכה למדרגה העליונה למדרגת צדיקים אמתיים:

תפילה כ"ט

[תמב]:

ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לעשות משא ומתן באמונה. ותצילנו תמיד מכל מיני גזלות, ולא נגזל ולא נעשוק את חברנו לעולם אפלו שוה פרוטה. ולא נגע בממון וחפצי חברנו כלל. ולא נחמוד שום דבר אשר לרענו. ותעזרנו ותושיענו שבכל עת שנעסוק במשא ומתן, יהיה כל כונתנו בעסק המשא ומתן רק לשמך ולעבודתך באמת. ונזכה לכון בכל דבור ודבור ובכל הלוך והלוך, שנדבר ונלך בשעת המשא ומתן, בכולם נכון תמיד בכל עת, שכל כונתנו בעשית המשא ומתן כדי שנזכה לתן צדקה על ידי הרוח שנרויח בזה המשא ומתן. וכל עסקנו וחפצנו במשא ומתן, יהיה רק בשביל זה לבד באמת, בשביל שנזכה לתן צדקה מהרוח של המשא ומתן הזה. ותעזרני ותושיעני שנזכה לזכר זאת תמיד ולכון זאת בכל עת, בכל הלוך והלוך ובכל דבור ודבור ובכל תנועה ותנועה של המשא ומתן. ותפתח את לבבנו, ותזכנו לקים זאת באמת, שנזכה לתן צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים וכשרים באמת. ותשפיע לנו שפע טובה וברכה. ונזכה להחזיק ידי לומדי תורה ועובדי יקוק באמת. ונזכה לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב, ובלב טוב ובסבר פנים יפות, ובשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה. עד שנזכה על ידי הצדקה לרומם את המחין והדעת דקדושה, ולתקן תקון הכללי של המשא ומתן. ונזכה לתקן על ידי זה כל החטאים והפגמים שפגמנו במשא ומתן, ובתאות וחמדת הממון מנעורינו עד היום הזה. וזכות הצדקה יגן עלינו "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף". ותכפר בעדנו וחטאנו בצדקה נפרק. ונזכה על ידי הצדקה לתקון הכללי:

[תמו]:

חוס וחננו ומלא משאלותינו ברחמים, וזכנו מהרה לתקון הכללי בשלמות בכל הבחינות, הן תקון הברית שהוא כלליות הגידין שהוא תקון הכללי של כל השס"ה לאוין שבתורה, הן תקון הכללי של הדבור על ידי שבח הצדיקים, הן תקון הכללי של המשא ומתן על ידי הצדקה, הן תקון הבגדים, לכולם תזכנו ברחמיך הרבים חיש קל מהרה. כי אתה ידעת כי אי אפשר לנו לתקן כל דבר ודבר בפרטיות כי הם רבים מאד, כי פגמנו הרבה מאד. רחם עלינו והושיענו מהרה למען שמך וזכנו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים לתקון הכללי באמת ובשלמות בכל הבחינות, ועשה למענך ולמען הצדיקי אמת ולא למעננו. ומעפר תקימנו, ומאשפות דלותנו תרוממנו, ובכל התקונים הכלליים והפרטיים תתקננו, ובטובך הגדול תשביענו, ותשמע ותקבל צעקתנו ותפלתנו ותחנונינו ובכל מיני טהרות וקדושות תטהרנו ותקדשנו. ותקים מהרה מקרא שכתוב:

"ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם". חננו ועננו ושמע קול תפלותינו. כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפלה:

תפילה ל'

[תסה]:

למקשה לילד יאמר זה בתוך התפלה כנרשם לעיל סעיף תנ"ו:

ותמלא רחמים על כל היושבות על המשבר, ותצילם מכל צער ונזק (ובפרט לפלונית בת פלונית וכו'). רבונו של עולם, מלא רחמים רבים תמיד, אתה ידעת צערה ומכאובה, אתה ידעת את לבבה ולבב אביה ואמה, וכל המצטערים בצרתה. ראה ענים ועמלם, והביטה במכאובם. יעוררו רחמיך העצומים רחמיך הגנוזים, על עניה זאת היושבת על המשבר בלב נשבר ונדכא. ופתח לה שערי הרחמים והחסד והחמלה והחנינה, פתח לה שער ההולדה, וברחמיך הרבים תחתך את המ"ם סתומה שהיא כנגד מ"ם יום של יצירת הולד, ששם מלובש הולד. ובחסדך הגדול תחתך את המ"ם סתומה הזאת. ותעשה ממנה שתי דלתי"ם. ועל ידי זה תפתח ברחמיך וחסדיך האמתיים דלתי בטנה של העניה הזאת היושבת על המשבר. ותהיה בעזרה שתלד מיד בנקל בלי קשוי הולדה עוד כלל. ותאמר למלאך "הרף ידיך". האומר לעולמו די, אמר לצרתה די. רב חסד ומרבה להטיב, חוס וחמל ורחם, כחסדך הגדול עשה עמה, פתח לה דלתי ההולדה חיש קל מהרה בלי שום אחור ועכוב עוד כלל. כי כבר סבלה מרירות צער ומכאוב הרבה, עד אשר "כשל כח הסבל". גומל חסדים טובים עשה עמנו חסד חנם, ואל תאחר לדתה עוד כלל. עזר והצל והושיעה בחסדך, שיופתח לה צירי ודלתי בטנה ברחמים גדולים תכף ומיד. ותלד מיד בקל בלי שום צער ומכאוב עוד כלל, כי אם ברחמים ובחמלה בחסד גדול. ותוציא הולד לשלום לאויר העולם לחיים טובים ולשלום ולארך ימים ושנים טובים. אמן:

(וירבו בצדקה מאד. כי העיקר תלוי בחסד שעל ידי זה חותכין את הד' מהמ"ם וכו' כמבואר בתורה הנ"ל שעי"ז נפתח רחמה של המקשה לילד כמבואר בספר. עי' בליקוטי מוהר"ן ח"א בסי' ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן):

תפילה ל"א

[תעה]:

וזכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, ואזכה להרבות בצדקה מאד בפזור גדול מאד. ותעזרני לקים מקרא שכתוב: "פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד". ותזכני לצדקה של שבת, שאזכה לתן לעניים הגונים על צרכי שבת קדש, ולהכניס אורחים הגונים על שולחני בכל שבת קדש. ואזכה להמשיך עלי קדושת שבת תמיד, ועל ידי זה אזכה לאמונה שלמה להאמין ולבטח בך תמיד, ולפזר ממון הרבה לצדקה בלב טוב ובשמחה גדולה. עד שתהא חשובה לפניך מאד מצות הצדקה שלי, על ידי האמונה השלמה שתזכני. שהיא עקר החשיבות והשלמות של הצדקה ושל כל התורה כולה. ויקוים בי מקרא שכתוב: "והאמין ביקוק ויחשבה לו צדקה". ואזכה שתאיר אור הצדקה שלי באור גדול על ידי קדושת שבת קדש. ויקוים מקרא שכתוב: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה":

[תעח]:

ותצילני ברחמיך הרבים מסכנת דרכים. ותשמרני ותצילני מכל מיני צער ויסורין ועכוב בדרך, ומכל אורב ואויב ומסטין. ותהיה תמיד עמי בשבתי בביתי, ובלכתי בדרך. בשמך אצא לדרך לשלום, ובשמך אעבר הדרך בשלום, ואשוב לביתי לשלום. ותצילני מכל מיני הזיקות והפסד בדרך בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון. ושמר צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. ותזכני לתן צדקה קדם צאתי לדרך, כמו שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו", ועל ידי זה תכון לפני הדרך. ואתה ברחמיך הרבים תלך לפני להנחותי הדרך אשר אלך בה. ותאיר לפני באורך הגדול. ותביאני ותגיעני למחוז חפצי לחיים ולשלום כרצונך הטוב:

[תפד]:

ותמהר ותחיש לגאלנו גאולת עולם. ותביא לנו את משיח צדקנו ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו. ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלש פעמי רגלנו. ככתוב בתורתך: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יקוק אלקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני יקוק ריקם, איש כמתנת ידו כברכת יקוק אלקיך אשר נתן לך". ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד. ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה, ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותתן לנו כח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגבורתה. ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם. ויקוים מקרא שכתוב: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה ולא תלך עוד רבוי השפע והפרנסה להעכו"ם והרשעים חס ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך. ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח יקוק לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי יקוק אלקיך ברכך כאשר דבר לך. והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט. ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו":

[תפה]:

חוס וחמל עלינו. ומלא משאלותינו ברחמים, וזכנו לקדושת שבת קדש, ולשמירת הברית באמת. ולשמירת אסור והתר, ולאמונה שלמה דקדושה באמת. ותחננו מאתך חכמה בינה ודעת. ותשפיע עלינו מדת הרחמנות תמיד. ונזכה לרחם על הבריות לתן צדקה הרבה בשמחה גדולה לעניים הגונים הרבה. ועזרנו וזכנו לכסופין דקדושה, ולהשתוקקות נמרץ לשמך ולעבודתך באמת תמיד. ותן לנו פרנסותינו בהרחבה גדולה מידך המלאה והרחבה, למען נזכה לעסק בתורתך ובעבודתך, ולעשות רצונך באמת כל ימי חיינו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. עד אשר נזכה להתדבק ולהכלל בך תמיד לעלות ולראות באור פניך. "אלקים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה". ותשמר לנו חסדי דוד הנאמנים. ותקים לנו מקרא שכתוב: "לעולם אשמר לו חסדי ובריתי נאמנת לו". ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו ככתוב: "כי עין בעין יראו בשוב יקוק ציון". ונאמר: "ונגלה כבוד יקוק וראו כל בשר יחדו כי פי יקוק דבר". ונאמר: "ולא יכנף עוד מוריך. והיו עיניך ראות את מוריך. יקוק אלקים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

תפילה ל"ב

[תפו]:

"ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך". רבונו של עולם אדון השמחה והחדוה אשר השמחה במעונך. וברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה חתן וכלה, גילה ורנה דיצה וחדוה, זכני ברחמיך הרבים שאזכה לקים מצות הכנסת כלה לחופה בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בכל עת לשמח חתן וכלה, לשמחם בכל עז וחדוה, להרבות בכל מיני שמחה לפניהם, ולרקד לפניהם בכל כחי בשמחה וחדוה גדולה. ואזכה על ידי הרקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל. ותתן שמחה בלבי עד שיתנשאו רגלי על ידי שמחת הלב. לרקד הרבה לפני חתן וכלה. ולפזז ולכרכר בכל עז לפניהם. ואזכה על ידי הרקודין להמשיך ה' [חמשה] אלפין שבבינה, להמתיק על ידי זה כל הש"ך דינים, ויתהפך הדין לרחמים פשוטים. ונזכה להמשיך עלינו כל הה' [החמשה] קולות הקדושים. ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אומרים הודו את יקוק צבאות, כי טוב יקוק כי לעולם חסדו". ואזכה תמיד לעסק בתורה ותפלה וצדקה ומעשים טובים בשמחה וחדוה גדולה, עד שאזכה ליחד ולחבר חתן וכלה העליונים. ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה באהבתך ובחמלתך, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל בגשמיות ורוחניות. ותשמחנו בישועתך תמיד, ותמהר ותחיש לגאלנו, ותעלנו בשמחה לארצנו, ותבנה בית קדשנו ותפארתנו. ויקוים מהרה מקרא שכתוב:

"אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדו. והפכתי אבלם לששון, ונחמתים, ושמחתים מיגונם". ונזכה לראות בנעם זיוך, בעת שתתעטר בעטרת תפארת על ידי מעשים טובים של כל ישראל עמך. כאמור: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו", במהרה בימינו אמן:

תפילה ל"ז

[תקמו]:

ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי. שתעזרני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה. ותחמל עלי ברחמיך ובחסדיך הגדולים והעצומים, ותעזרני לתן צדקה הרבה לארץ ישראל, לתמך ולסיע בסיוע שיש בו ממש לעניים הגונים הדרים בארץ ישראל. ואזכה להכלל על ידי זה באוירא דארץ ישראל, באויר הקדוש בהאויר וההבל שאין בו חטא. ונזכה על ידי זה להמתיק ולבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. ונזכה תמיד לדחות ולבטל הדין והחשך והסכלות וכל מיני חכמות חיצוניות מן העולם. ותעזרנו להגביר ולהעלות ולנשא הנפש הקדושה והתורה הקדושה. ותאיר עלינו אור החכמה הקדושה, ותמשיך עלינו חסדים טובים מאתך תמיד. ונזכה לזכרון דקדושה, ותשפיע עלינו מאתך שפע טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים ושלום וכל טוב. וברחמיך הרבים תזכר לנו את ברית אבותינו אברהם יצחק ויעקב. ותקים לנו מקרא שכתוב:

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר":

[תקנא]:

ועזרנו ברחמיך הרבים ותזמין לנו מלמדים טובים והגונים לבנינו שיהיו עוסקים במלאכתם באמונה, ללמד הרבה עם בנינו בתכלית המועיל באמת. ויהיו כל המלמדי תינוקות אנשים כשרים וצדיקים שלא יקלקלו חס ושלום את ההבל הקדוש של התינוקות של בית רבן, שהוא הבל פה שאין בו חטא. ויעלה ויראה וירצה וישמע לפניך ההבל הקדוש של התינוקות של בית רבן. ועל ידי זה תזכר את ברית אבותינו, ותמתיק ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל כל הדינים וכל הגזרות שאינם טובות שנגזרו על עמך ישראל בכלל או בפרט, בין שהוא קדם גזר דין בין שהוא לאחר גזר דין. כולם תמתיק ותבטל בזכות הבל פה שאין בו חטא של התינוקות של בית רבן. ותזכנו ברחמיך הרבים ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בכל לב ונפש. ונזכה לתקן את כל אשר שחתנו. ונזכה להגביר הנפש על הגוף, עד שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש. ונזכה לתן צדקה הרבה לארץ ישראל. עד שנהיה נכללים באוירא דארץ ישראל, בההבל הקדוש שאין בו חטא. עד שנזכה כולנו עמך בית ישראל שיהיה הבל פינו הבל שאין בו חטא כמו אוירא דארץ ישראל וכמו הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ותעזר להשוחטים שיקדשו ויטהרו עצמן באמת עד שיהיה הבל פיהם גם כן הבל שאין בו חטא, באפן שיוכלו להעלות הנפשות המגולגלות בהחי. להעלותם לשרשם שבקדושה על ידי הבל פיהם של ברכת השחיטה. כי אתה יודע עצם הרחמנות שיש על נפשות המגולגלות בבעלי חיים. חוסה נא ברחמיך עליהם ועלינו, ועשה למענך, ועזרנו והושיענו שנזכה להעלות כל הנפשות המגולגלות לשרשן העליון שבקדושה:

תפילה מ"א

[תקצה]:

ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח, ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזר לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל. עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשרשן. ויתגבר מדת החסד על מדת הדין. ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו. ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויתרבה השלום בעולם, ויקוים מקרא שכתוב: "וכל בניך למודי יקוק ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יקוק אלקינו אבקשה טוב לך. יקוק עז לעמו יתן יקוק יברך את עמו בשלום":

תפילה מ"ד-מ"ה-מ"ו

[תרב]:

ותזכנו לתן צדקה לארץ ישראל, ונזכה להחזיק ידי עניים הגונים הדרים בארץ ישראל, עד שנזכה שנהיה נכללים באוירא דארץ ישראל. ועל ידי זה נזכה לגרש מי המבול מאתנו, שהם המחשבות זרות והבלבולים המבלבלים אותנו תמיד, ומונעים אותנו מעבודתך האמתיית, ובפרט בשעת התפלה, שכולם באים עלינו ומבלבלים את תפלותינו מאד, עד אשר "כשל כח הסבל". כי בעוונותינו הרבים גברו המים "מאד על הארץ ויכוסו כל ההרים הגבוהים", עד אשר קשה לעמד נגד בלבולים ומחשבות זרות רבות כאלה, כי הרבינו לפשע מאד:

תפילה נ"ד

[תרנז]:

ותזכני ברחמיך הרבים למדת ההסתפקות, שאזכה להיות מסתפק במועט מהעולם הזה. ולא אשתמש בעסקי העולם הזה כי אם מה שמוכרח לבד בתכלית הצמצום וההסתפקות, בקדושה ובטהרה גדולה לשמך ולזכרך לבד. ואפלו כשתזכני להגדלת הדעת באמת, שאזכה להבין מכל הדברים את הרמזים דקדושה שיש בהם, אף על פי כן, לא אהיה נוטה כלל להרבות חס ושלום בעסקי העולם הזה. רק להסתפק במועט מאד בצמצום גדול בהכרחיות לבד, ובקדושה ובטהרה גדולה לשמך לבד באמת. ועקר עסקי יהיה רק בעבודת יקוק לעסק כל ימי בתורה ותפלה ומעשים טובים. ותעזרני שאפלו מזה ההסתפקות וההכרחיות שתשפיע לי אזכה להפריש ממנו לצדקה. ואזכה לקים מקרא שכתוב: "טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט". ואזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים הרבה. ועל ידי הצדקה שלי אזכה ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים בשם כל ישראל:

תפילה נ"ה

[תרעו]:

רבונו של עולם יודע התעלומות, אתה יודע את גדל עצם עינם הרעה מאד שרוצים להתגבר עלינו חלילה, אשר אין אנו יודעים איך להטמן ולהסתר מפני ארס עיניהם הרעות. "צרי ילטש עיניו לי, ואנכי תולעת ולא איש, נבזה וחדל אישים", פגום ומקולקל הרוס ונשחת, נגוע ומעונה, מטרף ומבולבל, חלוש כח חסר דעה, מרוחק בתכלית הרחוק, להיכן אברח להיכן אנוס, איזה עצה איזה תחבולה אבקש, לקבל כח לעמד בקשרי המלחמה. מה אומר מה אדבר מה אצטדק, האלקים מצא את עוני, לך יקוק הצדקה ולי בשת הפנים כיום הזה, דלו עיני למרום, דלו עיני למרום, עיני לך תלויות, עיני לך מיחלות. "אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים, דלו עיני למרום, יקוק עשקה לי, ערבני. עיני תמיד אל יקוק כי הוא יוציא מרשת רגלי. שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך":

תפילה נ"ו

[תרצח]:

ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון, ולהוציא כל חיות הקדושה ממנו ולהשיב ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים וכל חיות הקדושה לשרשם העליון שבקדושה, ולחזר ולעשות מהם תורה הקדושה. ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל הגונין עלאין שיש בכסף וזהב ונחשת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ותחמל עלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מדת הרחמנות באמת. ונזכה לרחם על הבריות ולהרבות בצדקה, ואתה תרחם עלינו מן השמים, ותמשיך לנו פרנסה ושפע טובה וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ודעת שלם דקדושה וכל טוב. ותבטל המחלקת מן העולם. ותעביר כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם. ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כולו. וכל באי עולם כולם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת. ותתן לנו פרנסה טובה מן השמים, וכשם שכלכלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכל וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צרכם, כן תחמל עלינו בחסדיך, ותשפיע לנו פרנסה טובה מן השמים, ותתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כלל, באפן שנזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה בלי שום בטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר ואם לא עכשו אימתי:

תפילה נ"ז

[תשטז]:

ותזכני ברחמיך הרבים להרבות בצדקה, ואזכה לפזר צדקה הרבה, לעניים הגונים הרבה. ועל ידי זה יתרבה השלום בעולם, ונזכה לשלום בשלמות באמת, לשלום שיש לו פה ודבור, שיהיה שלום בין אדם לחברו, וידברו יחד באהבה ושלום דברי אמת וצדק, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ותמהר ותחיש לגאלנו,ותביא לנו את משיח צדקנו. ותכניע ותשבר ותמגר ותכלה את שער של ארם נפילה אחר נפילה, ויפלו ולא יקומו. המה יכרעו ויפלו, ואנחנו נקום ונתעודד. וישכן ישראל בטח בדד, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויקוים מקרא שכתוב: "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. וכל בניך למודי יקוק, ורב שלום בניך, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יקוק אלקינו אבקשה טוב לך. יקוק עז לעמו יתן, יקוק יברך את עמו בשלום. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יקוק צורי וגואלי":

תפילה נ"ט

[תשכד]:

"אשרי שומרי משפט עשה צדקה בכל עת. צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך". רבונו של עולם מלא רחמים, אוהב משפט. זכני ברחמיך הרבים למשפט דקדושה, שאזכה לשפט עצמי בכל עת על כל הדברים אשר אני עושה, ולחשב דרכי ולישב דעתי היטב בכל יום ויום, להשפט בעצמי הן על העבר הן על העתיד, עד שאזכה להוציא משפטי לאור, לברר לי דרך ישרה שאלך בה, באפן שאזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך באמת, ולא איגע לריק ולא אלד לבהלה, ולא אטה מן המשפט האמת והישר, ולא אטעה את עצמי חס ושלום רק אזכה לשפט ולדון את כל עסקי ומעשי באמת לאמתו, למען אזכה לשוב אליך באמת כרצונך הטוב. "כמשפטיך חייני ואשמרה עדות פיך". חוס וחמל עלי בחסדיך העצומים, ותזכני שיהיה יצר הטוב שופטי. ואזכה להתבודד בכל יום ולהסתכל על עצמי היטב היטב, ולרחם עלי ולהשפט בעצמי על כל המעשים אשר עשיתי מעודי עד היום הזה, ולחשב עצות ותחבולות, איך למלט נפשי מני שחת, ולקבל עלי קבלה חזקה בלב שלם באמת לשמר מצותיך וחוקיך ומשפטיך תמיד, עד שיתלהב לבי בהתלהבות גדול וחזק מאד אליך באמת כרצונך הטוב, עד שאזכה על ידי התלהבות הלב לכלות ולשרף ולבער כל הרע שנאחז בי, הן הרע שנאחז בי על ידי מעשי הרעים, הן הרע שנאחז בי על ידי אחרים, שאני עוסק לדבר עמהם ביראת שמים לקרבם לעבודתך, כאשר גזרת עלינו על ידי חכמיך הקדושים שכל אחד מישראל מחויב להשתדל לקרב בני אדם לעבודתך, כי כל ישראל ערבים זה בזה. אבל אתה יודע רבוי המניעות שיש על זה, וגדל התגרות הרע שמתגרה בזה האיש העוסק לקרב רחוקים לעבודתך, כי הרע של אלו האנשים רוצה להתאחז בלב המקרבם חס ושלום, להטות לבבו חס ושלום מהשם יתברך:

[תשל]:

אבי שבשמים, מלא משאלותי ברחמים, וזכני למשפט דקדושה, לשפט עצמי בכל עת כרצונך הטוב, עד שיתעורר אש המשפט, וישרף כל הרע הנאחז בי, ואזכה להיות כולו טוב באמת, ותעזרני לקרב נפשות רבים אליך, ולגדל כבודך תמיד, ויגדל שמך עד עולם. ואזכה שיהיה לי חלק טוב בההיכל הקדש הנבנה על ידי עושי רצונך, המקרבים רחוקים לעבודתך באמת, ותבנה עירך ירושלים במהרה בימינו. תבנה ותכונן בגשמיות וברוחניות עיר הקדש "קריה נאמנה מלאתי משפט", ותבער ותשרף ותכלה ותבטל כל הרע והטומאה מן העולם. ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא יקוק, ונקוו אליה כל הגוים לשם יקוק לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות לבם הרע" ונאמר: "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה". ונזכה לשוב אליך באמת ולהחזיר אחרים בתשובה. ולא יזיק לנו לעבודתנו כלל העסק שנעסק לקרב רחוקים לעבודתך באמת, כי אתה יודע כי כונתנו בזה לטובה, למען שמך לבד באמת:

תפילה ס"ז

[תתלו]:

רחמן מלא רחמים, רחמן מלא רחמים, רחם על כבודך הגדול והקדוש, וזכנו ועזרנו שנזכה להעלות ולהחזיר כל הכבוד אל הקדושה. וזכנו ברחמיך הרבים להרבות בצדקה תמיד, לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, בשמחה ובטוב לבב באמת, ובשלמות גדול כרצונך הטוב, באפן שנזכה על ידי הצדקה להמשיך אור הפנים אל הכבוד. ותברך אותנו כולנו יחד באור פניך, ותמשיך עלינו חסדיך הרבים הכלולים בשמך הגדול, ותאיר עלינו כל החסדים הכלולים בחמשה חסדים כנגד חמשה פעמים צדקה שנזכר בתורתך הקדושה. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך". ונזכה להעלות את הכבוד והמלכות מצדק לצדקה, ותעזרנו ותושיענו להוציא כל הכבוד מן העזי פנים, ולהחזיר כל הכבוד אל המביני מדע דקדושה, ויוחזר כל הגדולה והכבוד לצדיקי הדור וכשרי הדור האמתיים, הנקראים פני הדור באמת:

[תתמב]:

חוס וחמל ורחם עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכנו להרבות בצדקה תמיד לעניים הגונים באמת כרצונך הטוב, ונזכה לתן צדקה בשעת התפלה בעת שאנו אומרים פסוק "ואתה מושל בכל", עד שנזכה להעלות הממשלה והכבוד והמלכות מן הקלפה, להעלות ולהוציא ולסלק כל הכבוד והגדולה והממשלה מן העכו"ם והרשעים והעזי פנים שבדור, ולהחזיר כל הכבוד והמלכות אל הקדושה. וישוב הכבוד אל המביני מדע אל הצדיקים והחכמים האמתיים דקדושה, ונזכה לשבר תאות אכילה ולהמשיך פנים אל הכבוד, ותצילנו מריב ומחלקת תמיד. ותעזר לנו שיבואו לנו נפשות רבות חדשות דקדושה על ידי הכבוד דקדושה. ונזכה ליראה ואהבה בשלמות, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בלי שום קשוי הולדה ובלי שום צער גדול בנים כלל. רבונו של עולם, אל הכבוד, "לך יקוק הממלכה והמתנשא לכל לראש, והעשר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל", זכנו להעלות כל הכבוד לשרשו שבקדושה:

תפילה ס"ח-ס"ט

[תתנב]:

וזכנו להרבות בצדקה תמיד, ועל ידי זה תרויח לנו בכל עסקינו, ותזמין לנו פרנסותינו קדם שנצטרך להם. ותתן לנו עשירות גדול דקדושה, עשר וכבוד וחיים. רבונו של עולם אתה יודע חסרון הפרנסה בעת הזאת, אשר "כשל כח הסבל", כי חיינו תלוים מנגד, ואין אנו יודעים שום דרך איך להשיג פרנסה, כי אם עליך לבד אנו נשענים. כי ממי אשאל לחמי ופרנסתי, וכל צרכי המרובים מאד, הלא ממך לבד, אשר אתה מפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כנים. חמל עלי והושיעני, ותן לי פרנסה ברוח מתחת ידך הרחבה והמלאה, ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם. ועזרני לסלק כל החובות שאני חיב מכבר, ומעתה תצילני שלא אבא לידי שום חוב והלואה כלל. ותהיה בעזרי שאזכה מהרה לתקן פגם כל הגזלות שבידי מעודי עד היום הזה, ואזכה להשיב את כל הגזלות אשר גזלתי, או את העשק אשר עשקתי, בין בשוגג בין במזיד בין באנס בין ברצון. וכל מיני סכסוכים בעסקי ממון, שנשאר בידי איזה ממון של חברי על ידי איזה טעות והעלמה מאיזה משא ומתן וחוב וכדומה, הן מה שאני זוכר עדין הן מה שנשכח ממני, הכל אזכה לסלק ולשלם לבעליהם חיש קל מהרה, ותשפיע לי ברחמיך ממון הרבה, באפן שאזכה לצאת ידי חובתי לסלק לכל מי שנגעתי בממונו וחפציו שום צד נגיעה בעולם. ואם חס ושלום יש בידי איזה גזלה וחוב שאיני יודע בעצמי למי גזלתי, תעזרני ברחמיך הרבים שאזכה לעשות מהם צרכי רבים, כאשר צויתנו על ידי חכמיך הקדושים, באפן שאזכה מהרה בחיי לתקן ולהחזיר כל הגזלות והחובות שבידי, כי אתה יודע חמר אסור גזלה, שנחשב כאלו גוזל נפשו ונפש בניו ובנותיו, וכאלו בא על אשת איש:

[תתנג]:

מלא רחמים חוס וחמל על נפשי, ועזרני לתקן פגם כל הגזלות והחובות שבידי, ותרחיב את ידי, ותעזרני ותזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, באפן שאזכה לתקן על ידי זה פגם הגזלות שבידי על ידי חמדה, מה שהייתי חומד ומתאוה את של חברי עד שגזלתי אותו על ידי זה. אנא יקוק זכני לתקן זאת על ידי צדקה:

[תתנד]:

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רחמים, שאזכה לתקון הברית בשלמות, ואזכה לקדש את עצמי במותר לי, ותצילני ותשמרני מתאות המשגל ומתאות ממון, ותתן לי כח לשבר אלו התאוות לגמרי. ותשמרני ברחמיך הרבים ותצילני מהרהורים רעים וממחשבות רעות. ואזכה שיהיה מחי ודעתי זך ונקי מכל מיני הרהורים ומכל מיני פסלת. ותכניע ותשפיל ותבטל את כל אויבי ושונאי הקמים עלי חנם, כי אתה יודע כי "רבו משערות ראשי שנאי חנם, עצמו מצמיתי אויבי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב":

[תתנה]:

רבונו של עולם הצילני מהם, "הצילני מאויבי אלקי, ממתקוממי תשגבני", רואה בעלבון עלובים, "ראה עניי ועמלי, ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני, יקוק, מה רבו צרי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלקים סלה, שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך". עזרני, שמרני והצילני, הצילני תמיד מריב ומחלקת, תן לי רחמים וחנינה, זכני שאמצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, ויהיו דברי נשמעים לעבודתך וליראתך:

תפילה ע'

[תתסג]:

וזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים, ובפרט להצדיקים אמתיים ולבני הצדיקים. ועזרנו והושיענו שנזכה לתן להם בכבוד גדול, ולהספיק להם כל צרכיהם בכבוד, ותצליח אותנו שנזכה לתן כל הצדקות שלנו להצדיקים אמתיים שהם ענוים באמת בבחינת עפר, ועל ידי זה נזכה שהצדקה שלנו תעשה פרות מיד, כמו שכתוב: "זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד", ותצמיח לנו על ידי הצדקה כל טוב, שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום, בני חיי ומזוני וכל טוב לנצח. וברחמיך הרבים תשמרנו ותצילנו שלא נכשל לעולם בעניים שאינם מהוגנים, ותסבב ברחמיך באפן שלא יגיעו הצדקות שלנו לשום עני שאינו הגון, רק נזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים ולצדיקים אמתיים. עזרנו למען שמך, חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו לבוא לכל זה מהרה:

תפילה ע"ז

[תתעח]:

[מיוסד ע"פ תורה רכ"א]:

רבונו של עולם זכני ברחמיך הרבים, ועזרני והושיעני ותן לי לב טוב שאזכה להרבות בצדקה, ותזכני לתן מעשר ממעותי ומכל מה שתחנני ברחמיך, ותזמין לי עניים הגונים לזכות בהם. ועל ידי זה תצילני משונאי ומרודפי, כי דרכך לבקש את הנרדף, אפלו צדיק רודף את הרשע. חוס וחמל ורחם עלי למען שמך, והיה בעזרי והושיעני וחזק את לבבי, שאזכה לתן תמיד מעשר מכל מה שתחנני ברחמיך הרבים, ותפשט ידך הגדולה עלי, ותזמין לי פרנסתי מאתך, ותספיק לי כל צרכי וכל צרכי ביתי בהרחבה גדולה קדם שאצטרך להם, מתחת ידך הרחבה והמלאה, וקים בנו מקרא שכתוב: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ואזכה להיות שמח בחלקי תמיד, ולהסתפק במה שתחנני, ולא אהיה נבהל להון חס ושלום. ובצל כנפיך תסתירני, ותגן עלי בצל ידך הגדולה, ותכסה עלי ותצילני מכל שונאי ורודפי בגשמיות ורוחניות. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה". ותשים שלום בעולם, ויקוים מקרא שכתוב: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו", ונאמר:

"בצדקה תכונני, רחקי מעשק כי לא תיראי, וממחתה, כי לא תקרב אליך", עזרני כי עליך נשענתי, "קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגאלי":

תפילה ע"ח

[תתעט]:

[מיוסד ע"פ תורה רמ"ב]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, "אל ארך אפים ורב חסד ואמת", שתחס ותחמל עלי כגדל חנינותיך ותעזרני ותושיעני ותזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה לשמך לבד באמת לאמתו, בלי שום פניות ובלי שום שקרים כלל. ותהיה ידי פתוחה לפזר ולתן לאביונים הגונים צדקה הרבה, כל מה שיחסר להם, בשמחה רבה ובחדוה גדולה ובלב טוב ובסבר פנים יפות. ואזכה להרבות בצדקה תמיד לשמך לבד כרצונך הטוב, עד שאזכה בכח הצדקה הקדושה להכניע ולשבר ולבטל כח הצדקה של הרשעים המתנגדים אל הקדושה, אשר אתה מכשילם בעניים שאינם הגונים. "ולא תעשינה ידיהם תושיה". ולא יהיה להם שום כח נגד עמך ישראל החפצים לעבדך באמת. ותמשיך עלינו קדושתך הגדולה, ותשפיע עלינו כח ואמץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקדושה, ובזכותם וכחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל, לגרש אותו ואת חילותיו מעלינו ומעל גבולנו. ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ. ותבטל מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו בכל עת, וביותר אחרי החפצים באמת להתקרב אליך, כאשר נגלה לפניך אדון כל מלא רחמים, ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים, אור הפנים דקדושה הנמשך מאריך אנפין דקדושה. ותעזרנו להכניע ולשבר ולגרש ולבטל מאתנו כל ההרהורים רעים הנמשכין מאריך אנפין דקלפה, ותגן בעדנו שלא תפגע בנו שום אשה רעה אשר שרשה נמשכת משם, ולא שום הרהור רע הנמשך משם מאריך אנפין דקלפה אשר אי אפשר להתחבא ולברח מהרהורים האלה הנמשכין משם, כי בכל צד שפונים, הם מזדמנים ובאים לשם:

[תתפ]:

אנא השם, מלא רחמים ורב חסד ואמת, חמל עלינו והצילנו מסטרא דמותא, מהרהורי נאוף, שהם נקראים סטרא דמותא והם מרים ממות, והם נקראים אבי אבות הטומאה. חומל דלים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, הצילנו מהם שמרנו מהם, רחם על חלושי כח כמונו היום בדור הזה, בעקבות משיחא, אשר ירדנו מטה מטה, באין עוזר וסומך. טבענו ביון מצולה ואין מעמד, באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו. חוסה עלינו כרב רחמיך, ותן לנו חנינה ולא נאבד, ותן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש ולבטל אריך אנפין דקלפה מעלינו ומעל גבולנו, ולא יבא עלינו שום הרהור רע הנמשך משם. בצדקתך תחיינו ותוציא מצרה נפשנו, כי אתה לבד יודע מי ומי עומדים עלינו בכל עת ובכל יום ובכל שעה, על כל החפצים לשוב אליך ולהתקרב אליך, שמתגברים על כל אחד ואחד ביחוד בהתגברות גדול מאד, ורודפים אחרינו "כאשר ירדף הקרא בהרים". "גדול העצה ורב העליליה", רחם על פלטה הנשארת, והצילנו ממות ופדנו משחת, "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי", ותשפיע עלינו עצות קדושות אמתיות בכל עת, באפן שנזכה להנצל באמת מכל מיני הרהורים שבעולם, ולא יעלו ולא יבואו על לבנו כלל, ונזכה לקדושת המחשבה באמת. מחיה מתים ברחמים רבים, הקימנו ונחיה באור פניך, ונחיה ולא נמות מיתת עולם חס ושלום:

[תתפא]:

זכנו ברחמיך הרבים להרבות בצדקה לשמך לבד באמת, ובזכות הצדקה דקדושה תצילנו ממות, שהם ההרהורים רעים שנקראים טומאת מת כמו שכתוב: "וצדקה תציל ממות", ותשמרני תמיד שלא אהיה מערב בין הנשים, ולא ארבה שיחה עמהם. ואפלו עם אשתי אמעט בשיחה בכל מה דאפשר, ומה שמוכרח לדבר עמהם לפעמים, תגן בעדי ותשמרני ברחמיך שלא אהיה נלכד על ידי זה חס ושלום בשום הרהור רע חס ושלום, ותצילני מהסתכלות רעים ומהרהורים רעים, ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני. עזרנו כי עליך נשעננו, כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים. "הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים, אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה, פנה אלי וחנני, תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה יקוק עזרתני ונחמתני. אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך":

תפילה ע"ט

[תתפג]:

וזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים לשמך לבד בלי שום שקרים ובלי שום פניות, ותעזרנו תמיד לקים מצות צדקה כראוי כרצונך הטוב בקדושה וטהרה גדולה בשמחה ובטוב לבב, ותציל את נפשותינו שלא נכשל לעולם בעניים שאינם הגונים, ותשמרנו מצדקות הרעות שאינם כרצונך, ותחמל עלינו בחמלתך ותגן בעדנו ותצילנו שלא יזיקו לנו כלל הצדקות הרעות שאינם כרצונך באמת, הגורמים מה שגורמים:

[תתפד]:

אנא רחום, ברחמיך הרבים הצילנו ושמרנו מהם, ותתן כח להצדיקים אמתיים אנשי אמת שימשיכו לעצמם כל הצדקות שבעולם, העומדים מרחוק מעדורי אמת. ותעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה להכלל במדתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהיה מדתו אמת, ונזכה למדת אמת בשלמות. ותזכנו לעשות כל המצוות לפני יקוק אלקינו כאשר צונו, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, לשמך לבד באמת, בלי שום פניה ובלי שום מחשבה זרה בשביל בני אדם חס ושלום. ונזכה להיות הצנע לכת באמת, לדקדק בכל המצוות בינינו לבין קוננו, לעשותם בתכלית השלמות לשמך לבד באמת לאמתו. ותעזרנו להתדבק ולהכלל בצדיקים אמתיים ובאנשים כשרים אנשי אמת. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "וצדקה תהיה לנו, כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יקוק אלקינו, כאשר צונו", ונאמר:

"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה", ונאמר: "תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם":

תפילה קכ"ט

[תתשיג]:

רבונו של עולם מלא רחמים זכני להכלל בצדיקי אמת עד שיתבטלו ממני כל התאות וכל הבלי עולם הזה שלא יהיה לי שום תאוה וחמדה להם כלל, רק אזכה להטות שכמי לסבל על תורה ותפלה ועבודה ולהרבות בצדקה וגמילות חסדים ומעשים טובים. ותשמרני ותצילני מספקות ובלבולים ומחלוקת העצה, רק אזכה תמיד לידע אמתת רצונך בכל הדברים שבעולם, כי אני סומך עליך בכל תנועותי וכרצונך אעשה. "הורני יקוק דרך חוקיך ואצרנה עקב, הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע". רחם רחם מלא רחמים עלי ועל כל התלוים בי. "תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי. תחי נפשי ותהללך ומשפטיך יעזרוני. תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי". תעינו לשמאל ימינך תקרבני, "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי", אמן ואמן:

תפילה קל"ז

[תתשלג]:

מלא רחמים חונן לאדם דעת, חנני מאתך וזכני שיהיה שכלי ודעתי בשלמות, באפן שאזכה לבטחון שלם בתכלית השלמות שאזכה לבטח בך תמיד שאתה תפרנסני ותכלכלני ותתן לי כל מחסורי תמיד, ואתחזק בבטחון בכל עת יותר ויותר ואהיה בטוח בחסדך שתושיעני בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות וברוחניות בגוף ונפש וממון, ולא אפל מן הבטחון לעולם ולא יוכלו רבוי עונותי העצומים לבלבל הבטחון שלי חס ושלום, רק אזכה להתחזק בכל עת ובכל שעה בכל מה שיעבר עלי לבטח בך תמיד באמת, עד אין סוף ועד אין תכלית. כמו שכתוב: "בטחו ביקוק עדי עד, כי ביה יקוק צור עולמים". ואהיה בטוח בעצם חסדך ורחמיך אשר אינם כלים ואינם תמים לעולם, כי לא כחטאי תעשה לי חלילה, ולא כעוונותי תגמל עלי. רק תעשה בנפלאותיך המרובים והעצומים, בדרכי חסדיך הישנים והחדשים שאתה מחדש בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ותתן לי כל פרנסתי וכל פרנסת אנשי ביתי וכל התלוים בי וכל הצטרכותנו בהרחבה גדולה קדם שנצטרך להם. ותעזרני ותושיעני בכל עת בכל מה שאני צריך להושע, ותזכני על ידי התחזקות הבטחון להרבות בצדקה בכל עת. ולא אחשב מיום לחברו כלל, רק כל מה שתשפיע לי בכל יום אפזר לצדקה לעניים הגונים שתזמין לי ברחמיך. ואזכה להחזיק יראי יקוק באמת העוסקים בתורתך ובמצותיך באמת, להחזיקם ולתמכם ולהספיקם כל מחסורם אשר יחסר להם. ולא יבלבל אותי מזה שום מונע ומעכב, רק אתחזק תמיד להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולפזר ממון הרבה על כל צרכי מצוה ותלמוד תורה, בפרט על כל דבר שהוא זכות הרבים לדורות. ואהיה חזק בבטחון בשמך הגדול הקדוש והנורא, שאתה תגמר בעדי לטובה תמיד ולא תעזב אותי לעולם. ויקוים בי מקרא שכתוב: "ברוך הגבר אשר יבטח ביקוק והיה יקוק מבטחו":

[תתשלד]:

מלא רחמים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, אמצני וחזקני בבטחון שלם בכל עת, באפן שאזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולהתחזק בכל עוז ותעצומות בכל עסקי מצוה וזכות הרבים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים. ואזכה על ידי הצדקה להשלים הדבור דקדושה בשלמות. ואזכה לעשות מכל הקולות והצפצופים דבורים שלמים. ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר האדם בתכלית השלמות:

[תתשלה]:

רבונו של עולם, השם פה לאדם, זכני להשלים שכלי בתכלית השלמות. ועל ידי זה אזכה לבטחון שלם, ולהרבות בצדקה לעניים הגונים, עד שאזכה לשלמות הדבור, ולעשות מכל הקולות והשירות והצפצופים דבורים שלמים קדושים וטהורים. ויעלו דברנו לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ברחמים מהרה. ואזכה לקים מקרא שכתוב: "בטח ביקוק ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה" ונאמר: "גול על יקוק דרכך ובטח עליו והוא יעשה, והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהרים". אבטח ביקוק ואשען באלקי שלא יחסר לי על ידי הצדקה כלל, רק אדרבא בגלל הדבר הזה יברכנו יקוק אלקינו בכל מעשינו ובכל משלח ידינו. ואזכה לפזר לצדקה בשתי ידים כמו שכתוב: "פזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. יקוק צבאות עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה. יקוק צבאות אשרי אדם בטח בך. יקוק הושיעה המלך יעננו ביום קראנו". חננו ועננו ושמע תפלתנו. כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפלה:

תפילה קמ"ח

[תתשפ]:

[מיוסד ע"פ תורה ר"פ]:

"הט לבי אל עדתיך ואל אל בצע", רבונו של עולם עזרני והושיעני וזכני שאהיה דבוק בתורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד. ותשים חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. ותהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא ואהגה בתורתך יומם ולילה. ואפלו בעת שיהיה ההכרח על פי רצונך לעסק באיזה עסק בשביל פרנסה לעשות איזה מלאכה או משא ומתן או לנסע איזה נסיעה וכיוצא בזה, תרחם עלי ותושיעני שגם בשעת עשית המשא ומתן והעסק תהיה פנימיות מחשבתי קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלובש באותו העסק והמשא ומתן. ולא אכניס פנימיות דעתי בתוך המשא ומתן ועסקי חל, רק חיצוניות מחשבתי תעסק בהמשא ומתן, אבל בפנימיות המחשבה אהיה קשור ודבוק בך ובתורתך הקדושה. ואזכה לעשות המשא ומתן באמונה גדולה, ויהיה ההן שלי צדק ולא אחליף ולא אשנה דבורי לעולם, אפלו בשביל כל חללי דעלמא. ותהיה כל כונתי בשעת עשית המשא ומתן למען שמך ולמען תורתך, כדי שאוכל לעסק בתורה ועבודה ולהרבות בצדקה, ולקים מצותיך הקדושות:

תפילה קנ"ב

[תתשצח]:

[מיוסד ע"פ תורה רס"ד]:

מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשה עמי צדקה וחסד, וזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים באפן שיהיה לי תקון גדול לפגם הברית שפגמתי נגדך בלי שעור:

[תתשצט]:

רבונו של עולם אתה יודע כמה וכמה הרחקתי השפע מהקדושה על ידי פגם הברית והמשכתי למקום שהמשכתי רחמנא לצלן, למקומות אשר לא נתן להזכר ופגמתי כמו שפגמתי אשר אי אפשר לשער, אשר התקון לזה הוא צדקה לעניים הגונים דוקא שעל ידי זה חוזרים וממשיכים השפע אל הקדושה. אבל איך זוכין לזה כי רבו המניעות מאד של מצות צדקה הן מחמת רע לבבנו וחסרון הבטחון והאמונה, וגם כשמתגברים ומשברים אכזריות שבלב ונותנים צדקה אין אתנו יודע עד מה מי הוא העני ההגון באמת אשר על ידו נזכה להמשיך השפע אל הקדושה ולתקן פגם הברית על ידי זה:

[תתת]:

על כן באתי לפניך בעל הרחמים בעל הצדקה והחסד חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, אשר אתה עוסק בתקוני בכל עת, שתחוס ותחמל עלי, ותזכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים עניים כשרים באמת העוסקים בתורה ובעבודת יקוק באמת, ותשמרני ותצילני מלתן צדקה לעניים שאינם הגונים. אתה לבד תשמרני ברחמיך מלהכשל בהם חס ושלום כי גלוי וידוע לפניך שאין בנו דעת לשמר מהם רק אתה לבד יודע את לבב כל בני האדם ומבין אל כל מעשיהם, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, חוס וחמל עלי ועשה עמי כגדל נפלאות חסדיך העצומים, ותסבב סבות לטובה בכל עת, באפן שתזמין לי עניים הגונים באמת לזכות בהם. ותעזר ותחזק את לבבי לתן להם צדקה הרבה בלב טוב, בסבר פנים יפות; ואזכה להוסיף בכל פעם להרבות בצדקה וחסד, ולילך לקבץ נדבות מעמך ישראל להחזיק עניים העוסקים בתורה ותפלה באמת. כי כבר הודעתנו שאין שום אדם מישראל פטור ממצות צדקה אפלו העני שבישראל. אבל אתה יודע קשיות לבבנו, ואיך מתגברים המונעים והבלבולים אפלו על גדולי העשירים מלתן צדקה עד אשר הולכים מעולמם, ומאומה לא ישאו בידם. מכל שכן קטני הערך אשר פרנסתם מצומצמת אשר רבו המניעות והבלבולים מאד ממצות צדקה, בפרט לזכות בעניים הגונים:

[תתתא]:

על כן אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים, בזכות וכח הצדיקים האמתיים שאנו נשענים עליהם בכל דבר, אליך שטחתי את כפי עיני תלויות אליך לבד כי אתה לבד יודע כמה וכמה תקונים אני צריך בשביל תקון הברית אשר פגמתי בו הרבה ואני רחוק מכולם מאד, רק על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, שאתה תסבב סבות לטובה ברחמיך ותזכני לתקן אותי בכל התקונים, ותושיעני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, ולעסק בצדקות לעורר לב אחינו בני ישראל לקבל מהם צדקות הרבה בכל עת להחזיק יראי יקוק האמתיים, באפן שאזכה לתקון הברית בשלמות באמת, ולא אעול בכסופא קמך. "יקוק יגמר בעדי יקוק חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יקוק צורי וגואלי" אמן:

[תתתב]:

(ראה זה מצאנו בכ"י רבינו ז"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון [ע' בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ] עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן):

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם:

צדק יקראהו לרגלו:

צדק מלכותא קדישא:

דינא דמלכותא דינא, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלא בשרשו, שלשה ידים בבינה:

יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב, מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל פלוני בן פלוני על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערבת דין כלל אמן:

לקוטי תפילות חלק ב'

תפילה ב'

[נב]:

ותזכנו להרבות בצדקה תמיד, עד שנזכה לדבור של צדקה, כמו שכתוב: "אני (יקוק ה) מדבר בצדקה רב להושיע". ותמשיך עלינו רחמים ותבטל מאתנו כל האכזריות שבלבבנו, ונזכה לצאת מגדר בהמה לגדר אדם שיש לו רחמנות. ונזכה לרחם על הבריות תמיד ברחמנות אמתי, ולהרבות בצדקה תמיד לעניים הגונים כרצונך הטוב, עד שנזכה להשלים הדבור של צדקה כמו שכתוב: "טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט":

תפילה ד'

[סו]:

"ואני תפלתי לך יקוק עת רצון, אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך. יקוק שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמונתך ענני בצדקתך. למען שמך יקוק תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי. אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך". רבונו של עולם מלא רחמים, זכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ותתן לי כח וגבורה לכוף את יצרי ואת לבי הקשה, לשבר האכזריות שבלבבי להפכו לרחמנות, להתנדב לתן צדקה הרבה בפזור גדול יותר מטבעי ורצוני, בלי שום הקפדה כלל. כמו שכתוב:

"פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד", ואזכה לתן צדקה בשתי ידים בשמחה גדולה ובלב טוב, ולא ירע לבבי בתתי לו. ותהיה ידי פתוחה תמיד לתן לעני "די מחסורו אשר יחסר לו", ואזכה לקים מקרא שכתוב: "פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו". ותזמין לנו עניים הגונים לזכות בהם ותשמרנו ותצילנו מעניים שאינם מהוגנים:

[סז]:

אנא יקוק, עזרני להתחיל לתן צדקה הרבה באמת כרצונך הטוב, ובזכות מצות צדקה תעזרני ותפתח לי ותרחיב לי כל הפתחים והשערים דקדושה. כי אתה ידעת את לבבי רבונו של עולם, כמה קשה לי להתחיל שום התחלה בעבודת יקוק באמת, וכל ענין עבודה ועבודה שאני רוצה להתחיל, קשה וכבד עלי מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל". וכמה וכמה חבלי לדה, וכמה וכמה גניחות וצעקות ושועות וזעקות וצוחות בכמה וכמה מיני קולות של אח ואבוי, וכמה וכמה אנחות מעומקא דלבא וכמה וכמה כפילות והטיות אנו צריכין קדם שאנו זוכין להתחיל איזה התחלה באיזה עבודה. ומגדל הכבדות העצום עדין לא התחלתי לעבדך באמת. "כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך יקוק הרינו חלנו כמו ילדנו רוח". וכבר עברו עלי ימים ושנים הרבה משנותי הקצובים במספר תחת ידך, ועדין לא התחלתי התחלה גמורה בעבודתך באמת. "עבר קציר כלה קיץ", ואני לא נושעתי. אבל עדין אני מקוה ומצפה ומחכה ומיחל בכל עת ובכל שעה לישועתך האמתיית, כי כל עוד נשמתי בי אני מקוה לישועה שלמה באמת. על כן אזעק ואשוע, חמל על עני כמוני, דל וחלוש כואב וגווע, "כיולדה אפעה, הושיעה המלך, כי קצר המצע מהשתרע":

[סח]:

רבונו של עולם אמץ וחזק רפיון ידי, חזק ידים רפות וברכים כושלות תאמץ, זכני ברחמיך הרבים שאתחיל מעתה באמת התחלה גמורה, שאתחיל מעתה לכנס בעבודתך מיום אל יום, ולהוסיף בכל יום ויום קדושה וטהרה וחכמה ובינה ודעת אמתי. וכל יום ויום יאיר ביותר בתוספות אור קדושה מרובה מיום שלפניו. ותעזרני להתחיל לתן צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים, כי התחלת הצדקה קשה וכבדה עלי מאד ביותר, ואין אני יודע איך לזכות לצדקה כראוי, לגדל רבוי המניעות בלי שעור שיש לי על זה, כי רחק ממני צדקה:

[סט]:

אנא יקוק קרב מרוחק כמוני, חוס על רחוק מרחמנות כמוני, הושיעה נא לרחוק מישועה כמוני, רפא נא לחולה ונדכה כמוני בגשמיות ורוחניות, אשר אין רופא בעולם לרפאות חולה כזה, כי אם אתה לבד, ברחמיך הרבים ברחמיך הגדולים, בחסדיך העצומים, בחסדיך הנוראים, כי אתה "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה", ובכל דור ודור אתה, "עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר". ולך נאה להראות גדלך וגבורתך הגדולה, ורחמיך הרבים אשר אתה עוזר ללא כח, ומרחם על מי שאינו ראוי לרחם מכל הצדדים, וחונן את מי שאינו ראוי לחנינה בשום אפן, כמו שכתוב:

"וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם":

[ע]:

מלא רחמים, רחם עלי ופתח לי כל הפתחים והשערים של הקדושה, ועזרני לכנס בהם באמת חיש קל מהרה. וזכני להרבות בצדקה תמיד. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשה עמי צדקה, וזכני לקים מצות צדקה בשלמות בפזור גדול כרצונך הטוב באמת. ותרחיב לי כל הפתחים של הקדושה, "פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה, זה השער ליקוק צדיקים יבואו בו, פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים", פתח לנו שער בעת נעילת שער, בזכות הצדיקים האמתיים אשר אין שום שער סגור בפניהם לעולם. "שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד יקוק עזוז וגבור יקוק גבור מלחמה, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד יקוק צבאות הוא מלך הכבוד סלה":

[עא]:

ובכן תזכנו בזכות הצדקה הקדושה, ובזכות הצדיקים האמתיים הזקנים שבקדושה, שנזכה להכניע ולשבר ולעקר ולבטל שרש יניקת מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבע, עד שנזכה לעקר ולכלות ולשבר ולבטל חכמת הטבע והאפיקורסית מן העולם. ותעזרנו להוציא יניקתם וחיותם מהם על ידי כח הצדקה דקדושה של כלליות עמך ישראל הכשרים. ונזכה להעלות ולברר כל הדעת, וכל הימים הנפולין של כל הזקנים המאריכי ימים שבדור שאין בהם שלמות, שאין מוסיפים קדושה בכל יום מימי חייהם, אשר על ידם יונק חס ושלום מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבע:

[עב]:

אנא יקוק רחמן מלא רחמים. זכנו להרבות בצדקה באמת בקדושה גדולה עד שנזכה לתקן זאת בשלמות, להכניע ולשבר ולבטל "מלך זקן וכסיל". כי אתה ידעת את כל אשר

פה]:

ותזכנו על ידי התגלות הרצון דקדושה, שנזכה להמשיך יראה גדולה עלינו. ונזכה להתירא ולרעד ולפחד ממך תמיד, ולעבדך ביראה גדולה ובשמחה רבה, כמו שכתוב:

"עבדו את יקוק ביראה וגילו ברעדה". בפחד וברעד נמליכך עלינו, אחד יחיד ומיוחד, עד שנזכה על ידי היראה הקדושה להמשיך חסד גדול מאתך עלינו. ונזכה על ידי זה להמשיך שפע גדולה ופרנסה טובה בהרחבה גדולה בלי שום יגיעה ובלי שום עסק ומלאכה כלל. רק אתה לבד תכלכלנו בלי שום עשיתנו כלל. ולא נצטרך לעשות שום עסק, ולא שום מלאכה ומשא ומתן, ולא לחשב שום מחשבה בשביל פרנסה. רק בחסדך הגדול לבד תחיינו, ותתן לנו כל צרכינו מאתך לבד. ונזכה שתהיה מלאכתנו נעשית על ידי אחרים, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני נכר אכריכם וכרמיכם, ואתם כהני יקוק תקראו, משרתי אלקינו יאמר לכם". כי אתה יודע כי צרכינו הם רבים מאד, ואפלו ההכרחיות לבד הם רבים מאד, אכילה ושתיה ומלבושים ודירות, וצרכי מצוה לתן צדקה וגמילות חסדים, ושכר למוד ושאר הצטרכות ההכרחיים, אשר יכולים חס ושלום לבלות הימים על ההכרחיות לבד:

[פו]:

אנא יקוק, שמרנו והצילנו מזה, וזכנו להרבות בצדקה תמיד עד שנזכה בזכות הצדקה להמשיך חסד גדול עלינו ויקוים מקרא שכתוב: "עולם חסד יבנה". ותקים העולם בחסדך לבד, בלי אתערותא דלתתא כלל, ולא נצטרך לעשות שום עסק ולא שום מלאכה ומשא ומתן בשביל פרנסה. וכשם שבראת עולמך בחסדך הטוב לבד בלי אתערותא דלתתא כלל, כן תשפיע עלינו חסדך ותתן לנו כל פרנסותינו וכל צרכינו מאתך לבד בלי עשיתנו כלל. למען נזכה להיות פנויים מכל עסק, ולעסק רק בתורה ותפלה ומצוות ומעשים טובים, ולא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. ונזכה להיות כרצונך הטוב באמת, ותגלה הרצון בעולם, ותחזק את אמונת הרצון בחזק גדול. ותבטל כל הספקות, ולא יהיה כח למצח הנחש להטיל שום ספק ברצון חס ושלום, רק כולם ידעו אותך למקטנם ועד גדולם. ויכירו כולם כח מלכותך, וידעו הכל בידיעה חזקה ונכונה בלי שום ספק כלל, שהכל מתנהג רק ברצון הבורא, הכל לבד יתברך שמו לנצח, "וכמצביה עבד בחיל שמיא ודירי ארעא, ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת":

[פז]:

ותרחם ברחמיך הרבים על כל הנפשות מעמך בית ישראל, אשר כבר נפלו ונלכדו ברשת חכמת הטבע הרעה והמרה מאד, ותוציאם משם לשלום. ותאיר עליהם ברחמיך הרבים הארת הרצון, ויתודע להם האמת במקום שהם שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד, ויפרחו ממצודתם לשלום. ומעתה תרחם עלינו ועל זרענו, ועל כל עמך ישראל, ותשמרנו ותצילנו כולנו שלא יהיה נלכד שום אחד מישראל בחכמת הטבע חס ושלום. כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים. כמו שכתוב: "לולי יקוק שהיה לנו יאמר נא ישראל. לולי יקוק שהיה לנו בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך יקוק שלא נתננו טרף לשניהם. נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם יקוק עשה שמים וארץ. עזרנו כי עליך נשעננו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו":

[פח]:

וברחמיך הרבים, תמשיך רפואה שלמה לכל תחלואינו, ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, ותרפא כל מכות עמך ישראל בכל תקוני רפואותיהם בגשמיות וברוחניות. ובזכות וכח הצדקה תרחם על כל חולי עמך ישראל אשר שלחת עליהם מכותיך בעוונותינו הרבים. ותעזר להם שיהיו נפתחין פי כל המכות, ותמשיך ותוציא כל הקלקולים וכל הלחות רעות וכל הדמים העכורים והמקולקלים מתוך כל מכות עמך ישראל, בזכות הצדיקים האמתיים הזקנים שבקדושה אשר קנו חכמה האמתיית, ובזכות קדושת השלש רגלים "מועדי יקוק מקראי קדש" שהם קוראין ומגלין את הרצון, על ידי זה נזכה לטהר ולכבס ולהדיח את כל הדמים, עד שיהיו כל הדמים זכים וצחים וטהורים, למען יוכלו כל הדמים שבכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו לסבב סבובם והלוכם כסדר במהירות גדול, כראוי להם באמת. ותמשיך עלינו חסד גדול מאתך, ועל ידי זה נזכה שיוסגר פי כל המכות וכל נגעי עמך בית ישראל, באפן שנזכה כולנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לרפואה שלמה מן השמים לכל מכותינו. כי אין אנו סומכים על שום רפואה וסבה בדרך הטבע כלל, כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואותיך אנו מקוים ומיחלים, כי אתה "רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", רפא נא את כל מכותינו בכל הבחינות בגשמיות ורוחניות, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה: עבר עלינו על ידו. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. תן לנו תקוה ולא נאבד, הוציאנו מבין שניו, הצילנו נא מיד אויבינו ורודפינו, ורחם עלינו ועזרנו והושיענו, שנזכה לקדש את כל ימינו בקדושה גדולה. ותעזר לי אבי שבשמים אב הרחמן, שאזכה להתחיל מעתה לכנס בעבודתך באמת. ואזכה להוסיף בכל יום ויום אור קדושה ודעת. וכל יום ויום מימי חיי יאיר באור גדול, וכל יום שיבא אחריו יאיר ביותר בתוספת קדושה ודעת, עד שאזכה למלאות ימי ושנותי בתכלית השלמות בקדושה גדולה באמת. ואזכה ביום פקודתי לבוא ולכנס לפניך עם כל הימים שלי אשר אני חי על פני האדמה שיהיו כולם שלמים וקימים ומאירים באור גדול. עד שיהיו ראוים להלביש את נשמתי בהם לעלות ולבוא לפני כסא כבודך בלבושין נהירין, ולא איעול בכסופא קמך:

תפילה ט"ז

[רנו]:

ותעזר לנו שנזכה לתן צדקה הרבה בסבר פנים יפות לעניים הגונים וכשרים באמת. ותזכנו לשבר לבנו האכזר ולהפכו לרחמנות, ולא יהיה לבנו קשה כאבן, רק תעזרנו להפך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים הגונים כשרים אמתיים ברחמנות גדול כראוי, לתת להם כל צרכם די מחסורם אשר יחסר להם. ונזכה ליחד יחודים גדולים בקדושה גדולה למעלה למעלה על ידי צדקותינו. ותהיה בעזרנו ותתן לנו כח שיהיה נעשה על ידי הצדקה שלנו בחינת י'חוד ב'רכה ק'דושה בכל העולמות הקדושים עד למעלה מעלה:

[רנז]:

אנא יקוק אוהב צדקה ומשפט, זכנו ברחמיך הרבים לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה. ותעזרנו שנזכה על ידי הצדקה לבטל ולשבר תאות נאוף מאתנו, ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים, ולא תכשיל אותנו בעניים שאינם הגונים. ותשמרנו ברחמיך הרבים, שלא יהיה נפגם אצלנו חס ושלום, הי'חוד ב'רכה ק'דושה הנעשה על ידי הצדקה, שלא יתגבר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום:

[רנח]:

מלא רחמים חפץ חסד, אל תדינני כמפעלי, ואל תעשה לי כחטאי, רק תרחם עלי כרב רחמיך כרב חסדיך, ותשמר אתה בעצמך את הצדקה שלי שלא יינקו ממנה החיצונים חס ושלום, ולא יהיה להם כח לפגם הי'חוד ב'רכה ק'דושה הנעשה על ידי הצדקה שלי. ולא תתן להם כח להגביר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום. כי כל כונתי בהצדקה שאתה מזכני לתן ברחמיך הרבים, הוא רק בשביל מצות צדקה לבד, כדי לעשות נחת רוח לפניך, אשר צויתנו בתורתך הקדושה לתן צדקה, והזהרת אותנו על זה מאד בכמה וכמה אזהרות, וכל כונתי בנתינת הצדקה לתקן ולא לקלקל חס ושלום:

[רנט]:

על כן באתי לפניך לשטח כפי לרחמיך, שתשמרני ברחמיך מעניים שאינם הגונים. ותהיה עמי תמיד, ותצילני ותשמרני באפן שלא יהיה שום כח ושליטה להחיצונים לינק מהצדקה שלי, ולא יוכלו לקלקלה בשום אפן. כי אני נותן כל הצדקות שלי על דעת הצדיקים האמתיים הגדולים במעלה והם יעלו את מצות הצדקה שלי, ויעשו ויתקנו על ידה יחודים גדולים למעלה למעלה בתכלית הקדושה העליונה באמת. ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים על ידי הצדקה שלי. ותזכני לשבר תאות נאוף לגמרי ולזכות לתקון הברית באמת על ידי כח וזכות הצדקה שלי:

[רס]:

טוב ומטיב לכל, זכני להרבות בצדקה לעניים הגונים בקדושה גדולה כרצונך הטוב, באפן שתהיה הצדקה תקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי, ולא איעול בכסופא קמך. ותשמר את כל עמך בית ישראל הצדיקים והכשרים אשר פרנסתם על ידי צדקה, שלא יגיע לידם שום צדקה פגומה מאנשי נאוף ורשע, אשר הצדקה שלהם מזקת להמקבלים. רק תסבב סבות לטובה ברחמיך הרבים, שכל הרשעים והנואפים הנותנים צדקה, שכל צדקתם תגיע להשקרנים והצבועים, והצדיקים והכשרים האמתיים ינצלו מהם מלקבל צדקה פגומה שלהם, שלא תקלקל הצדקה פגומה שלהם את דבור פיהם הקדוש שמקבלים הצדיקים מבעלי הצדקה. ותזמין לנו ולכל ישראל פרנסה בכבוד ובכשרות ולא יהיה אחיזה להסטרא אחרא בפרנסותינו כלל, רק נזכה לפרנסה טובה בכבוד וברוח בקדושה ובטהרה גדולה, באפן שנזכה להיות כרצונך הטוב באמת:

תפילה ל"ד

[שפא]:

ובכן תרחם עלי ותושיעני ותזכני לתן צדקה הרבה ובפרט לארץ ישראל. ואזכה לעסק תמיד בצדקה וגמילות חסדים ובפרט בצדקה של ארץ ישראל, הן לפזר משלי יותר מכחי לשלח לארץ ישראל, והן לעסק הרבה באמת לקבץ על יד נדבות הרבה לארץ ישראל, להחזיק ידי עניים הגונים הדרים בארץ ישראל בערם ובחסר כל, ובביתם אין לחם ושמלה:

[שפב]:

רבונו של עולם אתה יודע גדל דחקם וצרתם, אשר המה ממש נפוחי רעב, "צפד עורם על עצמם, יבש היה כעץ". מלא רחמים חומל דלים, רחם עליהם ועלינו, וזכנו לעסק הרבה בצדקות ארץ ישראל באמת לאמתו בלי שום פניה ומחשבה זרה של כבוד עצמנו כלל. ותעזר לנו ותושיענו באפן שנזכה להחזיק ידי האביונים האומללים, העניים ההגונים הדרים על אדמת הקדש בארץ ישראל. ועל ידי זה נזכה שיהיה נפתח שבילין דלבנו לקבל שלהובין דרחימותא דקדושה, לבער ולהתלהב ולהשתוקק אליך באהבה גדולה ובחשק נמרץ. ואזכה על ידי הצדקה לעשות כלי לקבל השפעת הנעם העליון בקדושה ובטהרה גדולה, עד שאזכה להרגיש הנעימות והמתיקות הנפלא שיש בתורתך הקדושה, עד שיתבטלו אצלי כל התאות, בפרט תאות המשגל ואהבת נשים, הכל יתבטל ממני על ידי האהבה דקדושה שתזכני ברחמיך הרבים הנמשכת מנעם העליון. "ויהי נעם יקוק אלקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אחת שאלתי מאת יקוק אותה אבקש, שבתי בבית יקוק כל ימי חיי לחזות בנועם יקוק ולבקר בהיכלו":

[שפג]:

ותזכנו אותי ואת זרעי וכל עמך בית ישראל, שיצאו מאתנו דורות רבים, ויתרבו עמך "ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר" מרב. ותרחם עלינו ותגן בעדנו ותשמרנו ותזכנו שיהיה זווגנו בקדושה ובטהרה גדולה. ותהיה בעזרנו ותצילנו, שלא יהיה התעוררות זווגנו מאהבות רעות מאהבות הנפולים חס ושלום, רק כל התעוררות זווגנו יהיה נמשך מהשפעת הנעם העליון, מהאהבה הקדושה הנמשכת משם על ידי הכלי של צדקה. ויהיה זווגנו בקדושה גדולה ובצניעות גדול, בענוה באימה ביראה ברתת וזיע. ולא נכון בשביל הנאת גופנו כלל, רק כל כונתנו יהיה לשמך ולכבודך כדי לקים מצותיך, כדי להוליד בנים חיים וקימים לעבודתך וליראתך, למען יגדלו כבודך בעולם. ונזכה שכל בנינו וכל דורותינו יעסקו בתורתך ובמצותיך, ויעשו רצונך תמיד, ויגדלו ויפרסמו כבודך בעולם, וישלימו כונת הבריאה אשר היתה רק בשביל זה, כדי לגלות כבודך הגדול והקדוש. ועל ידי כל זה נזכה למחין של ארץ ישראל שנקראים נעם, ולתקן כל המחין של חוץ לארץ שנקראים חובלים. ויוכללו המחין של חוץ לארץ בתוך המחין של ארץ ישראל, באפן שיתתקנו על ידי זה, עד שיהיו כל המחין בבחינות מחין של ארץ ישראל. ועל ידי זה יהיה נמשך שלום גדול בעולם:

[שפו]:

רבונו של עולם רחמן אמתי, רחם נא על עניי ארץ ישראל ההגונים והכשרים. ועזרנו והושיענו שנזכה לשלח להם די ספוקם בכבוד, ולא יהיה שום כח להמחלקת שבעולם למנע ולבלבל הצדקה של ארץ ישראל חס ושלום. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ועזרנו והושיענו שנזכה לעסק בצדקה של ארץ ישראל, להחזיק ידי האביונים והדלים והעניים ההגונים הדרים שם בארץ ישראל תמיד, לשלח להם די מחסורם אשר יחסר להם. וכל כונותינו ועסקנו בזה יהיה לשם שמים לבד, בלי שום כונה של כבוד עצמנו כלל, עד שנזכה על ידי הצדקה לעשות כלי לקבל השפעת הנעם העליון בקדושה ובטהרה, כדי שיתרבה ויתגדל ויתקדש כבודך בעולם. ועל ידי זה יתתקנו כל המחין של חוץ לארץ ויתהפכו למחין של ארץ ישראל, ויהיה שלום גדול בעולם בין בארץ ישראל בין בחוץ לארץ. ויוכלו כל המחין והדעות להשוות עצמן יחד לעבדך באמת ביראה ובאהבה. ותפרס עלינו סוכת שלומך. ותעלנו מהרה בשמחה לארצנו, ושם נשיר ונרנן וננגן לפניך כל ימי חיינו, ונגדלך ונשבחך ונפארך תמיד בשבחות ובזמירות, ובשירי דוד עבדך נעים זמירות ישראל. ונגדל ונקדש שמך וכבודך תמיד. ויקוים מקרא שכתוב:

"יהי כבוד יקוק לעולם, ישמח יקוק במעשיו". ונזכה תמיד להרגיש הנעימות והמתיקות אשר בדברי תורתך הקדושה, "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים". ונאמר: "צוף דבש אמרי נעם, מתוק לנפש ומרפא לעצם". ונאמר: "דרכיה דרכי נעם, וכל נתיבותיה שלום, תודיעני ארח חיים, שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח, ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

תפילה מ'

[תנד]:

זכנו לזכר ולהאמין בחסדיך ונפלאותיך וטובך הגדול שאינו נפסק לעולם, ולשמח את עצמי על ידי זה תמיד. פתח לבי ודעתי, והאר עיני שכלי והורני ולמדני בכל עת כל הדרכים והעצות שאפשר לשמח עצמי בהם באותה העת והשעה באפן שאזכה להיות בשמחה תמיד, עד שאזכה בכל פעם לרקד הרבה מחמת שמחה, ולהעלות כל הבחינות הנקראין רגלין לבחינת לבב חכמה, בבחינת "ונביא לבב חכמה". ועל ידי זה יהיו נמתקין כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל ישראל. ואזכה על ידי השמחה והרקודין לתקן פגם הדבור הרע מה שפגמתי לפניך מעודי עד היום הזה בדבורים רעים הרבה, בפרט פגם דבורים רעים של לשון הרע ורכילות, הכל אזכה להעלות ולתקן בשלמות על ידי שמחה ורקודין דקדושה. ותשמרני ותצילני מעתה מלדבר שום דבור רע ובפרט מלשון הרע ורכילות, ואזכה לקדש את דבורי בקדושה גדולה בתכלית השלמות. ותשמרני ותצילני מפגם אמונה, ותזכני להעלות ולתקן כל פגמי האמונה על ידי השמחה והרקודין דקדושה, ואזכה מעתה לאמונה שלמה באמת כראוי בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ותעלה אותי גם בממון ועשר, שתשפיע לי ממון ועשירות הרבה דקדושה, באפן שאוכל לעסק בתורתך ועבודתך בלי טרדא ובטול כלל, ואזכה להרבות בצדקה ולהחזיק ידי העוסקים בתורה ועבודה באמת:

תפילה מ"ח

[תקה]:

רבונו של עולם רבונו של עולם, רחם עלי ועל כל ישראל בעת צרה הזאת, "כי באו בנים עד משבר, וכח אין ללדה". רחם עלי למען שמך, באפן שאזכה על כל פנים מעתה לפעל בקשתי ברחמים אצלך שתעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצותיך אשמור, ולא אשוב עוד לכסלה. רחם עלי מלא רחמים, ברחמים הידועים לך שיש בהם כח להוציאני מכל המקומות שירדתי בהם ולשוב אליך באמת מעתה ועד עולם. חמל עלי בחסדיך והוריני דרכיך, וזכני לאחז במדותיך הקדושות ובדרכי טובך ורחמיך הכלולים בשלש עשרה מדות של רחמים שאתה מתנהג בהם עם בריותיך, שאזכה גם אנכי לילך בדרכיך, לרחם על הבריות ברחמנות אמתי, בכל מיני רחמנות הכלולים בשלש עשרה מדות של רחמים. ואזכה להיות טוב לכל, ולהשפיע צדקה וטוב וחסד ורחמים לכל הצריכים חסד, באפן שאזכה לעורר ולהמשיך עלי שלש עשרה מדותיך של רחמים, שתרחם עלי ועל כל ישראל בכולם ותמחל ותסלח ותכפר לנו על [כל] חטאתינו ועוונותינו ופשעינו הראשונים והאחרונים, ולא יהיה נשאר מהם שום זכר ורשם כלל. ותמהר ותחיש לגאלנו ולהוציאנו מהגלות המר והארך הזה. ותשמרנו ותצילנו מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים בשוגג ובמזיד באנס וברצון, ותשיבנו אליך בתשובה שלמה, עד אשר נזכה להיות כרצונך הטוב באמת תמיד, אנחנו וזרענו וזרע זרענו מעתה ועד עולם. ותהיה בעזרי ותושיעני שאזכה לזכות גם אחרים, שאזכה ללמד פשעים דרכיך, שילכו כולם בדרכיך הקדושים, לאחוז בדרכי טובך ורחמיך לרחם על הבריות בכל מיני רחמנות וחסד הכלולים בשלש עשרה מדות של רחמים, ויקוים בי מקרא שכתוב: "אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו:

[תקו]:

מלא רחמים אתה יודע כמה אני רחוק מרחמנות מלרחם על הבריות כראוי, כי עני ואביון אנכי דל ונשחת, ואין בידי לרחם על הבריות ולגמול עמהם חסד ולהרבות בצדקה, אפלו חלק אחד מאלף ורבבה מהראוי לפי רבוי עוונותי. וגם מעט דמעט שיש בידי לפעמים לתן צדקה ולגמול חסד, רבו המניעות כנגדי בלי שעור, כי נתקלקל הרבה הרחמנות אצלי על ידי חסרון דעתי ועניותי בגשמיות ורוחניות, ועתה "מאין יבא עזרי", מאין תבא תשועתי, במה אזכה להמשיך עלי שלש עשרה מדותיך של רחמים. על כן באתי לפניך בעל הרחמים, יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו למען שמך, ותמשיך עלינו שלש עשרה מדותיך של רחמים בעצמך ובכבודך בלי אתערותא דלתתא כלל, כי בדלותנו אין בנו כח לעוררם מלמטה על ידי רחמנותינו כי דלונו מאד, ואנו רחוקים מרחמנות. למענך למענך עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים ורקים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח לא כרעותינו תגמל. "מהר יקדמונו רחמיך" מעצמך "כי דלונו מאד" ואין לנו כח לעורר רחמיך על ידי רחמנותינו: