old id === 2449| new id === 367
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

הבושה סיבת החורבן - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - הבושה סיבת החורבן

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1623 | לפני 6 שנים | הועלה ב: א' אב תשע"ג
הבושה סיבת החורבן - פרשת דברים, אור ב´, תשס"ה
דיבורים חוצבי להבות שנאמרו במוצאי ט´ באב תשס"ה. על פי ליקוטי מוהר"ן תורה קמ"א בעניין יכולתו של היהודי ומחובתו למול את ערלת לבבו מכל חטאיו ועוונותיו ע"י ששב באמת בתשובה בכל ליבו, וכששב בכל ליבו יכול למשוך תיקונים נפלאים אפילו להמשך דורותיו. עוד, עובדות ומעשיות מהתורה הקדושה ומחז"ל הקדושים בעניין חשיבות כבודו של כל אדם בזה העולם ועוצם האיסור החמור לבייש שום אדם. התורה חסה על כבוד הבריות, אפילו על כבודם של הגויים, וקל וחומר על כבודו של נפש ישראל על כן אסור לביישו חלילה. ידוע לכל שחורבן בית המקדש נגרם עקב שינאת חינם, אל לאו דוקא, כל זמן שהשנאה היתה כבושה בלב לא נחרב בית מקדשנו, רק כאשר השנאה פרצה חוצה על ידי שביישו איש את חברו אזי נחרב הבית.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות