אהבת השם יתברך והצדיקים

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבהאהבת השם יתברך והצדיקים - לקוטי תפילות


[מד]:

וזכני לאהבה את שמך הגדול באמת, אהבת המישור. ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמך. ותציל אותי מיראות הנפולות, שלא אתירא משום דבר שבעולם כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, לבעבור תהיה יראתך על פני, לבלתי אחטא לעולם:

[נג]:

יקוק אלקים, אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו. ועתה אבי, אבי, מלא רחמים, מה אעשה, אנא אנוס לעזרה ואיך אבקש תרופה ותחבולה ועצה להמלט על נפשי, להציל נפשי מני שחת, "אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי". עזרני עזרני, חנני חנני, הושיעני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים והופיעה עלי ממעון קדושתך רוח חכמה ובינה, רוח קדושה וטהרה, שאזכה להתקדש ולהטהר באמת, ולשוב אליך באמת בתשובה שלמה, ואדם ואשתק למחרפי ולמבזי נפשי, ואזכה לקים מקרא שכתוב: "דם ליקוק והתחולל לו", ולסבל בזיונות ובושות ושפיכות דמים על עוונותי, ולקבל הכל באהבה.

[נט]:

רבונו של עולם, רבונו של עולם, חוס וחמול עלי אבי שבשמים, ותגער בהרודפים ומפילים אותי, ואמר לצרותי די ותאמר עד פה תבא. ומעתה תרחם עלי ותעזרני ותושיעני ותתחיל להעלות אותי מעלה מעלה חיש קל מהרה. וכל הירידות יתהפכו לעליות, וכל ההתרחקות יתהפך להתקרבות. כי אתה החלות לקרבנו ברחמיך, והתחלת להשפיע עלינו המון קדושתך ותקף חמלתך על ידי צדיקי אמת שבכל דור ודור. על כן אין נאה לך לעזבנו יקוק אלקינו, יהמו מעיך עלינו. וכאשר החלות להראות גדלך וטובך עלינו, ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, ושלחת לנו ברחמיך הרבים, צדיקי אמת בכל דור ודור, אשר על ידם נמסרה התורה לנו ממשה ליהושוע, ומיהושוע לזקנים, ומזקנים לזקנים וצדיקים שבכל דור ודור, עד אשר הגיע אלינו השתלשלות קבלת התורה, ועדין לא כלו רחמיך ממנו, "הקיצותי ועודי עמך", כן יכמרו מעיך עלינו, ותעזרני לקים באמת את כל דברי תורתך באהבה. חוסה עלינו ברחמיך ועזרנו להיות דבוק בך ובצדיקי אמת לעולם ועד, בעולם הזה ובעולם הבא

[קג]:

אבינו שבשמים, חמל עלינו במתנת חנם ונדבת חסד, וזכנו בחסדיך העצומים לעלות מהרה לארץ ישראל, ונזכה לעבדך שם באמת ביראה ובאהבה. ומהר להוציאנו מתוך עמק גלותינו אשר גלינו מארצנו זה כמה וכמה שנים, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו:

[קכב]:

ועזרנו ברחמיך הרבים שנקבל על עצמנו מחדש לקים את כל דברי תורתך באהבה, ונזכה ללמוד וללמד לשמר ולעשות ולקים. ותאיר עינינו בתורתך. ונזכה ללמוד ולהבין ולהשכיל בנגלה ובנסתר באמת, ותזכנו להשיג נסתרות יקוק בכל פעם, ולא ניעול בכסופא קמך:

[קמא]:

במה נקדם יקוק, כעל כל אשר גמלנו ברחמיו ורב חסדיו, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ועתה יקוק אלקינו, אשר חסדיך מעולם ועד עולם עלינו, יהמו מעיך עלינו, וכשם שחמלת עלינו, ונתת לנו ברחמיך הרבים תורתך הקדושה, חמדה גנוזה, שעשוע יום יום, כן תזכנו ברחמיך הרבים, ותחננו בחסדיך הגדולים, ותהיה בעזרנו שנזכה כולנו ללמד ולעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד, ונהפך פנינו מהבלי העולם הזה לגמרי, כי אם בתורת יקוק תהיה חפצנו, ובתורתך נהגה יומם ולילה. וכל למודנו יהיה בקדושה ובטהרה, וכל כונתנו תהיה רק בשביל שמך הגדול והקדוש באמת, לעשות נחת רוח לפניך בלמודנו. ונזכה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה, ותעזרנו שיאיר לנו אור התורה הקדושה שנזכה ללמוד ולהגות בה, להוציאנו מאפלה לאורה, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'המאור שבה מחזיר למוטב':

[קמה]:

ונזכה על ידי למוד התורה הקדושה לשוב אליך באמת, ולחזר בתשובה שלמה לפניך על כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו המרובים. ונזכה מעתה לקים את כל דברי תורתך באהבה, ותעורר רחמיך עלינו, ותשפיע עלינו קדושתך, ותזכנו שנלמד בקדושה גדולה תורתך הקדושה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עד שנזכה בעת הלמוד לקשר רוחנו עם רוח הצדיק שחדש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה. עד שנזכה לבחינת נשיקין דקדושה לאדבקא רוחנו ברוח הצדיק, ויהיה דומה כאלו אנו מנשקין עצמנו עם הצדיק והתנא שחדש התורה הזאת. ונזכה שיהיה למודנו לנחת רוח להצדיק והתנא שחדש זאת התורה וההלכה שאנו לומדים אותה, ונגרם תענוג גדול להתנא והצדיק הזה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר על ידי למודנו בקדושה גדולה את דבריו הקדושים, ונזכה לאקמא שכינתא מעפרא להעלות השכינה מהגלות על ידי למודנו בקדושה ובטהרה גדולה:

[קמט]:

ותזכה אותנו ברחמיך הרבים על ידי כח הצדיקי אמת להתקדש ולהטהר באמת, עד שנזכה גם אנחנו לבוא לדעת זה, שנדע לברר ולהעלות ולהפך כל הצרופים רעים אל הקדושה לבררם ולהעלותם לשרשם שבקדושה לעשות מהם צרופי הלכות קדושות. ונזכה להעלות השכינה מהגלות ולחברה עם דודה באהבה ואחוה ורעות, בבחינת חבוק ונשוק וזווג, ולהוציא בלעם מפיהם:

[קנא]:

וזכני לעבד אותך בשמחה תמיד, ועזרני להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, וחננו מאתך חכמה בינה ודעת. ונזכה כולנו ללמד תורתך הקדושה לשמה תמיד, ונשוב אליך באמת, ותשפיע עלינו רב ברכות ממקור הברכות. ונזכה לעשות רצונך באמת כל ימי חיינו, אנחנו וזרענו וכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם אמן סלה:

[קס]:

וגם בעת אשר גוברים רחמיך וחסדיך הרבים עלי, ואתה עוזר לי מעט להתעורר אליך, ולהתחיל לכנוס בעבודתך, איני זוכה להתגבר ולהתחזק בעבודתך, שיומשך דרך הקדש אצלי זמן רב לעולם ועד. כי בכל פעם ופעם שעזרת לי ברחמיך לא חסתי על נפשי ולא השתדלתי לעמד בטובתי אפלו יום אחד בשלמות, "עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו". ואף על פי כן רחמיך גוברים עלינו תמיד ואתה עוזר לנו בכל עת. אתה גמלתנו הטובות ואנחנו גמלנוך הרעות. ובעצם דחקנו ועמלנו וחלישותנו בעת הזאת אנו צריכים שתתן לנו מנהיג אמתי, שישגיח עלינו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, "יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע", אשר יאחז בידינו, ויעלה אותנו ויוציאנו מאפלה לאורה, ויורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ועתה עתה רבונו של עולם, רבונו של עולם, מרא דעלמא כלא, מלא רחמים, אלקי ישראל, אוהב ישראל באמת. "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים", כי נתקים עתה בנו בעוונותינו הרבים מקרא שכתוב: "כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך ומי יסור לשאול לשלום לך":

[קעג]:

ותזכנו ברחמיך הרבים שיהיה אהבה ושלום גדול בינינו תמיד, עד שנהיה כולנו נכללים זה בזה, ונעורר זה את זה, ונזכיר זה את זה לשוב אליך באמת, לשבר ולבטל את כל התאוות רעות ומדות רעות מאתנו, ולזכות לכל המדות טובות, לעשות הטוב והישר בעיניך כל ימי חיינו. וכל מה שחסר לאחד מאתנו מכל עמך בית ישראל, איזה מדה טובה, או תקון ובטול איזה מדה רעה, נזכה תמיד להזכיר אחד את חברו לעוררו ולחזקו ולאמצו לתקן הכל בחיים חיותינו. ונזכה כולנו לשוב אליך בתשובה שלמה באמת לתקן את כל אשר פגמנו מנעורינו עד היום הזה. ומעתה תהיה בעזרנו, שנהיה כולנו כרצונך הטוב באמת, ולא נסור מן רצונך לימין ולשמאל מעתה ועד עולם, ותמשיך עלינו השגחתך בשלמות:

[קצח]:

אבי שבשמים, רבונו דעלמא כלא, מלא רחמים, אמנם ידעתי כי אף על פי כן אתה שומע קול שועתי ממרחקים על כן הרימותי קולי ואקרא אליך: אבי, אבי, אדוני, אדוני, מלכי ואלקי, אליך אתפלל אליך אזעק אליך אשוע, אליך אתחנן, לפניך אשתטח, לפניך אשתחוה ואכרעה, אליך שטחתי כפי, חוס וחנני וחמל עלי בחמלתך וברחמיך הגדולים, יהמו נא מעיך עלי ותשגיח עלי ממעון קדשך באהבה ובחמלה גדולה ויתרה, ותרפא את מכאובי נפשי האומללה מאד, ותסיר מעלי כל המומים שהטלתי בנפשי מכל אבר ואבר. כי דרכך להשתמש בכלים נשברים ואתה עושה גדולות ונפלאות עד אין חקר ואין מספר. ואתה מחיה מתים ברחמים רבים, ובכחך הגדול אתה מעלה ומקבץ שברי כלים נשברים, שברי שברים, ואתה מחבר ומתקן אותם בחסדיך, ואתה מחדש אותם כבראשונה ביתר שאת וביתר עז, ואין שום נצוץ נאבד ונדחה ממך, חלילה, "כי בידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל":

[ר]:

וזכני שיהיה שלום בעצמי, שאזכה להכניע ולשבר ולבטל את גופי, שיתבטלו ממני לגמרי כל תאוות הגוף ומדותיו הרעים, עד שיתבטל גופי לגמרי אצל הנשמה. עד שלא יהיה להגוף שום תאוה ורצון אחר כלל חוץ מרצון הנשמה הקדושה, שהוא רצונך הטוב. ויהיה שלום בין נשמתי וגופי. שגופי יתקדש ויזדכך עד שיהיה נכלל בתוך הנשמה הקדושה. ואזכה לעשות כל המצוות וכל הדברים שיש בהם רצונך בשמחה גדולה וברצון טוב בגוף ונפש. ושניהם יהיו נכללים כאחד באהבה ובשלום גדול באמת לעשות רצונך באמת בשמחה גדולה תמיד עד שאזכה לשלמות גמורה דקדושה באמת. עד שאהיה מוכן וראוי לסדר תפלתי לפניך בתכלית השלמות. ותכון תפלתי לפניך כמו קטרת וקרבנות שלמים העולים לפניך על ידי איש תמים ושלם:

[רו]:

ועזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקים מצות הדלקת נר חנוכה בזמנו בשלמות כראוי בקדושה ובטהרה ובכונה גדולה ועצומה כראוי. ונזכה לתקן כל התקונים האלה שהזכרנו לפניך על ידי מצות נר חנוכה. ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה. ויאירו לפניך אור קדושת מצותנו בכל העולמות כולם. ונזכה לתקן כל העולמות כולם, על ידי קיום מצוה זו. ועל ידי קיום כל המצוות דאוריתא ודרבנן שתזכנו ברחמיך לקים כולם באהבה וביראה ובשמחה גדולה ובשלמות גדולה, עד שנזכה להמשיך שלום מאתך בכל העולמות כולם. ויקוים מקרא שכתוב: "יקוק עז לעמו יתן יקוק יברך את עמו בשלום". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

[רכב]:

ותרחם עלי שאזכה לענוה ושפלות אמתי שלא יעלה בלבי שום צד גאות ופניות כלל. וגם כאשר תזכני ברחמיך ללמד תורה הרבה, אזכה לבל אחזיק טובה לעצמי כלל, ולא יעלה בלבי, חס ושלום, על ידי למוד התורה שום פניות וגסות הרוח כלל. ואזכה ללמד תורה הרבה לשמה בקדושה ובטהרה בענוה ושפלות באמת. ואזכה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה

[רלא]:

ותהיה בעזרי תמיד, ותושיעני לשוב אליך באמת בתשובה שלמה לפניך. ואזכה מעתה להתדבק בך באמת כרצונך הטוב ואזכה לבלות כל ימי בתורה ותפלה ובמעשים טובים, בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה וביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב מרב כל. עזרני ברחמיך הרבים שלא אאבד מעתה שום שעה ושום רגע מימי חיי המועטים בחנם כי מעט ימי, ואם לא עכשו אימתי. כי הלא אתה עתיד לקבל דין וחשבון מאתנו על כל שעה ורגע מימי חיינו. עזרני שאפלו בעת שאני מוכרח להתבטל מדברי תורה, שתזמין לי אז איזה עסקים מעבודתך ורצונך, שאוכל על ידם לפקח את דעתי ולתת ניחא למוחי, ואף על פי כן אעסק אז בדברים קדושים שהם רצונך באמת. חוס וחמל עלי ועזרני מעתה להיות כרצונך הטוב תמיד באמת:

[רנא]:

ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבתינו, שיופקח לי אור השכל דקדושה. ויתגלה לי אור הצדיקי אמת המאירים בכל העולמות כולם, ומכל שכן בעולם השפל הזה. ומעצם עכירת מעשינו וכסילות דעתנו, נסתם ונסתר ממנו אורם הגדול, עד אשר אפלו כשאנו זוכים להתקרב אליהם ולעסק בספריהם הקדושים, אין אנו זוכים להרגיש ולראות כלל אורם הצח והמצוחצח, ואין אנו מרגישים נעימות קדושת דבריהם מעצם חשכת שכלנו וכסילות דעתנו ועכירת מעשינו. ומחמת זה נחשך אור היראה והאהבה הקדושה מאתנו, עד אשר בעוונותינו אנו רחוקים מאד מיראה ואהבה אמתיות

[רנב]:

אנא יקוק חמל עלינו ואל תזניחנו ואל תטשנו, ותעזרנו להשלים את דעתנו ולתקן את מעשינו. ותפתח לנו את אור הדעת דקדושה, שיתגלה לנו האמת. ונזכה לראות בעיני שכלנו את אור צדיקי האמת, ונזכה להכלל בהם, ולהתדבק בדרכיהם ובמעשיהם הטובים אשר הורו אותנו, ועל ידי זה נזכה ליראה ואהבה דקדושה בשלמות באמת:

[רנג]:

ונזכה להתקרב לצדיקי אמת שיש להם כח לגלות את גדל ההתפארות שאתה מתפאר עם עמך ישראל בכל דור ודור. כמו שכתוב: "ישראל אשר בך אתפאר". הן בכלל מה שאתה מתפאר עם כלליות ישראל עמך הקדוש, אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, הן בפרטיות מה שאתה מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל בפרט, אפלו עם הפחות שבפחותים, ואפלו עם פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו אתה מתפאר ומתגדל ומתרומם בו. והן בפרטי פרטיות מה שאתה מתפאר ומתנשא בפרטי המעשים והתנועות טובות של כל אחד מישראל. כל אלו ההתפארות יתגלו על ידי צדיקי האמת, ועל ידי זה יתגלו לנו כל הרצונות שהיו לך בבריאת עולמך. בכלליות הבריאה ובפרטיות כל נברא ונברא ובפרטי פרטיות, אשר הכל היה רק בשביל ישראל עמך, כדי שתתפאר ותתגדל ותתרומם ותתנשא על ידי ישראל עמך. ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים שיומשך עלינו יראה ואהבה בשלמות באמת, שנזכה ליראה את שמך הגדול והנורא, ולאהבה אותך באמת בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו:

[רנה]:

ותזכנו בחסדיך הרבים לשלמות הדעת דקדושה, ולעשות מעשים טובים והגונים בעיניך, ותפתח לנו אור השכל באמת, באפן שנזכה שיתגלה לנו היטב באמת לאמתו אור הצדיקים האמתיים, המאירים בכל העולמות כולם. ונזכה על ידי זה ליראה ואהבה בשלמות, ותיחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך באמת בתכלית השלמות, מעתה ועד עולם אמן סלה:

[רצב]:

ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, מלא רחמים מלא רצון, עזרני והושיעני וזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים לקבל שבתות בשמחה גדולה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ואהבה. ותזכני לטרח בעצמי לעשות צרכי שבת בעצמי בכח גדול ובזריזות נמרץ. ותעזרנו תמיד להשלים כל פרשיותינו עם הצבור. שנזכה לקרות הפרשה של השבוע בכל ערב שבת שנים מקרא ואחד תרגום בכונה גדולה ועצומה בקדושה ובטהרה, באפן שנזכה על ידי זה לשלמות לשון הקדש על ידי לשון תרגום:

[תה]:

ועזרני ואמצני וחזקני וסיעני שאזכה לטהר ולקדש עצמי גם במותר לי, עד שאזכה לעבד אותך גם בדברי הרשות, שהם אכילה ושתיה וכיוצא. ואזכה להיות שלם בשלמות גדול בשתי העבודות, בעבודה פנימיות שהוא תורה ומצות ומעשים טובים, ובעבודה חיצוניות. שהוא אכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף. ואזכה להיות קדוש וטהור בשתי עבודות האלו בשלמות. ושתי העבודות האלו יתבררו ויזדככו בכל פעם בקדושה גבוה ביותר עד שיהיו נעשין בכל פעם מהחיצוניות פנימיות עד שתהיה אכילתי ושתיתי ושאר צרכי הגוף בקדושה גדולה בקדושת תורה ומצות. וקדושת התורה והמצות שלי יזדככו בקדושה גבוה ובשלמות גדול ביותר. ואזכה לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא. ובכל פעם יהיו נעשין מהחיצוניות פנימיות והפנימיות יעלה למעלה יותר. ונזכה שכל ישראל יוכללו זה בזה באהבה ואחוה ורעות ובשלום גדול עד שכל ישראל יגביהו וירימו זה את זה ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה בקדושה גדולה, עד שנזכה לעלות לרום המעלה העליונה של הקדושה, עד שנזכה להכלל בך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו לעולמי עד ולנצח נצחים:

[תט]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבתינו, אדון השלום, מלך שהשלום שלו. שתשים שלום בין עמך ישראל. ויתרבה השלום עד שיומשך השלום בין כל באי עולם, ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות ונצחון וקנטור בין אחד לחברו, רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולם. וכל אחד ידע באהבת חברו, שחברו דורש טובתו ומבקש אהבתו וחפץ בהצלחתו הנצחיית, עד שיוכלו להתועד ולהתקבץ יחד כל אחד עם חבריו וידברו זה עם זה ויסבירו זה לזה האמת. עד שיוכלו לעורר זה את זה ולהזכיר זה את זה להסתכל על עצמו היטב היטב בעולם הזה. עולם העובר כהרף עין. צל עובר. לא כצלו של דקל ולא כצלו של כתל אלא כצלו של עוף הפורח. וידבר וישיח כל אחד עם חברו מהו התכלית מכל תאות עולם הזה והבליו. ועל מה אתינן להאי עלמא שפלה. וירבו לדבר זה עם זה באהבה ואחוה וחבה גדולה באמת לאמתו מעומקא דלבא, בלי שום נצחון וקנטור כלל. עד שיעורר כל אחד את חברו לשוב אל יקוק באמת, ולהשליך את אלילי כספו ואלילי זהבו. ולא ילכו עוד בשרירות לבם הרע ולא יטו אחרי הבצע כל ימיהם, ולא ירדפו אחר המותרות להרבות הון מהבל. ויגרשו הרוח שטות מקרבם. ויתרבה ויתגדל השלום בעולם, עד שישובו כל ישראל אליך באמת בתשובה שלמה כרצונך הטוב. עד שיתעוררו גם כל אומין דעלמא, ויכירו האמת לאמתו וישובו כולם אליך ויקבלו כולם את על מלכותך עליהם. ויקוים מקרא שכתוב: "כי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם יקוק ו)לעבדו שכם אחד":

[תיז]:

ועל זאת באתי להפיל תחנתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי. "גדול העצה ורב העליליה". עושה גדולות עד אין חקר, נסים ונפלאות עד אין מספר, ואין דבר נמנע ממך, הן "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה". ואתה רופא נאמן ורחמן אמת, ובידך הכל "ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל". ומי יאמר לך מה תעשה, על כן "על משמרתי אעמדה", ואזעק ואשוע ואצעק אליך תמיד, עד שתחנני, ותמתיק את מרירות רפואתי, ותורני ברחמיך את עץ החיים להמתיק ולבטל מרירות המים הרעים, ותסיר ממני כל מיני מרירות ברחמיך. ותתן לי כח וגבורה והתחזקות לסבל ולקבל עלי באהבה מעט המרירות שאני מוכרח לסבל בשביל רפואתי, ותמעט בחסדך את המרירות של רפואתי בתכלית המעוט. ותמהר לרפאת אותי רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, כי אני רואה מרחוק חסדיך הגדולים, שאתה מגדיל עמי בכל עת ובכל שעה בלי שיעור וערך ומספר, על כן אני משליך יהבי עליך לבד. שתרחם עלי ותגן בעדי ותפרס עלי את סוכת שלומך. ותעלה רפואה שלמה לכל תחלואי ומכאובי נפשי וגופי, ותקים בי מקרא שכתוב: "בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יקוק, ורפאתיו":

[תכב]:

ונזכה לשיר ולרנן ולנגן לפניך נגונים ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך באמת תמיד, עד שנזכה לעורר ברחמיך "שיר השירים אשר לשלמה", שיר המעולה על כל השירים. ונזכה לכל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים. ותברך אותנו בשלומך הטוב, ותשפיע שלום על עמך ישראל לעולם, שיהיה שלום בין כל ישראל בין אחד לחברו ובין איש לאשתו. ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקנטור בין כל ישראל עמך לעולם. ויתרבה ויתגדל השלום, עד שיומשך שלום בין כל באי עולם עד שיוכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת, שיסתכל על תכליתו הנצחי, ולא יבלה ימיו להבל ולריק, עד שישליכו כל איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, וישובו כולם אליך באמת לעבדך באמת ביראה ובאהבה. ותזכנו לקבל שבת שלום בשמחה וחדוה גדולה ועצומה תמיד, ותפרס עלינו סוכת שלומך. ונזכה שיהיה שלום בגופנו. ותרפאנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא יהיה מחלקת בין הארבע יסודות שבגופנו, רק כולם יתנהגו במזג השוה בשלום גדול. ותסיר מחלה מקרבנו, ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך בית ישראל (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו'):

