ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
מועדי ה' - פסח תשס"ו
חזרה לדף התפריט

ליקוטי תפילות ח"א-פסח


שה

ותהיה בעזרנו, שנזכה לקבל עלינו קדשת חג הפסח בקדשה נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה גדולה, ונזכה לקים מצות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות הראוי, בקדשה ובטהרה גדולה ותפתח לנו אור הדעת, ותשפיע עלינו אור קדשת המוחין העליונים, שנזכה שיהיו נמשכין עלינו בפסח כל המחין הקדושים, מחין דגדלות ומחין דקטנות

שו

ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדשה גדולה כראוי ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם בכונה גדולה ונוראה ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ, בקדשה ובטהרה גדולה, עד שהקול יעורר הכונה עד שאזכה על ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות באמת עד שאזכה לבוא לחדושי תורה אמתיים, ואזכה להמשיך תמיד דבורים חמים כגחלי אש על ידי תפלה ותחנונים ותזכני להתפלל אליך בהתקשרות נשמות ישראל שתהיה תפלתנו תפלת רבים ולא תמאס את תפלתנו כמו שכתוב:

"הן אל כביר ולא ימאס" ויתוסף ויתגדל למעלה תוספות קדשה רבה ועצומה על ידי תפלתנו ועל ידי זה נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון אשר שם כתובים כל באורי התורה

שז

ותזכנו שנלך בדרכה של תורה ונזכה לקים דברי רבותינו, זכרונם לברכה אשר גלו לנו דרכה של תורה לאכל פת במלח ומים במשורה נשתה ובתורה נהיה עמלים תמיד ועל ידי זה נזכה להמשיך באורי התורה מהנשמה הקדושה הסובלת מרירות על שעבוד התורה, אשר משם נמשכין כל החדושין וכל הבאורים של התורה ונזכה להמשיך באורי התורה משם ברחמים ותחנונים עד שאזכה לחדש תמיד חדושין דאוריתא אמתיים חדושין דקדשה חדושין הנמשכין מתליסר תקונא דיקנא קדישא, שהם שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן

שח

ותשמרנו ותצילנו מכל מיני מריבות ומחלקת, ותבטל שנאת חנם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל ותן בלב כל החולקים עלינו שישובו משנאתם וממחלקותם והט לבבם אל האמת ולא יעוררו עוד מריבה עלינו בחנם ותשים שלום בין עמך ישראל לעולם:

תנז

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סכות בקדשה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קדש ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדשה גדולה ובשמחה רבה ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלש רגלים, ועל-ידי-זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב כמו שכתוב:

"ושמחת בחגך" ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים "נגילה ונשמחה בך" אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני ה' ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסכות ארבע מינים שבלולב אנא ה' רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדשה אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפלו על העוונות שאינם ידועים לי:

חזרה לראשית הדף


ליקוטי מוהר"ן תנינא - פסח


ה

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים שנזכה לשמר את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלש רגלים שהם פסח שבועות סכות בשמחה וחדוה גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדשה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפלה בכונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלש רגלים ונזכה לתקן ולחדש כל השלשה מחין שבשלשה חללי הגלגלת שהם חכמה ובינה ודעת על ידי השלש רגלים, עד שנזכה על-ידי- זה לשבר ולבטל כל השלש תאות רעות שהם תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה, אשר הם היו בעוכרנו ועל ידם אבדנו מה שאבדנו ובאנו למה שבאנו אנא ה', אנא ה', חוס וחמל עלינו חוס וחמל על נפשנו, חמל על עוללנו וטפנו, חמל עלינו ועל כל התלויים בנו, חמל על כבודך:

ו

וזכנו מעתה וחזקנו ואמצנו ושמחנו בשמחה דקדשה, באפן שימשך עלינו כח וגבורה גדולה דקדשה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלש תאות האלה ונזכה להמשיך הדעת דקדשה לתוך לבבינו על ידי קדשת השלש רגלים ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבנו, לבטל מלבבנו כל השלש תאות האלה ולא ישאר אצלנו מהם שום רשם כלל:

ז

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדשה גדולה זמן חרותנו ועל ידי זה נזכה להמשיך מח ודעת לשבר תאות ממון ובזכות קדשת חג השבועות תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות המשגל ובזכות קדשת חג הסכות חג האסיף תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות אכילה:

ח

אנא ה' חוס וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים כי אתה ברחמיך הרבים גלית לנו אלו העצות טובות קדושות איך להנצל מכל רע, והודעת לנו עצה טובה וישרה לשבר כל השלש תאות העקריות על ידי קבלת השלש רגלים בקדשה כראוי אבל אתה ידעת את רע לבבנו וקשיות ערפנו ובלבול ועכירת דעתנו וגדל חלישותנו, עד אשר גם העצה בעצמה קשה עלינו לקים כי אין אתנו יודע עד מה שום דרך ותחבולה איך ובאיזה אפן נזכה לקבל השלש רגלים כראוי כאשר נגלה לפניך אדון כל כמה אנו רחוקים מקדשת השלש רגלים כי פגמנו בכל תורתך הקדושה ובפרט בקדשת ושמחת שבת ויום טוב וגם בהשלש רגלים בעצמן פגמנו פגמים הרבה מאד:

ט

אנא ה', הודיענו נא את דרכיך, ונדע איך נמצא חן בעיניך ואיך נזכה לפעל בקשתנו אצלך, באפן שנזכה להתקרב אליך באמת ונזכה לקים כל העצות טובות האמתיות, אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, עד שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם חוס וחמל עלינו, יהמו ויכמרו נא מעיך ורחמיך עלינו מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך זכנו וחננו ברחמיך הרבים, שנזכה כלנו לקבל כל השלש רגלים בשמחה ובחדוה רבה ועצומה עד אין סוף ותזכנו לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב

י

חוס וחמל עלינו, כי אין אנו יודעים שום דרך איך לזכות לשמחת יום טוב כי אם בכחך הגדול לבד קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו ה' אלהינו בשמחה ובששון מועדי קדשך, עד שנזכה בזכות וכח קדשת השלש רגלים לשבר ולבטל כל השלש תאוות רעות שהם תאות ממון ותאות נאוף ותאות אכילה ונזכה להיות קדושים וטהורים באמת ותוציאנו מאפלה לאורה, מחשך לאור גדול ונזכה להמשיך הדעת הקדושה לתוך הלב לתקן ולזכך ולטהר הלב מכל השלש תאות האלו ויקים בנו מקרא שכתוב: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד":

עו

ותזכנו לשמע קול הקריאה של הימים טובים הקדושים אשר הם קוראים ומגלים את הרצון כי ברחמיך הרבים עשית עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות, פלאי פלאות, בכל השלש רגלים, "מועדי ה' מקראי קדש" כי 'בחג הפסח' הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, "במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה", ככל אשר עשית לנו ה' אלהינו במצרים לעינינו 'ובחג השבועות' הקדוש, נתת לנו את תורתך הקדושה באותות גדולות ונוראות, בקולות וברקים עלינו נגלית ובקול שופר עלינו הופעת ופנים בפנים דבר ה' עמנו, ודברך שמענו מתוך האש, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת בכל הארץ ובכל הגוים אשר על פני האדמה 'וחג הסכות' הקדוש הוא זכר להקף ענני כבוד, אשר הקפת אותנו במדבר סיני ארבעים שנה בשבעת ענני כבוד, ובעמוד ענן הלכת לפנינו יומם ובעמוד אש לילה "מה רבו מעשיך ה' רבות עשית אתה ה' אלהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר"

עז

זכנו ברחמיך הרבים לקבל את כל השלש רגלים בשמחה גדולה ובקדשה ובטהרה ונזכה בכל השלש רגלים הקדושים והנוראים "מועדי ה' מקראי קדש", לשמע בכל יום טוב ויום טוב את קול הקריאה הגדולה של היום טוב קדש, שמכריז וקורא ומגלה את הרצון שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד וברצונך גלית [הגלית] אותנו בין העכו"ם לטובתנו כדי "לכלה הפשע ולהתם חטאת" ואתה עתיד להוציאנו מביניהן מהרה, ותנקם דם עבדיך השפוך ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כמו שכתוב:

"ושמחת בחגך" ונזכה לשמח מאד מאד בכל הימים טובים בשמחה שאין לה קץ וסוף נגילה ונשמחה בישועתך ויקים מקרא שכתוב:

"ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע" ויאמר אדם, "אך פרי לצדיק, אך יש אלהים שופטים בארץ"

עח

ותעקר ותשבר ותכלה ותבטל קול שאגת הצוררים, שהם החיות רעות הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו, שהם חכמי הטבע, אשר נתעו ונבוכו על ידי רשעותם בחכמות זרות ודעות נבוכות ואפיקורסית גדול והם אורבים גם על בני עמך ישראל וצודים את נפשם לקחתם חס ושלום והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו, אשר נלכדו בשטות חכמתם המטעית ונפלו בחכמתם "כתא מכמר, כצפרים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם", בעת הרעה הזאת עכשו, בדורות הללו, בחכמת הטבע והאפיקורסית אשר התפשטה עכשו בעולם ביותר, אשר לא היתה כזאת מימות עולם:

פח

וברחמיך הרבים, תמשיך רפואה שלמה לכל תחלואינו, ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, ותרפא כל מכות עמך ישראל בכל תקוני רפואותיהם בגשמיות וברוחניות ובזכות וכח הצדקה תרחם על כל חולי עמך ישראל אשר שלחת עליהם מכותיך בעוונותינו הרבים ותעזר להם שיהיו נפתחין פי כל המכות, ותמשיך ותוציא כל הקלקולים וכל הלחות רעות וכל הדמים העכורים והמקלקלים מתוך כל מכות עמך ישראל, בזכות הצדיקים האמתיים הזקנים שבקדשה אשר קנו חכמה האמתיית, ובזכות קדשת השלש רגלים "מועדי ה' מקראי קדש" שהם קוראין ומגלין את הרצון, על ידי זה נזכה לטהר ולכבס ולהדיח את כל הדמים, עד שיהיו כל הדמים זכים וצחים וטהורים, למען יוכלו כל הדמים שבכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו לסבב סבובם והלוכם כסדר במהירות גדול, כראוי להם באמת ותמשיך עלינו חסד גדול מאתך, ועל-ידי-זה נזכה שיסגר פי כל המכות וכל נגעי עמך בית ישראל, באפן שנזכה כלנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לרפואה שלמה מן השמים לכל מכותינו כי אין אנו סומכים על שום רפואה וסבה בדרך הטבע כלל, כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואותיך אנו מקוים ומיחלים, כי אתה "רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", רפא נא את כל מכותינו בכל הבחינות בגשמיות ורוחניות, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה:

תיט

רבונו של עולם כבר גלית אזנינו שכל הנסים והנפלאות שעשית לאבותינו אשר עליהם נקבעו הימים טובים הקדושים, כלם נעשים ונתגלים ומאירים בכל דור ודור בכל אדם ובכל זמן, ואנו צריכין להמשיך קדשת פורים וקדשת כל הימים טובים, והארת הנסים ונפלאות שנעשו אז, בכל שנה ושנה בכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרטיות ובכן באתי לפניך עושה נסים ונפלאות בכל דור ודור, ובכל יום ובכל עת ובכל שעה, למדני והורני וחנני וזכני שאזכה לשמחת פורים בשלמות באמת, שאזכה לשמח מאד מאד בכל לב ונפש בימי הפורים הקדושים בכל שנה ושנה בשמחה שאין לה קץ עד שאזכה על ידי השמחה והקדשה של פורים להמשיך עלי ועל כל ישראל הקדשה והטהרה הנמשכת מהפרה אדמה שמטהרת מטמאת מת, אשר צוית עלינו לעסק בקריאת הפרשה הזאת של פרה אדמה אחר פורים, וגלית לנו שעל ידי פורים זוכין לטהרת הפרה אדמה, למען נזכה להיות טהורים לקבל קדשת הקרבן פסח בזמנו:

תכה

רבונו של עולם מחיה מתים, "אלהים חיים ומלך עולם" רחם עלינו והחיינו וקימנו, וקדשנו וטהרנו מטמאת מת שהיא אבי אבות הטמאה, שהם הרהורי נאוף שהתגברו והתפשטו בעולם מאד, עד אשר "טבענו ביון מצולה ואין מעמד" באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו זכנו בכח קדשת מצות פורים שנזכה לקבל ולהמשיך עלינו קדשת וטהרת הפרה אדמה תמימה, לטהרנו באמת מטמאת מת בעולם הזה ובעולם הבא ואזכה על ידי זה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חרותנו, בקדשה גדולה ובשמחה רבה ועצומה ונזכה ברחמיך לקים כל המצוות של פסח בקדשה גדולה ובשמחה וחדוה רבה ותעזרנו ותושיענו ותשמרנו ברחמיך הרבים, ממשהו חמץ ושאר שלא ימצא בגבולנו וברשותנו משהו דמשהו שאר וחמץ כל ימי הפסח כי גלוי וידוע לפניך רבונו דעלמא כלא, שאי אפשר לבשר ודם בעצמו להיות נזהר ממשהו חמץ, אם לא על ידי ישועתך ורחמיך רחם עלינו ברחמיך הרבים, גואל חזק, רחמן אמתי, ושמרנו והצילנו ממשהו חמץ כל ימי הפסח הקדושים, ותעזרנו ותזכנו לצאת מעבדות לחרות מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול ונזכה לסדר הסדר של פסח בהתעוררות גדול ובהתלהבות נפלא ובשמחה רבה ועצומה ונזכה שיבואו עלינו ויאירו בנו בהארה נפלאה כל המחין דגדלות וקטנות המאירין בפסח באור גדול ונפלא ונורא

תכו

מלא רחמים, עזרנו והושיענו לקים המצות של פורים בקדשה ובשמחה גדולה כל כך, עד שנזכה על ידי זה להיות נזהרים באמת ממשהו חמץ בפסח, ולקים כל המצות הנוראות של פסח בקדשה גדולה ובשמחה נוראה ועצומה רחם עלינו למען שמך, וזכנו עתה לפעל בקשתינו ברחמים אצלך, עזרנו והושיענו על פי התורה הזאת לשוב ולהתקרב אליך מהרה באמת, הושיענו מכח קדשת הנס והישועה הנפלאה של פורים, שנזכה להתהפך מעתה מרע לטוב, ונזכה לצאת מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול:

תכז

ועזרנו והושיענו להתענות תענית אסתר קודם פורים בקדשה גדולה, ולומר סליחות בכונה גדולה, ולצעק ולזעק אליך מאד מאד ותפתח את לבבי שאזכה להרגיש כאב עוונותי באמת בלבי, ועצם צרת נפשי אשר אין לשער, עד שאזכה לזעק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזעק לפי רבוי עוונותי ופשעי העצומים, ופגמי הגדולים והרבים מאד, עד אשר יתעוררו רחמיך עלי באמת, ותמהר להושיעני ולגאלני ממני בעצמי, ותעשה את אשר בחקיך אלך ואת מצותיך אשמור באמת ובלב שלם אבי מלכי יוצרי ובוראי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל מבחינת קדשת פורים, כאשר רמזת לנו על ידי חכמיך הקדושים, עזרני בדרך נס וישועה נפלאה ונוראה, בדרך חדוש נפלא ונורא, באפן שאזכה מעתה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת ואזכה להתחיל מחדש התחלה שלמה ואמתיית בכל לב ונפש בעבודתך באמת, ותורני ותלמדני באמת ממה להתחיל ובאיזה דרך ועצה אזכה לשוב אליך באמת:

תכח

רבונו של עולם, "גדל העצה ורב העליליה", תקנני בעצה טובה מלפניך, והושיעני מהרה למען שמך, באפן שאזכה מעתה לתשובה שלמה באמת כל ימי חיי, ולא אסור מעתה מרצונך ימין ושמאל ואזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקים את כל דברי [תלמוד] תורתך באהבה, ולקים כל המצות וכל הדברים שבקדשה, ולעשות כל דבר ודבר במועדו ובזמנו, והכל אעשה יפה בעתו בקדשה ובטהרה גדולה, ותחזקני בשמחה וחדוה תמיד ואזכה בכח הצדיקים האמתיים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קלפת המן עמלק ימח שמו, ולהמשיך עלי קדשת הנס והישועה של פורים

תכט

ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה ושנה, שנזכה לשמח מאד מאד בימי הפורים בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה ונזכה לקים מצות קריאת המגלה בקדשה ובטהרה גדולה ובשמחה רבה ועצומה ונזכה להתבונן גדל עצם הנס הנפלא והישועה הנוראה והעצומה הזאת, ולפרסומי נסא בפני כל עם ועדה, ונזכה לקים מצות "משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" ומצות סעודת פורים בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה ונזכה לקים מצות השכרות של פורים כאשר צוונו חכמינו זכרונם לברכה ותעזרנו ותשמרנו שלא יזיק לנו השתיה והשכרות של פורים כלל לא בגוף ולא בנפש, ולא נזיק שום אדם ולא שום דבר על ידי השכרות רק נזכה על ידי השכרות של פורים לבא לתוך שמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד, לתוך שמחה של פורים, אשר אז מאיר הארה נפלאה ועצומה שהוא הארת מרדכי, אשר אין דגמתה בכל ימות השנה

תל

ואזכה להיות שמח בכל לב, ולשמח גם אחרים, לשמח כל ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד, נגילה ונשמחה בישועתך בשמחה אמתיית באפן שיהיה לך לנחת ולרצון, ותקבל שעשועים גדולים משתיתינו ושמחותינו בפורים הקדוש ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים, להכניע ולגרש ולעקור ולבטל מאתנו קלפת המן עמלק וזהמתו הגדולה ולמחות שמו וזכרו מן העולם, ולטהר עצמנו מזהמתו בקדשה ובטהרה גדולה, ולהמשיך עלינו קדשת מרדכי ואסתר ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כלה, לשמח תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת ועל ידי זה נזכה לקדשת וטהרת הפרה אדמה, ולקדשת פסח באמת ונזכה להיות בשמחה תמיד, ויקים בנו מקרא שכתוב:

"כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

תעד

מריה דעלמא כלא, רופא חנם, רפאני נא ברחמיך הרבים רפואת הנפש ורפואת הגוף, "רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה" רפאני ואספני מצרעתי ומהר להפשיט מעלי, גופי המצורע, והלבש אותי בחסדיך גוף קדוש מגן עדן ועל ידי זה יתרומם מזלי ואזכה לעושר, ובברכותיך תברכני ותשפיע לי עשירות גדול בקדשה ובטהרה ויתחזק יצרי הטוב, ותסיר לב אבן מבשרי ותתן לי לב בשר, ויתבטל העצבות והליצנות הבאים ממרה שחורה ויתבטל מאתנו העניות והדחקות, כי "כשל כח הסבל" של העניות והדחקות של עמך בית ישראל, בפרט גדל העניות והדחקות של הכשרים החפצים לכנוס בדרך הקדש באמת רחם עלינו בחסדיך הנפלאים, ותאיר עלינו מזל של עשירות, ויהיה כל העשירות אצל בית ישראל עמך הכשרים החפצים לעבדך באמת, למען יתגדל ויתקדש שמך על ידי זה ויתבטל מאתנו כל מיני עצבות וליצנות הבאים ממרה שחורה, ויתבטל הליצנות של כל החולקים על הכשרים והיראים, ותתן כח שיתגבר לב חכם לימין על לב הכסיל שהוא משמאל, אשר משם כל הליצנות שלהם, שהוא שחוק הכסיל, ויתבטל השמאל לגבי הימין:

תעה

ועל ידי הימין הזה תקים את הנופלים לאהבות ויראות רעות, להקים אותם לאהבות ויראות קדושות, והימין יעביר החשך מעיניהם עד אשר עיניהם יראו נפלאות, ויקים מהרה מקרא שכתוב:

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ותמשיך עלי קדשת פסח תמיד, ותעזר לנו תמיד לספר ולשוח בנפלאותיך ותורתך האמתיית, ונזכה לדבר ולגלות תמיד תורת אמת, ויקים בנו מקרא שכתוב:

"תורת אמת היתה בפיהו" ותרחם עלינו ותושיענו ותעזרנו מהרה להעביר החשך שכסה פני תהום, ולהאיר אור האמת בעולם, עד שיהיה נחשב כאלו בראנו את העולם.

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט