ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
חוק נתן
חוק נתן - לחץ כאן ןמתחילים ללמוד!

ספר "חק נתן ולא יעבור"

"חק נתן ולא יעבור".
זהו ספר לימוד יומי כמו "חק לישראל" הידוע שמחולק לימות השבוע, כך גם ספר זה "חק נתן ולא יעבור" מחולק ללימוד יומי מכל ספרי היסוד של ברסלב .
לימוד של י"א ספרי ברסלב ושולחן ערוך חלק "אורח חיים", בשנה פשוטה. ובשנה מעוברת לומדים עוד ב' ספרים.

כך שבשנה אחת אנו מסיימים את הספרים להלן:
 1. ליקוטי מוהר"ן
 2. ליקוטי תנינא
 3. ספר המידות
 4. סיפורי מעשיות
 5. שיחות הר"ן
 6. שבחי הר"ן
 7. חיי מוהר"ן
 8. קיצור ליקוטי מוהר"ן
 9. ליקוטי תפילות
 10. ליקוטי עצות
 11. ימי מוהרנ"ת
ו"שולחן ערוך" חלק "אורח חיים" שהוא בעצם החלק היסודי בשולחן ערוך שצריך לדעת כל יהודי פשוט.
ובשנה מעוברת נוספו ב' ספרים, "השתפכות הנפש", "משיבת הנפש".

כל יהודי יכול לשאת לכל מקום שרק יחפוץ את כל ספרי היסוד של ברסלב איתו, הן תורות, הן תפילות, הן שולחן ערוך, בעצם כל מה שיהודי צריך איתו, ובפרט מה שכל חסיד ברסלב צריך איתו. זאת אנו מוצאים בהוראת גאון עוזנו ותפארתנו אדמו"ר מוהרנ"ת שכתב במכתב וציוה לבנו כך, וזה לשונו הקדוש: "ותכריח עצמך הרבה הרבה ללמוד ספרי רבנו ז"ל בכל יום מעט או הרבה על כל פנים לא יעבור עליך שום יום בלי לימוד ספרי רבנו ושולחן ערוך, והשם יתברך יעזרך להוסיף בכל יום ויום ללמוד יותר" עכ"ל הקדוש.

לימוד יומי הפרוס על גבי 5 עמודים בלבד בלימוד של 15 ל-20 דקות בלבד, ובשנה מסיים הכל, ממש הפלא ופלא.

נעלה כאן כמה הגיגים מרבנו הקדוש והנורא אור ישראל רבי נחמן מברסלב זי"ע על מעלת תורתו הקדושה וספריו הקדושים:


נשמע מפיו הקדוש שאמר שהספר הקדוש שלו, לקוטי מוהר"ן, שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה. ואמר: מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה. כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערך אליו. [ומי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד ספר מוסר]. אחר כך אמר בפרוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה במהרה בימינו אמן. ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול. כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו. ועין במקום אחר מזה מענין עצם העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאד עד אין סוף ואין תכלית: (חיי מוהר"ן שמ"ו)

אמר לו שיכולין להיות נעשה בעל מח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאד על פי פשוטן של דברים. וגם אם יתמידו בספריו יכולין לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה: (שם שמ"ז)

פעם אחת היה משבח את הספר שלו מאד, ואמר שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. והיה חפץ ומשתוקק מאד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים ויתפשטו בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה. ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון, ויסתכל בו באמת, אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו.
ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו. ומי שאין לו במה לקנות [ימכור וכו' שיש לו, ויקנה זה הספר שלו, ומי שאין לו] וכו', ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו.
ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאד, ויבקשוהו ויחפשוהו מאד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים ויהיה חשוב מאד, רק נכספתי לראות זאת ואהיה אני עומד ומסתכל וכו'. ואמר שהמאמרים שכתב בעצמו גם הלשון לבד הוא מסוגל מאד כי הם כללים: (שם שמ"ט)

שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהתורה שלי היא כולה בחינות: (שם ש"נ)

בשעה שכרכו הספר לקוטי מוהר"ן הראשון בעת שהיו הקונטרסים בכתב, אמר: לכם נדמה שזה דבר פשוט. הלא כמה עולמות תלויים בזה: (שם שנ"א)

אמר: הבעל דבר יכול לחפות ולכסות את העינים מאד, אבל בלא זה היה הספר עושה התעוררות גדול מאד בעולם: (שם שנ"ב)

והתורה שלי עושה הרבה מאד בעולם. כי על ידי התורה שלי נמשכין כל ההשפעות שבעולם. ודיבר עם אחד, מה המשא ומתן שלך, עם חטים אתה נושא ונותן, גם זה נמשך על ידי התורה שלי: (שם שנ"ד)

ואמר שצריכין להשתדל מאד לקנות ספריו. כי אפלו כשעומדין בתיבה ומגדל הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית לשמור גם העשירות וממון האדם מכל ההזקות: .(שם שנ"ה)

למי שישים ליבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בזה הספר, ובשאר ספריו הקדושים. כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדרגתו יהיה באיזה מדרגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך, מי שהוא בתכלית מדרגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שהוא, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מיני שחת, ולשוב אל השם באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות. אשרי מי שיאחז בהם: (שם שנ"ח)

אמר שאין שום איבר באדם שלא אמר עליו תורה כי כבר אמר תורה על כל איבר ואיבר שיש להאדם כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז וכו': (שם שע"ב)

אמר אם היה הבעל שם טוב שומע תורתו היה אצלו גם כן חידוש, אם היה רבי שמעון בר יוחאי שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז: (שם שפ"א)

אמר שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו. כי העיקר תורה שלו היא להנשמות שלנו. שכשנבוא לעולם הבא יהיו הנשמות שלנו בקיאים באותן התורות הגבוהים מאד. גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות על כל פנים לילך בהם: (שם שפ"ח)

ועל ידי תורתו הקדושה המשיך רפואות ותיקונים והמתקות לכל העניינים שבעולם, בכלליות ובפרטיות ברוחניות ובגשמיות: (שם שפ"ט)

שמעתי בשמו זכרונו לברכה שסיפר משל נאה לענין מה שמרבה לגלות כל כך תורות נפלאות ומעשיות ושיחות נפלאות ונוראות, אף על פי שאינו נראה עדין שיעשו פעולתם בשלימות באנשי שלומנו כמו שהיה ראוי להם. (שם שצ"א)

עד כאן מספר חיי מוהר"ן.

אשרינו שזכינו לספר נורא זה. ורב תודות ושבחים לצור כל העולמים שזיכנו להוציא ספר זה לאור עולם.
בשבח והודיה לרבנו הקדוש ז"ל ולתלמידו רבנו נתן ז"ל שבחרו בנו וזיכנו שנוציא ספר זה.

יהודי יקר גם אתה יכול לקחת על עצמך זכות לעולמי עד ולנצח נצחים, ללמוד בספרי רבנו הקדוש שמעלתם רבה עד למאד, והכל ברבע שעה שאתה מקדיש ביום.
באתר שלנו אתה יכול להשתתף בלימוד היומי שעשרות עוסקים בו מדי יום, רק לחץ על התאריך שאנו נמצאים היום... ומתחילים ללמוד!!!הספר חוק נתן ולא יעבור

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005