[תכד]:

ותזכנו שיהיה שלום בתורתינו בלא קושיות. ונזכה להבין היטב במהירות גדול בכל מקום שנלמד שם. ונזכה להבין כל דברי תורתך על בורין בלי שום קושיות כלל ותעזרנו ותזכנו לחדש תמיד באורים וחדושים אמתיים בתורתך הקדושה בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה כרצונך הטוב. ונזכה לכל בחינות שלום בתכלית השלמות, עד שנזכה לעורר כל העולם כולו לעבודתך באמת, וישובו כולם אליך ויעבדוך באימה וביראה ובאהבה. חוס וחמל עלינו, ומלא משאלותינו ברחמים. ברכנו בשלום אל רם ונשא, "יקוק עז לעמו יתן יקוק יברך את עמו בשלום". וקים לנו מקרא שכתוב: "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול". עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

[תכה]:

רבונו של עולם אב הרחמן והחסד, זכני ברחמיך הרבים שאזכה למדת החסד דקדושה. ואזכה לאחז ולהתדבק במדתו של אברהם אבינו עליו השלום, שהיה עושה חסד כל ימיו. ותזכני ברחמיך הרבים להכניס אורחים הגונים בתוך ביתי. ויהיה ביתי בית ועד לחכמים, שאזכה להכניס אורחים תלמידי חכמים וצדיקים אמתיים לתוך ביתי. ואזכה לקבלם באהבה גדולה ובכבוד גדול ובשמחה רבה. ותזכני לעמד לפניהם ולשרתם ולשמשם בעצמי בכל מיני שרות ושמוש. ואהיה תמיד כבוש תחת יד תלמידי חכמים צדיקים אמתיים, ולשמש אותם תמיד, עד שאזכה להיות נכלל במדתו של אברהם אבינו עליו השלום, להיות שלם במדת החסד באמת. ותזכני ברחמיך לאמונה שלמה ולענוה אמתיות. ואזכה להרגיש שפלותי באמת, ואדע באמת כי "אנכי תולעת ולא איש". ותצילני ברחמיך מכל מיני חרפות ובזיונות. ותתן לי כח להתגבר על כל השונאים והחולקים על האמת לנצח אותם ולהשפילם עד עפר:

[תלט]:

ותמשיך ברחמיך מים חיים ממקור החיים, ויהיה נמשך "באר מים חיים ונוזלים מן לבנון" מן לבונא דמחא קדישא, ושם תטהר את השכינה מנדתה, ותעלה אותה מגלותה, ותשיב אל דודה באהבה ואחוה ורעות. וברחמיך הרבים תמשיך ותזרק עלינו מים טהורים האלה. ותטהר אותנו ואת בגדינו מכל טומאותינו. ותקים בנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם". ותלבין חטאינו כשלג וכצמר, כמו שכתוב: "לכו נא ונוכחה יאמר יקוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו". ונזכה לקים מקרא שכתוב: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר":

[תנו]:

ותזכנו ברחמיך הרבים ותשלח לנו צדיקים אמתיים מוכיחי אמת שיעסקו תמיד להוכיח אותנו בתוכחה מגולה מאהבה מסותרת. ותתן בלבנו שנטה אזנינו ולבנו לקבל תוכחתם הטובה. אף על פי שתהיה לפעמים בדרך בזיון, אף על פי כן נזכה לקבל דברי תוכחתם באהבה ובחבה ובשמחה גדולה, ונהיה בכלל אוהבי תוכחות. ונזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ויתגלה חסד גדול על ידי תוכחתם הטובה. כמו שכתוב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". ונזכה על ידי זה למדת החסד בשלמות בקדושה ובטהרה, ונהיה נכללים תמיד במדתו של אברהם אבינו עליו השלום שהיה מדתו חסד. ועל ידי החסד הזה נזכה ברחמיך לחתך ולהבדיל ולהעלות את המלכות דקדושה מן הארבע מלכויות דסטרא אחרא. ונזכה להרג ולהכניע ולשבר ולעקור ולבטל קלפת מלכות עמלק הרשעה שכלול מכל הארבע מלכויות, ותעזרנו למחות שמו וזכרו מן העולם, כמו שכתוב: "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". ויקוים מקרא שכתוב: "האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה. ויקוק לעולם ישב כונן למשפט כסאו". ותעקר ותשבר ותבטל כל החכמות חיצוניות וכל האפיקורסית והכפירות מן העולם ויתגלה אמונה הקדושה בכל העולם כולו ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד ונזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים. המאיר בשלש רגלים:

[תנז]:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד. ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קדש. ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני יקוק. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב. אנא יקוק רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפלו על העוונות שאינם ידועים לי:

[תסט]:

ותזכני ותשמרני ברחמיך הרבים, מכל הל"ט [השלושים ותשעה] אבות מלאכות ומתולדותיהן. ותגן בעדנו ותצילנו שלא נכשל בשום מלאכה דאורייתא ובשום שבות דרבנן ביום שבת קדש. ותעזרנו לקדש את פינו ודבורנו ביום השבת, שלא יהא דבורנו של שבת כדבורנו של חול. רבונו של עולם, רחם עלינו וקדשנו בכל מיני קדושות של שבת קדש בשמחה וחדוה גדולה ועצומה מאד, וביראה ואהבה, עד שנזכה להכלל בתוך קדושת שבת קדש, ולהמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול. ונזכה לזכר את השבת תמיד. כמו שכתוב: "זכור את יום השבת לקדשו":

[תעט]:

ובכן תרחם עלי ברחמיך הרבים, ותחנני בחסדיך הגדולים. ותשמרני ותצילני מכל מיני אסורים דאוריתא ודרבנן, ותזכני לעסק בתורתך הקדושה תמיד יומם ולילה. ותעזרני ללמד בהתמדה גדולה ספרי הפוסקים. ותהיה עמי תמיד, ותחנני מאתך דעה בינה והשכל, לברר כל דיני אסור והתר, ואזכה לידע בברור כל הדינים לאמתתן, עד שאזכה על ידי זה לברר הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, הטהור מן הטמא, המותר מן האסור. ותזכני ללמד בקדושה ובטהרה גדולה, ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה בקדושה גדולה. ואזכה להיות צדיק ולמדן באמת. ותזכני לשמירת ותקון הברית בכל הבחינות בתכלית השלמות, לשמירת ברית עלאה ולשמירת ברית תתאה, בקדושה ובטהרה גדולה באמת:

[תצ]:

חוס וחמל עלי ותשפיע עלי כח וגבורה דקדושה מן הכח והגבורה של הצדיקים האמתיים אשר זכו לכף את יצרם, אשר הם דומים למלאך יקוק צבאות ממש. ועמדו בנסיונות רבות אין מספר, וכבשו את תאותם, וכפו את יצרם תחתם, עד אשר שברו ובטלו את יצרם לגמרי. וזכו להתדבק בך באמת בתכלית המעלה והשלמות. שאין שלמות אחריו. ובזכותם וכחם הגדול נשענתי, שתחס ותחמל עלי בזכותם, ותשפיע עלי מכחם וגבורתם, ותעזרני שאזכה גם כן לכף ולהכניע ולשבר ולבטל את יצרי הרע, שאזכה לשבר ולבטל כל התאוות רעות ומדות רעות לגמרי, ולא ישאר בי שום רע כלל. ואזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. ותעזרני שהרע שנאחז בי יפל ויתבטל לגמרי. והטוב והתורה הקדושה הנעלם ונסתר בי ובמדותי, הכל יתברר ויתגלה ויתוסף עליו אור רב מלעלא, עד שאזכה לגלות ולהאיר כל הטוב שבי. ותזכני לעלות מדרגא לדרגא בקדושה גדולה, עד שאזכה להתקרב אליך ולהתדבק בך ובהתורה הקדושה באמת ובתמימות. ותפתח לי אור הדעת שאזכה להכיר אותך ולהתדבק בך תמיד באהבה יתרה, באהבה רבה ואהבת עולם באמת ובאמונה בקדושה ובטהרה. ותמעט הצמצומים והלבושים והמסכים המבדילים, ותזכני לידע ולהכיר אותך בלי צמצומים ולבושים רבים, ותקרבני אליך בהתקרבות גדול ובהתגלות הדעת דקדושה, מעתה ועד עולם:

[תצב]:

ותזכני לעסק בתורתך הקדושה תמיד. ועל ידי זה תקרבני בכל פעם יותר אל השלום כמו שכתוב: "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". ותעזרני לקים את כל דברי תורתך באהבה. ואזכה לקים כל התרי"ג מצוות דאורייתא וכל המצוות דרבנן, עם כל ענפיהם היוצאים מהם ועם כל פרטיהם ודקדוקיהם. ואפלו המצוות שאי אפשר לכל אדם לקימם עכשו, תזכני ללמד ולהגות בהם, ולקימם ברוחניות על ידי עסק התורה, ועל ידי כלליות של עמך ישראל על ידי עצם האהבה והשלום שיהיה בין כל ישראל עמך. ואהיה נכלל בתוכם בכלליות גדול עד שנהיה אנחנו כולנו בני ישראל עמך הקדוש נחשבים כאיש אחד:

[תצה]:

וזכני להתדבק בך תמיד באמת, ולהכיר אהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל הקדוש, אשר בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך, אשר בהם מלובש אהבתך הגדולה, אשר אתה אוהב את עמך ישראל, אהבה אמתיית אהבה וחמלה שאין לה קץ ותכלית, אשר מאהבתך הגדולה ומחמלתך האמתיית על עמך ישראל הקדוש, צמצמת אלהותך כביכול והלבשת אהבתך בהתורה ומצות הקדושים אשר נתת לנו באהבה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, אשר כל מצוה ומצוה היא שעור וצמצום הקדוש כדי שנזכה על ידי זה להכיר אותך ולהשיג אותך ולעבדך באמת ביראה ואהבה. חוס וחנני וזכני לקים כל מצותיך באהבה גדולה, ותעזרני ברחמיך הרבים שאזכה להשיג ולהבין אור האהבה שבדעת, שהוא סתרי תורה שהיא אוריתא דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא לעתיד לבוא, שהיא האהבה הגדולה שהיה בינך ובין ישראל עמך קדם שבראת העולם, אשר האהבה הזאת היא למעלה מהזמן והמדות והימים, אשר אי אפשר להשיג אור האהבה הזאת כי אם על ידי צדיקים אמתיים הכופים את יצרם, ומבטלים כל התאות והמדות רעות בתכלית הבטול ולבם ברשותם:

[תקג]:

ובכן תזכני לדבר עם כלליות ישראל עם קדשך בתורה ועבודה ויראת שמים, עד שאזכה לקבל הארה טובה והתעוררות להשם יתברך מכל הנקודות הקדושות שיש בכל אחד ואחד מישראל מה שאין בחברו. ונזכה שיהיה אהבה ושלום גדול בין כל ישראל עמך. וכל אחד ואחד ידבר עם חברו ביראת שמים עד שכולנו עמך בית ישראל נהיה נכללים זה בזה באהבה ואחוה ורעות. וכל אחד יקבל מחברו התעוררות להשם יתברך מנקודה הקדושה שיש בחברו יותר ממנו. ונקבל זה מזה, ונעורר זה את זה לעבודתך ולתורתך באמת לאמתו:

[תקה]:

ותזכנו שיאירו בנו כל השלשה נקודות הקדושות הללו שהם הארת הנקודה הקדושה של הצדיק הדור האמתי, והארת הנקודה הקדושה של כלליות ישראל עמך מאחד לחברו, שכל אחד יאיר בחברו הארת הנקודה הקדושה שיש בו מה שאין בחברו, והארת הנקודה הקדושה של כל אחד בעצמו. שכל אחד ואחד יקבל מניה וביה מהנקודה הקדושה שיש בו שתאיר מפיו ללבו על ידי שידבר בינו לבין קונו בהתעוררות הלב, בתפלה ושיחה ותחנה ובקשה באמת ובלב שלם. ועל ידי כל זה נזכה שיאיר הארת צדיק יסוד עולם בלבנו. ונזכה שיתקשר לבבנו באמת בקשר אמיץ וחזק לעולמי עד לאור שלשה נקודות הקדושות הללו אשר שם אור האהבה והחסד הקדוש שורה עד שיתבטל על ידי זה כל החרפות השורין על הלב הנקראין ערלת לב שבירת לב. שהם כל התאות רעות והרהורים רעים. ואזכה שיטהר לבי באמת מכל העקמימיות שבלב ומכל מיני כפירות שבלב ומכל רע הלב. ותעזרני לשבר ולבטל כל התאות רעות וכל ההרהורים רעים וכל מיני מחשבות רעות וכל מיני בלבולים, וכל מיני פסלת ועכירות שבלב, עד שאזכה ללב טהור ללב קדוש, ללב טוב, לישרות לב באמת לאמתו כרצונך וכרצון הצדיקים האמתיים. ויהיה לבי ישר עם יקוק תמיד עד שאזכה להתדבק בך ולהכלל ברצונך הטוב. ובאהבתך הגדולה תכסה על כל פשעינו כמו שכתוב: "ועל כל פשעים תכסה אהבה". ותמחל ותסלח ותכפר לנו על כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו, ותאסף את חרפתנו. ומעתה תהיה בעזרנו שלא נחטא עוד לעולם, בין בשוגג בין במזיד בין באנס בין ברצון. ותצילנו מכל מיני פגמים שבעולם, ונזכה להיות כרצונך הטוב באמת:

[תקו]:

ותזכני לקדש את פי בדבורים קדושים. ותעזר לי לתקן כל הפגמים שפגמתי בפי, עד שאזכה שיהיה פי מלא ברכת יקוק וימלא פי תהלתך. ויהיו כלי השפע שלי שהם אמרי פי בשלמות גדול עד שאזכה להמשיך תמיד שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום על ידי אמרי פי. ותשמע תפלתנו תמיד, ותבטל רצונך מפני רצוננו ונגזר אמר ויקום. ותקים מקרא שכתוב: "אנכי יקוק אלקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו". ותעזרנו ברחמיך שנזכה מהרה לקדושת הברית באמת. ונזכה לתקן כל מיני פגם הברית שפגמנו עד הנה. וזכות יוסף הצדיק שעמד בנסיון וזכות כל הצדיקים אמתיים שעמדו בנסיונות רבות אין מספר וכפו את יצרם למען שמך יגנו עלינו. ובזכותם וכחם תעזור לי מעתה יקוק אלקי ואלקי אבותי שאזכה גם כן לכף את יצרי ותאותי. ותצילני ברחמיך מכל מיני פגם הברית שבעולם. ולא אבוש ולא אכשל בשום מכשול והרהור רע כלל מעתה ועד עולם. ותזכני מהרה לתקון הברית באמת ובשלמות כרצונך הטוב. ואזכה לתקן בשלמות ברית הלשון וברית המעור. ותחננו מאתך חכמה ובינה ודעת דקדושה. ואזכה ללמד וללמד בהתמדה גדולה ולקים את כל דברי תורתך באהבה. חוס וחננו ורחם עלינו ומלא משאלותינו ברחמים. חננו ועננו ושמע תפלתנו. כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפלה. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

[תקיז]:

רבונו של עולם רחם עלי ברחמיך הרבים, וזכני לכל זה בזכות צדיקי אמת אשר לפניהם אין שום שער סגור. בזכותם וכחם תטהרני ותקדשני בקדושתך העליונה, ותפתח לי כל השערים של האמונה הקדושה וכל השערים של הקדושה. עד שתעלה נשמתי לאור הפנים. "פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה. האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך. פניך האר בעבדך ולמדני את חוקיך". וזכני להמשיך ולקבל נשמה חדשה ושכל חדש משבעים פנים של התורה הקדושה. ואזכה להשיג ולהבין השבעים פנים של התורה. ותאיר עיני במאור תורתך. ותזכני לראות תמיד בכל עת אור פני הצדיקים האמתיים, לקבל פניהם תמיד. ויאירו פניהם הקדושים עלי ברחמים וחסד גדול, ובאהבה וחמלה גדולה, בסבר פנים יפות, עד שאזכה לקבל נשמה חדשה ושכל חדש מאור פני הצדיקים:

[תקכא]:

ותזכנו ברחמיך לקים מצות תפלין כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה וביראה ואהבה עצומה. ותעזרנו שלא אסיח את דעתי מן התפלין לעולם. ואזכה שיאיר עלי אור פניך על ידי קדושת מצות תפלין הקדושים. ויקוים בי מקרא שכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם יקוק נקרא עליך ויראו ממך". ואזכה שיומשך עלי אור החשמ"ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפלין. ועל ידי זה אזכה לאמונה שלמה באמת תמיד. ואזכה להתקשר ולהתדבק בך באמת על ידי קשירת התפלין בראשי ובזרועי, ותזכני להמשיך עלי תמיד קדושת אור התפלין הקדושים, ולקבל תמיד שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים:

[תקלא]:

ועזרני ברחמיך הרבים לקבל עלי תמיד על מלכות שמים באהבה. ואזכה להציל את נפשי מהרהורים רעים על ידי אמירת שני פסוקים אלו של קבלת על מלכות שמים. שהם:

"שמע ישראל יקוק אלקינו יקוק אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ותזכני להיות רגיל תמיד לומר בכל פעם אלו הפסוקים בכונה גדולה ועצומה ובשמחה גדולה ובמסירת נפש. ותעורר את לבבי באהבה ותשוקה וחפצה גדולה אליך, עד שאזכה להוריד דמעות בשעת קבלת על מלכות שמים בשני פסוקים האלו. ואזכה על ידי זה לקבל ולהמשיך עלי מלכות דקדושה, ולהכניע ולשבר ולעקר ולבטל מלכות הרשעה מן העולם שהיא תאות נאוף, שהיא שפחה בישא אשה זונה. ותברח השפחה מפני גברתה, כמו שכתוב: "מפני שרי גברתי אנכי בורחת". ואזכה בכחך להגביר ולהמליך "אשה יראת יקוק" על האשה זונה. ותכנע ותפל השפחה לפני גברתה ותברח מפניה, באפן שאזכה לבטל ממני תאות נאוף, ולהתגבר על כל ההרהורים רעים, לגרשם ולשברם ולבטלם מעלי בבטול גמור מעתה ועד עולם. ואזכה על ידי אמירת שני פסוקים אלו שיש בהם שנים עשר תבות שתהיה נפשי נכללת על ידי זה בשנים עשר שבטי יה. שהם כלליות מלכות דקדושה. ועל ידי המ"ט [הארבעים ותשע] אותיות שיש בשני פסוקים אלו, אזכה להיות נכלל בתוך מ"ט [ארבעים ותשע] אותיות שיש בשמות בני ישראל שהם שנים עשר שבטי יה:

[תקלט]:

ותזכני לאור השכל דקדושה, לחכמה בינה ודעת. ואזכה להכניע ולבטל ממני כל מיני סכלות וכסילות של הגוף והחמר. ותוציאני מאפלה לאורה, מחשך לאור גדול, מכסילות וחשכת של חמריות הגוף העכור והמגושם, להארת החכמה של הנפש הקדושה. ותן חלקי בתורתך, ואזכה ללמד ולהגות בתורתך ובעבודתך יומם ולילה. ותן בלבי בינה להבין ולהשכיל, לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה. והאר עיני בתורתך ודבק לבי במצותיך. ותפרישני ותבדילני מן התועים בחכמות חיצוניות. ותגן בעדי ובעד זרעי תמיד, ובעד כל עמך בית ישראל, שלא נעסק לעולם בשום חכמה חיצונה כלל. ולא נשים עין ולא נלמד בשום ספר מספרי החקירות כלל, הן בספרי חקירות של ישראל, הן בספרי חקירות של העכו"ם. ותעזר לנו שלא יכנס בדעתנו ומחשבתנו שום חקירה מחקירותיהם, ולא שום סברה ודעה מסברותיהם ודעותיהם הזרות והמרות, הצדים ברשתם נפשות יקרות. אשר באמת כל חכמותיהם החיצוניות הם רק כסילות וסכלות ושטות והבל גמור באמת ונמשכים רק מכסילות וחשכת חמריות הגוף, ומתאותיהם ומדותיהם הרעות. אשר מחמת תקף התגברות תאות גופם וחמרם העב והמגושם והמזהם והמשוקץ מאד מאד בתכלית הזוהמה והטנוף והמאוס, משם נתעכר ונתקלקל ונשחת דעתם ולבם הערל, עד שנתעו ונבוכו מדעה לדעה ומסברא לסברא, עד שבאו לידי טעות ושטות חכמותיהם החיצוניות:

[תקמד]:

ועזרני ברחמיך הרבים שאזכה לשכח את כל מיני מחשבות זרות מחשבות חיצוניות וחכמות חיצוניות וכל מיני הרהורים רעים ועקמימיות שבלב שנדבקו בלבי ובדעתי בעוונותי הרבים. וכל מיני מחשבות המבלבלים מעבודתך האמתיות, כולם אזכה ברחמיך הרבים להעבירם מדעתי ולבי לגמרי, ולשכחם לגמרי מעתה ועד עולם. ומעתה אזכה לזכר אותך תמיד בכל עת בשבתי בביתי ובלכתי בדרך בשכבי ובקומי. ולדבק מחשבתי אליך תמיד, ולתורתך ולעבודתך באמת ביראה ואהבה בקדושה ובטהרה גדולה, באמת ובאמונה שלמה. ואזכה שיתדבק לבי ומחשבתי אליך ולתורתך ולמצותיך באמת, בדבקות גדול ובהתקשרות אמיץ וחזק מאד. עד שאזכה לזכר היטב את כל דברי תורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד. ולא אשכח שום דבר מדברי תורה ועבודה לעולם. רק אזכה לזכרם תמיד בעלמא דין ובעלמא דאתי:

[תקנד]:

רבונו של עולם חוסה על נפשי העניה והדלה, הרעבה והצמאה והעיפה מאד, ומלא משאלותי ברחמים. שתתגבר נפשי על גופי מעתה ועד עולם. ותתעלה ותתנשא נפשי למעלה למעלה, בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה, בחכמה ובינה ודעת דקדושה, בתורה ועבודה ביראה ובאהבה ובתשובה שלמה לפניך, באמת ובלב שלם כרצונך הטוב: "שובי נפשי למנוחיכי כי יקוק גמל עליכי. כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי אתהלך לפני יקוק בארצות החיים. כי לא תעזב נפשי לשאל, לא תתן חסידך לראות שחת. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. למען שמך יקוק תחיני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי. ובחסדך תצמית אויבי, והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך. ונפשי תגיל ביקוק תשיש בישועתו. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי":

[תקנז]:

אבינו שבשמים חומל דלים חמל עלינו, ועזרנו וחננו בקדושת התפלין. וכשם שזכית אותנו ונתת לנו על ידי משה עבדך מצוה הגדולה הזאת, כן תחננו ותזכנו ברחמיך לקים באמת ובשלמות גדול מצוה זאת של תפלין. ונזכה להתדבק בך תמיד, ואל יגרמו עונותינו להפסיק חס ושלום בינינו לבינך. כי אתה אלוה סליחות, וברחמיך הרבים תזכנו לשוב בתשובה שלמה אליך באמת. ונזכה להתביש ממך תמיד באמת על עצם פשעינו וחטאתנו נגדך תתברך. ובחסדך הגדול תמחל לנו על כל עונותינו וחטאנו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מיום היותינו על האדמה עד היום הזה. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו בשמך הגדול. עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת התפלין באמת, עד שנזכה להתדבק בך תמיד בדבקות נפלא ועצום, בתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה ואהבה גדולה אליך באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי. כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלקים לעולם. אחת שאלתי מאת יקוק אותה אבקש שבתי בבית יקוק כל ימי חיי לחזות בנעם יקוק ולבקר בהיכלו":

[תקסח]:

ותעזרני ברחמיך הרבים שיהיה נמשך עלי בושה גדולה ועצומה מאתך, ואזכה להתביש מפניך מאד מאד על רבוי ועצם פשעי ועוונותי, כנגד רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין רב ושליט על כלא ולעלא מן כלא ולית לעלא מניה. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ובתוך כל עלמין, ולית אתר פנוי מניה, אשר כל ברואי מעלה וכל ברואי מטה, כולם ירעדון ויפחדון מאימת שמו הגדול והקדוש יתברך, וכולם עושים רצונו באהבה באימה וביראה ובפחד גדול. מי לא יירא מפניך מי לא ירעד משמך. ובעוונותי הרבים הרביתי לפשע נגדך תתברך עד אשר נטמטם לבי כל כך. עד שאיני יכול אפלו להתביש ממך כראוי. גם בוש לא אבוש גם הכלים לא אדע. ועתה במה יכופרו עוונותי המרובים. ובמה ארצה ואפיס אותך, יקוק אלקי ואלקי אבותי:

[תקעד]:

ותזכני ברחמיך לקבל שבתות בקדושה גדולה ובשמחה וחדוה רבה, בגילה רנה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ורעות ושלום גדול. ותעזרני ברחמיך הרבים לשמר את השבת כהלכתו, ותצילני בשבת קדש מכל מכשול הל"ט [השלושים ותשעה] אבות מלאכות ומתולדותיהן, ומכל השבותים דרבנן. ויהיה אז בעיני כאלו כל מלאכתי עשויה. ולא אהרהר אז אחר שום מלאכה ועסק ומשא ומתן, ולא בשום חפצי חל כלל. ואזכה לקדש את דבורי בשבת קדש בקדושה יתרה ועצומה. ולא יהיה דבורי של שבת כדבורי של חל, ולא יצא מפי שום דבור בטל בשבת קדש. ותעזרני ותזכני לקדש את השבת בכל מיני קדושות, ולכבדו בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקי, ובדירה נאה וכלים נאים בגשמיות, ובדירה נאה וכלים נאים, בלבי ואברי, ובשיר ושבח ורנן וזמרה בשמחה וחדוה גדולה, ביראה ואהבה רבה ועצומה, ובדבקות נפלא ועצום לשמך הגדול והקדוש. עד שאזכה להמשיך הקדושה של שבת קדש על כל ששת ימי החל, עד שכל ששת ימי המעשה יהיו טהורים וקדושים בקדושת שבת קדש. ואזכה להכניע ולבטל זוהמת הנחש מכל הל"ט [השלושים ותשע] מלאכות של ימי החל, עד שכל הל"ט [השלושים ותשע] מלאכות וכל העסקים והמשא ומתן שלי, יהיו מזדככים בקדושה ובטהרה גדולה בקדושת שבת קדש. ותזכני שאזכר את השבת תמיד, ולהכין מנה יפה לשבת מאחד בשבת, כמו שכתוב: "זכור את יום השבת לקדשו", זכרהו מאחד בשבת. ואזכה לקים מקרא שכתוב:

"אם תשיב משבת רגלך, עשות חפצך ביום קדשי, וקראת לשבת ענג, לקדוש יקוק מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על יקוק, והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי יקוק דבר". מלא רחמים חומל דלים, צור ישראל וקדושו, קומה בעזרתנו ומלא משאלותנו ברחמים, וזכנו להיות דבוקים בך תמיד בכל עת באמת ובאמונה שלמה בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ואתם הדבקים ביקוק אלקיכם חיים כולכם היום". אמן נצח סלה ועד:

[תקעה]:

"עושה שלום במרומיו", אדון השלום, מלך שהשלום שלו, יהי רצון מלפניך שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותמשיך שלום בעולם. ותשים שלום בין כל עמך ישראל. ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם. כי אתה ידעת רבונו דעלמא כלא, כמה רעות וצרות גרמו לנו המחלוקות שבין ישראל, ובפרט המחלקת העצומה שנתפשטה עכשו בעוקבא דמשיחא, בין כל הצדיקים והתלמידי חכמים והכשרים שבדור, ונעשה קטגוריא בין תלמידי חכמים. רחם עלינו ברחמיך ותשכך כעסך מעלינו, ותמשיך רחמים וחיים ושלום עלינו ועל כל עמך ישראל לעולם. ותתן בלב כל אחד ואחד שירחם על חברו, ויאהב את חברו באמת אהבת נפש. ונזכה לקים באמת מצות "ואהבת לרעך כמוך", בכל לב בגוף ונפש וממון, אשר מצוה זאת היא כלל גדול בתורה. ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ונצחון דסטרא אחרא מן העולם. ולא יעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים, רק יהיה שלום גדול ואהבה ואחוה ורעות בין כל עמך ישראל תמיד לעולם ועד:

[תקעז]:

ותעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לשבר תאות המשגל לגמרי באמת. ותזכנו להתקדש בקדושת הברית בקדושה גדולה כראוי לישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת באהבה. ותהיה עמנו תמיד, ותושיענו ותעזרנו שנזכה לקדש עצמנו במותר לנו, ויהיה זווגינו רק משבת לשבת, בקדושה גדולה ונוראה. ונזכה לשבר נפש המתאוה שבקרבנו, שהוא תאות הבהמיות. ויהיה זווגינו בקדושה גדולה בלי שום תאות הגוף כלל, ויהיה דומה בעינינו כאלו כופה שד. ונזכה לעלות בכל פעם מקדושה לקדושה עליונה, עד שנזכה להכלל בקדושתך העליונה כרצונך הטוב באמת. ונזכה לשבר כל תאות הבהמיות, הן תאות המשגל, הן תאות אכילה, הן כל התאות, כולם נזכה לשברם ולבטלם לגמרי מעלינו ומעל גבולנו. ותמשיך עלינו קדושה וטהרה ממקור כל הקדושות. ונזכה להתקדש בקדושתך העליונה תמיד, ונשוב אליך באמת. ונזכה לסור מרע לגמרי ולעשות רצונך הטוב תמיד:

[תרא]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבתינו. אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב. שתזכנו ברחמיך הרבים. ותעזרנו ותושיענו תמיד שנזכה להתפלל תפלתנו לפניך בכל לב ונפש. בכונה גדולה ועצומה. בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה שלמה. וביראה ובאהבה ובמחשבה זכה ונכונה. ותצילנו ברחמיך מכל מיני מחשבות זרות שבעולם. ותזכנו ותושיענו שתהיה תפלתנו תמיד על אדמת קדש. שנזכה לקדש המקום שאנו עומדים עליו להתפלל בקדושת ארץ ישראל. ותעורר את לבבי בשעת התפלה. ואזכה להתפלל בהתעוררות גדול ונורא, עד אשר יתעוררו ידי בשעת התפלה. ואזכה להרים ידי ליקוק ולהכות כף אל כף בהתלהבות גדול בשעת התפלה, בשמחה רבה ובהתעוררות נפלא לשמך לבד באמת. ועל ידי המחאת כף אל כף אזכה שיתעוררו כח ידיו של הקדוש ברוך הוא. שהם כ"ח [כף חית] פרקין דידים העליונים שהם כ"ח [כף חית] אתון של מעשה בראשית. ועל ידי זה נזכה לטהר ולזכך את אויר המקום שאנו מתפללים בו בבחינת 'אוירא דארץ ישראל מחכים', שהוא אויר הקדוש, לגרש אויר הטמא של חוץ לארץ ולהמשיך אל המקום שאנו עומדים עליו להתפלל לפניך, אויר הקדוש של ארץ ישראל. כי הכל שלך. ובכחך בראת עולמך ברצונך הטוב. בכ"ח [בכף חית] פרקין דידים הקדושים שהם כ"ח [כף חית] אתון דמעשה בראשית. כמו שכתוב: "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים". וכתיב: "בדבר יקוק שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם". וברצונך הטוב נתת כח לישראל עמך לכבש ארץ ישראל מיד השבעה עממין, ולטהר את הארץ לגרש משם אויר הטמא של העמים, ולהמשיך לשם אויר הקדוש, לקדש הארץ בקדושת ארץ ישראל. כמו שכתוב: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים". כן ברחמיך הרבים תזכנו ותחננו ותאמצנו, ותתן לנו כח וגבורה מאתך, שנזכה בכל מקום שנעמד שם להתפלל לפניך, לטהר את המקום ההוא על ידי מחאת כפים. לעורר על ידי זה כח מעשיך ולהמשיך לשם אויר הקדוש של ארץ ישראל, ולגרש משם אויר הטמא של חוץ לארץ. ועל ידי זה נזכה

[תרז]:

ונזכה לבטל כל מיני מחלקת מן העולם, ויהיה נכלל שמאל בימין, ותמשיך שלום גדול בעולם, ותבטל חרב והרג ואבדון מן העולם. ותקים מקרא שכתוב: "ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבר בארצכם". חוס וחמל עלינו וזכנו להתפלל תפלתנו לפניך בכונה גדולה בלב ונפש ובהתעוררות גדול, באימה וביראה גדולה ובמסירת נפש מאהבה, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, ובמחשבות זכות ונכונות. ותגעור בכל המחשבות זרות שלא יהיה להם שום שליטה לבלבל את תפלתנו חס ושלום. מלא רחמים, זכני ברחמיך הרבים לקדושת המחשבה תמיד, וביותר בשעת תפלותינו ותחנותינו ובקשותינו, כי אין כחנו אלא בפה. ואין לנו עכשו שום סמיכה כי אם על תפלה ותחנונים, עזרנו להתפלל לפניך בהתעוררות גדול ובהתלהבות הלב, עד שיתעוררו ידי ליקוק. ונזכה להמחאת כף בקדושה גדולה בשעת התפלה. "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים, פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה. נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי":לזכך את תפלתנו ולטהרה מכל מיני מחשבות זרות, ומכל הרהורי עבודה זרה וכפירות. מכולם תצילנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים:

[תרכב]:

מלא רחמים. צרכינו מרובים ודעתנו קצרה לבאר ולפרש. אתה ידעת את כל מחסורינו. מלא משאלותינו לטובה ברחמים למענך ולא למעננו. חוס וחמל עלי וזכני לשוב אליך באמת ובלב שלם, ולעשות רצונך באמת כל ימי חיי, ולא אשוב עוד לכסלה. "אם און פעלתי לא אוסיף" רחם עלי ברחמיך האמתיים וזכני להיות כרצונך באמת מעתה ועד עולם. ותגלה האמת בעולם, וישובו כל באי עולם אליך לעבדך באמת ביראה ואהבה. ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "כי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם יקוק לעבדו שכם אחד. אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. גם יקוק יתן הטוב וארצנו תתן יבולה. חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו". וברחמיך וחסדיך הגדולים תפיס ותרצה את שכינת עוזך וכנסת ישראל שתשיב פניה אליך. ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, פנים בפנים. ואל תסתר פניך מאתנו עוד. ותשלח לנו צדיקים ורבנים אמתיים שיורו לנו את הדרך הטוב והישר את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ותציל אותנו מהמנהיג ורבי של שקר. קרבנו לישועתך, עזרנו ברחמיך, החינו באור פניך. שבענו מטובך וחסדיך האמתיים, גמל עלינו חסדים טובים, "חסדי דוד הנאמנים". ומאוצר מתנת חנם חננו. וקים לנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה". חננו ועננו ושמע תפלתנו ברחמים. כי אתה שומע תפלת כל פה. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו", הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

[תרכד]:

ובכן באתי לפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ואלקי כל הצדיקים האמתיים. אלקי הראשונים והאחרונים ואלקי כל ישראל, יהמו נא ויכמרו נא רחמיך וחסדיך עלי, על פגום ומבולבל כמוני, ותורני ותדריכני באמתך ותלמדני, שאזכה לדעת באמת איך להתנהג בענין זה, באיזה דרך באיזה אפן לצמצם האור בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב באמת. כי אתה ידעת כי אני צריך לכסף אליך תמיד, ולהשתוקק אליך באמת, ולרוץ אליך "כגבור לרוץ ארח" הזה שהייתי יכל לילך בזמן שהייתי נזוף מלפניך. כי כבר כליתי ימים ושנים הרבה בהבל וריק. מה אומר לפניך יושב מרום ומה אספר לפניך שוכן שחקים. אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ובמקומות אלו שנתפסתי בהם בעוונותי הרבים, בודאי אין שום דרך לצאת מהם בהדרגה כסדר. ובודאי ההכרח לברח משם מהרה, ולרוץ משם במהירות ובזריזות גדול, למהר להמלט על נפשי, ולבלי להביט אחרי, כי לא אוכל להתמהמה עוד חס ושלום אפלו כרגע. ואתה צריך לעורר רחמיך האמתיים עלי, הגנוזים אצלך, ולהוציאני מהרה בזרוע עוזך, ולשא אותי על כנפי נשרים. ולהביא אותי אליך, לקרבני לעבודתך חיש קל מהרה. כי עדין לא אבדה תקותי ותוחלתי מיקוק. כי "חסדי יקוק כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו", אבל אף על פי כן אני מוכרח לצמצם אור התלהבות לבבי כאשר נגלה לפניך אבי שבשמים. כי גלוי וידוע לפניך לכמה פגמים באתי על ידי רבוי ההתלהבות חוץ מהמדה. "ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך". על כן באתי לפניך אבי אבי, אדוני אדוני, גואל ישראל וקדושי, צור לבבי, הריני משליך עצמי עליך. הריני מוסר גופי ונפשי ורוחי ונשמתי אליך לבד, "בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יקוק אל אמת. אליך יקוק נפשי אשא". ואני מוסר כל לבבי עליך לבד. "הורני יקוק דרכך אהלך באמתך, יחד לבבי ליראה שמך". הורני ולמדני איך להתנהג בענין התשוקה וההתלהבות אליך. ואיך לצמצם את ההתלהבות, באפן שאזכה לתשובה שלמה באמת, ולילך בדרכיך הקדושים ולהתדבק במדותיך הטובות. ולקבל עלי תמיד על מלכות שמים שלמה באהבה וברצון, באימה וביראה בקדושה ובטהרה גדולה, ולעבד אותך באמת לאמתו בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב באמת:

[תרכו]:

אבי שבשמים גרש מפני קדושתך כל הטפשות שבלבי, כל ערלת לבבי, וקים לי ברחמיך מקרא שכתוב: "ומל יקוק אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את יקוק אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך". זכני למחשבות קדושות וטהורות. הצילני ממחשבות רעות. הצילני נא מהרהורים רעים. הצילני הצילני. קדש את מחשבתי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים ברחמיך העצומים. יודע תעלומות חמל עלי, מלא רחמים יהמו ויכמרו מעיך עלי. קדוש יעקב קדשני וטהרני. קדוש על כל הקדושות. תן לי במתנת חנם ונדבת חסד קדושתך הנוראה, באפן שאזכה לקבלה. זכני מהרה שיהיה לבי פנוי וחלל מכל מיני ערלת לב, מכל מיני טפשות הלב, מכל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים וחכמות חיצוניות הנמשכין מהיצר הרע:

[תרכז]:

ועזרני שאזכה להמשיך לתוך לבי בהדרגה ובמדה מחשבות קדושות וטהורות, מחשבות זכות ונכונות, מחשבות טובות שהם היצר הטוב. ותתן לי כח להגביר היצר טוב על היצר הרע, להגביר המחשבות קדושות על המחשבות רעות, לגרש ולסלק מלבי כל המחשבות רעות ובלבולים וכל המחשבות הטורדות שבעולם. ואזכה לחשב באמת כראוי איך לעבד אותך באמת במחשבה זכה וצחה בלי שום בלבול הדעת כלל. ואתה תהיה עמי תמיד, ותורני ותלמדני דרכיך הטובים, ותדבקני במדותיך הקדושות, עד שאזכה לקבל עלי על מלכותך בשלמות, באהבה וביראה באמת ובאמונה בקדושה ובטהרה גדולה, ולשוב אליך בתשובה שלמה באמת, ולהתדבק בך תמיד לעולם ועד כרצונך הטוב באמת. ואזכה לרוץ מהרה כל הארח הזה שהייתי יכול לילך בזמן שהייתי נזוף מלפניך. ותעזרני שאזכה לתקן מהרה בחיי כל הפגמים שפגמתי לפניך מנעורי עד היום הזה. על ידי חטאי ועוונותי ופשעי הרבים והעצומים:

[תרלא]:

ותזכנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל. להיות דבוקים בך תמיד. ולקבל עלינו את על מלכותך באהבה. ותמשיך ותשפיע עלינו חיים ארוכים טובים וקימים. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ואתם הדבקים ביקוק אלקיכם חיים כולכם היום". ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד. ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום ועשירות דקדושה. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די":

[תרלב]:

וזכנו לשמחה של מצוה. ועזרנו לשמח חתן וכלה הכשרים, לשמחם בכל מיני שמחות, ולזמר ולרקד לפניהם בשמחה וחדוה רבה בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה על ידי זה ליחד חתן וכלה העליונים, ולחבר אשת נעורים עם דודה באהבה ואחוה ורעות. ונזכה ליחד יחודא עלאה ויחודא תתאה, ויתחברו יחד ארבע אותיות של שמך הגדול והקדוש. ויקוים מקרא שכתוב: "בקרבך קדוש ולא אבא בעיר":

[תרלד]:

וזכנו לקדושת שבת קדש שנזכה לקבל שבתות בשמחה גדולה ובחדוה רבה ועצומה, בשיר ושבח הלל וזמרה בגילה רנה דיצה וחדוה, ביראה ואהבה באמת ובאמונה בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה בכח קדושת שבת לשבר ולבטל תאות ממון מאתנו, שלא יהיה לנו שום תאוה וחמדה לממון כלל. רק נזכה להתאוות ולכסף תמיד לתכלית הנצחי, להיות מקושט ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים:

[תרלה]:

מלא רחמים רחם עלינו ומלא משאלותינו ברחמים, שנזכה מעתה לגרש ולבער ולבטל כל המחשבות רעות מלבבנו. ונמשיך עלינו מחשבות קדושות וטהורות זכות ונכונות. ונתחיל מעתה לעבדך באמת בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב, באפן שנזכה לבוא ולהגיע מהרה לתכלית השלמות, לתכלית האמתי. אבינו שבשמים, הורנו דרכיך, למדנו לעשות רצונך, קרבנו אליך, "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבתיה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו". חומל דלים חמל עלינו, ותמהר ותחיש לגאלנו בכלליות ובפרטיות, בגשמיות וברוחניות, ותביא לנו את משיח צדקנו. ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. "השיבני ואשובה כי אתה [יקוק] אלקי. שובה יקוק עד מתי והנחם על עבדיך. השיבנו יקוק אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי". אמן אמן:

[תרמד]:

ותצילני מכל מיני התנגדות. שלא ימצא בי שום צד התנגדות חס ושלום לשום דבר שבקדושה, ולא לשום אדם כשר שבעולם. רק אהיה נכלל באמת, בכל הדברים הטובים והקדושים. ויהיה לי אהבה אמתיות ואחדות פשוט עם כל הכשרים אמתיים שבדור, ועם כל הצדיקים האמתיים ועם כל הטוב שיש בכלליות עמך ישראל הקדוש, עד שבכללם אהיה נכלל בך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו. ואזכה להתדבק בך באמת ולהכלל באחדותך תמיד. מעתה ועד עולם. לעולמי עד ולנצח נצחים:

[תרמז]:

"נפשי אויתך בלילה. אף רוחי בקרבי אשחרך. זכרתי בלילה שמך יקוק ואשמרה תורתך. על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו. אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי". רבונו של עולם, מריה דעלמא כלא, אדון הכל, אחד יחיד ומיוחד, היה הוה ויהיה, אתה בראת עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך הקדוש אשר בשבילם בראת כל העולמות כולם, כדי להמשיך נשמות ישראל בעולם, כדי שיעשו רצונך באמת וימשלו בעולם. למען יוכלו על ידי פעולתם הטובה להעלות ולנשא כל העולמות כולם. מן תכלית העשיה עד תחלת האצילות להעלות ולהגביה כולם לשרשם העליון. שיוכללו כל העולמות כולם באחדותך הפשוט יתברך ויתעלה לעד ולנצח נצחים. כי אתה הוא קדם שבראת העולם ואתה הוא לאחר שבראת העולם:

[תרנב]:

ותזכני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, להעמיד תלמידים הגונים הרבה להאיר בהם דעת קדוש ואמתי, להדריכם בדרך ישרה, להודיעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו, כפי מה שקבלנו מרבותינו הקדושים זכרונם לברכה, בדרך אשר דרכו בו אבותינו מעולם. להאיר בהם עצות נכונות וישרות ולעוררם ולהקיצם משנתם להכניס בהם דעת ויראת שמים. באפן שיזכו לשוב אליך באמת בכל לבבם ובכל נפשם ובכל מאדם. "אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו". ותצילני ותשמרני ברחמיך הרבים שלא יעלה בדעתי שום פניה ומחשבת חוץ חס ושלום בענין התקרבות בני אדם בשביל להרבות כבודי חס ושלום. רק כל כונתי תהיה באמת בשביל כבודך כדי למלאת רצונך. ותתן כח ליעף כמוני לסבל ולקבל באהבה כל הטרחות והיגיעות שצריכין בשביל עסק זה, לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. ואזכה לרדף אחריהם בכל כחי לקרבם לעבודתך, וכל כונתי יהיה לשמך לבד באמת, כדי להשלים דעתי בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ועל ידי זה תזכנו להוליד בנים חיים וקימים בקדושה ובטהרה לשמך ולעבודתך. ותרבה זרענו כחול הים וככוכבי השמים לרוב:

