וצדיק באמונתו יחיה

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


"וצדיק באמונתו יחיה" - ונלוה לספר זה תפילות ובקשות מתוך הספר לקוטי תפילות מאת מורנו ורבנו גאון עוזנו רבי נתן מברסלב זי"ע: בנוי ומיוסד על התורות ממעלת התקרבות והתקשרות והתדבקות לצדיקי האמת.

ליקוטי תפילות חלק א ערך צדיק

תפילה ד כד) אנא יקוק, רחמן מלא רחמים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח "זכור רחמיך יקוק וחסדיך כי מעולם המה", וראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב" מה נעשה עתה יקוק אלקינו, כי נשארנו יתומים ואין אב, ואין מי יעמד בעדנו אבד חסיד מן הארץ וצדיקי אמת וחכמי הדור שהיה להם כל הכח הזה שהזכרתי לפניך ויותר ויותר מזה, הלא נסתלקו בעוונותינו הרבים, עד אשר נשארנו ריקים וחסרים מכל טוב ונשארנו כתרן בראש ההר וכנס על הגבעה ואם אמנם, בודאי אין דור יתום, ובודאי יש צדיקים אמתיים גם בדור הזה, אך הם בהעלם ובהסתר מעינינו, ואין אנו זוכים לידע מהם ולהתקרב אליהם ועתה יקוק אלקינו, להיכן נפנה לבקש תרופה וצרי למכתינו ואיה איפה הרופא נפשות לחבש ולרפאות מכותינו וכאבנו האנושה מאד אוי לנו כי שדדנו, "ונמס כל לב וכשלו כל ברכים" בבוא השמש בצהרים ונלקח ממנו מחמד עינינו, משיב נפשנו, חיינו וארך ימינו תפארת ראשנו גאון עזנו, נפשנו ורוחנו ונשמתנו קדשתנו וטהרתנו, הן המה צדיקי אמת קדושי עליון אשר נסתלקו בעוונותינו, סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות וראה את עמך מרודים מאד בתכלית הירידה:

כה) ואתה יקוק אלקים אמת, בוחן לבות וכליות, ואתה יודע צפון לבבנו ועצם תשוקתנו ותשוקת כל עמך בית ישראל, אשר נכספה וגם כלתה נפשם למצא מזור ותרופה למכתם כל איש אשר יודע את נגעי לבבו, כלם כאחד תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב לצדיק האמת, למען ישיב אותם מעוונותיהם ויתקן פשעיהם ויורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה:

כו) ועתה יקוק אלקינו, איה חסדיך הראשונים, אשר מעולם היו בכל דור ודור צדיקי אמת רועי ישראל, אשר נשאו אותם בחיקם "כאשר ישא האמן את היונק", עד אשר הורו אותם דרכי יקוק וקרבו אותם אליך ועתה למה זנחת אותנו, והכית אותנו מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת הצדיקים אשר היא קשה מחרבן בית המקדש ולמה תהיה עדת יקוק כצאן אשר אין להם רועה, ואנן יתמי דיתמי, עוללים לא ראו אור, מלכלכים בכל מיני שטותים מלאים חטא ועוון ופשע מה נעשה ומה נפעל, ולהיכן נלך ונשוטט לבקש תרופה ותחבולה ועצה לצאת מכסילות דעתנו ורע לבבנו וכעור מעשינו:

כט) על כן באתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, בלב נדכה ושפל רוח נשברה שתחס ותרחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל ותשלח לנו צדיקי אמת שיהיה להם כח לתקן אותנו להחזיר אותנו בתשובה שלמה ולתקן נפשנו ולכפר עוונותינו ונזכה ברחמיך וחסדיך הרבים להתקרב לצדיקי אמת ולראות אור פניהם המאירות ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים להציל נפשנו האמללה מן הקוצים ומן הפחתים שהם התאוות רעות ועצבות ועצלות ותולדותיהם ועל ידי שתזכנו לראות פנים המאירות של צדיקי אמת ולהתקרב אליהם, על ידי זה, תנצל נפשותינו מן המדות רעות האלו, ונזכה בחסדיך לסלק ולשבר כל התאוות מאתנו, שלא יהיה לנו שום תאוה ותשוקה לשום דבר שבעולם כי-אם אליך וכל תאותנו ותשוקתנו וחפצנו ורצוננו יהיה רק בך ובעבודתך ונזכה להיות זריזים בעבודתך בתכלית הזריזות, ולהיות שמחים וטובי לב תמיד שלא תפל עלינו שום עצלות ועצבות לעולם, רק נגילה ונשמחה בך ונזכה לעבד את יקוק בשמחה ובטוב לבב מרב כל, ולהיות בשמחה תמיד:

לב) רבונו של עולם, יקוק אלקים, אתה ידעת כי לכל המעלות האלה היינו יכולים לזכות על-ידי צדיקי אמת, ובכן תחננו ברחמיך הרבים לגלות לנו ולהראות לנו את צדיקי האמת שבדור הזה, ולזכות אותנו להתקרב אליהם, למען תזכה אותנו על ידם לכל אשר בקשנו מלפניך ואם, חס ושלום, חטאתינו המרבים גרמו לעשות מסך המבדיל בינינו ובין הצדיקי אמת, שיהיו נעלמים ונסתרים מעינינו, חס ושלום, ואין אנו יכולים להוציא לאור תעלומות והסתרת צדיקי האמת, יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שאתה בעצמך ברחמיך הרבים תזכה אותנו ותעזר לנו לזכות ולהגיע לכל מה שבקשנו מלפניך, וודוי דברים שהתודיתי לפניך, יהיה חשוב ומקבל ומרצה לפניך, כאלו התודיתי לפני החכם והצדיק האמת שבדור וכל המעלות ומדות טובות ובטול תאוות ומדות רעות וכל שאר המעלות טובות, שהיינו יכולים לזכות על ידי צדיקי האמת, הן מה שבקשנו מלפניך והן מה שלא הזכרנו לפניך, על הכל תעזר לנו יקוק אלקינו ברחמיך הרבים כי אתה אבינו ואין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים כי גלוי וידוע לפניך שרצוני וכספי חזק מאד להתקרב לצדיק האמת, אך בעוונותי הרבים איני זוכה לדעת מי הוא ואיפה הוא מי יתן ידעתי ואמצאהו, הייתי מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות לבוא להתקרב אליו, "מספר צעדי אגידנו":

תפילה ה מ) ובכן תזכני ברחמיך הרבים להאמין בצדיקי אמת ולא יכנס במחשבתי ודעתי שום הרהור ומחשבה כלל על המחלקת שיש בין הצדיקי אמת, רק אזכה להאמין בצדיקי אמת באמונה שלמה ולא יהיה לי שום הרהור וקשיא עליהם ועל המחלקת שביניהם כלל:

מא) רבונו של עולם אם אמנם פגמתי בטפי מוחי, אשר על ידי זה איני ראוי וכדאי להתקרב לצדיקי אמת ולזכות להאמין בהם באמת, אשר מחמת זה באים עלי מחשבות חוץ והרהורים להרהר אחריהם, חס ושלום:

מב) אנא יקוק, אל תעשה עמי כחטאי, ואל תדינני כמפעלי, ועשה למענך ולא למעני ומלא בקשתי ברחמים וזכני שלא יכנס בלבי שום קשיא והרהור כלל על הצדיקי אמת ועל המחלקת שביניהם, רק אזכה להאמין בהם תמיד באמונה שלמה באמת וחמל עלי ברחמיך הרבים, וזכני לשוב אליך באמת ולהשיג ארחות חיים, ובמקום שקלקלתי שם אתתקן ותשיב אותי ברחמיך וחסדיך הגדולים ממות לחיים, מחמץ למצה, מיראה רעה ליראה טובה, מקול פגום מחכמה פגומה לקול טוב לחכמה טובה, "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח כי עמך מקור חיים באורך נראה אור":

תפילה ו נט) רבונו של עולם, רבונו של עולם, חוס וחמול עלי אבי שבשמים, ותגער בהרודפים ומפילים אותי, ואמר לצרותי די ותאמר עד פה תבא ומעתה תרחם עלי ותעזרני ותושיעני ותתחיל להעלות אותי מעלה מעלה חיש קל מהרה וכל הירידות יתהפכו לעליות, וכל ההתרחקות יתהפך להתקרבות כי אתה החלות לקרבנו ברחמיך, והתחלת להשפיע עלינו המון קדשתך ותקף חמלתך על ידי צדיקי אמת שבכל דור ודור על כן אין נאה לך לעזבנו יקוק אלקינו, יהמו מעיך עלינו וכאשר החלות להראות גדלך וטובך עלינו, ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, ושלחת לנו ברחמיך הרבים, צדיקי אמת בכל דור ודור, אשר על ידם נמסרה התורה לנו ממשה ליהושע, ומיהושע לזקנים, ומזקנים לזקנים וצדיקים שבכל דור ודור, עד אשר הגיע אלינו השתלשלות קבלת התורה, ועדין לא כלו רחמיך ממנו, "הקיצותי ועודי עמך", כן יכמרו מעיך עלינו, ותעזרני לקים באמת את כל דברי תורתך באהבה חוסה עלינו ברחמיך ועזרנו להיות דבוק בך ובצדיקי אמת לעולם ועד, בעולם הזה ובעולם הבא:

סא) ואתה עושה גדולות ונפלאות עד אין חקר, ואתה חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח "ממית ומחיה מוריד שאול ויעל" ואתה מקשר ומחבר ומיחד שני הפכים יחד תכלית קצה התחתון מעמקי שאול עד רום גבהי מרומים עד תכלית קצה העליון מנקדה התחתונה עד נקדה העליונה כי מי יאמר לך מה תעשה, על כן יגיעו רחמיך גם עלי, ותחתר חתירה מתחת כסא כבודך, חומל דלים שומע אנקת אביונים, ותעזרני להתעורר באמת ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, ותזכני להיות דבוק באמת בצדיקי אמת מעתה ועד עולם "כי לא תחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם, שובה יקוק עד מתי והנחם על עבדיך השיבנו יקוק אליך ונשובה חדש ימינו כקדם": :

תפילה ז סב) יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותטע אמונתך בלבנו, ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמונה שלמה, ותהיה האמונה זכה ונכונה צחה ונקיה, בלי שום פגם ובלי שום בלבול בעולם חס ושלום כלל ונזכה ברחמיך הרבים, שתהיה אמונתנו חזקה כל כך כאלו אנו רואין בעינינו אלהותך והשגחתך וכבודך אשר מלא כל העולם ונהיה דבקים בך תמיד באמת ובתמימות ובדעה נכונה ומישבת בלי שום תערבת פסלת כלל:

סח) רבונו של עולם, יקוק אלקים אמת, אשר נטעת בנו בכל דור ודור צדיקי אמת, הושיענו ורחמנו ברחמיך הרבים, וזכנו להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם עצות אמתיות ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל, רק נזכה לילך בדרך עצתם האמתיות ותרחם עלינו ותציל אותנו ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל מעצת רשעים שהם עצת הנחש הקדמוני ולא נטה אזן לדבריהם כלל, ולא נאבה ולא נשמע להם ולא יכנסו דבריהם ועצתם בלבנו כלל ותבדילנו מן התועים, ולא יהיה להם שום כח להטעות אותנו, חס ושלום, בעצות רעות שלהם, ולא תעשינה ידיהם תושיה:

ע) גדול העצה ורב העליליה, זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי האמת, ונזכה להתקרב אליהם באמת, ולקבל מהם עצות נכונות וברורות וישרות, עצות טובות הנמשכים מתרי"ג עטין דאוריתא שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמתיות, ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת לעולם ועד:

תפילה ח עה) יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת, שתעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלינו ותזכנו ברחמיך הרבים להאמין ולהתקרב לצדיקים אמתיים שבדורנו אשר בהם בחרת, להחיות את עמך בית ישראל על ידם, כי מהם תוצאות חיים לנו ולכל ישראל:

עו) ובכן עזרני יקוק שנזכה להמשיך מהם רוח חיים למלאת כל מחסורנו, ותשמע קול אנחותינו תמיד, ויהיה לנו כח להמשיך על ידי אנחותינו רוח חיים רוח טובה מהצדיקי אמת להשלים כל החסרונות שחסר לנו, הן בגוף הן בנפש הן בממון, בגשמי וברוחני, כלם יתמלאו וישלמו לטובה, כי עמך מקור חיים ואתה משפיע רוח חיים לכל חי ולכל דבר שבעולם על ידי צדיקיך האמתיים הדבקים בתורתך הקדושה תמיד, אשר היא חיינו וארך ימינו על כן חמל על עמך ישראל, ותגלה לנו צדיקיך האמתיים, ותזכנו להמשיך מהם רוח החיים, עד שיהיה לנו כח על ידי אנחותינו לבד שאנו מאנחים על מה שחסר לנו, שיהיה נשלם החסרון תכף ותמלא כל משאלות לבנו לטובה וכל העוונות והחטאים והפשעים שחטאנו לפניך, אשר על ידם סלקנו והרחקנו הרוח חיים ועל ידם באו לנו כל החסרונות שחסר לנו, על כלם תמחל ותסלח ברחמיך הרבים על ידי צדיקי הדור האמתיים אשר רוח אלקים בקרבם, אשר על ידם אתה מתרצה ומתפיס לישראל ברחמים, ועל ידם אתה מכפר ומוחל לעוונותינו בכל דור ודור, כמו שכתוב: "ואיש חכם יכפרנה" ותבטל ותשבר ותכניע כל אויבינו, וכל הקמים עלינו לרעה, מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם:

פה) אנא יקוק, רחם עלינו ברחמיך, להגיע לכל מה שבקשנו מלפניך אם אמנם ידענו כמה אנו רחוקים עתה מנקדה אחת מכל מה שבקשנו, עם כל זה אין מעצור ליקוק להושיע, וממך לא יפלא כל דבר ועמך הישועה לעזרנו ולחזקנו להגיע לכל מה שבקשנו מלפניך עשה עמנו למען שמך, ולמען הצדיקים האמתיים אשר זכו להגיע לכל אלה ויותר מזה, ותמשיך עלינו כח וגבורה מהם ברחמיך, לחיותינו ולאמצנו לזכות אותנו לבוא גם כן לכל אלה, ולזכות בכח הצדיק האמת להתגבר על כל השונאים המתנגדים על האמת ותשבר ותכניע את כל הצנורות של הרשעים, שהם המדות רעות שהתגברו עליהם, ועל ידי זה תשפיל הרשעים עדי ארץ, ולא יהיה להם שום כח להתגבר עלינו, חס ושלום, "ולא תעשינה ידיהם תושיה יבשו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע":

תפילה ט צט) וזכנו ברחמיך הרבים לקשר כל תפלתנו לצדיקי אמת שבדור, אשר יש להם כח להעלות תפלתנו לפניך דרך השער והשבט השיך לכל תפלה ותפלה:

תפילה י קיח) ותעזרני להתקשר באמת עם רוח הקדש של צדיקי אמת, ואזכה לשאב ולהמשיך לתוך לבי את רוח הקדש של צדיקי אמת ועל-ידי-זה אזכה לישר לבב באמת, שיהיה לבי נכון עם יקוק תמיד באמת ובאמונה שלמה ובענוה אמתיות ואזכה ברחמיך שיהיה נמשך הרוח הקדש הזה לתוך ידי ורגלי, עד שאזכה לתקן פגם הידים והרגלים, לגלות ולהאיר הארת הידים והרגלים, עד שיתעורר לבי בשמחה גדולה לשמך הגדול באמת, עד שתתפשט השמחה הקדושה לתוך ידי ורגלי עד שאזכה להמחאת כף ורקודין דקדשה, באפן שנזכה להמתיק דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, על-ידי מחאת כף ורקודין דקדשה, ואזכה ברחמיך לנשא ולהרים ולהעלות את ידי ורגלי לנקותם מכל פגם:

קכד) וזכני ברחמיך הרבים להאמין בצדיקי אמת ואזכה להתקרב אליהם באמת ותהיה בעזרי שאוכל לעורר רחמים תמיד אצל הצדיקי אמת, שיתפללו עלי ויעתירו בעדי ויעוררו רחמים אצלך לקרבני אליך באמת, וימשיכו עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל כל טוב וכל מה שחסר לנו הן בגשמיות והן ברוחניות הכל יתמלא לטובה על-ידי תפלות הצדיקים האמתיים שיתפללו עלי ועל כל עמך בית ישראל כי אתה ידעת, כי אין לנו כח לסדר תפלותינו לפניך כראוי, ודברנו מגמגם מאד, ולשוננו מלא פגם:

קכה) על כן אין לנו שום סמיכה ותקוה, כי אם על תפלת הצדיקים האמתיים, הן הצדיקים האמתיים אשר הם בחיים חיותם לארך ימים ושנים, הן הצדיקים אמתיים שוכני עפר עליהם לבד תמכתי יתדותי, עליהם לבד אשים תקותי, עליהם אשען ובזכותם וכחם הגדול באתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, חוס וחמל עלינו, שיגנו תפלתם בעדינו, שנזכה על-ידי תפלתם להתקרב אליך באמת, ונזכה לסור מרע באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד מעתה ועד עולם אמן סלה:

תפילה יב קמה) ונזכה על ידי למוד התורה הקדושה לשוב אליך באמת, ולחזר בתשובה שלמה לפניך על כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו המרבים ונזכה מעתה לקים את כל דברי תורתך באהבה, ותעורר רחמיך עלינו, ותשפיע עלינו קדשתך, ותזכנו שנלמד בקדשה גדולה תורתך הקדושה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עד שנזכה בעת הלמוד לקשר רוחנו עם רוח הצדיק שחדש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה עד שנזכה לבחינת נשיקין דקדשה לאדבקא רוחנו ברוח הצדיק, ויהיה דומה כאלו אנו מנשקין עצמנו עם הצדיק והתנא שחדש התורה הזאת ונזכה שיהיה למודנו לנחת רוח להצדיק והתנא שחדש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה, ונגרם תענוג גדול להתנא והצדיק הזה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר על ידי למודנו בקדשה גדולה את דבריו הקדושים, ונזכה לאקמא שכינתא מעפרא להעלות השכינה מהגלות על ידי למודנו בקדשה ובטהרה גדולה:

קמו) אנא יקוק מלא רחמים, חמל על נפשותינו האמללה [האמללות], והצל אותי ואת זרעי ואת כל עמך בית ישראל ותבדילנו מן התועים מדרך האמת, ותציל אותנו ברחמיך הרבים שלא יהיה נעשה אצלנו, חס ושלום, מלמוד התורה סם מות, חס ושלום, שלא יהיה נכנס בלבנו, חס ושלום, שום צד התנגדות על צדיקי אמת על ידי למודנו ולא יהיה למודנו להתיהר ולקנטר, חס ושלום, ובפרט בעת למודנו בתורה שבעל פה בגמרא ותוספות ופוסקים:

קמז) אנא יקוק, תציל ותמלט אותנו ברחמיך הרבים שלא יכנס בלבנו שום צד גאות וגבהות בעולם כלל ולא יכנס בלבנו שום צד ערמימיות כלל ולא יהיה בלבנו שום הרהורים וקשיות על צדיקי הדור האמתיים ומכל שכן וכל שכן שלא יצא עתק מפינו, חס ושלום, לדבר עליהם שום דבור כנגד כבודם, חלילה, רק אדרבא, תזכנו ברחמיך הרבים על ידי למודינו להתקשר ולהתקרב לצדיקי אמת, להיות נכנע אצלם ולהאמין בם, ולהתבטל אליהם, ולהתאבק בעפר רגליהם, ולשתות בצמא את דבריהם הקדושים של הצדיקי אמת כל ימי חיי, אני וזרעי וזרע זרעי וכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם:

קמח) ותזכנו להתקשר ולהתקרב לצדיקי אמת הגדולים במעלה מאד, אשר יש להם כח להעלות ולהפך כל הדבורים והצרופים רעים שמדברים על הצדיקי אמת להפכם אל הקדשה, ולעשות מהדבורים רעים שלהם צרופי הלכות, אשר משם נשתלשלו אלו הדבורים רעים של המתנגדים אל האמת, אשר הפכו דברי אלקים חיים ונעשה להם פה לדבר על הצדיק עתק בגאוה ובוז על ידי למודם תורה שבעל-פה:

קמט) ותזכה אותנו ברחמיך הרבים על ידי כח הצדיקי אמת להתקדש ולהטהר באמת, עד שנזכה גם אנחנו לבוא לדעת זה, שנדע לברר ולהעלות ולהפך כל הצרופים רעים אל הקדשה לבררם ולהעלותם לשרשם שבקדשה לעשות מהם צרופי הלכות קדושות ונזכה להעלות השכינה מהגלות ולחברה עם דודה באהבה ואחוה ורעות, בבחינת חבוק ונשוק וזווג, ולהוציא בלעם מפיהם:

תפילה יג קנה) ואם אמר, חס ושלום, אבדה תקותי ותוחלתי מיקוק, זו קשה מן הראשונות, כי כבר הזהרתנו על ידי נביאיך וצדיקיך הקדושים האמתיים, כי אסור לאדם ליאש עצמו מהשם יתברך לעולם אך ברחמיך הרבים חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, והקדמת רפואה למכתנו, ושלחת לנו ברחמיך הרבים צדיקיך האמתיים הקדושים אשר בארץ המה, אשר הם היו למשען ולמנוס לנו כי על ידי מעשיהם הטובים העצומים והנוראים זכו אשר נתת להם כח להעלות ולהרים את כל בית ישראל, אשר זכו להתקרב אליהם באמת, להחזירם בתשובה שלמה לפניך ובכחם הגדולים היו יכולים להרים ולהגביה גם את נפשי האמללה מאד, לקחת ולקבץ גם פזור נפשי המפזרת בפזור גדול מאד העיפה והרעבה והצמאה, המרה במרירות גדול מאד, לכנס ולקבץ ולהעלות גם את נפשי בתוך כלליות נפשות בני ישראל הקדושים בבחינת עבור, לחדש את נפשי לטובה עמהם יחד "ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה" אשרי עין ראתה צדיקים אמתיים אשר היה להם כל הכח הזה ויותר מזה אשרי הנפשות אשר היו עולים ונכללים ונתחדשים לטובה על ידי צדיקי אמת:

קנו) ועתה הנה באתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, שתחמל ותחוס על נפשי האמללה מאד, ותורני ותודיעני עצה ותחבולה מה לעשות עכשו בעת הזאת אשר נשארנו כתרן בראש ההר כי הצדיקי אמת נסתלקו בעוונותינו הרבים, "הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק":

קנז) ועתה אתה אבי שבשמים, אב הרחמן, אב החסד, החומל באמת, ראה נא בענינו בעת הזאת כי בצרה גדולה אנחנו, ונתקים בנו עכשו: "והיתה עת צרה ליעקב אשר כמוהו לא נהיתה", כי הכית אותנו מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת הצדיקים אשר היו נושאים אותנו כאשר ישא האומן את היונק, והיו חסים על נפשותינו, והיו מסתכלים תמיד בכל עת על תקון נפשותינו, לחדש נפשותינו לטובה לחדש כנשר ימינו שעברו בחשך ועתה להיכן נפנה, להיכן ננוס, מאין נבקש עזר לנו:

קס) וגם בעת אשר גוברים רחמיך וחסדיך הרבים עלי, ואתה עוזר לי מעט להתעורר אליך, ולהתחיל לכנוס בעבודתך, איני זוכה להתגבר ולהתחזק בעבודתך, שימשך דרך הקדש אצלי זמן רב לעולם ועד כי בכל פעם ופעם שעזרת לי ברחמיך לא חסתי על נפשי ולא השתדלתי לעמד בטובתי אפלו יום אחד בשלמות, "עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו" ואף-על-פי-כן רחמיך גוברים עלינו תמיד ואתה עוזר לנו בכל עת אתה גמלתנו הטובות ואנחנו גמלנוך הרעות ובעצם דחקנו ועמלנו וחלישותנו בעת הזאת אנו צריכים שתתן לנו מנהיג אמתי, שישגיח עלינו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, "יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע", אשר יאחז בידינו, ויעלה אותנו ויוציאנו מאפלה לאורה, ויורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה ועתה עתה רבונו של עולם, רבונו של עולם, מרא דעלמא כלא, מלא רחמים, אלקי ישראל, אוהב ישראל באמת "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים", כי נתקים עתה בנו בעוונותינו הרבים מקרא שכתוב: "כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך ומי יסור לשאול לשלום לך":

קסא) רבונו של עולם, כבר הבטחתנו כי אין דור יתום, ובודאי גם עכשו בדור הזה נמצאים צדיקים אמתיים בעולם, אשר יש להם זה הכח לקבץ את נפשותינו לחדש אותנו לטובה ולהוריד ולהמשיך לנו חדושי תורה, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שתמלא עלינו רחמים ואל תסתר פניך ממנו, ותזכה אותנו בחסדיך הגדולים לגלות לנו ולהראות לנו את הצדיקי אמת שבדור הזה, ותזכה אותנו להתקרב אליהם, כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים, ועל צדיקיך האמתיים אשר על ידם אתה עוזר וסומך לעמך ישראל ברחמים:

קע) ותזכנו ברחמיך הרבים להכלל ולהתדבק לצדיקי הדור האמתיים אשר זכו לבטל ולשבר תאות ממון בתכלית, ועל-ידי-זה יהיה נמשך עלינו חסד ועל-ידי חסדך הגדול תפתח לנו אור הדעת, ותזכה אותנו להתקרב לצדיק אמת כזה שיש לו כח הזה ודעת הזה, שיוכל לקבץ ולקח את נפשותינו, כמו שנאמר: "ולוקח נפשות חכם", ויהיו כל נפשותינו כלולות יחד והחכם האמת יקח הנפשות שלנו ויעלה עמהם ויחדש אותם כלם יחד לטובה, ויוריד לנו חדושי תורה מפי עתיק יומין כמו שנאמר: "עיר גבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה" ותגלה לנו ברחמיך הרבים סתרי תורה אוריתא דעתיקא סתימאה:

קעא) אנא יקוק עשה למען שמך, ומלא בקשתנו ברחמים, שנזכה ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה, שיש לו כח הזה ודעת הזה, שיוכל לקבץ נפשותינו ולהעלות אותם ולגרם על ידם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה ולחדשם לטובה בבחינת עבור, ולהמשיך לנו חדושי תורה אמתיים כי אתה ידעת מרירות נפשי ופזור נפשי, כי נפשי מרה לי מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל", ואי אפשר לסבל עוד כלל פזור נפשי ומרירות נפשי המפזרת בפזור גדול ובמרירות עצום מאד, כאשר אתה ידעת עצם מרירותי ואין מי שיעמד בעדי להיות בעזרי להושיעני ולהצילני מן הפזור הגדול והמרירות של נפשי האמללה מאד, כי אם כח הצדיקי אמת שיש להם כח ודעת לקבץ גם פזור נפשי, וללקט ולהעלות גם הנפשות והרצונות הרעים והמרים שיש לי, לבררם ולהעלותם עם כל הרצונות והנפשות הטובות שימצא בי ללקטם ולקבצם ולהעלותם כלם יחד ולחדשם לטובה להאיר אור חדש על נפשי המנחת בחשך גדול, וישביע בצחצחות נפשי ונפשי הרעבה ימלא טוב ויחדש כנשר נעורי, ותהיה נפשי נכללת עם נפשות כל חברתנו ונפשות כל עמך בית ישראל, ויכללו כל הנפשות יחד גדולות עם קטנות:

קעב) על כן זכנו ברחמיך הרבים וחנינותיך הגדולים שנזכה להתקרב לצדיק האמת שיש לו כח הזה ודעת הזה, ויקבץ כל נפשותינו, ויעלה עמהם לפני כסא כבודך, ותמלא רחמים עלינו בזכות וכח הצדיק האמת, ויעלו נפשותינו לנחת רוח ולרצון לפניך, ותשעשע עם כל נפשותינו, ויהיה נעשה יחוד גדול על-ידי נפשותינו יחודא דקדשא בריך הוא ושכינתיה ויתחדשו נפשותינו כלם יחד לטובה בבחינת עבור ויוריד לנו הצדיק האמת על-ידי-זה חדושי תורה אמתיים, ויתגלו לנו סתרי תורה אוריתא דעתיקא סתימאה, ונזכה שיתקן הצדיק האמת על-ידי נפשותינו תקונא דמרכבתא עלאה ומרכבתא תתאה:

תפילה יד רב) אנא יקוק, רחם עלינו ברחמיך הרבים, ועזרנו שנזכה להגיע לכל מה שבקשנו מלפניך, שנזכה בכח וזכות עסק התורה של צדיקי אמת שימשך עלינו הארה גדולה והתנוצצות חזק משרש נשמתנו, עד שנזכה להתעורר באמת אליך, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת על כל עוונותינו, עד שנזכה להעלות הכבוד דקדשה מעמק הגלות, מעמקי הקלפות, מזלותא דגלותא ונזכה שיתגדל ויתקדש ויתעלה ויתרומם כבודך הגדול והקדוש על ידינו תמיד, ויתגלה כבודך בכל העולם כלו תאיר ארץ מכבודך, כמו שכתוב: "והארץ האירה מכבודו" ויקים מקרא שכתוב: "ונגלה כבוד יקוק, וראו כל בשר יחדו, כי פי יקוק דבר":

תפילה טו רכא) רבונו של עולם, אתה ידעת כי כל דבורי ובקשותי ותחנותי וכל מה שאני מצפה ומקוה ומיחל עדין לישועתך באמת כהרף עין בכלם אין לי שום סמיכה ומבטח ומנוס כי אם בכח הצדיקי אמת, אשר זכית אותנו בכל הדורות וגם בדור הזה זכית אותנו לצדיקים אמתיים גדולים ונוראים אשר נקרא שמם עלינו, ועל כחם הגדול לבד נשעננו ובכן יהמו נא מעיך עלינו יהמו ויכמרו רחמיך העצומים עלינו, על מרדף בלי חשך כמונו, על עני וכואב, נכאה לבב כמונו ועזרנו ברחמיך הרבים בכח וזכות הצדיקי אמת, שאזכה להתגבר על כל מחשבותי הרעות, ואזכה להשלים דעתי בקדשה ובטהרה ברחמיך הרבים ותזכני ללמד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד יומם ולילה, ואזכה ללמד במהירות גדולה בלי שום בלבולים כלל, ואזכה שיזדכך מחי ויהיה מחי ושכלי זך וצח ונקי בלי שום פסלת כלל, ויהיה מחי ושכלי מהיר וחריף להבין הדבר על בריו באמת לאמתו במהירות גדול בלי עיון כלל:

תפילה יז רמ) ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, כשם שגברו רחמיך וחסדיך העצומים עלי, ובראת אותי בין זרע ישראל עבדיך, כן יהמו מעיך וחנינותיך וחסדיך הגדולים עלי, שאזכה לשמע היטב את קול דברי הצדיקים אמתיים, ויפקחו עיני, וישמעו אזני, ולבבי יבין היטב את קול דברי הצדיקים אמתיים, אשר עוסקים תמיד לעורר ולהעלות את הטוב הנמשך מנשמות ישראל הכבוש בגלות, ולעשות בעלי תשובה וגרים, הן קול דברי הצדיקים אמתיים שבדור הזה, הן דברי צדיקים אמתיים שוכני עפר, הכתובים בספריהם הקדושים עד שאשמע ואראה ואבין היטב את דבריהם הקדושים, עד שהטוב שבי יתעורר בתקף גדול, ובכח וגבורה גדולה דקדשה, עד שאזכה להתגבר באמת על הרע לשברו ולגרשו ולבטלו ממני בבטול גמור, באפן שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם ואזכה להיות כרצונך הטוב באמת בקדשה ובטהרה בשמחה ובטוב לבב:

תפילה יז רנא) ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבתינו, שיפקח לי אור השכל דקדשה ויתגלה לי אור הצדיקי אמת המאירים בכל העולמות כלם, ומכל-שכן בעולם השפל הזה ומעצם עכירת מעשינו וכסילות דעתנו, נסתם ונסתר ממנו אורם הגדול, עד אשר אפלו כשאנו זוכים להתקרב אליהם ולעסק בספריהם הקדושים, אין אנו זוכים להרגיש ולראות כלל אורם הצח והמצחצח, ואין אנו מרגישים נעימות קדשת דבריהם מעצם חשכת שכלנו וכסילות דעתנו ועכירת מעשינו ומחמת זה נחשך אור היראה והאהבה הקדושה מאתנו, עד אשר בעוונותינו אנו רחוקים מאד מיראה ואהבה אמתיות:

רנב) אנא יקוק חמל עלינו ואל תזניחנו ואל תטשנו, ותעזרנו להשלים את דעתנו ולתקן את מעשינו ותפתח לנו את אור הדעת דקדשה, שיתגלה לנו האמת ונזכה לראות בעיני שכלנו את אור צדיקי האמת, ונזכה להכלל בהם, ולהתדבק בדרכיהם ובמעשיהם הטובים אשר הורו אותנו, ועל ידי זה נזכה ליראה ואהבה דקדשה בשלמות באמת:

רנג) ונזכה להתקרב לצדיקי אמת שיש להם כח לגלות את גדל ההתפארות שאתה מתפאר עם עמך ישראל בכל דור ודור כמו שכתוב: "ישראל אשר בך אתפאר" הן בכלל מה שאתה מתפאר עם כלליות ישראל עמך הקדוש, אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, הן בפרטיות מה שאתה מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל בפרט, אפלו עם הפחות שבפחותים, ואפלו עם פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו אתה מתפאר ומתגדל ומתרומם בו והן בפרטי פרטיות מה שאתה מתפאר ומתנשא בפרטי המעשים והתנועות טובות של כל אחד מישראל כל אלו ההתפארות יתגלו על-ידי צדיקי האמת, ועל ידי זה יתגלו לנו כל הרצונות שהיו לך בבריאת עולמך בכלליות הבריאה ובפרטיות כל נברא ונברא ובפרטי פרטיות, אשר הכל היה רק בשביל ישראל עמך, כדי שתתפאר ותתגדל ותתרומם ותתנשא על ידי ישראל עמך ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים שימשך עלינו יראה ואהבה בשלמות באמת, שנזכה ליראה את שמך הגדול והנורא, ולאהבה אותך באמת בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו:

רנה) ותזכנו בחסדיך הרבים לשלמות הדעת דקדשה, ולעשות מעשים טובים והגונים בעיניך, ותפתח לנו אור השכל באמת, באפן שנזכה שיתגלה לנו היטב באמת לאמתו אור הצדיקים האמתיים, המאירים בכל העולמות כלם ונזכה על ידי זה ליראה ואהבה בשלמות, ותיחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך באמת בתכלית השלמות, מעתה ועד עולם אמן סלה:

תפילה יח רסג) ועל ידי זה נזכה לעורר רחמיך וחסדיך האמתיים עלינו, על עם עני ואביון כמונו היום, על עם ממשך וממרט, הנפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה, צאן נדח ואין מקבץ ותפר כעסך מעמנו, ותמתיק ותבטל חרון אפך מעלינו, ויגלו רחמיך על מדותיך, ותשיב פניך אלינו ותחמל עלינו בחמלתך הגדולה ותשלח לנו צדיקי אמת מנהיגים אמתיים דקדשה, שינהיגו אותנו ברחמים ויכניסו השגת התכלית האחרון בלבנו ובשכלנו, עד שנזכה על ידם לרדף ולרוץ כל ימינו להשיג התכלית האמתי ונשליך כל תאוות עולם הזה אחרי גונו ונשים כל מגמותינו וכל חפצנו וכל תשוקתנו וכל יגיעותינו וכל טרחותינו רק בשביל התכלית האחרון האמתי כרצונך הטוב באמת:

רסד) רבונו של עולם, אתה לבד ידעת עצם הרחמנות שיש עלינו עכשו בדור הזה על כל עמך ישראל בכלליות, ובפרטיות על כל אחד ואחד מישראל כי הכל חפצים ליראה את שמך, והכל תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב אליך באמת וכל איש אשר יודע את נגעי לבבו מצפה ומחכה לרופא נאמן מנהיג אמתי, שיקרב אותו וירפא תחלואי נפשו ומכאוביו ואין מי שיעמד בעדנו, כי לקחת ממנו מחמד עינינו, כל הצדיקי אמת ומנהיגים אמתיים והסתרת פניך ממנו ואין לנו לא מנהיג ולא מנהל אמתי, שיוכל להנהיג אותנו, לקרבנו לעבודתך באמת:

רסה) מריה דעלמא כלא, אתה ידעת את מכאובנו, ואת צעקתנו שמעת מפני נוגשינו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת, בעוקבא דמשיחא, בתקף מרירות גלות הנפש והגוף כי אין לנו שום שכל ודעת איך לרצות ולפיס אותך ואיך לקרא אותך שתשיב פניך אלינו אבינו שבשמים, חמל עלינו אבינו שבשמים אל תסתר פניך ממנו מושל בכל, מלך על כל הארץ, שלח לנו מנהיג ומושל אמתי דקדשה, שיוכל להנהיג אותנו ברחמים, "כאשר ישא האומן את היונק", לקרבנו לעבודתך באמת תן לנו מנהיג אמתי כמו משה רבנו, עליו השלום כי ישראל היו שקועים במצרים במ"ט [בארבעים ותשעה] שערי טמאה, ולא היה אפשר שיצאו משם כי אם על ידי משה רבנו וחמלת עליהם, וגזרת על משה שילך משה ויגאלם, אף על פי שמשה רבנו מגדל ענותנותו היה מסתיר פניו, ולא רצה לקבל הממשלה והמנהיגות אבל אתה חמלת על עמך ישראל, וגזרת שילך בעל כרחו, והיית עמו תמיד עד שזכה לגאלם:

רסו) והנה עכשו בעוונותינו, אנו שקועים בגלות יותר מגלות מצרים, ואתה יודע שאין מי שיוכל לעזר אותנו, כי אם מנהיג אמתי שיהיה בבחינת משה רבנו, עליו השלום על כן רחם עלינו למען שמך, ושבר והפר כעסך מעלינו ושלח רחמנות בלב המנהיג האמת שיחמל עלינו, וישוב פניו אלינו, ויקבל המנהיגות והממשלה, וינהיג אותנו ברחמיו, ויקרבנו לעבודתך באמת:

רסז) וזכנו ברחמיך הרבים לאמונה שלמה באמת, לאמונה הקדושה, להאמין בך ובצדיקיך האמתיים, באמונה שלמה באמת ותצילנו ברחמיך הרבים מאמונות כזביות, מאמונות של שטות והבל ולא יהיה לנו שום אמונה כזביית, ולא נאמין בשום דבר שהוא מדרכי האמורי ולא נלך בדרכיהם וחקותיהם, ולא נטה לבבנו אחר שטותיהם ושקריהם, רק נזכה לאמונה דקדשה בשלמות לאמונה זכה ונקיה בך, יקוק אלקינו, ובצדיקיך האמתיים, ובתורתך הקדושה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ובכלליות עמך ישראל הקדוש באמת ובלב שלם:

רעא) וזכני ברחמיך הרבים לאהבת חכמים אמתיים, ואזכה לכבד אותם בכל מיני כבוד ופאר, ולמסר נפשי עבורם ותתן לי כח לסכר פי כל דוברי שקר, המבזים ומחרפים אותם ותעזרני להתגבר עליהם לנצחם ולשברם ולהשפילם ולהכניעם עד עפר:

תפילה כב שסג) וזכני להתקרב לצדיקי אמת ולמוכיחי אמת ואזכה שיהיה לי עזות דקדשה להיות עז כנמר לעמד כנגד עזי פנים שבדור, הרוצים להרחיק מצדיקי אמת ותצילני ותבדילני מן התועים ומן מנהיגי שקר אשר כל מלכותם והתנשאות שלהם הוא רק על-ידי עזות דסטרא אחרא לבד, שהיא מלכותא בלא תגא והם משתררים ומתגאים על עם דל בחנם, אשר אתה לבד ידעת כמה רעות הם גורמים, חס ושלום ולא די שאינם יכולים לקרב אותנו אליך באמת כי אם שרוצים לרחקנו, חס ושלום, מנקדת האמת מצדיקי אמת מכשרים אמתיים רחם עלינו ברחמיך ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים ממנהיגי שקר, ותן לנו עזות דקדשה שנוכל לעמד כנגד עזותם ותעזרנו ברחמיך הרבים שיהיה לנו כח על-ידי עזות דקדשה להוסיף עז ותעצומות בקדשה שלמעלה ואתה תשפיע ותתן עלינו תוספות עז ותעצומות מאתך להתגבר ולהתאמץ בעבודתך ובתורתך וביראתך בכח וגבורה גדולה ובעזות גדול דקדשה ולא נתביש מפני המלעיגים ולא יפל עלינו שום מורא ופחד ובושה, ולא שום חלישות הדעת משום אדם ומשום נברא שבעולם, כי אם ממך לבד נירא ונפחד ונתביש תמיד לבלי לסור מרצונך ימין ושמאל מעתה ועד עולם ויקים בנו מקרא שכתוב: "תנו עז לאלקים על ישראל גאותו ועזו בשחקים, נורא אלקים ממקדשיך אל ישראל הוא נותן עז ותעצמות לעם ברוך אלקים":

שסה) ואזכה להתקרב לצדיקי אמת באמת, ולהתחבר תמיד עם אנשים כשרים ויראים באמת, ההולכים בדרך האמת כרצונך הטוב "יקוק עזוז וגבור, יקוק איש מלחמה, תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך", וזכני לעזות דקדשה הנמשך מבשת פנים דקדשה, מעדן עלאה דסתים וגניז, מחכמה עלאה, ממאמר השלם שהוא "בראשית", אשר על ידי זה תבנה ירושלים עירך במהרה בימינו, קריה נאמנה נהלנו בעזך אל נוה קדשך, ותזכנו על ידי זה לאמונה שלמה ולהתקרב ולהכלל בצדיקים אמתיים הכלולים משבעה רועים שהם כלליות הקדשה וימשך על ידם עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל אמונה שלמה באמת ואזכה ברחמיך הרבים להאמין בך ובצדיקיך האמתיים ובמוכיחי אמת שהיו בכל דור ודור ושבדור הזה, באמת ובאמונה שלמה, בלי שום בלבול ונטיה כלל ואזכה על ידי האמונה לקבל מוסר ממוכיחי אמת, ואשמע בקולם, ויכנסו דבריהם האמתיים באזני ובלבי, ואטה לבבי אליהם, ואבטל עצמי לגמרי אליהם, עד שאזכה להיות כרצון הצדיקי אמת, ולא אסור מדבריהם ומרצונם ימין ושמאל:

שסו) ותזכני ברחמיך הרבים לשמוש דקדשה שאזכה לשמש צדיקים אמתיים ומוכיחי אמת, ואזכה לעמד לפניהם ולשמשם ולהטפל בהם ולעשות כל צרכיהם ורצונם, למען אזכה על ידי זה שיהיה לי איזה שיכות והתקרבות להם כי אתה ידעת גדל רחוקי מצדיקי אמת, עד שאין לי שום שיכות והתקרבות להם, עד שאפלו כשאני זוכה לשמע דבור הקדוש מהם, אינו נשמע לאזני עצם קול הדבור, כי אם קול הברה, הנאחז ומתדבק בקול דקדשה על ידי חטאי ועוונותי המרבים וגם אפלו קול אנחתי וזעקתי בעצמי איני זוכה לשמע היטב, כי אם קול הברה:

שסז) אנא יקוק, חמל עלי, וזכני לשמוש דקדשה, שאזכה ברחמיך לעשות מצוות הרבה בגופי, שיזכה גופי לשמש את הנשמה בעשית מצוות מעשיות הרבה תמיד וכן אזכה לשמש הרבה תלמידי חכמים וצדיקים אמתיים, באפן שאזכה לשמע כל הקולות דקדשה בעצמם, בלי שום אחיזת קול הברה כלל ואתה ברחמיך תמחל ותסלח לי על כל עוונותי ופשעי וחטאי, ותסיר ותבטל כל המקטרגים שנעשו על ידי עוונותי המרבים, ותכניעם ותשפילם ותבטלם בבטול גמור, ותהיה בעזרי שאתגבר בעזות דקדשה על עזות גופי, עד שאזכה לשבר ולבטל כל תאות הגוף ומדותיו הרעים, עד שיתבטל גופי לגמרי לגבי הנשמה הקדושה, ויכלל ויתאחד הגוף עם הנשמה בתכלית ההתאחדות ותאיר ותגלה הנשמה להגוף כל ההארות וכל ההשגות שהיא משגת תמיד למעלה ואנכי בכלל גופי ונפשי ורוחי ונשמתי אתקרב ואתאחד עם צדיקי אמת ואהיה נכלל בהם באמת, עד שאזכה להכלל בך באמת מעתה ועד עולם:

שסח) ותעורר רחמיך עלינו ותשלח לנו מנהיג אמתי רועה נאמן, שיהיה לו כח לקרבנו אליך באמת ונזכה להכלל בשבעה רועים דקדשה שהם כלליות הקדשה, כלליות אמונה הקדושה של ישראל עם קדשך ותמשיך עלינו ותשפיע עלינו אמונה הקדושה על ידם ועשה למענך ולמען השבעה רועים שהם אברהם יצחק ויעקב משה אהרן יוסף דוד, ולמען כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור עד עתה, ולמען הצדיקים אמתיים שבדור הזה ולמען כל בית ישראל עמך ותשפיע עלינו ממעון קדשתך ותיטיב לנו בטובך האמת ותחננו בחסדיך הגדולים ותמלא רחמים עלינו ברחמיך הרבים ותשיב פניך אלינו, ותקבע ותטע בלבנו אמונתך הקדושה בשלמות, שנזכה להאמין בך, יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, ובצדיקיך האמתיים, הן בצדיקים אמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, הן בצדיקי אמת ומוכיחי אמת וכשרים אמתיים שבדור הזה, בכלם אזכה להאמין באמת ובאמונה שלמה בלי שום בלבול ונטיה כלל, חס ושלום, ולא יהיה לי שום הרהור אחריהם כלל ואזכה על ידי האמונה השלמה למלאת הארת הידים הקדושים, ואזכה למלאת ידי היום ליקוק:

שעא) והושיענו ברחמיך הרבים, ושלח לנו צדיקי אמת מוכיחי אמת, שיהיה להם כח וחכמה לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, שיעסקו להוכיח את ישראל בתוכחה הראוי ויהיו יודעים איך להוכיח אותם ויודיעו לנו לכל אחד ואחד את גדל עצם הפגם של כל חטא ועון, באפן שנשוב מהם ויחזירו כל ישראל בתשובה שלמה לפניך ויהיו יכולים לרצות אותך ולפתותך בעתר, ולהקטין לפניך מאד כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו, עד שתמלא רחמים עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותסלח לכל עוונותינו ותמחל לכל פשעינו וחטאתנו, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך בכלל ובפרט, בדור הזה ובדורות הקודמים, בגלגול זה ובגלגול אחר-על כלם תמחל ותסלח אלוה סליחות ותשיב פניך אלינו, ותרחם עלינו תמיד, ותבנה עירך ירושלים קריה נאמנה במהרה בימינו ותשים שלום בעולם ונזכה ברחמיך על ידי צדיקיך האמתיים לתקן בשלמות שני החותמות דקדשה; חותם בתוך חותם, חותם הידין וחותם הרגלין ותמתיק ותבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם:

תפילה כג שפח) רבונו של עולם דרכך אלקינו, לבקש את הנרדפים, ולרחם על החלושים והעיפים חוס וחמל עלינו, חוס ורחם עלינו יהמו מעיך וחנינותיך עלינו כי נשארנו יתומים ואין אב ואין מי יקום בעדנו ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים, ועל זכות וכח הצדיקי אמת, שזכו לשלמות הברית בתכלית השלמות בתכלית המעלה בתכלית הקדשה כרצונך הטוב ולמענך ולמענם עשה ולא לנו, ותעורר את הצדיקי אמת שימליצו טוב בעדנו, והם ילחמו לפנינו, וימשיכו אור קדשת פניהם הקדושים אלינו ותגרש מפניהם ומפנינו כל מיני שונאים ומתנגדים אל האמת ותכניעם ותשפילם עד עפר ותתן בלביהם שישובו אל האמת, ותגלה להם האמת בכל מקום שהם, באפן שיזכו גם כן לידע ממעלת וגדלת קדשת הצדיקים האמתיים, ולהתדבק ולהתקרב לדרכיהם, ולהתאבק בעפר רגליהם ולשתות בצמא את דבריהם, ולעסק בספריהם הקדושים שהניחו אחריהם ברכה כל הצדיקים האמתיים למען נזכה כלנו לשוב אליך באמת ובלב שלם, כרצונך הטוב חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, ומלא משאלותינו ברחמים והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון והסר שטן מלפנינו ומאחרינו:

תפילה כח תכו) ותזכני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, לאמונה שלמה באמת ואזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים וביראי השם האמתיים ולא יבא בדעתי שום הרהור ומחשבה להרהר אחריהם חס ושלום מכל שכן שלא יצא עתק מפי עליהם חס ושלום, ולא אדבר עליהם שום דבור כנגד כבודם, רק אזכה לכבדם ולפארם תמיד באמת, בגופי ונפשי ומאדי בכל מיני כבוד ויקר ותפארת ותזכני ותעזרני ותצילני שלא יהיה נשמע לאזני שום דברי תורה היוצאים מפי תלמידי חכמים שאינם הגונים וכשרים, שהם נקראין "תלמידי חכמים שדין יהודאין" ותרחיקני ברחמיך מהם, ולא אשמע ולא אקבל תורה מהם ותרחיקני ותבדילני ותפרישני מגבולם מהם ומתלמידיהם ותציל אותי ואת זרעי ואת זרע זרעי ואת כל עמך בית ישראל מכל מיני התנגדות חס ושלום כנגד יראי השם, שלא ימצא בנו שום מתנגד וחולק על יראי השם האמתיים ולא יתגלגל על ידינו חס ושלום שום חרוף ובזיון כלל ליראי השם באמת רק נזכה לכבדם בכל מיני כבוד, להחזיקם ולסמכם בכל מיני סמיכה ונזכה למסר נפשנו ומאדנו עבור יראי השם באמת:

תפילה ל תנ) מרא דעלמא כלא, אתה ידעת כי אין מי שיוכל להכניס בנו השגת אלהות, כי-אם צדיקי הדור האמתיים הגדולים במעלה מאד מאד כי לפי עצם ירידתנו והתרחקותנו ממך מאד, וכפי פחיתות נפשנו, שאנו יודעים בעצמנו, אנו צריכים עכשו מנהיג אמתי שיהיה גדול במעלה מפלגת ועצומה מאד מאד כי כל מה שהחולה נחלש ביותר הוא צריך רופא גדול ביותר וישראל במצרים, שהיו במדרגה פחותה מאד במ"ט [ארבעים ותשעה] שערי טמאה, לא היה מי שיוכל לעזר להם כי אם משה רבנו עליו השלום ועכשו שנפלנו בגלות גדול בגוף ונפש יותר ויותר מגלות מצרים, בודאי אין מי שיוכל לעזר אותנו כי אם הצדיק הגדול במעלה מאד, שיהיה בבחינת משה רבנו ולא די שאין אנו זוכין להתקרב לצדיק אמתי כזה, אף גם בעוונותינו הרבים, שפכת חמתך עלינו ולקחת מאתנו כל מאורי עינינו, כל צדיקינו האמתיים הגדולים במעלה מפלגת ועצומה מאד ומה נעשה עכשו בעת הזאת, בפרט איש כמוני חולה כמוני מדכא ומענה ביסורי הנפש והגוף כמוני נגוע ומכה ומטרף ומבלבל, "איש מכאבות וידוע חלי", מלא פצעים רבים ועצומים בלי שעור "מכף רגל ועד ראש אין בי מתום, פצע וחבורה ומכה טריה" מה אומר ומה אדבר ומה אצטדק מי יחמל עלי ומי יקום בעדי:

תפילה לג תצז) וזכנו ברחמיך הרבים שיתגלה לנו התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים ואם אמנם אין העולם כדאי עכשו להשתמש באור הגנוז הזה, שהיא התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים אף-על-פי-כן תעשה עמנו לפנים משורת הדין, ותעורר רחמיך וחסדיך האמתיים עלינו, ותעזרנו בטובותיך וחנינותיך הגדולים שנזכה שיתגלו לנו ברחמיך הרבים הצדיקים הגנוזים והתורה הגנוזה כי אתה ידעת יקוק אלקינו שאין לנו עכשו שום סמיכה ותקוה כי אם על ידי הצדיקים הגנוזים והתורה הגנוזה כי הם לבדם מגנים עלינו עכשו בעמק הגלות המר הזה, בעוקבא דמשיחא, חוסה עלינו ברחמיך יהמו מעיך עלינו, ועזרנו לכבש את יצרנו, לסור מרע לגמרי כרצונך הטוב, ולעשות הטוב בעיניך תמיד עד שנזכה להנות ולטעם גם בעולם הזה מאור הגנוז וצפון וזרוע לצדיקים, כמו שכתוב: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" וכתיב: "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" ותמשיך שלום על עמך ישראל לעולם, ותבטל כל מיני מחלקת מן העולם עד אשר על ידי רבוי השלום ימשכו ויתקרבו כל הרחוקים לעבודתך וליראתך באמת אפלו הרחוקים מן הקדשה מאד מאד בתכלית הרחוק אפלו המשקעים והמלכלכים בכל מיני תועבות וטנופים ולכלוכים כלם יתעוררו באמת וישובו אליך ממקום שהם על ידי כח הצדיקים האמתיים העוסקים תמיד לגלות אלהותך ולפרסם אדנותך על כל באי עולם ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ותמשיך גם עתה בעולם הזה השלום הנפלא שאתה עתיד לגלות לעתיד לבוא, כמו שכתוב: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יקוק כמים לים מכסים" ותקים מקרא שכתוב: "בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יקוק ורפאתיו שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול יקוק עז לעמו יתן, יקוק יברך את עמו בשלום" אמן נצח סלה ועד:

תפילה לד תקב) ובכן באתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, מושל בכל, אשר בראת עולמך ברצונך הטוב, בשביל ישראל עמך, כדי שיקבלו ישראל את התורה, ועל ידי זה יזכו למשל בך כביכול, כמו שכתוב: "צדיק מושל יראת אלקים" וכתיב: "ישראל ממשלותיו" על כן אותך אדרש אותך אבקש, לפניך אתחנן, לפניך אשתטח בקידה בכריעה בהשתחויה, בכפיפת ראש בכניעת חיל, באימה ביראה ברתת וזיע בלב נשבר ונדכה, נאנח ונדכא, ממשך וממרט צור ישראל וקדושו, גואל ישראל, רחם עלינו למען שמך וזכנו בחסדיך העצומים להתקרב ולהתקשר לצדיקים האמתיים, שהם שרש כלליות נשמות ישראל ותזכני לדבר עמם פה אל פה, ולשמע מפיהם הקדוש דבורים קדושים וידברו על לבי דברים המתישבין על הלב ואזכה לקשר את לבי, לדברי פיהם הקדושים לנקדתם הקדושה ותמשל ותאיר נקדתם הקדושה מפיהם ללבי ועל ידי זה יתבטל מלבי כל החרפות לב וכל הערלת לב וכל העקמימיות שבלב, ויהיה לבי ישר עם יקוק תמיד:

תפילה לו תקלה) ועזרני ברחמיך שאזכה לשמע חדושי תורה אמתיים, מפי צדיקים אמתיים הגדולים במעלה, שיש להם כח להמשיך נשמות חדשות לכל השומעים דברי תורתם הקדושה ואזכה ברחמיך להמשיך עלי ולקבל נשמה חדשה קדושה בכל עת, על ידי חדושי תורה שאזכה לשמע מפיהם, וללמד בספרים קדושים של צדיקים אמתיים גדולים ונוראים ותעזרני שיהיה נעשה אצלי מחדושי תורתם סם חיים ואזכה לציר את האור הפשוט הבא מלמעלה, בבחינת ברכה וטובה, אף על פי שאיני כדאי לזה כי אתה ידעת את עצם הפגמים והקלקולים שפגמתי וקלקלתי את כלי המחין שלי מאד על-ידי פגם הברית שהוא פגם הדעת ומאין יבא עזרי לציר את האור לברכה אף-על-פי-כן על רחמיך הרבים אני בוטח, ועל חסדיך אני נשען, ולישועתך אני מצפה, ולסליחותיך אני מקוה, שתעשה עמי כחסדיך ונפלאותיך הגדולים והנוראים, ותמלא עלי רחמים, ותעשה עמי נסים ונפלאות גדולות ונוראות, ותציר בעצמך האור הבא מלמעלה בבחינת ברכה ושלום וחיים וטוב וימשך עלינו האור הקדוש מלמעלה לברכה ולא לקללה כמו שכתוב: "הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה" ויקים מקרא שכתוב: "ולא אבה יקוק אלקיך לשמע אל בלעם ויהפך יקוק אלקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יקוק אלקיך" כי אין לי שום תקוה ומנוס ומבטח ומשען, כי אם עליך לבד ועל הצדיקים אמתיים אשר אנו נשענים עליהם תמיד, בכחם נשענתי לצעק אליך תמיד, ולצפות לרחמיך ולישועתך עשה עמי מה שתעשה, באפן שאזכה בחיי חיש קל מהרה לשמירת הברית באמת מעתה ועד עולם בקדשה גדולה ואזכה להתקדש בקדשתך העליונה עד שאזכה לשבעים פנים של התורה הקדושה:

תפילה נד תרסח) ושמרני והצילני ברחמיך הרבים מלהתקרב ומלהתחבר לתלמידי חכמים שאינם הגונים במעשיהם ולא אשמע שום דבר תורה מהתלמידי חכמים שלא זכו עדין לברר הכח המדמה אשר כל חדושי תורתם נמשכין מכח המדמה המערב טוב ורע והרע יותר מן הטוב אשר על-ידי חדושיהם נפסד הפרנסה והשפע דקדשה חס ושלום וגורמים מה שגורמים חס ושלום הצילני מהם שמרני מהם זכני ברחמיך הרבים להתקרב ולהתחבר לצדיקים אמתיים אשר כל חדושי תורתם נמשכין מן הקדשה מן הרוח טובה רוח נבואה רוח הקדש בלי תערבת שום פסלת כלל וחנני מאתך דעה בינה והשכל וקדשני בקדשתך העליונה ועזרני שאזכה גם כן לחדש בתורה חדושים אמתיים הנמשכין מן הקדשה ועזרני שיהיו כלם טוב בלי שום אחיזת הרע חס ושלום, ובלי שום פסלת כלל חנני ופדני וזכני מהרה שאזכה לטהר ולקדש עצמי באמת ואזכה לשבר הכח המדמה ולבטלו ולגרשו מאתי ותתן לי כח ועצה וגבורה לשבר ולבטל ממני את כל תאות המדמיות תאות הבהמיות ותשמרני ותצילני מחטא לשון הרע ומאבק לשון הרע ומכל מיני פגם הדבור ומכל מיני פגם הברית באפן שאזכה לקדשה וטהרה באמת עד שאזכה לחדושי תורה אמתיים דקדשה כרצונך הטוב:

תפילה ס תשמב) ותרחם עלי ותושיעני ותזכני שאזכה להיות בכלל התלמידים הגונים וכשרים, שאזכה לשמע ולזכר היטב את קול דברי הצדיקים האמתיים, את כל אשר פעלו ועשו למעננו, את כל הדבורים הקדושים שזכינו לשמע מפיהם ומפי כתבם, את כל הגדולות והנוראות, את כל מעשה יקוק הגדול אשר עשו בשבילנו, אשר השאירו אחריהם ברכה ספריהם הקדושים, "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים", המאירין את העינים ומשיבין את הנפש מדרכי מיתה לדרכי חיים ואזכה שיכנסו דבריהם באזני ולבי, ואשמע היטב את דבריהם הקדושים, ולא אשכח דבר ממשנתי:

תפילה סג תשפא) זכנו ברחמיך הרבים להתקרב לצדיקים אמתיים שומרי הברית בתכלית השלמות, רחם עלינו והודיענו מהם, ואל תסתיר אותם מלפנינו זכנו לידע מהם ולהתקרב אליהם באמת, ולקבל מהם קדשה וטהרה באמת, באפן שנזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד:

תשפב) ותרחם עלינו שנזכה להאמין בהצדיקים אמתיים תמיד ואל יתבלבל דעתנו, ואל יתעקם שכלנו ולבנו ולא יהיה קשה לנו עליהם כלל, אפלו בעת שהם מתרחקים מאתנו, ודרכיהם נפלאה מעינינו מאד, עד שנופלים עליהם קשיות ותמיהות, ונתעקם ונתבלבל המח, מרבוי הפליאות שנופלים עליו בלבנו:

תשפד) ותזכנו בכחם וזכותם שנזכה להכיר אותך ולהתקרב אליך באמת ונזכה לדעת ולהכיר אותך גם בעולם הזה וכל מה שנתקרב אליך יותר, נזכה לידע בכל פעם גדל רחוקנו ממך ויתנוצץ לנו בכל פעם נפלאות גדלתך, אשר אי אפשר להשיג ולדעת ממך כלל, כמו שאמר אליהו לית מאן דידע בך כלל, ותתן לנו שעור בלבנו, שנזכה להתקרב אליך, ולהשיג מרחוק ידיעת אלהותך, אשר אי אפשר לדבר מזה, כי אם כל חד כפום מה דמשער בלביה, כמו שכתוב: "נודע בשערים בעלה", כל חד לפום מה דמשער בלביה:

תשפה) ובכן תזכנו לבלי לבעט ביסורין המכרחים לקבל עלינו כרצונך הטוב ונזכה להמשיך אור פני רצונך הטוב עלינו תמיד, ולהמשיך כל טוב להעולם תמיד ונזכה שיגנו עלינו הצדיקים אמתיים שסבלו יסורים רבים בשביל ישראל ובזכותם תמשיך עלינו כל טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים, בני חיי ומזוני, ורב טוב לבית ישראל ובפרט על בניהם וזרעם של הצדיקים שסבלו יסורים רבים בשביל כלל ישראל, רחם עליהם ותן להם כל טוב, והצילם מכל מיני צער ויסורים, ומכל מיני דאגות ופחדים ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים, לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם ולכל מכותיהם, ותסיר מהם כל מיני מחלה אל נא רפא נא להם, ותחלימם ותחים, ותתפלל בעדם תמיד, ותתן להם חיים ארוכים חיים טובים בגשמיות וברוחניות ותצליחם בכל מעשה ידיהם, ותשפיע עליהם שפע טובה, עשר וכבוד וחיים, ויזכו לתורה וגדלה במקום אחד ויעבדוך באמת באהבה וביראה ובשמחה מתוך הרחבת הלב כל ימיהם לעולם, הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם עד סוף כל הדורות כאשר כתבת לנו על ידי חכמיך הקדושים, שבזמן שאדם זוכה, זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות זכר אל תשכח כל היסורים שסבלו עד הנה ואמר לצרותיהם די, ואל תוסיף עוד ליסרם רחם עליהם מעתה, ותושיעם בכל מיני ישועות, ותתן להם בני חיי ומזוני בשפע גדול, ותרומם קרנם ומזלם למעלה למעלה, ותשמחם בכל מיני שמחות, ותגדל שמם עד עולם ויקים מקרא שכתוב: "ופרי הארץ לגאון ולתפארת", ותברכם בכל הברכות, ותאריך ימיהם ושנותיהם ילכו יונקותם, ויהי כזית הודם, "עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו":

תפילה סד תשצד) וזכנו ברחמיך הרבים ושלח לנו צדיקים אמתיים המפלגים במעלה מאד מאד, שיהיו בבחינת משה רבנו עליו השלום, שיהיה להם כח להכנס באלו החקירות הנמשכין מחלל הפנוי, ולשברם ולבטלם ולעקרם ולכלותם לגמרי, ולהוציא משם כל הנשמות שנפלו לשם בעוונותיהם ויהיה לו כח לעורר ולגלות הנגון והשיר העליון והמבחר על כל השירים והנגונים שבעולם, ועל-ידי-זה יוציא לשלום כל הנשמות שנפלו בטעותים ומבוכות ואפיקורסות הנמשכין מחלל הפנוי, כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות שעליהם:

תפילה סו תתטו) אל אלקי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים, אשר בידו נפשות החיים והמתים, "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש", רחם עלי ברחמיך הרבים, ותן לי רוח טובה רוח נכון רוח חיים דקדשה זכני להמשיך עלי רוח חיים אמתיים דקדשה מהצדיקים אמתיים אשר הם חיינו וארך ימינו זכני ברחמיך הגדולים להתקרב אליהם ולעמד לפניהם לשרתם ולשמשם ולעשות כל צרכיהם ואהיה מקשר בהם באמת בהתקשרות גדול בתכלית השלמות, כמו ענפים באילן, עד שאזכה להרגיש בעצמי כל העליות והירידות שיש להם בכל עת ונזכה בעת שיגיע זמנם להסתלק מן העולם לארך ימים ושנים, לעמד אצלם בעת יציאת נשמתם הקדושה למעלה למעלה, באפן שנזכה לקבל פי שנים, ויהי נא פי שנים ברוחם אלינו:

תתכב) כי אתה זוכר כל מעשי עולם ופוקד כל יצורי קדם לפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות שמבראשית אין שכחה לפני כסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך הכל גלוי וידוע לפניך יקוק אלקינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, כי תביא חק זכרון להפקד כל רוח ונפש, להזכר מעשים רבים והמון בריות לאין תכלית מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גלית, מי לא יהיה נפקד אז ביום הגדול והנורא ההוא, "כי גדול יום יקוק ונורא מאד, מאין כמהו, ומי יכילנו" כי זכר כל היצור יהיה נזכר לפניך אז, מעשה איש ותחבולותיו ויצרי מעללי איש אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כלם ואז יראו הכל את גדלת הצדיקים והכשרים האמתיים וכל הנלוים עליהם, את הודם וזיום ותפארתם, ואת יקר תפארת גדלתם, אשריהם אשרי חלקם, מה רב טובך אשר צפנת להם, "עין לא ראתה אלקים זולתך, יעשה למחכה לו" כי עקר גדלת מעלת תפארת בני ישראל הצדיקים והכשרים באמת, יראו אז ביומא דדינא רבא כמו שכתוב: "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלקים לאשר לא עבדו" ואז יתגלה עצם האמת בעולם, ותשלם לכל אחד כמשפטו על ידי מדת האמת שאינה יכולה לסבל את הרשעים ואת השונאים והרודפים את עמך ישראל יראיך ותמימיך ואז ישובו על ידי זה כל באי עולם אליך ולעבודתך, וכל בני בשר יקראו בשמך, כמו שכתוב: "כי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יקוק ולעבדו שכם אחד":

תתל) אבינו אב הרחמן, עשה למען אבותינו אברהם יצחק ויעקב אשר התחילו לגלות אלהותך בעולם, ויגעו וטרחו כל ימיהם להשיב רבים מעון ולקרב כל העולם לעבודתך, אשר בזכותם בחרת בזרעם אחריהם מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך עשה למענם ולמען כל הצדיקים הגדולים האמתיים שהיו אחריהם, אשר כלם יגעו וטרחו כל ימיהם, ושמו כל מגמת פניהם, להשיב אליך את בניך שנתרחקו ממך בעוונותיהם, להשיבם אליך ולקרבם לעבודתך באמת, כאשר אתה ידעת את לבבם באמת, ויגיעתם וטרחם וענים וצרתם ועמלם שסבלו כל ימיהם בשבילנו:

תפילה סח סט תתנו) ורחם עלינו וזכנו שנזכה למצא ולהשיג שערי החכמה והמדע שפתחו הצדיקים בעולם, על-ידי טובם הגדול, שצמצמו את עצמן והורידו את עצמן, והלבישו שכלם הנורא בכמה לבושים וצמצומים, עד אשר פתחו לנו שערי אורה שערי החכמה והמדע על ידי תורתם ושיחתם שגלו לנו בספריהם הקדושים והנוראים מאד זכנו שנזכה לעסק בהם כל ימי חיינו באפן שנזכה לקימם באמת ונזכה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתם באהבה:

תפילה ע תתסא) רבונו של עולם, "יקוק עזוז וגבור, יקוק גבור מלחמה", עליך השלכנו את יהבינו, שאתה תלחום בעדנו, יקוק יריב את ריבנו, וילחם את לוחמנו, כי "אתה מרום לעולם יקוק", ולעולם ידך על העליונה חוס וחננו ורחם עלינו, ועזרנו והושיענו בזכות הצדיקים האמתיים שיש להם כח המושך באמת, שיתגבר בהתגברות גדול ונורא הכח המושך על הכח המכריח המפסיק, עד שיפל ויתבטל הכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך חס ושלום, שהם כלל כל המניעות וההרחקות וההסתות והפתוים והספקות וכל מיני מחלקת וקשיות וכל התאות ומדות רעות וכל מיני מניעות שבעולם, שכלם נמשכים מכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך וכלם יפלו ויתבטלו בבטול גמור כנגד הכח המושך של הצדיקים האמתיים, עד אשר נזכה אנחנו וזרעינו וכל זרע עמך בית ישראל וכל העולם כלו להיות נמשכים וכרוכים תמיד אחרי צדיקי אמת, וישליכו כלם את אלילי כספם ואלילי זהבם וכל תאותם, וילכו וירוצו אחרי צדיקים אמתיים ונזכה כלנו להתקרב להצדיקים אמתיים בהתקרבות גדול, ולשמע תורתם הקדושה וללמד ספריהם הקדושים, ולקים את כל דבריהם ועצותיהם ושיחותיהם הקדושות בשלמות באמת ובתמימות כרצונך וכרצונם הקדוש, עד אשר נזכה על-ידי-זה לשוב אליך בתשובה שלמה מהרה באמת ובלב שלם, "בשמחה ובטוב לבב מרב כל":

תפילה פו תתקיח) רבונו של עולם, יקוק אלקים אמת, בוחן לבות וכליות, אתה יודע את צפון לבי, אשר בפנימיות הנקדה שבלבי, מאד נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יקוק, לזכות להתקרב להצדיק האמת שיוכל להושיעני מצרות נפשי, להוציאני מעוונותי, ולהשיבני אליך באמת "מי יתן ידעתי ואמצאהו", הייתי "מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" להתקרב אליו, "מספר צעדי אגידנו", על כן רחם עלי בחסדיך העצומים, וזכני לבלות ימים ושנים על זה, לבקשו ולחפשו ככסף וכמטמונים, עד שאזכה למצא את שאהבה נפשי, שאזכה מהרה שיתגלה לי באמת הצדיק האמת השיך לשרש נשמתי ואזכה להתקרב אליו באמת ואל ימנעני שום מונע, ואל יעכבני שום עכוב רק אזכה לילך ולרוץ אחריו בכל כחי, ואזכה לאמונה שלמה וחזקה ונכונה, עד שאזכה לשאב על ידה מחכמתו הקדושה ולהטיב מטובו לאחרים להפיץ מעינותיו חוצה, מלא רחמים רחם עלינו וצוה ברחמיך לבטל ולגרש כל הנטורי תרעא וכל השומרים העומדים על הפתח ותסלק גם הפרוכתא קלישא מן הפתח, באפן שיוכל לכנס כל הרוצה לכנס ותתן בלב כל הצדיקים והכשרים ויראי שמים, שלא יהיה ביניהם שום מחלוקת כלל ולא יהיה נמשך מהם חס ושלום שום מניעה ועכוב ובלבול מלהתקרב לנקדת האמת, שהוא הצדיק האמת השיך לנו כפי שרש נשמותינו:

תפילה צט תתקצד) רחמן מלא רחמים, עזרני והושיעני ומלא משאלותי לטובה ברחמים, כי אתה יודע תעלומות לב, וכמה וכמה אני רחוק מכל מה שהזכרתי לפניך, וכמה וכמה ישועה ורחמים אני צריך לזכות לכל זה ובעוונותי הרבים נעלם ממני דרכי התפלה והתחנה ובקשה, איך להתפלל ולהתחנן ולבקש ולפייס ולרצות אותך שתזכני להגיע לכל דרכי הקדשה באמת, אשר הם חיינו וארך ימינו לנצח אך עם כל זה את כל אשר תחנני ברחמיך לפרש שיחתי לפניך אתחזק בכל עז לדבר ולהתחנן לפניך, ואתה הטוב בעיניך עשה עמי, כי אתה מבין תעלומות לב ואתה יודע כי אין לי על מי להשען כי אם עליך אבי שבשמים, ועל כח וזכות הצדיקים האמתיים למענך ולמענם עשה מה שתעשה ברחמיך וחסדיך, באפן שאזכה על כל פנים מעתה לשוב אליך באמת ולילך בדרכיך הקדושים, באפן שאזכה להשלים רצונך ולמלאות כונתך הקדושה והטובה אשר בשבילה נבראתי "יקוק יגמר בעדי יקוק חסדך לעולם מעשה ידיך אל תרף אמרי האזינה יקוק בינה הגיגי יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי" אמן ואמן: :

תפילה קה תתרכב) "גדולים מעשי יקוק דרושים לכל חפציהם מה רבו מעשיך יקוק כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך, מה גדלו מעשיך יקוק מאד עמקו מחשבותיך" רבונו של עולם "אתה האל עשה פלא", ואתה עושה נפלאות בכל דור ודור על ידי הצדיקים האמתיים שבכל דור, כאשר אבותינו ספרו לנו את כל הגדולות והנפלאות והנסים הגדולים והמופתים הנוראים אשר עשית בכל דור ודור על ידי צדיקיך האמתיים מימות עולם עד היום הזה וגם בדור הזה בודאי נמצאים צדיקים בעלי מופתים אמתיים:

תפילה קכז תתשה) רבונו של עולם יודע תעלומות עד אין חקר צופה נסתרות, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, אתה לבד יודע כל אבדותי הרבים היכן הם, ובחסדך הגדול חמלת עלינו חמלה גדולה ויתרה וגלית לנו שכל אבדותינו של כל אחד ואחד הם אצל הצדיקים האמתיים, אבל בעונותינו הרבים מאד, אנו רחוקים מאד מהצדיקים האמתיים אשר אצלם הם כל אבדותינו, ואין אתנו יודע עד מה, מי הוא הצדיק האמת אשר אצלו כל אבדותינו, מכל שכן שאין אנו יודעים שום דרך איך לבקש ולחפש אצלו (את) אחר כל אבדותינו הרבות והעצומות של כל אחד ואחד:

תתשז) על כן באתי לפניך בעל הרחמים האמת, שתרחם עלי למען שמך, ותחוס ותחמל עלי בעצם חמלתך, יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך עלי, ותפקח את עיני מהרה שאזכה לראות ולידע את הצדיק האמת אשר כל אבדותי הם אצלו ואזכה לשבר כל המניעות ולהתקרב אליו מהרה, וברחמיך תסיעני שאזכה להתיגע ולטרח ולהשתדל בכל כחי כל ימי לחפש ולבקש אצלו אחר כל אבדותי שאבדתי מעודי עד היום הזה, עד אשר אזכה למצאם בחיי מהרה, באפן שאזכה לשוב אליך באמת ולהכיר אותך ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת ותשמרני ותצילני מעתה שלא אובד עוד שום אבדה כלל מעתה ועד עולם רחם עלי למען שמך, חמל על תפלת הערער כמוני היום, כמו שכתוב: "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם", וכתיב: "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני, ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגאלי" אמן ואמן:

תפילה קלט תתשלט) רחם עלינו מלא רחמים ועשה את אשר בחקיך נלך ואת משפטיך [ומצותיך] נשמר, וגלה האמת בעולם מהרה יכירו וידעו כל באי עולם את אור הנפלא והנורא שאתה מאיר בעולם על ידי הצדיקי אמת שבכל דור ודור מיום מתן תורה עד (היום) הדור הזה ובפרט אור האמת של הצדיקי אמת שבדורות הללו שאנו צריכים להתקרב אליהם ולילך בדרכיהם כדי לשוב אליך ולהכיר אותך באמת "שלח אורך ואמתך המה ינחוני, יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך הורני יקוק דרכך אהלך באמתך, יחד לבבי ליראה שמך" כי אתה אלקים אמת ודברך אמת וקים לעד, ובודאי תגמר הכל כרצונך רחם על עמך ישראל אשר בהם בחרת, ומהר לגלות האמת למען תציל ותשמר כמה וכמה נפשות ישראל ממה שאתה צריך להצילם ולשמרם ובפרט לשמרם מפח יוקשים מהרשתות והמכמורות שפרשו עתה הכופרים והאפיקורסים על נערי בני ישראל על ידי בתי חנוכם הרעה "תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם, השב גמולם להם", והצל ושמר נפשות עמך בית ישראל שלא ילכדו ברשתם ובמצודתם רחם עלינו בזכות אבותינו ורבותינו הקדושים, וגלה האמת בעולם מהרה שיזכו כל באי עולם לידע אמתת הצדיקים הקדושים ורום מעלת תקפם וגדלתם, וגדל עצם כחם להשיב כל באי עולם אליך:

תתשמ) רחם עלינו למען שמך, למען רחמיך הרבים למענך עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים ורקים מתרצה ברחמים ומתפיס בתחנונים התרצה והתפיס לדור עני כי אין עוזר ראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב", ואתה הבטחתנו כי אין דור יתום, ובודאי גם עתה נמצאים צדיקים המאירים לארץ ולדרים עליה, אשר יש להם כח להשיב כל (ישראל) העולם אליך, אבל בעונותינו הרבים נעלמו מעינינו זכנו ברחמיך שנזכה להתגבר בכל עז לשבר כל המניעות ולהתקרב לצדיקים וליראים אמתיים ולכל הנלוים אליהם ונזכה לינק ולשאב ממעיני חכמתם ולקבל עמקות עצותיהם הקדושות והאמתיות, באפן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי", עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

תפילה קמו תתשעג) מלא רחמים הקשיתי לשאל, אבל ממך לא יקשה ולא יפלא כל דבר ואני מאמין בנפלאותיך העצומים ובטובותיך הנוראים ובחסדיך הרבים ורחמיך הגדולים שעדין יש גם לי תקוה לזכות לכל זה בכח וזכות הצדיקים הקדושים האמתיים הנוראים והנשגבים אשר בהם אנו נשענים תמיד, ובלעדם אין לנו שום פתחון פה לבקש אותך אפלו על דבר קטן שבקטנים אבל בכחם הגדול אנו נשענים לחלות ולבקש פניך על כל הגדולות והטובות שבכל העולמות, כי כחם וזכותם מספיק גם עלי ועל כל ישראל לזכות אותנו לכל טוב אמתי ונצחי עזרני למען שמך, הושיעני למען חסדך "פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה":

תפילה קמז תתשעז) ותזכני להתקרב לצדיקים אמתיים אשר אור התגלות חדושי תורתם נמשך מלמעלה למטה שלמעלה תורתם רחבה וגבוהה מאד, ולמטה מתקצרת הרבה כדי להכניסה בתוך לבבנו ושכלנו לכל אחד כראוי לו, ותרחיקני מההופכים ארחות ישר אשר תורתם ממטה למעלה שלמטה מרחיבים אותה יותר מדי ולמעלה היא קצרה מאד:

תפילה קמח תתשפד) רבונו של עולם מלא משאלותינו לטובה ברחמים, ועזרנו וזכנו לנצח המלחמה בזה העולם על ידי התורה והאמונה הקדושה "שמע יקוק וחנני, יקוק היה עוזר לי" עזר והושיעה לחלושי כח לחלושי דעת לחלושי עצה כמונו היום, לנצח מלחמה כבדה כזאת בכל האפנים, כי לא היה עולה על דעתנו לבקש ולהתחנן על זה לעצם פגמינו המרבים אך לפניך נגלו כל תעלומות לבנו שאנו בטוחים ונשענים על כחם של הצדיקים האמתיים עליהם השלכנו את יהבנו הם ילחמו בעדנו, ואנחנו נלך אחר עצותיהם הקדושות ונדרך בנתיבותיהם, ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל "יקוק יגמר בעדי יקוק חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף, אנא יקוק הושיעה נא, אנא יקוק, הצליחה נא יקוק הושיעה המלך יעננו ביום קראנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, יקוק צורי וגואלי" אמן ואמן:

ליקוטי תפילות חלק ב:

תפילה ה קלז) ובכן תזכנו ברחמיך הרבים, ותתן לנו רבי ומנהיג אמתי, ותעזרנו ברחמיך הרבים שאזכה להתקרב לצדיקים אמתיים שיש להם ישיבה הגונה של תלמידים כשרים והגונים כרצונך הטוב ואזכה גם אנכי להכלל בהישיבות הקדושות של הצדיקים האמתיים בין התלמידים ההגונים שלהם ותזכנו על ידי קבוץ הישיבות הקדושות של הצדיקים האמתיים לקבץ ולתקן כל חלקי האמונה הקדושה, ונזכה לאמונה שלמה באמת, ויקים בנו מקרא שכתוב: "כה אמר יקוק זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה" ותזכנו שיתתקן מחנו ושכלנו על ידי הצדיקים האמתיים, שיאירו בנו קדשת מחם הקדוש וילמדו אותנו דעת ותבונה וילמדונו באורח משפט, וארחות חסדיך יגלו לנו, ויחזקונו בעבודתך ויאמצונו ויטהרו לבבנו לעבדך באמת, וישמחו נפשותינו האמללות מאד, כי אין לנו על מי לסמך כי אם על הצדיקים האמתיים, ואליהם אנו מקשרים את כל תפלותנו ועבודתנו:

קלח) אנא יקוק, עשה למען הצדיקים האמתיים, וזכני לאמונה שלמה באמת בתמימות ובפשיטות בלי שום עקמימיות כלל, ולא תדחה אותי חס ושלום מהאמונה לעולם, אפלו כרגע קלה רק אזכה להיות חזק ואמיץ באמונתך הקדושה באמת תמיד, בין בחיי בין בעת יציאת נשמתי בין לאחר מיתה, בכל מקום שאהיה שם, כרצונך וכמשפטיך הטובים והישרים, שם תהיה האמונה הקדושה עמי תמיד לשמרני נצח, למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני":

תפילה ז קסד) ובכן תרחם עלינו אבינו אב הרחמן, יקוק אלקי השמים ואלקי הארץ, הכל יכול וכוללם יחד, ותאיר עלינו אור קדשת הצדיקים האמתיים המאירים בכל העולמות כלם, בעולמות עליונים ובתחתונים, בדרי מעלה ובדרי מטה, ויאירו ויודיעו לדרי מעלה שעדין אינם יודעים בידיעתו יתברך כלל, ויעוררו ויקיצו את כל הדרי מטה, את כל השוכני עפר המנחים בדיוטא התחתונה, בשפל המדרגה, ויאירו בהם ויגלו להם, כי מלא כל הארץ כבודו ויעוררו ויחזקו את כל הנפשות הנפולות שנפלו למקום שנפלו, כל אחד ואחד כפי ירידתו, ויחיו ויעוררו ויקיצו אותם, אפלו הנפשות הירודות מאד, שנפלו בעוונות ובעברות גדולות על כלם יגיעו רחמיהם, ויחיו וישיבו נפשותם החלושות הפגומות מאד, נפש החוטאת, נפש המרה מאד, יחוסו על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיעו, ויעוררו ויחזקו ויאמצו אותם, שאף-על-פי-כן אל יתיאשו עצמן בשום אפן בעולם, כי מלא כל הארץ כבודך, ובכל מקום אתה נמצא, וגם בהשאול תחתיות יכולין להתקרב אליך כי לית אתר פנוי מנך ואין שום יאוש בעולם כלל:

תפילה ח קפב) כשופר ארים קולי ואקרא, רבונו של עולם, אדון יחיד מושל בכל, חוס וחננו ברחמיך הרבים ושלח לנו מוכיח טוב וראוי והגון, מוכיח אמתי, שיהיה ראוי להוכיח את עמך ישראל באמת ושמרנו והצילנו ברחמיך הרבים ממוכיחים שאינם הגונים וראויים להוכיח את עמך ישראל כי אתה ידעת כי לאו כל אדם ראוי להוכיח, כי המוכיחים שאינם ראויים והגונים יכולים חס ושלום להחליש את נשמותינו על ידי תוכחתם שאינה כהגן:

תפילה לג שנ) "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בני שוממים כי גבר אויב" רבונו של עולם רבונו של עולם, למדנו איך לסדר הספדות מרים על גדל שברנו אשר נשברנו על ידי לבנו הזונה, כי נלקחו מאתנו כל מחמדי עינינו גאוני עזנו עטרות ראשנו, הודנו זיונו פארינו, חיינו וארך ימינו, שרשי נפשנו ורוחנו ונשמותנו הלא המה אדוננו מורנו ורבותינו, אורותינו גדלתנו קדשתנו, תקותינו תכליתנו, נחמותינו ושמחתנו, תורותינו תפלותינו, סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות אוי מה היה לנו, מה נאמר מה נדבר, מי יוכל להעריך לנו הספדות מרים ומרורים כראוי לנו להספיד ולבכות על שברים מרים כאלה הנוגעים לכל ישראל ולכל העולמות כלם מראש ועד סוף, אוי אוי ואבוי:

שנא) רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאין כח ביד אנושי לסדר הספדות כראוי על הסתלקות צדיקים כאלה, אשר נסתלקו בדורותינו בעוונותינו אבל על דא ודאי קא בכינא, על הנוגע לי ולכל ישראל כי להצדיקים הקדושים בעצמם שנסתלקו למעלה למעלה אין הפסד כלל, כי הם גדולים ומפארים שם בעולמות עליונים, ועומדים ומשמשים במרום, אשרי להם אשרי חלקם אבל עלינו עלינו הדור היתום הזה, הדור העני הזה, עלינו הרחמנות גדול ועצום מאד, עלינו עלינו ידוו כל הדווים, "אוי לנו כי שדדנו", אהה יקוק הכרע הכרעתנו ורפו הידים וכשלו כל ברכים ונמס כל לב ויהי למים, ביום בא השמש בצהרים, תעה לבבנו, פלצות בעתתנו, צירים אחזונו כיולדה נפעה, אבינו שבשמים אבינו אב הרחמן, "יקוק אלקים אמת", להיכן נלך להיכן נפנה לעזרה, מי יעזר לנו מי יעמד בעדנו, אנה פנה דודנו, אנה פנה דודנו ונבקשנו עמך על כן גם היום מרי שיחנו, ידנו כבדה על אנחותינו, מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, ונבכה יומם ולילה על גדל שברנו "על זה היה דוה לבנו, על אלה חשכו עינינו":

שנב) רבונו של עולם אב הרחמן האמת, אתה יודע שכל חיותנו תלוי בהצדיקים רבותינו הקדושים זכרונם לברכה, ואנחנו צריכים לדבר עמהם בכל פעם ולקבל מהם דבורים קדושים חדשים בכל פעם, ולראות אותם בכל פעם ועתה מה נעשה, מה יעשו קטני ערך אזובי קיר כמונו, מה נעשה מה נפעל רבונו של עולם, רבונו של עולם, אתה לבד יודע מרירות נפשי בפנימיות, איך נפשי מרה לי על כל זה, אך בעוונותי הרבים, איני יכל לפרש שיחתי היטב לפניך מלא רחמים רבונו של עולם, מה שעבר עבר עתה עתה, למדני והורני איך לצעק ולזעק ולהתחנן באפן שאזכה גם עתה להמשיך קדשתם העצומה עלי, על ידי קדשת הרשימו שלהם שהשאירו בעולם על ידי ספריהם הקדושים ותלמידיהם היקרים, וגם עתה המה שכיחי יתיר בעלמא, כמו שכתוב בזהר הקדוש ובשאר ספרים קדושים, שעקר שלמות הנשמה היא שכאשר נסתלקת למעלה למעלה למקום שנסתלקת תהיה גם למטה למטה, לעורר ולהקיץ ולהחיות כל הנפשות אפלו המנחים בשאול תחתיות ומתחתיו, לעוררם ולהחיותם שלא יתיאשו בשום אפן בעולם:

שנג) רבונו של עולם חמל ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל, אשר היא בוכה בדמעות שליש על גדל צערנו וצרות נפשנו, "רחל מבכה על בניה" שגלו מעל שלחן אביהם ומארצם יצאו "בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה" כי כל רעיה שהם הצדיקים שבכל דור ודור נסתלקו בעוונותינו הרבים, עד אשר נשארנו כתרן בראש ההר וכנס על הגבעה "יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות", ואין לנו מנחם:

שנד) רבונו של עולם, מי יחמל עלינו, ומי יחוס עלינו ומי ינוד לנו, ומי יסור לשאל לשלום לנו, מי יגדר גדר ומי יעמד בפרץ, מי יתקן דרכים ומי יישר מסלות, מי יתקן נפשנו, מי יחזירנו בתשובה שלמה לפניך, מי יעורר אותנו משנתנו לשוב אליך באמת אוי מה היה לנו בדורות האלה, אשר זכינו בדורות האלה לאורות נפלאים ונוראים כאלה, אורות צחים ומצחצחים כאלה, אשר אפסו הדבורים והצרופי אותיות לספר בשבחם וגדלתם ותקפם וגבהם ומעלתם ותפארתם וכמה גלגולים סבבת בעולמך, וכמה עלמין אתהפיכו בגיניהו, וכמה נסים ונפלאות בלי שעור וערך עשית עד אשר הבאת לעולם אורות כאלה, צדיקים קדושים כאלה, מורי דרך כאלה, מלמדי דעת מביני מדע כאלה, בעלי עצות כאלה והיית עמהם כל ימי חייהם הקדושים, והרבית נפלאותיך עמהם בלי שעור, כי רבים קמו עליהם בכל יום, ואתה הצלת אותם מיד כל אויביהם ורודפיהם, ועשית מה שעשית בדרכי נפלאותיך הנעלמים מאד מאד וקימת אותם ברחמיך, עד אשר פעלו ועשו והתחילו וגמרו והפליאו לעשות תקונים חדשים נפלאים ונוראים בכל העולמות מראש ועד סוף, ותקנו נפשות רבות בלי שעור, נפשות החיים והמתים כאשר אתה ידעת את כל התקונים והשעשועים שקבלת מהצדיקים שהיו בדורות האלה, מיום שנתגלה אור הגנוז, אור ישראל וקדושו, רב רבנן, איש אלקים נורא מאד, מורנו ורבנו הרב רבי ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה, אשר האיר פני תבל, והעמיד תלמידים הרבה, צדיקים וחסידים קדושים ונוראים, והשאיר אחריו ב'רכה נ'טע ש'עשועיו זרע קדש מצבתו, יוצאי חלציו הקדושים היקרים מפז ופנינים וכל חפצים לא ישוו בהם, אשר הוא ותלמידיו ויוצאי חלציו גלו אלהותך בדורות האלה והרביצו תורה בישראל המה האירו עינינו ופתחו לבנו, למדו ולמדו דרכים ישרים ועצות נפלאות להתקרב אליך באמת אשרי עין ראתה כל אלה, הלא למשמע אזן דאבה נפשנו כי כל תקותנו היה שיאריכו ימים ושנים בזה העולם, ונזכה לעמד עוד לפני הדרת קדשתם ולשמע מפיהם הנורא עוד דברי אלקים חיים בכל פעם חדשים ונפלאים, כאשר זכינו כל ימי חייהם הקדושים ובעוונותינו הרבים ובפשעינו העצומים נחשך מאתנו מאורי עינינו, מחמדי נפשנו אוי כי גברו האראלים על המצוקים, ותפסו מאתנו לפני הזמן את הארונות הקדושים והנוראים האלה "אוי מה היה לנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו" ואם אמנם ידענו גם ידענו כי גם עתה הם עוסקים בתקון נפשותינו, אך מר לנו מר, כי אין אנו זוכים לראות פניהם הקדושים, ולשמע דבוריהם הנוראים, ולשאב הבל פיהם הקדוש, ולהסתכל על פארם ויפים וזיום והדרת פניהם הקדוש והנורא, ולהכלל בחן האמת שלהם כי הן המה היו הפאר והיפי והחן של כל העולם כלו, אשר כל מי שהיה נכלל בהחן שלהם הקדוש, בהפאר שלהם בשמם הקדוש, הסתכל על עצמו ונתעורר בתשובה באמת ועתה עתה בעוונותינו אבדנו מה שאבדנו, אוי לנו מה שגרמנו לנו בעוונותנו, אוי כמה העון גורם אוי מה נעשה עתה, מה יעשו נרדפים כאלו, עניים ואביונים כאלו, עם ממשך וממרט כזה, עם עני ואביון כמונו "על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי" מר רוחי אקרר, קולי כים יהמה, אשיחה וירוח לי, אדברה אל יקוק אל עליון ויעבר עלי מה:

שנה) רבונו של עולם, רבונו של עולם, רבונו של עולם, קדוש אתה ונורא שמך, ושמך משתף בשם הצדיקים האמתיים, עשה למען שמך, וקדש את שמך, וגלה האמת בעולם וזכנו ברחמיך העצומים, שנזכה לידע באמת מי הוא הראש בית של העולם עתה, אשר מקבל כח מהצדיקים האמתיים האלה שהזכרתי לפניך וזכנו בחמלתך הגדולה להתקרב אליו באמת, ולהיות נכלל תמיד באמת בהשם והפאר והחן האמתי של הצדיקים האמתיים, ולהתקשר ולהתדבק בהם באמת בקשר אמיץ וחזק בל ימוט לעולם באפן שנזכה על ידי זה להסתכל על עצמנו מעתה בכל המדות והתאוות של כל הארבע יסודות לזכך ולטהר אותם מכל רע, ולשוב בתשובה שלמה באמת על העבר, ולהתחזק מעתה באמת בכל עז ותעצומות לשבר ולבטל כל המדות רעות וכל התאוות רעות של כל הארבע יסודות, ולזכות לכל המדות טובות, ולעסק תמיד בעבודתך באמת בכל כחנו בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו עד שנזכה שכל הארבעה יסודות שבגופנו יזדככו באמת, ויהיו כלם טוב בלי שום אחיזת הרע כלל, עד אשר נזכה שיכללו כל הארבע יסודות בשרשם העליון, שהם ארבע אותיות של שמך הקדוש יתברך ונזכה להסתכל על עצמנו היטב היטב בכל עת, על מה אתינא להאי עלמא שפלה, ולהסתכל בכל המדות לזככם ולטהרם ולקדשם בתכלית השלימות, ולהסתכל בגדלת הבורא יתברך, ובנפלאותיו הנוראים, אשר הוא עושה חדשות ונפלאות בכל עת ועת, ולהסתכל בתקון העולם ונזכה שימשכו עלינו מחין קדושים וטהורים מהשם הקדוש הזה של הצדיקי אמת ונזכה מעתה לקדש את מחנו ודעתנו, ולא נחשב עוד שום מחשבה חיצונה כלל, מכל שכן שלא נהרהר חס ושלום שום הרהור בעולם כלל ונזכה לחשב בתורה הרבה, ולחדש בכל פעם חדושין דאורייתא אמתיים הרבה כרצונך הטוב:

שסא) רבונו של עולם רבונו של עולם, עשה למען שמך, וקדש את שמך בעבור כבוד שמך, וזכנו שיתגדל ויתקדש שמך הגדול בעולם על ידינו מלא רחמים אדון כל יודע תעלומות, אתה יודע "את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש" עתה בדורותינו אלה, ואיך בעוונותינו הרבים נתערבב ונתבלבל העולם עתה מאד מאד בלי שעור וערך כי כל הצדיקים האמתיים פארי הדורות נסתלקו בימינו בעוונותינו הרבים, אשר אתה לבד ידעת גדל עצם מעלתם ותקפם וקדשתם אשר שמך משתף בשמם, וכל מה שנגדל שמם ביותר נגדל שמך ביותר, ובעוונותינו הרבים נסתלקו קדם הזמן, אוי מה היה לנו בדורות האלה ומגדל עכירת דעתנו אין מי שידע כאב צרה וצוקה הזאת, עד היכן הדבר מגיע, עד היכן שלטה המכה הגדולה הזאת, מכות מפלאות כאלו הפלא ופלא, מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת הצדיקים האמתיים אשר נסתלקו בדורותינו בעוונותינו ובחטאינו ובפשעינו, אוי אוי ואבוי, אוי לנו מה שאבדנו בעוונותינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין, "הצדיק אבד, ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק":

שסה) רבונו של עולם רבונו דעלמא כלא, אתה לבד ידעת עצם יקרת תפארת קדשת הנפשות היקרים האלה, אבני קדש האלה, הנשפכים עתה בראש כל חוצות, "ואין איש מאסף אותם הביתה" כי נסתלקו בעוונותנו הצדיקים האמתיים הנקראים ראש בית שהם הבעלי בית של העולם, אשר אז בהיותם בעולם ושמם נתגדל בעולם אז היה להעולם בעל הבית, ואז היינו אנחנו כלנו נקראים בני בית ומיום שנסתלקו בחטאינו, ונתעלם פארם והדרם וחנם הקדוש והנורא, אנחנו נעים ונדים ומטלטלים, ונפשות יקרות מעמך בית ישראל מתגוללים בראש כל חוצות כי נסתלקו מן העולם הבעלי בית של העולם, שהם הצדיקים הגדולים הנקראים ראש בית ואפלו מעט הרשימו שנשאר משמם על ידי ספריהם הקדושים ותלמידיהם היקרים, מעלימים גם כן מאד מאד בכמה מיני העלמות והסתרות בלי שעור כי בכל פעם נתגדלים בעולם בעלי שם ופרסום שאין שמם נמשך כלל משם יקוק, אדרבא על ידם נתעלם שם יקוק ומתגברים שמות החיצונים חס ושלום ובעוונותינו הרבים נתערבב העולם מאד עד אשר אין אתנו יודע עד מה, מי ומי ההולכים בתורת יקוק באמת, אשר שמם נמשך משם יקוק, ומי להפך, ומי מערב משניהם מטוב ורע, ממאורי אור ומאורי אש, "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו":

שסז) ונזכה להכניע המאורי אש כנגד המאורי אור ויתגבר שם הקדש, שם יקוק, שם הצדיקים האמתיים, על שם הטמאה, שמות החיצונים, ויתבטל השקר לגבי האמת ויתגלה ויתגדל ויתפרסם בכל העולם, שם הצדיקים האמתיים ופארם והדרם וחנם הקדוש והנורא ונזכה להכלל בשמם ובפאר הדרת קדשתם, עד אשר יפתחו עינינו באמת, ונסתכל על עצמנו היטב באמת, בכל הארבע יסודות, לזככם ולטהרם ולקדשם מכל התאות רעות ומדות רעות הנמשכים מהם, ולבררם מרע לטוב, ולזכות לכל המדות טובות ומעשים טובים ונזכה שימשך עלינו על ידי הצדיקים אמתיים מחין קדושים וטהורים, עד שיכללו כל הארבע מחין שלנו וכל הארבע יסודות, בתוך היסוד הפשוט הקדוש והנורא, שהוא הצדיק יסוד עולם, שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן ויהיה הכל נכלל בשמך המיחד הגדול והקדוש והנורא, ותמהר ותחיש לגאלנו, ותבנה בית קדשנו ותפארתנו ויתגדל ויתקדש ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמך מלכנו בפי כל חי תמיד לעולם ועד:

שעא) ותזכנו לקים מצות אתרוג ומיניו בשלמות בזמנו כראוי ונזכה שיהיה לנו תמיד אתרוג נאה וכשר ומהדר בכל מיני הדור, בתכלית השלמות וההדור ותגלה פאר הדרת קדשת עמך ישראל בעולם, ובפרט פאר הדרת יפי קדשת הצדיקים והכשרים האמתיים, עד אשר ישתוקקו ויכספו כל באי עולם לכלל בהם, להכלל בשמם ותפארתם, וישובו כל באי עולם לילך בדרכיהם לעשות רצונך באמת כל ימיהם לעולם:

תפילה לד שעח) רבונו של עולם, אתה ידעת שבכל דבר שבקדשה שאני מתחיל לדבר אני רחוק מזה כל כך עד שאין לי שום דרך ונתיב במחי איך לפתח פי לדבר מזה, ולרצות ולפיס אותך על זה כי פגמתי וקלקלתי הרבה מאד, ואני רחוק ממך ומתורתך הקדושה ומכל הדברים שבקדשה בתכלית הרחוק, כי ירדתי פלאים ו)אין עוזר לי, ויכנע בעמל לבי נכשלתי ואין עוזר ואפלו מעט הכח שיש בי עדין איני זוכה להרגישו, ומחלישים דעתי בכל עת ורגע, לא יתנוני השב רוחי:

תפילה מט תקיב) רחם עלי מלא רחמים, והחייני וקימני וזכני מעתה על כל פנים לשוב אליך באמת, השב את נפשי ב"שבעה משיבי טעם", בכל מיני מטעמים המשיבין את הנפש דקדשה חוס וחמל על פזור נפשי, על מרירות נפשי, על חלישות דעתי, על חלקת עצתי, יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך עלי, כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת" מה בצע כי תיסר ותענש את בניך בענשיך הקשים והמרים רחמנא לצלן מה בצע כי תבזה ותביש חס ושלום את נפשי, הלא אתה חפץ בתקוני ואתה וצדיקיך האמתיים העוסקים בתקוננו חפצים להיטיב עמי בכל הטובות שבכל העולמות בתוך כלל יראיך ותמימיך החפצים לילך בדרכיך, ולמה "זנחת ותמאס", ואתה מניח אותי כל כך זה ימים ושנים במקומות כאלו הרחוקים ממך כל כך ואם באמת אין שום תרוץ בעולם, אף על פי כן אתה יכול ללמד עלי זכות, ולעורר רחמיך האמתיים עלי, ולקרבני אליך מעתה, ולהדריכני באמתך בכל עת ובכל שעה, באפן שאשוב אליך באמת מעתה ועד עולם, עד שאזכה גם אנכי לחיי עולם הבא באמת, ולהיות נכלל בכלל הצדיקים האמתיים הזוכים לש"י עולמות, כמו שכתוב: "להנחיל אוהבי י"ש ואוצרותיהם אמלא" ואם אני רחוק מעולם אחד מבית אחד כמו שאני רחוק, עם כל זה ממך לא יפלא כל דבר:

תקיד) חמל עלינו ועזרנו שנזכיר את עצמנו בכל עת בנפלאות ערבת נעימת התענוגים והשעשועים שיהיה להצדיקים לעתיד, שיזכה כל אחד לנחל ש"י עולמות ונעמיק דעתנו בזה, ונשער בדעתנו גדלת עולם אחד, וכמה וכמה כוכבים ומזלות וגלגלים נפלאים ונוראים שיש בכל עולם ועולם, וכמה וכמה עירות ומדינות, וכמה וכמה מבואות וחצרות ובתים וחדושים נפלאים וענינים נוראים שיש בכל עולם ועולם, מכל שכן וכל שכן ש"י עולמות שיש לכל צדיק, מי ישער גדלת הצדיק הזוכה לזה, ותענוגיו ושעשועיו אשרי לו זכנו שלא נחליף עולמות כאלו הקימים לעד בעולם העובר הזה חמל עלינו ועל כל עמך ישראל שנזכה כלנו להיות בכלל צדיקי אמת הזוכים לש"י עולמות, כי אתה חפץ להיטיב לכל, ואין מעצור לך להושיע גם אותי, לזכות לכל טוב אמתי ונצחי, למען אזכה לגדל ולקדש את שמך הגדול לעולמי עד ולנצח נצחים:

תפילה נד תקלב) אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, "יקוק עשה למען שמך "אם עונינו ענו בנו יקוק עשה למען שמך, למען שמך יקוק וסלחת לעונינו כי רב הוא", יעננו יקוק ביום צרה ישגבנו שם אלקי יעקב, "אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך, לא לנו יקוק לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך, למען שמך יקוק תחיני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי יקוק שמך לעולם יקוק זכרך לדור ודור", הביטה וראה "למי עוללת כה", ראה נא בענינו וריבה ריבנו, כי צרות סבבונו בכלל ובפרט כי אנו רחוקים ממך כמו שאנו רחוקים, כאשר יודע כל אחד בנפשו, ובתוך כך יצאו עלינו גזרות קשות ומרות כאלו, אשר אי אפשר לסבלן, וזכות ומעשים טובים אין בנו לרצותך בהם ובעוונותינו הרבים כשל כחנו אפלו לצעק ולזעק אליך כראוי, ובמה נתרצה אל אדוננו מלכנו על כן עתה אין לנו שום פתחון פה ולא שום דרך לבוא לפניך ולא שום משען ומבטח, כי אם בשמך לבד בשמך באנו לפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, אשר ברחמיך הרבים קראת שמך עלינו מימות אבתינו, שתעשה למען שמך הגדול המשתף בשמנו ולמען שם כל הצדיקים האמתיים אשר הם שמך, ותחוס ותחמל ותרחם עלינו ותמתיק ותקל ותבטל כל הדינים וכל הגזרות מעלינו ומעל עמך בית ישראל, ובפרט הגזרה הקשה והמרה שיצאה בסמוך רחם עלינו למען שמך ותסירה ותבטלה מעלינו מהרה, כי אין מי יעמד בעדנו שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה, כי כבר גלית לנו כי אין טוב בעיניך להמיתנו או להענישנו חס ושלום, כי "בכל צרתם לו צר", וכתיב: "גם ענוש לצדיק לא טוב" כי שמך משתף בנו, וכל הענשים חס ושלום נוגעים בך כביכול ובהצדיקי אמת, בפרט גזרה קשה ומרה כזאת, אשר עקרה על דתך הקדוש, כי לא עלינו תלנתם ושנאתם, כי אם עליך ועל דת תורתך הקדושה והטהורה והתמימה:

תפילה נו תקלח) "מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און לולי יקוק עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי אם אמרתי מטה רגלי חסדך יקוק יסעדני ברוב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי" רבונו של עולם מלא רחמים, חפץ חסד ומרבה להטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, החושב מחשבות לבל ידח ממך נדח "פקח עיניך וראה שוממותינו", ראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב", כי אין מי יעמוד בעדנו מה נעשה ומה נפעל אחרי אשר [לקחת] לקח מאתנו עטרת ראשנו גאוני עזנו מחמדי עינינו, הן המה צדיקי אמת אשר נסתלקו בדורותינו אשר כל ימי חייהם הקדושים היינו עומדים ומצפים לישועה, שבדבריהם [שבדרכיהם] הנוראים ובתחבולותיהם הנפלאות יקרבו אותנו כלנו להשם יתברך ובעוונותינו העצומים והרבים והכבדים מאד, חשך השמש בצהרים ונשארנו כיתומים ואין אב, ומה נעשה עתה אל מי מקדושים נפנה:

תקלט) מלא רחמים למדנו איך לזעק ולבכות ולקונן ולספוד על הסתלקות הצדיקים האמתיים, באפן שנזכה לעורר רחמיך על עניים כמונו היום, שתורנו ותלמדנו איך לבקש ולחפש ולמצא את הצדיקים האמתיים שבדור הזה, שיש להם כח להנהיג אותנו בדרך האמת, ולקרבנו לתורתך ולהשיבנו אליך באמת ונזכה להתקרב אליהם באמת ובשלמות להאמין בדבריהם [הנאמנים] הנעימים באמונה שלמה באמת שכל דבריהם ושיחותיהם צריכים למוד, כי גם בשיחתם שיחת חלין נעלם בהם תורה נפלאה וסודות עלאין ורזין הרבה ואטה אזני ואקשר דעתי היטב לשיחתם הקדושה, עד שאזכה שיקשרו אותי על ידי שיחתם אליך באמת:

תקמב) רחם עלינו למען שמך, חוסה עלינו כרוב רחמיך והדריכנו באמתך, ולמדנו איך לבקש ולחפש את הצדיקים האמתיים שבדור הזה, ואיך להתפלל ולהתחנן לפניך על זה באמת באפן שנזכה למצאם ולהתקרב אליהם באמת והם ירחמו עלינו ברחמיהם הגדולים ויקרבו אותנו כלנו, כל אחד ואחד ממקומו באשר הוא שם, אליך לתורתך ולעבודתך באמת, עד אשר יוציאו אותנו לגמרי מכל המקומות הרעים שנפלנו לשם, כל אחד ואחד לפי מקומו שירד לשם ונתרחק ממך כמו שנתרחק, מכלם יוציאו אותנו, ויקרבונו אליך, וישיבו אותנו בתשובה שלמה באמת ובלב שלם, באפן שתתקשר ותתחבר חכמה תתאה בחכמה עלאה, ויהיו נעשים יחודים גדולים ונוראים על ידינו תמיד:

תקמד) חומל דלים חמל עלינו ברחמיך וקרבנו מהרה לצדיקים אמתיים שבדור הזה, אשר כל תקותינו בעולם הזה ובעולם הבא על ידם, כי הם חיינו וארך ימינו לעולם ועד, רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותנו לטובה ברחמים חננו ועננו ושמע תפלתנו, כי אתה שומע תפלת כל פה, ברוך אתה שומע תפלה: