לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846367
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, תהילים, דוד המלך, מזמור נ"ז
04:34
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי"
דרשת המגיד מדובנא זי"ע בביאור הפסוק בתהילים "אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי" בעניין ראש השנה על דרך סיפור ומשל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף רוזין, רבי יוסף מרוזין, הרוגוצ´ובר, צפנת פענח, שבעה עממים
02:58
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים"
ביאור מפולפל של הרוגוצ´ובר זצ"ל על משמעות כל מילה בפס´ "והביאך ה´ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, מסכת שבת
04:19
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 570 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני"
ביאורו של המגיד מדובנא זי"ע על הגמרא במסכת שבת "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח... אמר הקב"ה לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ברכת כהנים
01:22
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע על הפסוק "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה" מעניין ברכת כהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור ראשון - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים יוסף מבבל, הבן איש חי, בן יהוידע, ראש השנה, תשרי, בריאת העולם
05:27
פרשת כי תבוא, יום ה´, ט"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 521 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור ראשון"
מתוך ספרו של הבן איש חי ´בן יהוידע´, ביאור מחלוקת הגמרא מתי נברא העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב, בעל הדגל, דגל מחנה אפרים, כי ישיגוך, טוב
01:25
פרשת כי תבוא, יום ה´, ט"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 581 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של ´דגל מחנה אפרים´ זי"ע על משמעות המילה ´ישיגוך´ בפסוק "ובאו עליך כל הברכות האלה אשר ישיגוך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, יערות דבש, קול ה´
01:38
פרשת כי תבוא, יום ד´, ט"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על הפסוק "ובאו עליך כל הברכות... כי תשמע בקול ה´ אלהיך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי שמשון מאוסטרופולי, ארור, עבודה זרה, מסכת קידושין
01:49
פרשת כי תבוא, יום ג´, י"ד אלול, תשע"ג: | צפיות: 678 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד מדוע נכתב ארור על עושה פסל ומסכה בלשון עתיד בעוד שכל שאר הארורים בלשון הווה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים טירר, רבי חיים מצ´רנוביץ, באר מים חיים, משיח, ריב"ל, מסכת סנהדרין
01:51
פרשת כי תבוא, יום ב´, י"ג אלול, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תבוא"
ביאורו של ה´באר מים חיים´ זצ"ל על הפסוק "היום הזה נהיית לעם" וכי לא היו בנ"י עם כל הארבעים שנה במדבר? עפ"י מדרש של מפגש בין ריב"ל למשיח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, מסכת מגילה, הכתב סופר
02:20
פרשת כי תבוא, יום א´, י"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 507 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא"
ביאורו של ה´כתב סופר´ זצ"ל על הגמרא במגילה, שאומר רבי אלעזר שהקב"ה משיש אחרים על צרות ישראל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035