[תרסו]:

ובכן יהי רצון מלפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי שתצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע. ולא אוציא דבה על שום בר ישראל שבעולם, הן על גדולים הן על קטנים, ולא יצא מפי שום דבור רע על שום ישראל שבעולם. ותצילני ותשמרני שלא אפגם את דעתי כלל. ותזכני לאהבה דקדושה ותצילני מאהבות הנפולות מאהבות רעות. ותעזרני ותושיעני ותזכני ותתן לי כח לשבר את הכח המדמה שהוא כח הבהמיות. שאזכה מהרה לשבר את כל התאות הבהמיות מאתי. ותשמרני מן הטעותים הבאים על ידי כח המדמה, שלא אטעה מן האמת לעולם על ידי הטעות של כח המדמה חס ושלום:

[תרצה]:

על כן רחם עלינו למען שמך, וזכנו לעסק בהתורה הקדושה בפה מלא בקדושה גדולה, עד שנזכה לשמע קול הכרוז הגדול של התורה הקדושה קול דברי "אלקים חיים ומלך עולם, קול גדול ולא יסף", והתורה בעצמה תוכיחה אותנו בתוכחת מגולה מאהבה מסותרת, כמו שכתוב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". עד שנזכה על ידי זה לשוב אליך באמת חיש קל מהרה, ותקרבנו לעבודתך, ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לגלות ולהעלות צרופי אותיות התורה הקדושה מתוך ההסתרות ולחזר ולהפכם אל הקדושה, ולהשיבם על מקומם ומכונם הראשון, ולצרפם בצרופים דקדושה, עד שיתגלה על ידם חדושי תורה אמתיים נפלאים ונוראים. ותגלה לנו סתרי אוריתא, נפלאות ונסתרות שבתורתך הקדושה, אשר צפנת וגנזת ליראיך. ונזכה לידע ולהבדיל בין אסור ומותר בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור, ובין כשר לפסול. ותעזרנו להפריש עצמנו מן הרע והאסור לגמרי, ולדבק עצמנו אל הקדושה באמת ובאמונה שלמה, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד כרצונך הטוב באמת, ותזכנו לדעת שלם דקדושה עד שנזכה לקשט עצמנו ולקשט גם אחרים בתשובה שלמה לפניך באמת, שנזכה על ידי עסקנו בתורה הקדושה לעורר גם אחרים בתשובה שלמה אפלו הרחוקים מאתנו מאד, להוציאם מאפלה לאורה מחשך לאור מחל לקדש:

[תרצח]:

ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון, ולהוציא כל חיות הקדושה ממנו ולהשיב ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים וכל חיות הקדושה לשרשם העליון שבקדושה, ולחזר ולעשות מהם תורה הקדושה. ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל הגונין עלאין שיש בכסף וזהב ונחשת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ותחמל עלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מדת הרחמנות באמת. ונזכה לרחם על הבריות ולהרבות בצדקה, ואתה תרחם עלינו מן השמים, ותמשיך לנו פרנסה ושפע טובה וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ודעת שלם דקדושה וכל טוב. ותבטל המחלקת מן העולם. ותעביר כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם. ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כולו. וכל באי עולם כולם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת. ותתן לנו פרנסה טובה מן השמים, וכשם שכלכלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכל וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צרכם, כן תחמל עלינו בחסדיך, ותשפיע לנו פרנסה טובה מן השמים, ותתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כלל, באפן שנזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה בלי שום בטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר ואם לא עכשו אימתי:

[תשג]:

זכני ברחמיך הרבים לאנחה אמתית מעמק לבבי באמת, באפן שאזכה על ידי אנחתי לשוב להחיות ולהברות את הרוח הדפק דקדושה שבלבבי, וישוב הרוח הדפק וילך וינשב בכל האברים כסדר ובפרט בהידים, עד אשר יתתקנו ויטהרו ידי על ידי זה. ואזכה מהרה לתקן פגם הידים, את כל מה שפגמתי בידי מנעורי עד היום הזה, עד אשר אזכה להרים ולשא ידי ליקוק, "אל עליון קנה שמים וארץ". ואזכה לקים מקרא שכתוב: "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים". ותזכני להיות בשמחה תמיד, ולא יבא עלי שום עצבות ומרה שחורה כלל, ואזכה לקדושה וטהרה באמת, ולעלות בכל פעם מדרגא לדרגא בקדושה גדולה, עד אשר אזכה בכח הצדיקי אמת, לקבל דבורים מן השמים. ואזכה לידע ולהבין ולהשיג את המחלקת דקדושה לדעת אשר באמת אין זה מחלקת כלל, רק אהבה ואחוה ורעות ושלום גדול ועצום מאד, כי אלו ואלו דברי אלקים חיים. ותודיעני את דרכיך, ותזכני להתקרב ולהתדבק ביותר להצדיקים אמתיים שהלכה כמותם בכל מקום:

[תשטז]:

ותזכני ברחמיך הרבים להרבות בצדקה, ואזכה לפזר צדקה הרבה, לעניים הגונים הרבה. ועל ידי זה יתרבה השלום בעולם, ונזכה לשלום בשלמות באמת, לשלום שיש לו פה ודבור, שיהיה שלום בין אדם לחברו, וידברו יחד באהבה ושלום דברי אמת וצדק, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ותמהר ותחיש לגאלנו,ותביא לנו את משיח צדקנו. ותכניע ותשבר ותמגר ותכלה את שער של ארם נפילה אחר נפילה, ויפלו ולא יקומו. המה יכרעו ויפלו, ואנחנו נקום ונתעודד. וישכן ישראל בטח בדד, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויקוים מקרא שכתוב: "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. וכל בניך למודי יקוק, ורב שלום בניך, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יקוק אלקינו אבקשה טוב לך. יקוק עז לעמו יתן, יקוק יברך את עמו בשלום. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יקוק צורי וגואלי":

[תשכ]:

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לחדש חדושין דאוריתא בשבת על חד תרין, חדושין אמתיים דקדושה, חדושין שיהיו לנחת ולרצון לפניך. ונזכה להשפיע לחם משנה ביום השבת שהוא משנה תורה, ותזכנו לשפע כפולה, להמשיך שפע כפולה משנה תורה ביום השבת קדש, ועל ידי קדושת שבת יהיה נמשך השפע לכל העולמות, ותעזרנו ותושיענו לקבל שבת קדש בשמחה גדולה ביראה ואהבה ובקדושה וטהרה גדולה, ולענג את השבת בכל מיני ענג. ועל ידי קדושת שבת יהיה נמשך רפואת הנפש ורפואת הגוף לנו ולכל ישראל, ותרפאנו מכל מכאובינו ומכל תחלואינו. ותעלה רפואה שלמה לכל מכותינו, (ובפרט להחולה פלוני בן פלוני וכו'). אל נא רפא נא לנו כי אתה ידעת את מכאובינו בגוף ונפש. רפאנו יקוק ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. ותמשיך עלינו על ידי קדושת שבת, הארת התשובה עלאה, ונזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ותזכנו לתשובה מאהבה כרצונך הטוב:

[תשכג]:

אלקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ותהיה בעזרנו שלא יזיק לנו פגם הדבור והלשון הרע של בני העולם, שלא נהיה נלכדים בגאונם על ידי חטאת פיהם חס ושלום. ומעתה תעזר לנו ולכל ישראל שנהיה נשמרים מפגם הדבור, ונזכה כולנו לקדש את פינו תמיד בקדושה גדולה. ותשמרנו מגאות וגדלות, ותעלה את השכינה מגלותה אשר ירדה בגלות גדול על ידי פגם הגאוה הבא על ידי עון לשון הרע חס ושלום. רחם עלינו למען שמך, ועזרנו מעתה לתקן כל זה, ותשמרנו ותצילנו מעתה מעון לשון הרע החמור מאד, ומכל מיני פגם הדבור, ונזכה לקדש את דבור פינו בכל מיני קדושות. ועל ידי זה נזכה לקבל הארת שבת קדש מפקחי הדור האמתיים בשלמות, ותציל אותנו מכל מיני גאות וגבהות וגסות הרוח, ותזכנו לענוה אמתיית בשלמות, ונזכה לחיים אמתיים חיים דקדושה, ולרפואה שלמה בגוף ונפש, ולתשובה שלמה מאהבה הנמשך מקדושת שבת קדש. ותשביענו מטובך, ותזכנו לטעם טעם קדושת שבת המחיה את כל העולמות, כאמור טועמיה חיים זכו. ותשפיע עלינו חיים ארוכים חיים טובים, חיים שיש בהם יראת שמים, חיים שנזכה בהם לסור מרע לגמרי, ולשוב בתשובה שלמה באמת, ולעבד אותך באמת ובלב שלם ובענוה אמתיית כל ימי חיינו אנחנו וזרעינו מעתה ועד עולם, עד שנזכה לחיים נצחיים, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אמן נצח סלה ועד:

[תשלד]:

מלא רחמים אדון כל, אתה לבד ידעת את צרות לבבינו כי רע ומר כי נגע עד הנפש, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. ראה נא בענינו וריבה ריבנו. חוס ורחם וחמל נא עלינו. תפן אלינו ברחמים כי אתה הוא בעל הרחמים. ותן לנו כח וגבורה, בכל יום ויום ובכל רגע ורגע ובכל שעה ושעה ובכל עת ועת, שנזכה תמיד לדחות ולגרש ולבטל יצרנו הרע מקרבנו, ולקבל עלינו על מלכות שמים באהבה באמת בכל עת ובכל רגע, ולהאריך ימינו ושנותינו על ידי יראת יקוק באמת, להוסיף קדושה וטהרה בכל שעה ושעה ובכל יום ויום, ובכל שבוע ושבוע, ובכל חדש וחדש ובכל שנה ושנה. עד שנזכה לאריכות ימים ושנים אמתיים, לזקנה ושיבה טובה דקדושה, ולא נאבד יום אחד ולא שעה אחת מכל ימינו לעולם, באפן שנזכה בעת אשר תאספנו אליך בשלום, לבוא ולעלות ולראות לפניך עם כל ימינו ושנותינו, שיהיו כולם שלמים קדושים וטהורים בתוספת קדושה על קדושה, ולא נבוש ולא נכלם לעולם ועד:

[תשמט]:

"גדל העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם", ויודע ומבין מחשבותם וסודם, ומיד כל לוחציהם אתה גואלם ופודם, רחם עלי למען שמך, ועזרני לעשות רצונך והושיעני מהרה. ותקנני בעצה טובה מלפניך, וחנני מאתך דעה בינה והשכל שאזכה לדעת לתת עצה לנפשי על כל דבר שבעולם, ותזכני לעצה שלמה תמיד. ולא אהיה מסופק לעולם על שום דבר, ולא תתחלק עצתי לשתים חס ושלום, ותשפיע עלי "רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יקוק", ותרחם עלי ותושיעני ותזכני לאמונת חכמים באמת כרצונך הטוב. ואזכה להאמין בכל החכמים האמתיים באמונה שלמה באמת ובלב שלם, ולא אסור מדבריהם ימין ושמאל. ועל ידי זה תזכני למשפט דקדושה, שאזכה לשפט עצמי באמת. ותוציא משפטי לאור. ואזכה ללמד תורתך הקדושה לשמה תמיד, ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה. ותאיר עיני בתורתך, ותתן לי חכמה ובינה ודעת דקדושה, להבין ולהשכיל מכל הלמודים שאזכה ללמד בכל ספרי תורתך הקדושה, להבין ולהוציא מכולם משפטי הנהגות ישרות באמת, ולא אטה ולא אסור מן האמת ימין ושמאל. רק אזכה לכון תמיד רצונך באמת, ולידע תמיד איך להתנהג בכל דבר על ידי למודי התורה הקדושה:

[תשסג]:

ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לנסע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ושם יהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה. ונזכה לאהבת החברים, שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת, עד שנהיה כולנו נכללים יחד באהבה ואחוה ורעות בתוך נפשות הצדיקים האמתיים תמיד, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים. ונזכה להכלל יחד בתוך האבן שתיה, בתוך קדשי קדשים, בתוך השכל הכולל שהוא חכמה עלאה. ועל ידי זה יהיו נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. וכל מקום שנמצא איזה צמצום ודין וגזרה שאינה טובה על עמך ישראל בכלל או בפרט, הכל יהיה נמתק ונתבטל על ידי אור השכל הכולל השכל העליון היוצא מבית יקוק, ויהיו נמתקין כל הדינים בשרשן:

[תשפג]:

אנא יקוק עשה למען שמך ואל יגרמו עוונותינו להתרחק מהם חס ושלום על ידי זה. רק נזכה להתחזק באמונה שלמה תמיד, להאמין בהם תמיד, לידע ולהאמין באמונה שלמה, שכל דרכיהם ישרים ונכונים מאד, והם צדיקים וישרים בכל דרכיהם ותנועותיהם, רק שאי אפשר לנו להשיג דרכיהם הנורא ונשגב מאד. ונזכה שירחמו עלינו הצדיקים, ויקרבו אותנו בכל פעם, ויורידו עצמן אלינו, וילבישו ויכסו אורם הגדול, באפן שנזכה שיתגלה לנו אורם הנפלא על ידי זה, ויהיה לנו כח לינק ולשאב מחכמתם הגדולה. ויתקרבו עצמן אל העולם. וירחמו עלינו באהבה ובחמלה גדולה, וכל מחשבותיהם יהיו לקרבנו ולא לרחקנו חלילה, למען נזכה להיות דבוקים עמהם לעולם ועד:

[תשפה]:

ובכן תזכנו לבלי לבעט ביסורין המוכרחים לקבל עלינו כרצונך הטוב. ונזכה להמשיך אור פני רצונך הטוב עלינו תמיד, ולהמשיך כל טוב להעולם תמיד. ונזכה שיגנו עלינו הצדיקים אמתיים שסבלו יסורים רבים בשביל ישראל. ובזכותם תמשיך עלינו כל טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים, בני חיי ומזוני, ורב טוב לבית ישראל. ובפרט על בניהם וזרעם של הצדיקים שסבלו יסורים רבים בשביל כלל ישראל, רחם עליהם ותן להם כל טוב, והצילם מכל מיני צער ויסורים, ומכל מיני דאגות ופחדים. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים, לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם ולכל מכותיהם, ותסיר מהם כל מיני מחלה. אל נא רפא נא להם, ותחלימם ותחים, ותתפלל בעדם תמיד, ותתן להם חיים ארוכים חיים טובים בגשמיות וברוחניות. ותצליחם בכל מעשה ידיהם, ותשפיע עליהם שפע טובה, עשר וכבוד וחיים, ויזכו לתורה וגדולה במקום אחד. ויעבדוך באמת באהבה וביראה ובשמחה מתוך הרחבת הלב כל ימיהם לעולם, הם וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם עד סוף כל הדורות. כאשר כתבת לנו על ידי חכמיך הקדושים, שבזמן שאדם זוכה, זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. זכר אל תשכח כל היסורים שסבלו עד הנה ואמר לצרותיהם די, ואל תוסיף עוד ליסרם. רחם עליהם מעתה, ותושיעם בכל מיני ישועות, ותתן להם בני חיי ומזוני בשפע גדול, ותרומם קרנם ומזלם למעלה למעלה, ותשמחם בכל מיני שמחות, ותגדל שמם עד עולם. ויקוים מקרא שכתוב: "ופרי הארץ לגאון ולתפארת", ותברכם בכל הברכות, ותאריך ימיהם ושנותיהם. ילכו יונקותם, ויהי כזית הודם, "עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו":

[תתג]:

אוי ואבוי, היכן אנחנו בעולם, אן חכמתנו, אן שכלנו אן דעתנו, מה נחשב על יקוק, ועל מה אתינן להאי עלמא שפלה. היתכן שבאנו חלילה לזה העולם בשביל דברים כאלה, בשביל מחשבות כאלה חלילה. הלא לא באנו לזה העולם, כי אם לשבר הבחירה ולהפך דעתנו ועינינו ולבנו מזה העולם לגמרי, ולהסתכל רק על התכלית האמתי ולהתדבק בך, כמו שכתוב: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". וכתיב: "את יקוק אלקיך תירא אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע". וכתיב: "אחרי יקוק אלקיכם תלכו, ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו, ובקולו תשמעו ואותו תעבודו, ובו תדבקון". וכתיב: "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את יקוק אלקיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך". ועתה עתה, איך נהפכנו, "היעזב מצור שדי מים קרים נוזלים. לחצב להם בארות נשברים אשר לא יכילו המים". היתכן להפסיק חס ושלום המחשבה מחי החיים ומתורתו הקדושה, מקור החיים האמתיים והנצחיים, לחשב בדברים כאלה שאנו רגילים בהם כל אחד כפי שטותו וטעותו וכסילותו:

[תתה]:

טוב ומטיב לכל, טוב ומטיב תמיד, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב ומטיב באמת, היטיבה ברצונך עם רחוק מטוב כמוני, אשר מרדתי בטובך בידים, במזיד ובשוגג באנס וברצון אלפים ורבבות פעמים. אשר התחלת להטיב עמי הרבה טוב האמתי והנצחי, ואנכי דחיתי בידים טובך האמתי כמה וכמה פעמים, "עד כי חדל לספר כי אין מספר". אנא האל הטוב, אשר טובך אינו נפסק לעולם, זכני מעתה לטובך האמתי, שבעני מטובך הנצחי, עזרני וזכני לכלל באחד באמת, בתכלית הכלליות בתכלית הבטול כראוי, ברצוא ושוב כרצונך הטוב, עד שאזכה לדעת שכולו טוב ואין שום רע בעולם כלל. וכל הצרות והיסורין הבאין בעולם כולם הם טובות גדולות, עד שאזכה לבטל כל הצרות והיסורין שבעולם על ידי זה, ונזכה לקבל היסורים המוכרחים לבוא, באהבה ובשמחה גדולה, ולבטל כל היסורין על ידי הבטול אל התכלית הטוב באמת, עד אשר נזכה לקבל ולהמשיך מימי התורה על ידי השמחה מהרשימו של הבטול שתאיר אל המחין. ונזכה לשאב מים בששון ממעיני הישועה, ועל ידי השגת התורה נזכה לקרר היסורין ולכבות צמאון הנפש גם בעת שנשוב מהבטול אל הדעת, ולא יהיה שום כח להיסורין להתגבר עלינו חס ושלום אחרי כך, אחר שנשוב מהבטול, רק נזכה לבטלם אז על ידי השגת התורה שתזכנו לקבל ולהשיג על ידי השמחה מאור זריחת הרשימו הקדושה שנשאר מההסתכלות והבטול, אל התכלית שהוא כולו טוב כולו אחד, שתאיר הרשימו אל כלי המחין השגת סתרי אורייתא, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו":

[תתכט]:

ושמרנו והצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני פגמים ועברות שבעולם, ונזכה להסתכל בשלשה דברים ולא נבא לידי עברה, שהם, מאין באנו מטפה סרוחה, ולאן אנו הולכים למקום עפר רמה ותולעה, ולפני מי אנו עתידין לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ותהיה בעזרנו שנזכה מהרה להתחרט ולשוב באמת על כל העברות והפגמים שעברנו עד הנה בשוגג ובמזיד באנס וברצון, במחשבה דבור ומעשה בכח ובפעל, על הכל תמחל ותכפר ותסלח לנו חנון המרבה לסלח. למען שמך יקוק וסלחת לעוונינו כי רב הוא. ותהיה עמנו מעתה ותעזרנו שנזכה לסור מרע, לבלי לעבר עוד על דבריך ועל רצונך אפלו תנועה קלה. ותעזרנו לקים כל מצוותיך באהבה ולהוציא מכח אל הפעל כל הדברים שבקדושה שהם רצונך באמת. ועל ידי זה נזכה להמשיך שפע וחיות חדש בכל עת מלמעלה למטה מן הכח אל הפעל. ויתחדשו ויתקימו כל העולמות על ידינו, על ידי החיות החדש שנזכה להמשיך בכל עת משני היודי"ן של שני שמותיך הקדושים שהם שם העצם ושם הכנוי (כזה יאקדונקי), ונזכה להמשיך פי שנים ברוחם של הצדיקים אמתיים עלינו. "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני. השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תסמכני. כי אתה אלקי ישעי רוחך טובה, תנחני בארץ מישור":

[תתלט]:

ובכן תרחם עלינו אדון מלא רחמים, ותעזור ותושיע לנו ולכל עמך בית ישראל, שנזכה כולנו להוליד ולגדל את הנפשות הקדושות הנמשכות לנו בכל עת על ידי הכבוד דקדושה, שנזכה להוליד הנפשות בנקל בלי קשוי הולדה כלל. ונזכה לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גדול בנים כלל. ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים יראה ואהבה, ונזכה ליראה ולאהבה את שמך באמת, ועל ידי זה תמשיך עלינו כח הידים העליונים הקדושים, יד החזקה ויד הגדולה, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בנחת ושלוה, בלי שום קשוי הולדה ובלי שום צער גדול בנים כלל:

להתפלל על אלו שיש להם צער ויסורים מגידול בנים ר"ל:

[תתמא]:

רבונו של עולם רבונו של עולם, אתה ידעת את צערם ומכאובם הקשה של הילדים הרכים האלה, וצער ומכאוב של אביהם ואמם וכל קרוביהם וכל המצטערים בצרתם, כי רע ומר כי נגע עד הנפש, בכה יבכו הרבה בכה, ודמעתם על לחים. אתה אל ראי הרואה "את דמעת העשוקים האלה ומיד עושקיהם כח, ואין להם מנחם", חמל על רתיחת דמעתם ואנקתם ואמר לצרותם די, ואל תעשה להם כחטאם ולא כעוונותיהם תגמל להם. "כי אתה יקוק טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך", ואתה מקים את העולם בחסדיך, וכמה עכו"ם ורשעים גמורים מגדלים את בניהם, כי אתה חפץ בקיום העולם, ואין אתה חפץ בהשחתת העולם, חוס ורחם וחמל על נפשות עמך ישראל ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה, יעוררו רחמיך וחנינותיך באהבה ובחמלה יתרה על עמך ישראל הקדוש, ותעזר ותושיע ותגן עליהם, שיזכו כולם לגדל את כל בניהם ובנותיהם בנחת ובשלום ושלוה בלי שום צער כלל, לתורה ולחופה ולמעשים טובים לארך ימים ושנים טובים. ותמשיך עליהם חיים ואריכות ימים ושנים מאתך ממקור החיים, (ובפרט על פלוני בן פלוני וכו'). רחם נא קהל עדת ישורון, סלח ומחל עוונם, והושיענו אלקי ישענו, שנזכה כולנו אנחנו וכל עמך בית ישראל, לגדל את כל בנינו ובנותינו בנחת לחיים טובים ארוכים ולשלום. ועשה למען אבותינו ולמען כל הצדיקים אמתיים שבכל דור ודור ושבדור הזה, ותחמל ותרחם ותושיע ותציל את יתר הפליטה, את הילדים שנולדו כבר ואשר עתידין להולד, ותצילם מחלי המאזלין [חצבת, אדמת] והפאקין [אבעבועות רוח] ומכל מיני מחלה וכאב ומחוש שבעולם, ותחזקם ותבריאם ותחים ותחלימם, ותעזר לאביהם ואמם שיזכו לגדלם בנחת ולחנכם בעבודתך ויראתך לארך ימים ושנים טובים. ויזכו לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות לדורי דורות עד סוף כל הדורות. ויתרבו עמך בית ישראל "כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרב". רחם רחם אב הרחמן, אב החמלה אב החנינה אב החסד, רחם נא על יונה אלמת כמונו היום. כי אין מי יעמד בעדנו אלא שמך הגדול יעמד לנו בעת צרה, חוסה עלינו ועל כל ישראל ברחמיך הרבים, ואל תשפך חרונך עלינו כי שמך נקרא עלינו. אל תניחנו ואל תעזבנו ואל תטשנו, יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו, ואל תפן אל רשענו ואל תסתר פניך ממנו, ואל תתעלם מתחנתנו. יהי נא חסדך לנחמנו, טרם נקרא אליך עננו, טרם נדבר אתה תשמע. רחמנא דעני לעניי ענינא, רחמנא דעני לתבירי לבא ענינא, רחמנא דעני למכיכי רוחא ענינא, רחמנא ענינא, רחמנא חוס, רחמנא פרק, רחמנא שזיב, רחמנא רחם עלן, השתא בעגלה ובזמן קריב, (עד כאן):

[תתמב]:

חוס וחמל ורחם עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכנו להרבות בצדקה תמיד לעניים הגונים באמת כרצונך הטוב, ונזכה לתן צדקה בשעת התפלה בעת שאנו אומרים פסוק "ואתה מושל בכל", עד שנזכה להעלות הממשלה והכבוד והמלכות מן הקלפה, להעלות ולהוציא ולסלק כל הכבוד והגדולה והממשלה מן העכו"ם והרשעים והעזי פנים שבדור, ולהחזיר כל הכבוד והמלכות אל הקדושה. וישוב הכבוד אל המביני מדע אל הצדיקים והחכמים האמתיים דקדושה, ונזכה לשבר תאות אכילה ולהמשיך פנים אל הכבוד, ותצילנו מריב ומחלקת תמיד. ותעזר לנו שיבואו לנו נפשות רבות חדשות דקדושה על ידי הכבוד דקדושה. ונזכה ליראה ואהבה בשלמות, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בלי שום קשוי הולדה ובלי שום צער גדול בנים כלל. רבונו של עולם, אל הכבוד, "לך יקוק הממלכה והמתנשא לכל לראש, והעשר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל", זכנו להעלות כל הכבוד לשרשו שבקדושה:

[תתנו]:

ורחם עלינו וזכנו שנזכה למצא ולהשיג שערי החכמה והמדע שפתחו הצדיקים בעולם, על ידי טובם הגדול, שצמצמו את עצמן והורידו את עצמן, והלבישו שכלם הנורא בכמה לבושים וצמצומים, עד אשר פתחו לנו שערי אורה שערי החכמה והמדע על ידי תורתם ושיחתם שגלו לנו בספריהם הקדושים והנוראים מאד. זכנו שנזכה לעסק בהם כל ימי חיינו באפן שנזכה לקימם באמת. ונזכה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתם באהבה:

[תתעד]:

[מיוסד ע"פ תורה ר"י]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחם עלי ותעזרני ותושיעני שאזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ותתנני לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים. ואזכה לקים בשלמות מצות "ואהבת את יקוק אלקיך", שיהיה שם שמים מתאהב על ידי, שיהיה משאי ומתני באמונה, ודבורי בנחת עם הבריות. ויהיה רוח המקום ורוח הבריות נוחה הימני. ואהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. ותרחם עלי ותזמין לי פרנסתי ברוח, ותתן לי כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי קדם שאצטרך להם, בלי יגיעה וטרח ועמל כלל:

[תתפז]:

אבי אב הרחמן, קרבני לתורתך הקדושה, וזכני להגות בתורתך יומם ולילה, עד שאזכה לקרר כל חמימותי על ידי דבור פי בתורה ותפלה, כי אתה יודע עצם תבערת מדורת לבבי, אשר לבבי בוער מאד ברשפי שלהבת, לפעמים לבבי בוער מאד אליך כיקוד יקוד אש, "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת יה", אבל הוא יותר מהמדה, עד שיכול לאוקיד כל גופי חס ושלום, ובתוך כך נתבלבל דעתי וחוזר ובוער לבי חס ושלום אל התאוות עולם הזה כלפיד אש, "כמו תנור בוערה מאפה", עד אשר רוצים חס ושלום לאכל ולשרף את גופי ונפשי חס ושלום, ואיני יודע להיכן לברח ולהטמן מפני האש הגדולה הזאת, ואני הולך נע ונד בארץ הנשמה הזאת ואין לי שום מנוחה מרודפי, "שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג", כספינה המטרפת בלב ימים, עולה שמים ויורד תהומות, כי העליה היא שלא כסדר והירידה שלא כסדר. "כאיש שכור וכגבר עברו יין", ודעתי עכורה וכל חכמתי תתבלע. כי כל מה שרציתי להתחכם בתחבולות ועצות כנגד אויבי נפשי, לא עלתה בידי מאומה. אנא יקוק אתה ידעת את כל אשר נעשה עמי מעודי עד היום הזה, "ועתה יקוק אלקינו אבינו אתה, אנחנו החמר ואתה יוצרנו ומעשה ידך כולנו", הנני בידך כחמר ביד היוצר, כי עתה אין לי שום חכמה ואין תבונה ואין עצה, כי אם לזעק ולצעק אליך לבד, עד שתחנני ברחמיך הרבים ובחמלתך הגדולה, ותקרבני אליך למענך לבד:

[תתפט]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שנשמר חוקיך ומצותיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ונזכה להגדיל ולנשא ולפאר ולרומם מלכותך בעולם, ולגלות ולפרסם מלכותך לכל באי עולם. ולהעלות המלכות דקדושה לשרשה, ותשיב אל דודה באהבה ואחוה ורעות. ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים על ידינו תמיד, "ימלא פי תהלתך, כל היום תפארתך. אברכה את יקוק בכל עת, תמיד תהלתו בפי. תהלת יקוק ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה". ואזכה לקים מקרא שכתוב: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה". ונאמר: "ואני זאת בריתי אותם אמר יקוק, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך אמר יקוק מעתה ועד עולם", ונזכה להכיר אותך באמת למעלה מכל העולמות. ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו. כי ליקוק המלוכה ומושל בגוים. ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליקוק המלוכה. והיה יקוק למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יקוק אחד ושמו אחד":

[תתצב]:

ותעלני מהרה מטומאה לטהרה מחל לקדש מששת ימי החל לקדושת שבת קדש. ותזכני לקבל שבת קדש בשמחה גדולה, ובחדוה רבה ועצומה ובכל מיני כבוד וענג שבת, וקדושה וטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת. ואזכה להכלל בקדושת שבת תמיד לעולם ועד, ולהמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החל. ואזכה לתשובה של שבת קדש, ולנוח מעתה מכל עניני חל. ולהפך פני לגמרי מתאוות עולם הזה והבליו, ולקבע עצמי באמת בתוך הקדושה במנוחה והשקט, במנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום ושלוה השקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. ולא יהיה ברוחי רמיה כלל, ולא אשוב עוד לכסלה לעולם:

[תתצז]:

[מיוסד ע"פ תורה ע"ז]:

"צמאה נפשי לאלקים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים. רחמיך רבים יקוק כמשפטיך חייני". רבונו של עולם, זכני לתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. ואזכה לתשובה מאהבה באמת, למען תמחול לי על כל עוונותי ולא יהיה נשאר מהם שום רשם כלל. ויהיו כל עוונותי נתהפכין לזכויות. ותזכני למחין ושכל דקדושה, לשכל צח וזך ונקי מכל סיג ופסלת ככסף טהור, ככסף צרוף מזוקק שבעתים. ואזכה לחדש מחי בכל עת בקדושה ובטהרה גדולה. ותעזרני ותושיעני תמיד שאזכה ללמד וללמד בשכל צח וזך. ואזכה להבין תמיד במהירות גדול בכל מקום שאלמוד ולא אצטרך לעין כלל. ויהיה שכלי הולך וגדול בקדושה גדולה ובזריזות גדול בצחות ובבהירות. ואזכה להיות מהיר במלאכת שמים, ולהבין כל דבר לאשורו ולאמתתו בדברי תורתך הקדושה במהירות גדול, בלי שום בלבול כלל:

[תתקג]:

רבונו של עולם רבונו של עולם, כל הלשונות של תחנה ובקשה וצעקה וחרטה שבעולם, כולם הייתי צריך לצעק כבר לפני כמה שנים. ועתה אחר שהוספתי בכל יום ובכל שעה כמה וכמה חטאים ועונות ופשעים במחשבה דבור ומעשה, מה אוסיף לדבר עוד, ומי יוכל לחדש דבורים יותר, מי ישום לי פה לדבר עוד כפי מה שאני צריך לדבר עתה. ובפרט שבאמת איני זוכה לדבר בשלמות באמת אפלו הדבורים שהייתי צריך לדבר, אם לא הייתי עושה כי אם חלק מאלף ורבבה ממה שעשיתי, אוי אוי אוי, מה אומר ומה אדבר ומה חילים אגבר. ככלב מת אני מונח לפניך, כטיט הנרוק אני נשפך לפניך, הרי אני לפניך מלא בושה וכלמה, מלא חטאים ועונות ופשעים מכף רגל ועד ראש, מיום עמדי על דעתי עד היום הזה. עזר לתועה ונתעה בדרכים נבוכים ומקולקלים ומחשבות מבולבלות כמוני היום, הורני הדרך האמת והעצה הנכונה, באפן שאזכה להגיע מהרה להדרך הישר כרצונך הטוב באמת, ואזכה מעתה לשוב אליך באמת, ולעבדך באמת ביראה ואהבה. חנני ופדני, "כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך, הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום. הורני יקוק דרך חוקיך ואצרנה עקב. חסדך יקוק מלאה הארץ חוקיך למדני":

[תתקיב]:

אבי יוצרי וגואלי ופודי, עזרני והושיעני חיש קל מהרה שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ומל את ערלת לבי הרע, ותפתח את לבי באפן שאזכה להרגיש כאב ומכאוב עוונותי העצומים. עד שאזכה לצעק מן הלב זעקה גדולה ומרה כמו שראוי לי לזעק ולצעק על עוונות רבים וגדולים כאלה. אוי אוי אוי, ואזעק ואצעק ואשוע אליך באמת ובלב שלם בלב נשבר ונדכה מקירות הלב, עד שירגישו גם כל הלבבות של כל הטפות שנמשכו ממני לכל מקום שנמשכו, הן אותן הטפות שנמשכו בהתר ונתהוו מהם בני שיחיו לארך ימים ושנים טובים, הן להבדיל אותן הטפות שיצאו ממני לבטלה בשוגג או במזיד, ונעשה מכל טפה וטפה מה שנעשה. אוי לי וי לי, וכולם יהיה נמול לבבם, וירגישו כולם בכל מקום שהם את עצם כאבם וצערם. והיכן הם מונחים בשאול תחתיות במקומות המטונפים שלא נתן להזכר ויהיה נעשה רעש גדול ביניהם, ויתעוררו כולם לשוב להשם יתברך באמת. ויתחילו להתגעגע ולהצטער ולכסף באמת להתתקן ולשוב אל יקוק באמת. עד שתעורר רחמיך הטובים, רחמיך הגנוזים, רחמיך הפשוטים, רחמיך הרבים, עלי ועליהם. ותעסק בתקוננו, ותגאלנו מהרה מבאר שחת מטיט היון ומכל מקומות המטונפים והמקולקלים. מכולם תגאלנו ותפדנו ותוציאנו לשלום ותתקננו. וישיב המלך את נדחיו מהרה, כי אתה חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. ומל את לבבינו לאהבה את שמך, כמה שכתוב: "ומל יקוק אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יקוק אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך":

[תתקיח]:

רבונו של עולם, יקוק אלקים אמת, בוחן לבות וכליות, אתה יודע את צפון לבי, אשר בפנימיות הנקודה שבלבי, מאד נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יקוק, לזכות להתקרב להצדיק האמת שיוכל להושיעני מצרות נפשי, להוציאני מעוונותי, ולהשיבני אליך באמת. "מי יתן ידעתי ואמצאהו", הייתי "מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" להתקרב אליו, "מספר צעדי אגידנו", על כן רחם עלי בחסדיך העצומים, וזכני לבלות ימים ושנים על זה, לבקשו ולחפשו ככסף וכמטמונים, עד שאזכה למצא את שאהבה נפשי, שאזכה מהרה שיתגלה לי באמת הצדיק האמת השיך לשרש נשמתי. ואזכה להתקרב אליו באמת. ואל ימנעני שום מונע, ואל יעכבני שום עכוב. רק אזכה לילך ולרוץ אחריו בכל כחי, ואזכה לאמונה שלמה וחזקה ונכונה, עד שאזכה לשאב על ידה מחכמתו הקדושה. ולהטיב מטובו לאחרים להפיץ מעינותיו חוצה, מלא רחמים רחם עלינו וצוה ברחמיך לבטל ולגרש כל הנטורי תרעא וכל השומרים העומדים על הפתח. ותסלק גם הפרוכתא קלישא מן הפתח, באפן שיוכל לכנס כל הרוצה לכנס. ותתן בלב כל הצדיקים והכשרים ויראי שמים, שלא יהיה ביניהם שום מחלוקת כלל. ולא יהיה נמשך מהם חס ושלום שום מניעה ועכוב ובלבול מלהתקרב לנקודת האמת, שהוא הצדיק האמת השיך לנו כפי שרש נשמותינו:

[תתקכ]:

[מיוסד ע"פ תורה קצ"ג]:

"אליך יקוק נפשי אשא", רבונו של עולם זכני ברחמיך למסר נפשי על קדוש השם באמת בכל עת תמיד, ובפרט בשעת "קריאת שמע" בעת קבלת על מלכות שמים, שאזכה ליחד שמך בכל יום תמיד בערב ובבקר במסירת נפש על קדוש השם באמת בכל לב, בשמחה וחדוה גדולה, ואזכה לקבל עלי באמת כל הארבע מיתות בית דין סקילה שרפה הרג וחנק בעת שאני מיחד שמך בכל יום, שאהיה מרוצה באמת ובלב שלם למות בכל המיתות ולסבל כל היסורים והענויים בשביל קדושת שמך הגדול. ותעזרני בכחך הגדול ורחמיך הרבים שאזכה לחזק את מחשבתי בענין המסירת נפש באמת במחשבה חזקה ותקיפה בכל הכחות שיש במחשבה בפנימיות וחיצוניות. ולציר במחשבתי כל המיתות והענויים בציור גמור, במחשבה חזקה ותקיפה, בבטול כל ההרגשות. עד שארגיש במחשבתי ומוחי צער המיתה והענויים ממש כאלו ממיתים ומיסרים אותי במיתות ויסורים אלו ממש בשביל קדושת שמך הגדול והקדוש, עד שכמעט תצא נפשי חס ושלום. ולא יהיה שום חלוק אצלי בין יסורי המיתה ממש, ובין יסורי הציור במחשבה והקבלה בלב, עד שאהיה מוכרח להתגבר להפסיק המחשבה מעט, בעת שאראה ואבחין שקרוב שתצא נפשי ממש חס ושלום, כדי שלא אמות בלא עתי חס ושלום. ואתה תעזר ותושיע לי ותורני ותלמדני להתנהג בזה כרצונך הטוב באמת, לקבל המסירת נפש באהבה באמת בשביל קדוש השם, ולציר במחשבתי המיתה והיסורים במחשבה חזקה כל כך עד שארגיש צער המיתה והיסורים ממש, ולהניח בסוף המחשבה להפסיקה מעט מציור החזק של יסורי המיתה בעת שיהיה הדבר קרוב שתצא נפשי לגמרי, כי אין זה רצונך לסלק הנפש קדם הזמן חס ושלום:

[תתקכג]:

אנא זכר נא ברחמיך הרבים את כל הצדיקים והקדושים האמתיים שהיו מימות עולם, מן אברהם אבינו עליו השלום עד עתה, שמסרו נפשם על קדוש השם, וסבלו כמה מיתות וענויים משונים וצרות ויסורים קשים ומרים בשביל קדוש שמך הגדול, ובפרט זכות הצדיק התנא הגדול והקדוש והנורא רבי עקיבא זכרונו לברכה, אשר סרקו את בשרו במסרקות של ברזל עד שיצתה נשמתו באחד, וזכות חבריו כל העשרה הרוגי מלכות, אשר כולם סבלו ענויים קשים ומרים, עד שיצתה נשמתם על קדושת השם בקדושה ובטהרה גדולה, אשרי להם. ובצרוף זכות כל הקדושים שהיו בכל הדורות, שמתו כמה וכמה נפשות, אלפים ורבבות, רבבות רבבות, וכמה וכמה קהלות קדושות על קדוש השם. וסבלו כמה וכמה מיני יסורים וצרות קשות, וענויים מענויים שונים, עד שיצאה נשמתם על קדוש השם. את אלה מזבחות תזכר ואת אלה עקדות תראה, ותשכך חרון אפך מעלינו, ותמתיק ותבטל כל הדינים וכל הגזרות קשות מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ותסבב ברחמיך לטובה, באפן שנזכה לשוב אליך באמת, ולא נשוב עוד לכסלה, רק נזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו לעולם. כי אתה יודע שעתה בתקף גלותינו בכלל ובפרט, אין לנו שום כח ותקוה וסמיכה כי אם בזכות הקדושים האלו שמסרו נפשם על קדוש השם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, "אמרת ליקוק ה' אתה טובתי בל עליך. לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם". עזרנו בזכותם, זכנו בכח קדושתם של כל הקדושים שהיו מימות עולם עד הנה, אשר קדשו את שמך בלי מספר במסירת נפש עצום מאד. בזכותם וכחם עזרנו, שנזכה גם כן למסר נפשנו על קדוש השם באמת באהבה וביראה בשמחה ובטוב לבב, ככל אשר בקשנו מלפניך אדוננו מלכנו. ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה, בכחם וזכותם של כל אלה הקדושים. זכותם יגן עלינו להוציאנו מהרה מכל העוונות ומכל הפגמים והקלקולים שנפלנו בהם כל אחד ואחד לפי ענינו, כאשר אתה לבד יודע:

[תתקכח]:

[מיוסד ע"פ תורה קע"ח]:

"אודה יקוק מאד בפי, ובתוך רבים אהללנו, כי יעמד לימין אביון להושיע משופטי נפשו". רבונו של עולם חנון המרבה לסלח, הרוצה בתשובה, למדני איך להודות לך עתה, ואיך לשמח נפשי עתה, באפן שאזכה על ידי השמחה להתודות לפניך ולפרט את כל חטאי לפניך, שעשיתי מעודי עד היום הזה, באפן שאזכה לשוב אליך באמת. רבונו של עולם אב הרחמים, אתה יודע כי חדוה תקועה בלבי מסטרא חדא, ועציבו מסטרא חדא, וגדל השמחה והחדוה שיש לי לשמח על חלקי, הוא בלי שעור וערך ומספר, אשר זכיתני ברחמיך הרבים להיות מזרע ישראל, עם הנבחר מכל העמים, ומרוממים מכל הלשונות. אשר אתה מחבב אותנו בכל לשונות של חבה, ואתה אוהב עמך ישראל אהבה רבה ואהבת עולם, לעולמי עד ולנצח נצחים. ומאהבתך ומחמלתך את עמך ישראל, הרבית לנו תורה ומצות, אשר אין קץ להשמחה שיש לנו לשמח ולשיש ולגיל מאד בכל מצוה ומצוה, המשיבין את הנפש ומשמחין את הלב, כמו שכתוב: "פקודי יקוק ישרים משמחי לב". אבל מרבוי עוונותי ופשעי העצומים, נופלים עלי בכל עת עצבות ודאגות ומרה שחורה, "כי עוני אגיד אדאג מחטאתי". ואתה יודע כי זאת העצבות והמרה שחורה מזיק מאד לעבודתך, כי מחמת העצבות נטמטם לבי ונתבלבל דעתי עד שאיני יכל להתעורר לשוב אליך באמת. ואפלו להתודות לפניך ולפרט חטאי ולפרש שיחתי לפניך, קשה מאד וכבד עלי, מחמת שנטמטם לבי על ידי העצבות והמרה שחורה:

[תתקמב]:

רבונו של עולם אתה יודע את כל המעשה אשר נעשה עכשו בעולם בדורות הללו בענין התינוקות של בית רבן, אשר כל העולם אינו מתקים אלא על הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא, ורבים קמים עליהם לבלבל ולקלקל חס ושלום הבל פיהם הקדוש מנעוריהם, על ידי חכמתם הרעות. רחם עליהם ועלינו למענך, והגן בעדיהם ושמרם והצילם מכל מיני חנוכים הרעים של כל מיני דרכים שאינם ישרים בעיניך. אתה יקוק תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם. חמל על פליטת ילדי עמך בית ישראל, אשר אין לנו על מה להשען כי אם על זכות הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא. רחם עליהם ועלינו, שיזכו כל ילדי עמך בית ישראל שכל אחד ואחד יקבל הבל פיו שאין בו חטא מהמשכן הקדוש של הצדיק האמת השיך אליו כפי שרש נשמתו, באפן שיזכו על ידו לילך ולהתחנך בעבודת השם יתברך ולכנס בתורת יקוק באמת, שיזכו ללמד תורה לשמה ולהגות בה יומם ולילה. ותפתח את לבם בתלמוד תורתך, ותתן להם בינה בלבם להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה, והאר עיניהם בתורתך ודבק לביהם במצותיך. ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים. ותהיה עמהם תמיד ותעזרם ותושיעם שיזכו לעבדך באמת כל ימיהם לעולם:

[תתקנו]:

[מיוסד ע"פ תורה ע"ד]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו שתעזרני ותושיעני ברחמיך העצומים שאזכה מהרה לרפאת את נפשי רפואה שלמה, ולהעלותה למקום שרשה בקדושה ובטהרה גדולה, ותזכני לעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה, ואזכה להתיגע בתורתך הקדושה עד שאזכה לידע ולהבין אותה על בוריה ואמתתה, ואזכה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה:

[תתקסב]:

ונזכה לשמח בשמיני עצרת ושמחת תורה בחדוה רבה ושמחה גדולה ועצומה עד אין סוף שזכינו להיות מזרע ישראל ולקבל את התורה הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שזכינו לכל הטוב הגדול והנורא הזה, זכנו ועזרנו שנזכה להמשיך עלינו השמחה הזאת בלבנו בכל השנה כולה, ובפרט ביום שמחת תורה הקדוש ונזכה לשמח תמיד בשמחה הגדולה הזאת כראוי לשמח בזה באמת. ונזכה לקים ההקפות עם הספרי תורה בימים הקדושים האלו בשמחה רבה ועצומה עד אין סוף, ולא יתערב זר בשמחתנו, ולא יהיה כח לשום מונע ומעכב לבלבל ולעכב חס ושלום שמחתנו העצומה בימים הקדושים האלו, נגילה ונשמחה בך בדבקות נפלא ובהתקרבות גדול, באהבה רבה ואהבת עולם בשמחה שאין לה קץ ותכלית, ונזכה לסים אז את התורה הקדושה ולהתחילה מחדש באהבה וביראה ובשמחה גדולה, ולקבל עלינו מחדש לעסק בתורתך יומם ולילה לשמה, ולקים את כל דברי תורתך באהבה:

[תתקסה]:

ותזכני ברחמיך הרבים ליראה שלמה מפניך תמיד, ותמשיך ותשפיע בלבי יראה ובושה ופחד ואימה גדולה מפניך תמיד, עד אשר יתבטל הגוף לגמרי כאין ואפס המוחלט על ידי עצם היראה הגדולה שתשפיע בלבי ובפרט בעת עסקי בדבורי תורה ותפלה שלא אשמע אז את הגוף כלל, רק את הדבורים הקדושים של תורה ותפלה, ויתבטל הגוף לגמרי לגבי הדבורים הקדושים של תורה ותפלה. ועל ידי זה אזכה לברר וללקט ולהעלות ולצרף כל האותיות והניצוצות שנפלו למטה בבחינת שברי כלים, על ידי עוונותי וחטאי ופשעי העצומים בגלגול זה ובגלגול אחר, אשר הם גורמים מחלקת וקושיות ובלבולים ומניעות מעבודתך הקדושה. ומהם באים כל התאוות שבעולם. והכל אזכה לברר ולהעלות לשמך הגדול והקדוש, ולצרפם ולחברם ולבנות מהם בנינים ועולמות דקדושה. ותתן לי כח ברחמיך הרבים להעלות את כל הניצוצין הנפולין אליך בבחינת העלאת מ"נ. ועל ידי זה יהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. ועל ידי זה יהיה נמשך שלום גדול ונפלא למעלה ולמטה בכל העולמות כולם, ויתבטל כל מיני נצחון דסטרא אחרא וקנאה ושנאה וקנטור ומחלקת ממני ומכל ישראל ומכל בני עולם, רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כל עמך ישראל, ובין כל הנבראים והנוצרים והנעשים שבכל העולמות כולם. ועל ידי זה תמשיך ותשפיע ברכה גדולה לנו ולכל ישראל ולכל העולמות כולם, ותמהר ותחיש לגאלינו, ותקים אותנו מנפלתנו, ותעלה ותקים את כל בחינת הרגלין אשר ירדו למטה בעוונותינו, עזב תעזב והקם תקים. הקם על סלע רגלי ותכונן אשורי, ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים". ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, ותבנה בית קדשנו ותפארתנו. ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות:

[תתקסז]:

[מיוסד ע"פ תורה פ]:

אדון השלום מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא את הכל עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחז במדת השלום, ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו, ולא יהיה שום מחלוקת אפלו בלב בין כל בני אדם, כי אתה עושה שלום במרומך, ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים, ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום ביניהם, כן תמשיך שלום גדול עלינו ועל כל העולם כולו, באפן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויוכללו כולם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, יקוק שלום, ברכנו בשלום, ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות:

[תתקעא]:

[מיוסד ע"פ תורה פ"ב]:

רבונו של עולם עזרני והושיעני שאזכה לשתק ולדם למחרפי ולמבזי נפשי, ולמקללי נפשי תדום, ואהיה מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורים. ותזכני שלא אכון לצערם על ידי שתיקתי שאשתק להם, רק כל כונתי בשתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר בזהירות גדול שלא לביש ולחרף פני חברי ולא שום אדם שבעולם אפלו המחרפין ומבישין אותי, מכל שכן אותם שאינם מבישין אותי:

[תתקעה]:

ותזכני לקבל שבת קדש בקדושה גדולה באהבה וברצון ובשמחה וחדוה בלב, ולא יעלה על לבי שום דאגה ועצבות כלל, רק אזכה לגיל ולשיש בכל עז ביום שבת קדש מבואו ועד צאתו. ותזכני לקים מצות רחיצת מים חמין ונטילת הצפרנים בכל ערב שבת בשלמות כראוי, באפן שאזכה על ידי זה לדחות ולבטל מעלי כל השלשה קלפות הטמאות שלא יתאחזו בי כלל. ואזכה להפריש ולברר בחינת נגה מכל רע, ותעלה ותוכלל נגה בקדושתך העליונה, וכל הקלפות ירדו ויפלו לנוקבא דתהומא רבא ויכלו ויתבטלו לגמרי ולא יהיה להם שום אחיזה בהקדושה כלל. ואזכה לקבל תוספות שבת, ותתן לי נשמה יתרה קדושה וטהורה בכל שבת ושבת. ואזכה בתוך כלל עמך ישראל הכשרים, להעלות כל העולמות למעלה למעלה עד רעוא דרעוין, עד שנזכה לכלל עמהם בקדושתך העליונה באור האין סוף כרצונך הטוב:

[תתקצא]:

[מיוסד ע"פ תורה קל"ה]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, שתזכני ברחמיך הרבים, להתקרב באמת לצדיקים אמתיים, ולהתקשר בהם באמת בלב ונפש חפצה, באהבה רבה ועזה מנקודה שבלב באמת. ואזכה לאהב אותם באהבה גדולה כל כך, עד שתגדל ותתפלא אהבתם אצלי מאהבת נשים, עד שיתבטל ממני אהבת נשים ותאות המשגל על ידי התגברות אהבת הצדיקים. חוס וחמל עלי, וזכני לאהבת הצדיקים באמת, ועל ידי זה אזכה להתקשר בהם בהתקשרות גדול וחזק, ותהיה נפשי קשורה בנפשם בקשר אמיץ וחזק מעתה ועד עולם, לעולמי עד ולנצח נצחים:

[תתרי]:

וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקדוש בקדושה גדולה ובשמחה רבה וחדוה עצומה, ואזכה לקים כל החמשה ענויים ביום הכפורים בתכלית השלמות כראוי, ולהתפלל כל החמשה תפלות ביום הכפורים בכונה עצומה ונוראה ולהתודות בכל מיני ודויים, ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבולבלות, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתוך שמחה:

[תתריג]:

עזרני עזרני, הושיעני הושיעני, עשה עמי פלא לחיים לבל אהיה כמת חס ושלום, "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה". שמח נפשי האומללה מאד העלובה מאד, על ידי תעניות הרבה שתזכני ברחמיך להתענות מעתה. ואזכה להתחזק בזה הרבה. עזרני מלא רחמים, הושיעני מלא ישועות, רחם עלי מלא רחמים, גומל לחיבים טובות שגמלני כל טוב וזכני להיות מזרע ישראל והבדלני מן התועים, ולא עשני גוי, גמלני כל טוב סלה. ועזרני מעתה לפרש את עצמי מזה העולם לגמרי, ואזכה להאריך אפי בגבורה גדולה ולכבש את יצרי ולמשל ברוחי, ולהתחזק בכל עת עד שאזכה מעתה לסתם עיני מחיזו דהאי עלמא לגמרי, ולהתענות תעניות הרבה והפסקות שלמות. ואתה ברחמיך תקבלם באהבה וברצון ותקרבני אליך ברחמים רבים ותשמח את נפשי תמיד, באפן שאזכה בכח הצדיקים האמתיים לתקן כל מה שפגמתי מעודי בחיים חיותי. ואזכה להכיר אותך באמת ולעבד אותך תמיד באמת אני וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם. "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום. הורני יקוק דרך חוקיך ואצרנה עקב. הורני יקוק דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך. הורני יקוק דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי. שלח אורך ואמתך המה ינחוני, יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך. כי לך לבד עיני תלויות. עד ישקיף וירא, יקוק משמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

[תתרמג]:

על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מורה דרך לשבים, שתעזרני ותזכני לקבל שבת בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה כראוי. ולהרבות בסעודת שבת, עד אשר אזכה על ידי אכילת שבת קדש להרחיב ולהגדיל את כל הדרכים הקדושים האמתיים שאנו צריכים לילך בהם להתקרב אליך באמת. ונזכה על ידי קדושת שבת להעלות את הרגלין אל הקדושה, כמו שכתוב: "אם תשיב משבת רגלך". וכל המצות שאנו עושין בכל ששת ימי החל יעלו רגליהם מן הקלפה והסטרא אחרא שינקה מהם בימי החל, באפן שתוכל כל מצוה ומצוה לילך ולעלות לפניך. ואתה ברחמיך הרבים ובאהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל, תקבל כל המצות ומעשים טובים שלנו אפלו המצות של קטני ערך כמוני היום הנעשים בקטנות גמור ובלי שום שלמות כלל, אתה ברחמיך ובאהבתך תקבל כולם באהבה ובחמלה גדולה, ותחבב אותם ותתפאר ותשתעשע בהם בשעשועים גדולים מאד. וכאב את בן תרצנו, ותחבב ותגדיל ותרחיב את מעט מעשינו הטובים הקטנים במהות וכמות ואיכות, עד אשר מרב האהבה והשעשועים תגדיל ותרחיב את הדרך הקדש הנעשה על ידי מצותינו. ויקוים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו", שתרחיב ותשים דרך רחבה וכבושה מפעמי הרגלין של המצות ומעשים טובים שלנו. ובפרט הדרכים הקדושים הנוראים והנפלאים שעשו גדולי הצדיקים האמתיים בעולם, תרחם עליהם בזכות קדושת אכילת שבת, ותרחיבם ותגדלם ותגלה אותם לנו ולכל עמך בית ישראל, באפן שנזכה לילך בדרכיהם הקדושים באמת. ולשוב אליך בתשובה שלמה מכל המקומות והדרכים רעים שנתעינו בהם. רחם עלינו ואל תשחיתנו, חוס וחמל עלינו והוליכנו והדריכנו בכל עת בדרכיך הקדושים שגלית לנו על ידי צדיקיך הנוראים, אשר אתה לבד יודע נפלאות אמתת דרכיהם הנפלאים. "הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי, הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום. הורני יקוק דרך חוקיך ואצרנה עקב. הורני יקוק דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך":

[תתרנו]:

אבינו אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תלמוד תורתך לשמה באהבה, רחם עלינו למען שמך, ועזר והושיעה לנו בכל מיני ישועות באפן שנזכה להתחזק בעסק תורתך הקדושה לשמה, ונכניס כל דעתנו ומחשבותינו וכל רעיוננו בתוך תורתך הקדושה תמיד יומם ולילה, באפן שתאיר לנו התורה הקדושה אור פניה הנעימים הקדושים. ויאירו ויגנו עלינו כל העי"ן פנים לתורה שזכו הצדיקים השלמים להשיגם, ועל ידי זה נזכה לשבר ולבטל כל התאוות וכל המדות רעות מאתנו, וברחמיך הרבים ובחמלתך הגדולה שאתה חומל על עמך ישראל בכל דור ודור, תחוס ותרחם ותחמל עלינו עתה בעת צרה הזאת, ותעשה למענך ולמען אבותינו, ולמען כל הצדיקים הקדושים והנוראים שהיו בכל דור ודור עד הנה. ותשבר ותבטל ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים מהרה מאתנו כל הגזרות קשות הן אותם שכבר נגזרו עלינו, הן אותם שרוצים לגזר חס ושלום, כולם תעקר ותשבר ותבטל ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ולא ישאר מהם שום רשם כלל:

[תתרסג]:

[מיוסד ע"פ תורה קכ"ג]:

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת יקוק, אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי, תם וישר יצרוני כי קויתיך, ואני בתומי אלך פדני וחנני". רבונו של עולם, מלא רחמים, התמים במעשיו, התם ומתמם עם תמימים, רחם עלי וזכני לתמימות באמת. ואזכה לקשר את עצמי באמת ובתמים לצדיקים וכשרים ותמימים אמתיים שבדור אשר זכו לשמש צדיקים אמתיים ולקבל מהם דרך האמת והישר. ואזכה לסלק ולבער ולבטל כל חכמתי ושכלי ודעתי נגדם, כאלו אין לי שום שכל כלל, רק לקים כל היוצא מפיהם. ועל כל אשר יאמרו "כי הוא זה" לא אסור ימין ושמאל. רחם עלי בעל הרחמים, והצילנו מכל מיני בלבולים ומכל מיני חכמות של העולם שאינם אמתיים רחם עלינו והצילנו מהם, אל ישעו אל דרכיהם לבי, ולא אסור מאמרי פיהם של הצדיקים הקדושים אמתיים המנהלים אותנו ברחמים באמת ובתמימות, על פי דרכי התורה שקבלנו מפי משה רבנו עליו השלום, שמרנו והצילנו מכל מיני כפירות ובלבולי אמונה הבאים מחכמות האלה. זכנו והכניסנו לתוך דרכי התמימות באמת לאמתו באפן שאזכה לאמונה שלמה באמת, ולקים את כל תורתך באהבה ובאמת ובתמים כל ימי חיי. "יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש". כי "אתה הוא יקוק האלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך". כי הלך לפניך בתמימות כי היה ראש לכל המאמינים האמתיים התמימים והישרים העובדים אותך בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה. בזכותו ובזכות כל הצדיקים האמתיים והתמימים:

[תתרעז]:

רחמן מלא רחמים זכני לחמימות והתלהבות הלב דקדושה, ועשה למען אבותינו ורבותינו צדיקיך האמתיים מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד שאזכה בכחם להיות גם כן בכלל מצדיקי הרבים. ואזכה לדון את כל האדם לכף זכות ולקרב אנשים הרבה לעבודתך וליראתך ולתורתך לבאר ולהאיר ולהודיע אמתתך לכל בני ישראל עמך. ויכנסו דברי האמתיים בלבבם, עד אשר יתחמם לבבם בחמימות והתלהבות גדול דקדושה לשוב אליך באמת. ועל ידי זה ימשך עלי בכל פעם חמימות והתלהבות דקדושה יותר ויותר. ואזכה לקבל ולהמשיך בלבי בכל פעם חמימות והתלהבות דקדושה מרבותינו הצדיקים אשר הם דבקים בך, יקוק אלקינו, אש אכלה אל גדול ונורא. והם מקבלים אש שלמעלה רשפי אש שלהבת יה, להלהיב ולחמם לבב ישראל בחמימות והתלהבות דקדושה, וכל דבריהם כגחלי אש. חמל על עמך ישראל שתבערת אש הקדש שלהם לא תכבה לעולם ועד, ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". ונזכה כולנו לקבל מאש הקדש שלהם בכל פעם לחמם ולהלהיב לב בני ישראל עמך בהתלהבות דקדושה אליך ולעבודתך באמת בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב. וכל מה שתזכני להכניס חמימות והתלהבות דקדושה בלב אחרים, אזכה שיתוסף עלי ויומשך עלי בכפלי כפלים מלמעלה חמימות הלב והתלהבות דקדושה על ידי אבותינו ורבותינו צדיקיך עושי רצונך, כל משרתיך אש לוהט. ועל ידי זה אזכה לבער ולגרש ולסלק מלבבי כל הרוח שטות וכל המחשבות ורעיונים רעים עד שאזכה מהרה לטהרת הלב באמת. ועל ידי זה אזכה לדבר דבורים חדשים קדושים וטהורים בכל פעם לפניך באמת לרצותך שתקרבני אליך מהרה. ואהיה דבוק בך באמת תמיד כמו שכתוב: "ואתם הדבקים ביקוק אלקיכם חיים כולכם היום". ויקוים בי ובכל ישראל מהרה מקרא שכתוב: "שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועך. כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יה, מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

[תתרעח]:

[מיוסד ע"פ תורה קנ"ט]:

"נדבות פי רצה נא יקוק ומשפטיך למדני. דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך. דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני". רבונו של עולם, מלא רחמים נותן התורה, עזרנו והושיענו, וזכנו לעסק בתורתך הקדושה יומם ולילה. קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך. ותטהר רעיוני ולבי לעבודתך עד שאזכה ללמד תורה לשמה באמת, שיהיה כל כונתי בלמודי באמת לשמך לבד, בלי שום פניות ומחשבות אחרות כלל, "בלתי ליקוק לבדו". ואתה ברחמיך תעזרני בכל עת לקדש ולטהר עצמי כראוי עד שאזכה שיהיה כל למודי בשביל שכינת עוזך, לאקמא שכינתא מעפרא, עד שיעלה כל למודי להשכינה שהיא אמצעי בינו יתברך ובין העולם, ותקבל השכינה הקדושה כל למוד תורתי באהבה גדולה. ועל ידי זה תמשיך עלינו כל ההשפעות ויהיה נעשה מלמוד תורתנו שפע רוחניות ושפע גשמיות, שתעלה השפע מעסק תורתנו הקדושה להחיות כל העולמות העליונים, וכל המלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקדש, וכל דרי מעלה, וגם תרד השפע גשמיות על ידי למוד תורתנו לכל בני ישראל עמך ותשפיע לנו על ידי זה בני חיי ומזוני בשפע גדול דקדושה, עשר וכבוד וחיים וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב בזה ובבא:

[תתרפד]:

[מיוסד ע"פ תורה קס"ה]:

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו, להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת. כי לא יטש יקוק עמו ונחלתו לא יעזב", רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל עזרני והושיעני שאזכה לקבל הכל באהבה, ואפלו כשאתה שולח עלי ברחמיך לפעמים איזה יסורין הנדמים לרעות חס ושלום, אזכה לקבל הכל באהבה גדולה באמת, ותפתח את לבי בקדושה גדולה שאזכה לידע ולהבין באמת אשר כמוני כמו שאני הוא, כמו שעשיתי נגדך, כל מה שאתה עושה עמי, הכל רחמים רבים וחסדים גדולים בלי שעור וערך עד אין סוף ואין תכלית, כי אי אפשר לבאר ולספר לעולם עצם רבוי הרחמנות והחסדים והטובות אשר עשית עמי ואשר אתה עושה עמי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי בכל עת ורגע. מה אומר, מה אדבר, "מה אשיב ליקוק כל תגמולוהי עלי". אך מה אעשה ועונותי טמטמו את לבי ועקמו את דעתי ולבבי, עד שאיני זוכה להרגיש אהבתך בלבי, אף גם רוצים להטות את לבבי בכל עת להרהר אחרי מדותיך הטובות והישרות חס ושלום:

[תתרפה]:

על כן באתי להפיל תחנתי לפניך שתמלא רחמים עלי, ותשמרני ותצילני מכל מיני עקמימות שבלב, ותחזק את לבבי ודעתי באמונתך הקדושה לידע ולהאמין תמיד כי צדיק אתה יקוק וישר משפטיך, ולפי מעשי הרעים הפגומים אתה מתנהג עמי בחסד גדול וברחמים רבים בלי שעור. ואתה ברחמיך וחסדיך הגדולים תחוס ותחמל עלי ותשמרני ותצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל היסורין שבעולם, כי אתה חנון המרבה לסלח. ולפי עצם ורבוי פשעי אשר כל היסורין שבעולם אינם מספיקים חס ושלום לתקן עון אחד [ופגם אחד] הקל שבקלים בערך עוונותי, אף על פי כן רחמיך יקדמוני כי אתה יכל למחל ולסלח לי בלי שום יסורים כלל, כמו שכתוב: "כי עמך הסליחה למען תורא". וכתיב: "כי עם יקוק החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו", על כן פרשתי ידי אליך בעל הרחמים, רחם עלי ושמרה נפשי, והצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל היסורים שבעולם. לא כחטאינו תעשה לנו ולא כעוונותינו תגמל עלינו. ומה שאנו מוכרחים לקבל על פי דרכי רחמיך וחסדיך האמתיים, אנא יקוק טוב ומטיב עשה עמנו פלא לחיים, ועזרנו והושיענו שנזכה לקבלם באהבה גמורה באמת. ולא תשלח עלי שום יסורים כי אם בעת אשר תעזרני בקדושתך העליונה שאזכה לקבלם באהבה גמורה באמת, ולא אתחיל להרהר אחריך כלל. ואזכה לשום אשם נפשי, ואל אל אומר "נשאתי ולא אחבל". רחם עלי למענך, ולא אהיה מבעט ביסורים רק תתן לי כח ודעת לקבלם באהבה באמת, בעת אשר תרצה ברחמיך האמתיים ליסרני באהבה, "כאשר ייסר איש את בנו". וברחמיך הרבים תקל מעלי היסורים בכל הקלים [הקולות] שבעולם, כי כחי חלש ודל ודעתי פגומה, ואין לי שום כח ודעת לקבל יסורים כלל. כחסדך עשה עמי, "חנני אלקים כחסדך, כרב רחמיך מחה פשעי. כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך. יקוק אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני". מלא רחמים, עשה רצוני כרצונך, שאזכה לבטל רצוני לגמרי מפני רצונך. ולא יהיה לי שום רצון של עצמי כלל, רק כל רצוני יהיה שיהיה הכל כרצונך באמת, מעתה ועד עולם אמן סלה:

[תתרצז]:

[מיוסד ע"פ תורה קפ"ד]:

יהי רצון מלפניך יקוק אלקי ואלקי אבותי, שתהיה בעזרנו שנזכה להתועד ולהתחבר בכל יום ויום לעבודתך וליראתך. ונזכה שכל אחד ואחד ידבר עם חברו ביראת שמים, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך ויזכירו זה את זה ויחזקו זה את זה ויודיעו זה לזה אמתתך ואמונתך וגדולתך וטובך המלא את כל העולם, באפן שיהיה נמשך על ידינו תמיד אור ישר ואור חוזר. ויהיה נבנה ונשלם בנין הקדושה בשלמות על ידינו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ויאירו כל האורות הקדושים בלבבנו, למען נזכה להתעורר באמת אליך ונשוב אליך בלב שלם ולא נלך עוד אחר שרירות לבנו הרע, רק נזכה לעסק כל ימינו בתורה ותפלה ומעשים טובים, ונוסיף בכל יום ויום קדושה ודעת. וכל יום ויום יהיה ארך מחברו בתוספות קדושה וטהרה ויראה ואהבה באמת ובאמונה, למען לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "אז נדברו יראי יקוק איש אל רעהו, ויקשב יקוק וישמע, ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי יקוק ולחשבי שמו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי" אמן ואמן:

לקוטי תפילות חלק שני

[יב]:

ותשמרנו ותצילנו מהתמנות, שלא יהיה לנו שום תאוה וחמדה לשום התמנות כלל, לא התמנות גדולה ולא התמנות קטנה. ולא תטיל עלינו צרכי צבור כלל. רק נזכה לעבדך באמת ביראה ואהבה בתמימות גדול ובפשיטות למענך ולשמך לבד, בלי שום פניות ומחשבות זרות כלל. ונברח מן הכבוד וההתמנות בתכלית, ונתרחק מהתמנות עד קצה האחרון באמת לאמתו:

[פא]:

רחם עלינו למען שמך והצל אותנו ואת זרענו ואת כל זרע עמך בית ישראל מכל חכמת הטבע. שלא ילמדו ספריהם, ולא ילכו בדרכיהם, ולא יכנס בלבם שום סברא מסברותיהם, ולא שום דעה מדעותיהם. ונזכה כולנו לילך תמיד בדרך אבותינו אשר דרכו בה מעולם, מיום מתן תורה עד היום הזה. ללמד דיני התורה הקדושה ולהגות בתורתך הקדושה לבד יומם ולילה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה באמת ובתמימות, בלי שום חכמות כלל. ותתבטל חכמת הטבע מכל העולם, ובפרט מעמך ישראל הקדוש אשר בהם בחרת. ויתפשט 'הארת הרצון' בעולם, וידעו הכל כי אין שום חיוב הטבע כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד:

[פט]:

מלא רחמים, זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות, עשה עמנו צדקה למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה ברחמים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח לא כרעותינו תגמלנו. עזרנו והושיענו וזכנו בזכות הצדיקים האמתיים, בזכותם וכחם תמשיך ותאיר עלינו הארת הרצון העליון, הארת רעוא דרעוין רצון שברצונות. ונזכה לקשר כל הרצונות שבעולם לשרש הרצון, עד שנזכה כולנו להאמין באמונה שלמה וחזקה ונכונה שהכל ברצונך לבד, ולכסף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לשמך הגדול ולעבודתך באמת, ברצון תקיף וחזק ואמיץ באמת לאמתו כרצונך הטוב כל ימי חיינו לעולמי עד ולנצח נצחים. עד שנזכה לבוא לשמחה גדולה, וחדוה רבה ועצומה, על ידי רצוננו וכספנו החזק לשמך הגדול באמת. ותמשיך עלינו שמחת יום טוב קדש תמיד. ונזכה להיות בשמחה תמיד ולעבדך באמת ביראה ובאהבה ובשמחה וחדוה, ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: "בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו. כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו. כי ליקוק מגננו ולקדוש ישראל מלכנו":

[קכז]:

עזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקשר את המרכבה הקדושה, ויתקשרו יחד כל מלאכי המרכבה הקדושה, שהם מיכאל מימין, ומשמאל גבריאל, ומלפנים אוריאל, ומאחור רפאל, שסימנם ארגמ"ן, אשר שם האהבה הקדושה שורה, כמו שכתוב: "אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים". ותזכנו לומר תמיד קדם השנה בכונה גדולה קשור המרכבה, שהוא: 'בשם יקוק אלקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל'. ותעזרנו בכחך הגדול לקשר את המרכבה הקדושה, עד שנזכה לתקון המשפט, ויתתקנו "כסאות למשפט כסאות לבית דוד". ונזכה לתקן בשלמות פגם האהבות הנפולין, ולא יהיה לנו שום תאוה רעה הנמשכת מהאהבות הנפולין. ותזכנו לאהבה דקדושה, לקבל עלינו תמיד על מלכות שמים באהבה רבה ועזה, ובשמחה וחדוה גדולה. ותשמרנו ותצילנו תמיד ממקרה לילה, ותזכנו מהרה לתקון הברית בשלמות באמת כרצונך הטוב:

[קנז]:

רבונו של עולם, בעל הרחמים בעל הרצון בעל הטוב והחסד בעל החמלה והחנינה, רחם עלינו ברחמיך הרבים, וזכנו נא בכח וזכות חסידיך וצדיקיך עושי רצונך יראיך ותמימיך אשר הם האוצר של יראת שמים שלך ותמשיך עלינו מאוצרם הטוב יראה ופחד ואימה משמך הגדול והקדוש, שנזכה שיהיה לנו יראת שמים באמת, ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא עוד לעולם. ותמשיך עלינו יראתך הקדושה תמיד, יראה תתאה ויראה עלאה, יראת הענש ויראת הרוממות. ונזכה מעתה לעבדך באמת באימה וביראה ובאהבה, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל, עד שנזכה על ידי היראה שלמה להעמיד בנים ותלמידים הגונים בעולם, שיזכה כל אחד ואחד אני וכל עמך בית ישראל, להכניס הדעת דקדושה בבנינו ויוצאי חלצינו ובתלמידים הגונים, כמו שכתוב: "והודעתם לבניך ולבני בניך". וכל דבורנו ועסקנו בזה העולם יהיה רק בתורתך ועבודתך, שנזכה תמיד שכל אחד ואחד יעסק וידבר עם חברו ביראת שמים בכל יום ויום, ויקבלו דין מן דין תורה ודעת אלקים ויראת שמים, ויעורר ויזרז ויחזק כל אחד ואחד את חברו בעבודת השם יתברך. כי כבר גלית לנו על ידי חכמיך האמתיים, שזה עקר ההשארה והחליפות שנשאר מן האדם אחר מיתתו בעולם הזה, כי אין נשאר מן האדם כלום בעולם הזה אחר פטירתו כי אם דעתו ודבוריו הקדושים שזכה להאיר בחבריו ובניו. והזהרת אותנו שכל אדם צריך לעסק בזה, אפלו הפחות שבפחותים, כי כל אחד ואחד מישראל יש לו דעת ודבורים קדושים מה שאין בחברו, וצריך להאיר דעתו בחברו ובבניו ובכל הענפים השיכים לנשמתו, כי זה עקר ישוב העולם, כשהעולם יודעין מהשם יתברך ותורתו הקדושה:

[קס]:

אבינו אב הרחמן, המרחם רחם נא עלינו, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה, עד שנזכה להשיג אורות המקיפין העליונים, שהם עקר שעשוע ותענוג עולם הבא, שהם אריכת הימים והשנים, חיים טובים וארוכים באמת, שהם המקיפים שלמעלה מהזמן, שהם רב טוב הצפון וגנוז ליראיך. אשר כל הזמן של כל העולם הזה מה שהיה ומה שיהיה אינו עולה כלל כנגד יום אחד, ואפלו כנגד שעה אחת של העולם הבא, שהוא למעלה מהזמן, שהוא יום שכולו ארך וטוב, אשרי מי שיזכה לזה:

[קפג]:

על כן באנו לפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, אוהב עמו ישראל רחם עלינו למען שמך, ושלח לנו מושיע ורב ומוכיח הגון שיהיה ראוי להוכיחנו ב"תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני" בתוכחתו הטובה, בתוכחה של משה רבנו עליו השלום, אשר על ידי תוכחתו הטובה יוסיף ויתן ריח טוב בנשמותינו, ויחזק ויאמץ את נשמותינו על ידי תוכחתו הטובה ויתחזקו ויתאמצו ויתגברו נשמותינו על ידו בכח גדול דקדושה, עד שיומשך ויושפע שפע טובה וברכה לכל העולמות התלוים בנשמותינו, באפן שנזכה על ידי המוכיח הראוי לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת מאהבה, עד שיתהפכו כל עוונותינו לזכויות. ותשפיע על המוכיח האמתי קולו של משה שהוא קול השיר שיתער לעתיד שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע הכלול בשמך הגדול והקדוש, שהוא שיר של חסד שיתנגן לעתיד על שבעים ושנים נימין בעת שיגיע קבול שכרן של הצדיקים לעתיד. אשרי אזן שיזכה לשמע קול השיר הזה. רחם עלינו ברחמיך הרבים, ותן לנו מוכיח כזה שיוכל להוכיחנו בקול השיר הזה. ויקוים בהמוכיח האמתי מקרא שכתוב: "קרא בגרון אל תחשך, כשופר הרם קולך". ונזכה שיעורר ויגלה וימשיך עלינו הקול המשקה את הגן עדן שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן שהוא קול השיר הקדוש הזה שיתער לעתיד בעת שתחדש את עולמך בחסדך הטוב כמו שכתוב:

"עולם חסד יבנה", אשר על ידי הקול הזה גדלים כל הריחות טובות וכל היראות הקדושות. ותמשיך עלינו יראה שלמה יראה עלאה יראת הרוממות, ואירא ואפחד ואזחיל (ואוחיל) וארעד ממך תמיד. ואזכה להרגיש יראתך הקדושה עלי תמיד, בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא, ותזכני לענוה אמתיית עד שאזכה להכלל בך באמת:

[רה]:

אנא יקוק מלא רחמים רחם עלי והעלני מהרה מטומאה לטהרה, וזכני שאגן בעדי על ידי המחין והשכל בפני כל ההרהורים ותאות נאוף, שיהיו המחין שלשה מחצות פרוסות בפני הרהורים ותאוה הזאת, עד שאזכה לקדושת הברית באמת. ותאסף אותי לתוך מחנה ישראל מחנה הקדושה. ונזכה לקים מקרא שכתוב: "והיה מחניך קדוש", עד שנזכה למזונא דנשמתא ולהכניע מזונא דגופא לבטל הגוף לגבי הנפש, ולעבדך באמת באימה בפחד ביראה ואהבה אמתיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם:

[רכו]:

אשוטטה "בשוקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו. אקומה נא ואסובבה בעיר". אלכה לי אל ההרים, אשא עיני למרחוק, אחפש ואבקש איה אפוא הוא, "איה מקום כבודו", איה העצה והתחבולה שאזכה למצאו ולהכירו, אשוטט לבקש את יקוק ולא מצאתי, חלץ ממני בעונותי הרבים. שוטטתי בארבע פנות תרופה לא מצאתי, שבתי אליך בבשת פנים לשחרך אל בעת צרתי. כי צר ומר לי מאד, צר ומר לי מאד. לא ידעתי נפשי, אן פנית, אן פנית, כי הסתרת פניך ממני, ותמוגני ביד עונותי הרבים והעצומים מאד מאד יותר מחול ימים. אוי ואבוי, כי "הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה", כי בעונותי הרבים נתעקם לבי ודעתי ומוחי, ונשלכתי למקומות הרחוקים מן הקדושה מאד, הנקראים מקומות המטונפים, עד אשר נתעקם ונתבלבל ונשחת לבי, ונתעקם ונתעקש ונתפתל בכמה מיני עקמימיות על עקמימיות, בלי שעור וערך ומספר, אשר "כשל כח הסבל", אוי ומר וצר ואח ואבוי ואללי, אוי לי מאד, על כל עונותי הרבים שעשיתי מעודי עד היום הזה, עד אשר "לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי, אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו וקרובי מרחוק עמדו". מה אומר מה אדבר מה אצטדק, מה אומר מה אדבר מה אצטדק, האלקים מצא את עוני אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים בלי שעור ומספר, "ועתה מה יש לי עוד צדקה ולזעק עוד אל המלך":

[רכט]:

ותעזרני שיהיו כל מעשי לשם כבודך באמת. ואזכה לפלס דרכי תמיד, ולהסתכל בכל דבר, אם יש בו רצון השם יתברך וכבודו אז אעשה אותו בזריזות, ואם אין בו כבוד השם יתברך אמנע לעשותו. ולא אסתכל על עצמי וכבודי כלל, ולא על שום דבר שבעולם, רק אכון בכל דבר לשמך ולכבודך באמת, עד שאזכה ברחמיך הרבים ובישועתך הגדולה, לגדל ולנשא ולרומם ולפאר כבודך הגדול בעולם. ונזכה כולנו עמך בית ישראל לעבדך באמת בתמימות גדול כל ימי חיינו לעולם, בלי שום חכמות כלל. ולא נלך עוד אחרי שרירות לבנו הרע, ולא נטה אחר שכלנו וחכמתנו המוטעית, רק נטה כל דעתנו ומחשבתנו ולבבנו לשמך ולכבודך הגדול והקדוש, לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה באמת ובתמימות ובפשיטות, בדרך אשר דרכו בו אבותינו הקדושים מעולם. ונזכה מהרה למלאות רצונך הקדוש אשר רצית בבריאת עולמך, אשר בראת הכל לכבודך, כמו שכתוב: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו". ויתגלו על ידינו כל חלקי כבודך הקדוש מכל דבר ודבר שבעולם שנברא בעשרה מאמרות, אשר כל העשרה מאמרות שבהם בראת העולם, כולם היו בשביל כבודך הגדול והקדוש, שיתגלה ויתגדל על ידי כל חלקי הבריאה:

[רמ]:

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל. זכני לטעם טעם ענג שבת באמת, זכני לשמחה וחרות של שבת קדש ולבטל כל השעבוד של ימי החל, ולישב דעתי בשלמות בלי שום בלבול הדעת כלל. ולא יעלה על דעתי ומחשבתי בשבת קדש, שום מחשבה באיזה עסק ומלאכה ומשא ומתן, ולא שום דאגה וטרדא כלל, רק יהיה בעיני כאלו כל מלאכתי עשויה. ואזכה באמת למנוחה וענג ושמחה של שבת קדש, מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. "שמח נפש עבדך כי אליך יקוק נפשי אשא". שמחני ברחמיך הרבים תמיד, ובפרט בשבתות וימים טובים "תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית". כי אין מי שיוכל לשמח את נפשי, כי אם אתה לבד, בחסדך העצום לבד, ברחמיך הגנוזים לבד, בזכות וכח הצדיקים האמתיים שהם שבת דכולהו יומי. קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו יקוק אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך, וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

[שיז]:

ותעזרני ברחמיך, שאזכה תמיד להסתכל על השרש העליון של כל השמחות והטובות, ששם נתקבצין ומאירין כל השמחות יחד, באפן שאזכה לשמח באמת בכל הטובות והשמחות יחד. ותתרבה השמחה בלבבי עד אין סוף ואין תכלית. ותאיר אור השמחה הקדושה באור גדול ונורא מאד, על ידי רבוי ההארות וההתנוצצות מכל השמחות והטובות יחד שתאיר כל שמחה ושמחה לחברתה, ויאירו זה לזה, ויתנוצצו זה לזה, עד שתאיר ותבהיק ותגדל אור השמחה הקדושה באור גדול ונערב ונפלא מאד מאד עד אין סוף ואין תכלית, באפן שנזכה לשוב אליך על ידי זה באמת, באהבה ובשמחה גדולה בגוף ונפש באמת:

[שכא]:

"ועתה יקוק אלקינו אבינו אתה", הט אזנך לשועתנו, "פקח עיניך וראה שוממותינו", וחוס ורחם עלינו, והורנו ולמדנו מה נעשה עתה, מה נפעל עתה, אל מי נפנה לעזרה, "הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים", הודיענו נא באיזה דרך נשוטט לבקש מנהיג אמתי כזה. כי לעצם שפלותנו וחלישותנו עתה, וכולנו אין פנינו יפות כלל, אין מי שיוכל לעזר אותנו כי אם רבי ומנהיג אמתי שיהיה באמת בבחינת משה רבנו עליו השלום, שיוכל להאיר גם בנו הדעת הקדוש שנזכה על ידי זה לבוא אל התכלית האמתי, לדעת ולהכיר אותך תתברך לנצח, על ידי כל הבריות שבעולם, אשר כולם נבראו רק בשביל זה, כדי שיזכה האדם להכיר אותך על ידם, שזה עקר התכלית של כל הבריאה בכלל ובפרט. ואיך זוכין למצא מנהיג כזה, איה, איפוא הוא, איה מקום כבודו, איה העצה והתחבולה שנזכה למצאו, כי אם אמנם גם עתה נמצאים צדיקים ומנהיגי ישראל, יקוק עליהם יחיו, ויאריך ימיהם ושנותיהם. אבל הלא כל המפורסמים כולם יודו בעצמן ולא יבושו, שאין להם זה הכח שהזכרנו לפניך, שהוא הכח של משה רבנו, להאיר בנו הדעת הזה שישיג כל אחד ואחד התכלית האמתי בזה העולם מכל הדברים שבעולם, אשר לכך נוצרנו. ועתה מה נעשה ומה נפעל, מי יקום בעדנו אוי "מי יקום יעקב כי קטן הוא":

[שלט]:

ועזרני והושיעני, והצילני ומלטני ופדני מכל מיני קושיות וספקות ובלבולים ומניעות המח, לבל אסתכל עליהם כלל, ולא יעלו ולא יבואו עוד על לבי ודעתי ומחי כלל, רק אזכה תמיד לידע ולהאמין בהאמת, באמונה שלמה וחזקה ונכונה בלי שום ספק ובלבול ונטיה אל הצד כלל. עד שאזכה להתחזק ולהתגבר גם על המניעות והמסכים הגשמיים מבני אדם אחרים, או מתאוות גופי להתחזק ולהתגבר לעמד כנגד כולם ולכנס בדרכי יקוק באמת, להתקרב אליך ולהצדיקים וכשרים האמתיים, ולעבדך באמת ביראה ובאהבה לסור מרע ולעשות טוב, ולהתחיל ולגמר כל הדברים שבקדושה שהם רצונך באמת חיש קל מהרה

[שסח]:

וזכנו לקים מצות תפלין בשלמות, בקדושה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב. עד שיומשך עלינו על ידי פאר התפלין הקדושים והנוראים, קדושת המחין משרשם מהראש בית, שהוא ממלא את בתי התפלין הקדושים במחין קדושים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה:

[שפב]:

רבונו של עולם אתה יודע גדל דחקם וצרתם, אשר המה ממש נפוחי רעב, "צפד עורם על עצמם, יבש היה כעץ". מלא רחמים חומל דלים, רחם עליהם ועלינו, וזכנו לעסק הרבה בצדקות ארץ ישראל באמת לאמתו בלי שום פניה ומחשבה זרה של כבוד עצמנו כלל. ותעזר לנו ותושיענו באפן שנזכה להחזיק ידי האביונים האומללים, העניים ההגונים הדרים על אדמת הקדש בארץ ישראל. ועל ידי זה נזכה שיהיה נפתח שבילין דלבנו לקבל שלהובין דרחימותא דקדושה, לבער ולהתלהב ולהשתוקק אליך באהבה גדולה ובחשק נמרץ. ואזכה על ידי הצדקה לעשות כלי לקבל השפעת הנעם העליון בקדושה ובטהרה גדולה, עד שאזכה להרגיש הנעימות והמתיקות הנפלא שיש בתורתך הקדושה, עד שיתבטלו אצלי כל התאות, בפרט תאות המשגל ואהבת נשים, הכל יתבטל ממני על ידי האהבה דקדושה שתזכני ברחמיך הרבים הנמשכת מנעם העליון. "ויהי נעם יקוק אלקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אחת שאלתי מאת יקוק אותה אבקש, שבתי בבית יקוק כל ימי חיי לחזות בנועם יקוק ולבקר בהיכלו":

[שפד]:

וברחמיך הרבים תשים שלום על עמך ישראל לעולם, ותבטל כל מיני מחלקת מן העולם. ותעלה את הכבוד מגלותו, ולא ירדפו עוד אחר הכבוד, רק כל אחד יברח מן הכבוד, ויכבד כל אחד את חברו באמת באהבה ואחוה ושלום גדול. ונזכה כולנו, אנחנו וכל חברתנו, וכל עמך בית ישראל להשוות דעתנו יחד. ותתן לנו לב אחד ודרך אחד ליראה אותך ולעשות רצונך ולשוב אליך באמת לאמתו. ותעזר ותגן ותושיע לנו ולכל ישראל, שלא יהיה שום כח להמחין הפגומים של חוץ לארץ לקלקל חס ושלום את המחין של ארץ ישראל, להכניס מחלקת גם בארץ ישראל חס ושלום, רק אדרבא תזכנו ותעזרנו ותושיענו, שנזכה שהמחין של ארץ ישראל יתגברו ויתחזקו ויתקנו בשלמות את המחין של חוץ לארץ, באפן שיתהפכו כל המחין של חוץ לארץ למחין של ארץ ישראל. ויתבטל כל מיני מחלקת מן העולם, ויתרבה שלום גדול בעולם. ויהיה שלום גדול בין כל אדם לחברו ובין איש לאשתו, ובפרט בין החברים החפצים ליראה את שמך:

[שצו]:

מלא רחמים, קדוש ונורא, "עושה גדולות עד אין חקר, נסים ונפלאות עד אין מספר", עשה עמנו פלא לחיים, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. וזכנו להתקרב לצדיקים אמתיים הקדושים בקדושת הברית בתכלית הקדושה, באפן שנזכה על ידם שיומשך עלינו תמיד קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום שהמשיך על כל ישראל בשעת קבלת התורה. ועל ידי זה נזכה לקבל את התורה בכל פעם מחדש, שנזכה לקבל עלינו מעתה באמת לאמתו, לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה. ונזכה להגות בתורתך הקדושה יומם ולילה, ותאיר עינינו בתורתך, עד שנזכה לחדש חדושין אמתיים בתורתך הקדושה בכל יום ויום, ובפרט בשבתות וימים טובים, באפן שיהיו לי תקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי. ואזכה על ידי חדושי ובאורי התורה שיומשך עלי יראה גדולה ובושה נוראה מפניך, ותהיה יראתך על פני זו הבושה לבלתי אחטא עוד מעתה ועד עולם:

[תטו]:

רבונו של עולם "זאת נחמתי בעניי", מה שחזקו אותנו הצדיקים אמתיים בשבעה משיבי טעם, וגלו לנו שאין שום יאוש בעולם כלל, על זה לבד תמכתי יתדותי, ועל כחם הגדול נשענתי לצפות לישועה עדין ממקום שאני שם. על כן בכל עת אבקש אותך מלא רחמים, שתושיעני בכל דרכי עצותיך הקדושים אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, אשר כל עצה ועצה יש לה כח לעזר ולהושיע גם אותי. ואם בעוונותי הרבים קלקלתי כולם, אני יודע ומאמין שיש לך עוד רחמים רבים והצלות וישועות ועצות נפלאות אשר גלית להם לבד, אשר לא גלו אותם עדין בעולם, אשר על ידם יש לי תקוה עדין, שאזכה לשוב אליך ולהתחיל מחדש לקים עצותיך הקדושות כולם באהבה וביראה, באפן שאזכה לתקן הכל בחיי מהרה ולהיות כרצונך הטוב תמיד:

[תיז]:

מלא רחמים, זכני להרבות באמירת תהלים בכונה גדולה ובהתעוררות נפלא בלב שלם, עד שאזכה שתשפיע עלי בכל עת הארה וקדושה גדולה משער החמשים של הקדושה שהוא כולל כל שערי קדושה, באפן שתוציאני מהרה מכל החמשים שערי טומאה ותכניסני לכל החמשים שערי קדושה, כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים, כי לית אתר פנוי מנך. עזרנו נא מעתה, והושיענו ישועה שלמה כנאה לך, באפן שאזכה להתחדש לגמרי, שאעזוב דרכי הרע ומחשבותי הרעות לגמרי ולא אשוב עוד לכסלה. "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי", ואזכה מהרה על ידי אמירת תהלים לבוא ולהגיע להאות והשער של תשובה השיך לנפשי כפי שרש נשמתי במ"ט [בארבעים ותשע] אותיות שבטי יה, באפן שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם, ולעבדך באמת ביראה ובאהבה "בשמחה ובטוב לבב מרב כל השיבני ואשובה כי אתה [יקוק] אלקי. השיבנו יקוק אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי". אמן ואמן:

[תכח]:

רבונו של עולם, "גדל העצה ורב העליליה", תקנני בעצה טובה מלפניך, והושיעני מהרה למען שמך, באפן שאזכה מעתה לתשובה שלמה באמת כל ימי חיי, ולא אסור מעתה מרצונך ימין ושמאל. ואזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקים את כל דברי [תלמוד] תורתך באהבה, ולקים כל המצות וכל הדברים שבקדושה, ולעשות כל דבר ודבר במועדו ובזמנו, והכל אעשה יפה בעתו בקדושה ובטהרה גדולה, ותחזקני בשמחה וחדוה תמיד. ואזכה בכח הצדיקים האמתיים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קלפת המן עמלק ימח שמו, ולהמשיך עלי קדושת הנס והישועה של פורים:

[תלז]:

ותזכני ותורני ותלמדני הדרך והנתיב והעצה, באפן שאזכה חיש קל מהרה לעבר ולדלג על כל המניעות והעכובים והסכסוכים והבלבולים המונעים אותי מלבא לארץ ישראל, הן מניעות מחמת ממון, הן שאר כל מיני מניעות שבעולם, ובפרט כל מיני מניעות המח, הכל כאשר לכל, אזכה לשבר ולבטל מהרה מהרה, באפן שאזכה מהרה בסמוך לילך ולבא לארץ ישראל. ואזכה לבא לשם בשלום, ולהמשיך שם עלי קדושה וטהרה ויראה שלמה מכל העשר קדושות הכלולים בארץ ישראל, שהם בחינות עשרה מאמרות שבהם בראת עולמך, אשר בהם כלולים ונעלמים העשרת הדברות שהם כלליות התורה הקדושה, אשר כל העשרה מאמרות עשר קדושות האלה, כלולים מכל היראות הקדושות. רבונו של עולם, אדיר אים ונורא, זכני לכל הקדושות והיראות האלה, באפן שאזכה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת, ולעבדך באמת ביראה ובאהבה ללמד וללמד לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תורתך באהבה:

[תלח]:

רבונו של עולם מה אדבר ואתה ידעת אותי, אך כבר הודעתנו שצריכין להתפלל בפה מלא, ואתה שומע תפלת כל פה, ועל זה תמכתי יתדותי לבא גם עתה בתפלה ותחנונים לפניך בעל הרחמים, בעל החסד, בעל החמלה והחנינה, ואני מקוה ממקום שאני שם, לעלות מהרה לארץ ישראל, אולי אזכה שם מה שאזכה, באפן שאמצא דרך ונתיב וכח ועצה אמתיית שאזכה לקימה, באפן שאזכה להתקרב אליך באמת באהבה וביראה, ולשוב אליך באמת מעתה ועד עולם:

[תמח]:

אבי שבשמים, עזרני והושיעני בדרכי נפלאותיך הנוראות, בדרכי עצותיך הידועות לך, על פי דרכי הפשיטות והתמימות של הצדיקים הגדולים האמתיים, באפן שאזכה לעבור ולדלג על כל מיני קטנות דקטנות שכבר נפלתי ועברתי בהם די והותר, האומר לעולמו די יאמר לצרותי די. ותורני ותלמדני בכל עת עצות נפלאות אמתיות, באפן שאזכה לשמח את עצמי תמיד ואפלו במלי דשטותא במלי דבדיחותא, וחדות יקוק יהיה מעוזי תמיד, עד אשר ברחמיך הרבים וחסדיך חנם, תשא אותי על כנפי נשרים ותביאני מהרה חושה לארץ ישראל לארץ הקדושה, אולי אזכה שם להתקרב אליך ולהתחיל מחדש באמת לעבדך ביראה ואהבה בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה כרצונך הטוב:

[תסח]:

ותזכנו לקדושת שבת קדש, ותבטל מאתנו כל עובדין דחול, שלא נצטרך לעסק בשום מלאכה ועסק, רק נעסוק תמיד בתורה ותפלה ועבודת יקוק באמת, ונהיה כולנו בני חורין באמת. מלא רחמים, אתה נתת לנו מתנה טובה הזאת שהיתה בבית גנזיך ושבת שמה. אתה יודע גדל מעלת יקרת קדושת שבת קדש, המחיה ומקים כל העולמות, ואתה יודע כמה אני רחוק מהקדושה והשמחה של שבת. אנא אדון יחיד, טוב ומטיב לכל, "גדול העצה ורב העליליה", עזרני והושיעני ולמדני והורני באפן שאזכה תמיד לשמחה של שבת באמת, שאזכה לשמח מאד בכל שבת ושבת בשמחת שבת באמת. הטעימני נא טעם שבת קדש, כי אתה טוב ומטיב לכל. רצה והחליצנו יקוק אלקינו במצותיך ובמצות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה, כי [הוא] יום זה גדול וקדוש הוא לפניך לשבות בו ולנוח בו באהבה כמצות רצונך. קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו יקוק אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך. זכני לשמח בכל שבת ושבת בשמחה גדולה ועצומה, עד שאזכה להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול. ואזכה לזכר את השבת קדש תמיד, כמו שכתוב:

"זכור את יום השבת לקדשו", ולהמשיך עלי קדושת שבת תמיד בכל ששת ימי החול, שיהיו כל ימי החול קדושים וטהורים בקדושת שבת קדש. ועל ידי קדושת שבת נזכה לקבל כל הברכות ממקור הברכות:

[תעו]:

רבונו של עולם השם פה לאלם, תן לנו פה לשוח בתורתך ונפלאותיך האמתיות תמיד, "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם". ונזכה להודיע לבנינו ולבני בנינו ולכל בני ישראל לדורותם את כל מעשה יקוק ונפלאותיו אשר עשה עמנו מיום יציאת מצרים עד היום הזה, כמו שכתוב: "והודעתם לבניך ולבני בניך". מלא רחמים זכנו אותנו ואת כל ישראל לאור העינים האמתיים, להסתכל ולראות האמת תמיד, ונביט ונראה נפלאות יקוק תמיד באמת, גל עיני ועיני כל ישראל ונביט נפלאות מתורתך, אשר גלית על ידי צדיקיך האמתיים, אשר אתה לבד יודע נפלאות תורתם שגלו בעולם. ועל ידי אור העינים יעלו כל הבקשות והתחנות אשר אנו מתפללים אל הבית המקדש. ועל ידי זה תעורר הגאולה התלויה בלב, כמו שכתוב:

"כי יום נקם בלבי, ושנת גאולי באה". ועל ידי זה תבטל מאתנו שאור וחמץ של יצר לב האדם רע שנשאר לנו מנעורנו, אשר זה השאר והחמץ שבלב, הוא המסית את האדם להרהר אחר תלמידי חכמים שבדור ולומר זה נאה וזה לא נאה. ועל ידי זה חלק לבנו, ונעלמו מאתנו השבעים ושנים צדיקים שבדורנו, ואין אנו יודעים בברור אחד מהם. רחם עלינו למענך ותסיר ותבער ותבטל מאתנו השאר והחמץ שבלב, עד שנזכה להאמין בכל הצדיקים ולבלי להרהר אחריהם כלל, ולא לעשות שום חלוק ביניהם כלל, רק כולם יהיו נאים ואהובים ויקרים בעינינו מאד מאד. ועל ידי זה נזכה שיתלהב לבנו בלמוד התורה בשלהובין דרחימותא. ומים רבים שהם אהבות ויראות חיצוניות "לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה", ועל ידי אהבה הזאת תכסה השכינה בכנפיה על דמהון של ישראל שלא ישלטו עליהם זרע מרעים שהם מי המבול, ותעזר לי שאתביש בעצמי על רבוי פשעי ועונותי הגדולים, שפגמתי נגדך הרבה עד שארגיש שנשפכין דמי בקרבי מגדל הצער והבושה, עד אשר השכינה תכסה בכנפיה את דמי הנשפכין באהבה הקדושה. ועל ידי זה יתכסו פשעי ממילא כי "על כל פשעים תכסה אהבה", ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי ופשעי במחילה גמורה באמת על ידי אהבה הקדושה הזאת:

[תעז]:

וברחמיך הרבים תזכור את כל הדמים שנשפכו בישראל בכלל ובפרט, הן שפיכות דמים ממש שכבר נשפך דם ישראל הרבה הרבה מאד, מיום החורבן עד הנה, "שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר", הן שפיכות דמים על ידי בושות וחרפות שסבלו ישראל בכל דור, ובפרט שפיכות דמים הרבה של כל הקדושים והצדיקים שנשפך מהם דמם כמים. וכל אלו הדמים יהיו במקום תקון השחיטה להמטעמים של המצוות שלא יהיו בבחינת אבר מן החי, רק יהיו נתרין באכילה על ידי שפיכות דמים האלה. ועל ידי זה תטעם את המטעמים הקדושים של כל המצוות עשה שתקנו לפניך כל הצדיקים שבכל דור וכל ישראל בכלל, ועל ידי זה יתעורר אהבתך על עמך ישראל, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ותכסה על כל הדמים באהבה הקדושה הזאת, ועל ידי זה יתכסו כל פשעינו ממילא. וברחמיך תעלה את כל הנשמות הנפולות שאין להם עליה כי אם על ידי שפיכות דמים של אדם גדול. רחם עליהם בזכות וכח השפיכות דמים הרבה שנשפך מגדולי הצדיקים הנוראים בלי שעור בחנם, בזכותם רחם על כל אלו הנשמות הנפולות, כי אתה לבד יודע הרחמנות שעליהם, ותעלה אותם מנפלתם, ותכסה על פשעיהם באהבה, ויתהפכו כל העונות לזכויות:

[תעח]:

מלא רחמים אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, עוררה אהבתך עלינו, וקומה והושיענו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, ורחם על כל נשמות עמך ישראל החיים והמתים. ותן בלב הצדיקים אמתיים שיעסקו בתקוננו תמיד, וימהרו לפעל חפצם ורצונם לתקננו כולנו מהרה, ונשוב אליך באמת מהרה. ונזכה להיות כרצונך הטוב תמיד מעתה ועד עולם אמן סלה:

[תעט]:

[מיוסד ע"פ תורה פ"ד]:

"ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך". רבונו של עולם שומע תפלה, הבוחר בתפלת עמו ישראל ברחמים, זכני ברחמיך הרבים להרבות בתפלה תמיד, ואזכה להתפלל בכונה גדולה ובמסירת נפש ובכח גדול, ותעזרני ותושיעני שאזכה להכניס כל הכחות שבקרבי בתוך דבורי התפלה, באפן שאזכה להגביר את התפלה שהיא מלכות דקדושה על מלכות הרשעה. ועל ידי זה אזכה להכניע ולשבר ולבטל כל המחשבות של גדלות ופניות וכל המחשבות זרות הבאים לבלבל את תפלתי חס ושלום, כי אתה יודע שאין בי כח לבטלם, כי אם ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים. רחם עלי למען שמך, והושיעני ועזרני וחזקני ואמצני בכחך הגדול שאזכה להכניס כל הכחות שבי בתוך התפלה. ואתפלל לפניך תפלתי תמיד בכח גדול, עד שאזכה על ידי זה לבטל לגמרי כל המחשבות של גדלות ופניות וכל המחשבות זרות שבעולם, שלא יהיה להם שום כח לבלבל את תפלתי חס ושלום, רק אזכה לגרשם ולסלקם ולבטלם לגמרי מעלי ומעל גבולי שלא יוכלו לעלות על דעתי כלל, באפן שתהיה תפלתי זכה ונכונה ורצויה ומקובלת לפניך. ואזכה להוציא את התפלה מכסויין דילה מלבושין דקלפה, לבררה ולזככה מאחיזת הקלפות מאחיזת מלכות הרשעה, ולהעלותה ולהלבישה בלבושין דנהירין שהם 'חור סומק ירוק', שהם אור האבות, עד שתהיה מתוקנת בתכלית התקון, ויהיה לה כח לעורר אהבתך העליונה, שתחבר אותה עמך באהבה ואחוה ורעות. ויהיה נעשה תמיד יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי תפלותנו, יחודא שלים בתכלית השלמות. ותזכר ותקים את בריתך אשר נשבעת לאבותינו כיום הזה, ותחדש השבועה אשר נשבעת להם כאלו היום נשבעת להם. ותרחם עלינו ותמהר להוציאנו מהגלות הארך המר הזה, ותגאלנו גאולת עולם לחבר את האהל להיות אחד:

[תפה]:

מלא רחמים, מרב קלקולי איני יכול להאריך בתפלה זאת הרבה, אף על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות וודוים והפצרות ופיוסים ותפלות שאני צריך להתפלל בענין זה על העבר ועל ההוה ועל העתיד, אך מה אעשה כי דברי נסתתמין. אבל על זה באתי לפניך אדון כל, חומל דלים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, שתרחם על כל עמך ישראל שקשה להם למצא זווגם, ואפלו כשמוצאים היא מנגדת אליו, ואין לה רצון אליו, ואין שלום בביתם רחמנא לצלן (ובפרט על פב"פ שיש לו יסורים אלו), רחם עליו ועל כל זרע עמך בית ישראל, בכח וזכות הצדיקים האמתיים העוסקים בתקוננו תמיד, אשר שמרו את הברית קדש בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, רחם עליהם למענם, ותשים שלום בביתם, ותעזר להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצא זווגו מהרה, זווגם ההגון להם מן השמים באמת. ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה לרצון בעלה, ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שנוי רצון כלל, וידורו באהבה ואחוה ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב:

[תפו]:

מלא רחמים, חוס וחמל ורחם עליהם למענך ולמען צדיקיך האמתיים, ואל תעשה להם כחטאיהם ולא תגמל עליהם כעוונותיהם, רק תתנהג עמהם ברחמיך לפנים משורת הדין, כאשר אתה מתנהג עם כל בריותיך ברחמים וחסדים גדולים תמיד. ובזכות אברהם אבינו עליו השלום, שרמז הסוד הזה של כונת אלול בעת ששלח את אליעזר עבדו לבקש הזווג של יצחק בנו, ובזכות הצדיקים שגלו הסוד הנורא הזה, תגן עליהם ועלינו ועל זרענו, ותרחם על כל ישראל עמך, ותשים שלום בין כל ישראל ובפרט בין איש לאשתו (ובפרט וכו'), ותעזור לכל ישראל הצריכים למצא זווגם שיזכה כל אחד למצא זווגו באמת מהרה, ותהיה כרצונו ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת, בלי ערמה ומרמה ובלי שום שנאה ושנוי רצון בלב כלל, ויתנהגו בקדושה ובטהרה. ויצאו מהם דורות רבים, בנים ובנות חיים וקימים, עושי רצונך באמת. ויעסקו בתורתך ועבודתך באמת כל ימיהם לעולם, ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלהותך וממשלתך בעולם כמו שכתוב: "דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו":

[תצג]:

אדון יחיד, מלא רחמים, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, חוס ורחם וחמל על ימי הנעורים של נערי עמך בית ישראל, והודיענו נא את דרכיך, איך נזכה לדעת למצוא זווגם האמתי של כל התלוים בנו. זכנו ועזרנו שבכח וזכות הצדיקים הגדולים האמתיים שהם הדעת הקדוש של כל העולמות, אשר המשיכו וגלו דעת גדול ונפלא באמת גם בעולם הזה, בכחם וזכותם נזכה מהרה למצא בת זווגם של כל אחד ואחד מעמך בית ישראל, ונזכה להשיאם מהרה למזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום. ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת אליו כלל חס ושלום, רק ידורו באהבה ושלום בקדושה ובטהרה כרצונך באמת. ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קדש בקדושה גדולה באמת, אשר כל התורה כולה תלויה בזה, והוא עקר הנסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות דורות ודורי דורות עד עולם, וכולם יהיו חיים וקימים לעבודתך וליראתך לארך ימים ושנים טובים. ויכירו וידעו אותך ואת גדולת צדיקיך האמתיים אשר בהם בחרת, ויתגלה להם הדעת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם:

[תצז]:

ובכן תרחם על כל עמך בית ישראל הצריכים למצוא זווגם, שיזכו למצוא זווגם מהרה, זווגם האמתי, זווגם ההגון להם מן השמים, ויזכה כל אחד להתעורר אליך בשעת ההתקשרות, לזכר בהתכלית והסוף בשעת שבירת כלי חרס בעת התנאים, שיזכר על ידי זה בשער החרסית שהיה בירושלים שהוא פתחה של גיהנם, למען לא יבגד באשתו הכשרה, ויזהר מלגרשה אפלו אם יש לו יסורים ממנה חס ושלום, כי יזכר בענש המר של גיהנם שינצל ממנו על ידי זה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שמי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם, וצריך לקבל באהבה. וכן יזכיר את עצמו שאם תהיה אשה טובה כרצונו, שיהיה זהיר וזהיר מלהרבות תאותו חס ושלום ויזכר שיש גיהנם, ויחמל על עצמו ויקדש את עצמו בזווגו בתכלית הקדושה כראוי לאיש ישראלי. ויזכר ולא ישכח ענש המר של גיהנם שבא על פגם הברית חס ושלום רחמנא לצלן. רחם עלי ועל זרעי ועל כל ישראל, ותסבב ברחמיך סבות לטובה, באפן שנזכה למלט ולהציל נפשנו מן הגיהנם ומכל מיני ענשים ודינים בזה ובבא, כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך". חוסה עלינו כרוב רחמיך והצילנו מזעמך, "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי". חוס ורחם וחמל עלינו בזכות וכח הצדיקים אשר קרבונו אליך ברחמיך. "הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה. ענני יקוק כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי. ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני. השיבני ואשובה כי אתה [יקוק] אלקי. השיבנו יקוק אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

[תקיג]:

ושמרני והצילני מריב ומחלקות, והיה בעזרי שלא יזיק לי המחלקת כלל לא ברוחניות ולא בגשמיות, רק אזכה להתקשר ולהכלל בהצדיקים אמתיים שיודעים להטות כלפי חסד, ולדון את הכל לכף זכות אפלו את החולקים עליהם, וממשיכים אהבה ושלום בעולם, וממתיקים כל מיני מחלקת ועושים מהמחלקת שלום בית, ובונים מהם בתים נפלאים ונוראים עד שנבנין מהם ש"י עולמות. עזרנו שנזכה לילך בדרכי הצדיקים האלו, ולהתקשר להם ולהכלל בהם, עד שנזכה גם אנחנו על ידם לש"י עולמות:

[תקטז]:

[מיוסד ע"פ תורה כ"ט:]

"אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. אלקים אלי אתה אשחרך, צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, בארץ ציה ועיף בלי מים. כן בקדש חזיתך לראות עוזך וכבודך". רבונו של עולם, מלא רחמים קרבני לעבודתך, והחזירני בתשובה שלמה לפניך ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמך. ועזרני וזכני ליחד יחודים קדושים בכל עת, שאזכה להיטיב מעשי ולקדש מחשבתי בקדושתך העליונה עד שיהיה נתיחד [ויהיו נעשים] על ידי יחודים עליונים קדושים וטהורים בכל העולמות כולם, כי לכך נוצרתי ליחד ולחבר כל העולמות וכל השמות הקדושים ביחודא שלים, באפן שיתגלה ויתפשט ויאיר יחודך ואחדותך לכל באי עולם, וידעו כולם אותך למקטנם ועד גדולם:

[תתקיב]:

אבי יוצרי וגואלי ופודי, עזרני והושיעני חיש קל מהרה שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ומל את ערלת לבי הרע, ותפתח את לבי באפן שאזכה להרגיש כאב ומכאוב עוונותי העצומים. עד שאזכה לצעק מן הלב זעקה גדולה ומרה כמו שראוי לי לזעק ולצעק על עוונות רבים וגדולים כאלה. אוי אוי אוי, ואזעק ואצעק ואשוע אליך באמת ובלב שלם בלב נשבר ונדכה מקירות הלב, עד שירגישו גם כל הלבבות של כל הטפות שנמשכו ממני לכל מקום שנמשכו, הן אותן הטפות שנמשכו בהתר ונתהוו מהם בני שיחיו לארך ימים ושנים טובים, הן להבדיל אותן הטפות שיצאו ממני לבטלה בשוגג או במזיד, ונעשה מכל טפה וטפה מה שנעשה. אוי לי וי לי, וכולם יהיה נמול לבבם, וירגישו כולם בכל מקום שהם את עצם כאבם וצערם. והיכן הם מונחים בשאול תחתיות במקומות המטונפים שלא נתן להזכר ויהיה נעשה רעש גדול ביניהם, ויתעוררו כולם לשוב להשם יתברך באמת. ויתחילו להתגעגע ולהצטער ולכסף באמת להתתקן ולשוב אל יקוק באמת. עד שתעורר רחמיך הטובים, רחמיך הגנוזים, רחמיך הפשוטים, רחמיך הרבים, עלי ועליהם. ותעסק בתקוננו, ותגאלנו מהרה מבאר שחת מטיט היון ומכל מקומות המטונפים והמקולקלים. מכולם תגאלנו ותפדנו ותוציאנו לשלום ותתקננו. וישיב המלך את נדחיו מהרה, כי אתה חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. ומל את לבבינו לאהבה את שמך, כמה שכתוב: "ומל יקוק אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יקוק אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך":