ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ל"ג בעומר יומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי - רשב"י

רבי שמעון בר יוחאי - רשב"י


להלן תפריט ליקוטים ומאמרים בעניין רבי שמעון בר יוחאי ולג בעומר:רבי שמעון בר יוחאי זי"ע

רבי שמעון בר יוחאי גדול התנאים, היה תלמידו של רבי עקיבא. ברש"י מסכת שבועות מובא שסתם רבי שמעון בש"ס הוא רבי שמעון בר יוחאי. וכן אמרו בסנהדרין שסתם "ספרי" רבי שמעון היא. בירושלמי מובא שרבי עקיבא אמר לרבי שמעון בר יוחאי "דייך, שאני ובוראך מכירין כוחך". בזוה"ק הובא שאליהו הנביא זכור לטוב אמר על רבי שמעון בר יוחאי "לקדוש ה' מכובד מאן הוא קדוש ה' דא רבי שמעון בן יוחאי דאקרי מכובד בעלמא דין ובעלמא דאתי". רבא אמר במס' מכות שכל אשה תבקש שתלד בן כרבי שמעון.
זכה לטייל בגן עדן בעודו בחיותו. כמובא בזהר הקדוש וטייל שם בין הצדיקים כשנים עשר יום ומסרו לו משם סודות עצומים. וגם נשמות מעולם העליון באו אליו וגילו לו סודות, בכל מקום שנזכר בזהר הקדוש "קם סבא חד", היינו נשמות מעולם העליון כמו שכתב באור החמה.
כתב ברבנו חננאל "רבי שמעון בר יוחאי היה במערה י"ג שנה, ונראה לו בדרך מראות אלוהים גודל כבודו, והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול".
מדוע זכה רבי שמעון בר יוחאי למעלה גדולה כזו שלא היה בשער הצדיקים, על שאלה זו עמד רבנו חננאל שם וכתב מפני "שכל הצדיקים קיבלו בעולם הזה מעין השמור להם לעולם הבא, ורבי שמעון ובנו לא קיבלו בעולם הזה, לפיכך היה להם זכות גדולה משאר הצדיקים".
כל דבריו הם בקבלה מסיני, ולכן מובן מה שהגמרא מקשה על דברי רבי שמעון בר יוחאי מדברי אביי ורבא אף על פי שאביי ורבא היו הרבה אחר רבי שמעון בר יוחאי, ביאר רבנו חננאל שם שהרי דברי אביי ורבא הם גם בקבלה שנמסר מסיני, ולכן יכולין להקשות מדיבריהם על רבי שמעון בר יוחאי.
בזהר הקדוש מובא אחרי שנסתלק רבי שמעון נשמע קול "עולו ואיתכנשו להילולא דרבי שמעון".

לפקוד קברו

בחז"ל כבר מצינו שפקדו על קברו, כמו שהובא בהקדמת ספר הזהר שרבי חייא בא למירון והשתטח על הציון דרבי שמעון בר יוחאי, ונשק לעפר. גם תלמידו רבי אבא סבא בא למירון להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי , כמובא בזוה"ק.
המגיד מישרים שהתגלה משמים להבית יוסף (רבי יוסף קארו מחבר שולחן ערוך) שרבי שמעון בר יוחאי שמח כשבא אליו הבית יוסף על קברו ולמד זהר.

ישועות על קברו

במדרש רבה קהלת הובא אחד מתלמידי רשב"י היה שוכח מה שלמד, הוא בא על קברו של רבי שמעון בר יוחאי ובכה, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי בחלום ואמר לו אם תחזור על לימודך שלוש פעמים תצליח.
בספר מגיד מישרים אמר המגיד להבית יוסף "ועל כל צרה שלא תבוא על הצבור תקיפו (קבר רשב"י) אותם שבע פעמים ותענו"
השל"ה באיגרתו כתב על מקום זה "כי כמה ניסים יארעו שם, כי צריכים ללמוד הזהר באימה וביראה ובדבקות גדולות, ואחר כך לשמוח הלב שמחה רוחנית, ולא שום אבלות ועצבות, כי באלה חפץ רבי שמעון בר יוחאי, והוא בדוק ומנוסה, ואחר כך נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילות". אור החיים במסעו בגליל בשנת תק"ב כתב שלמדו שם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ו' שעות מספר הזהר "ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה".
(המאמר מובא מספר "המקומות הקדושים")

להלן ההקדמה מליקוטי מוהר''ן בעניין רבי שמעון בר יוחאי ולג בעומר:

הקדמה ללקוטי מוהר''ן

לכו חזו מפעלות ה' התגלות נפלא מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל.

רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו, כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה (שבת קלח:): 'כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו". וכמבאר בזהר (נשא קכד:): 'בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון בה מן גלותא'.

ועתה בוא וראה והבן. נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה. שעל-ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תבות של זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו הם אותיות יוחאי וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דיקא, הינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרמז ונסתר בזה הפסוק. שהוא התנא יוחאי. כי על-ידי זרעו של יוחאי שמרמז בזה הפסוק בסופי תבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי. על ידו לא תשכח התורה, כי בזהר דא יפקון מן גלותא כנ"ל:

ודע שסוד רבי שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר. כי דע, כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת (דניאל ד): ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית ראשי-תבות שמעון וכו':

חזרה לראשית הדף של לג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי