Click back to Torah classes main page

Rabbi Yosef Shubeli shlita - Snatch A Short Dvar Torah - Parashat Yitro: Shevat 12 Sunday, 75


Views: 304 | Before 5 Years | Uploaded on: 13th Shevat 5775
Snatch A Short Dvar Torah - Parashat Yitro: Shevat 12 Sunday, 75


Recommend a friend to watch \ listen this Torah lesson: