ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
מנהג יריית חצים בקשת - חץ וקשת

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


רבי שמעון בר יוחאי - חזרה לדף התפריט

מנהג יריית חצים בקשת

הוא על פי הקבלה מנהג ישראל אשר יורו ביום זה, והוא כעין ללמד בני יהודה קשת וכו', ועל כן יורו המורים בקשת, ע"כ.

טעם שנהגו הילדים לצאת בל"ג בעומר עם קשתות בידם

שכן מצינו שאמרו חז"ל שבימי רשב"י לא נראתה קשת בענן בשמים, היינו שזכותו היתה גדולה להגן על כל העולם מפני הפורענות, ולא היה צריך העולם "לאות הקשת" לבלתי היות המים למבול על הארץ, ועכשיו שרשב"י נסתלק שוב אנו מתייראים מפני עוונות הדור שאלמלא אות הברית של הקשת כבר היה העולם מתמוטט רח"ל. (טעמי המנהגים בשם הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל)

יריית חיצים

הרה"ג ר' יצחק אריה ארליך שליט"א כתב דיש לומר הטעם בדריכת הקשת, דהנה ל"ג בעומר הוא יום תפילה כעין יום כיפור וכמובא בסה"ק, ו"קשת" רומז לבקשות ותפילות כדרשת חז"ל עה"פ בחרבי ובקשתי וע"כ יורים בקשת ביום זה, לרמז כנ"ל. עוד כתב, דהנה רשב"י קאמר דלא תשתכח תורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, וחצים בקשת רומז לבנים ותלמידים וכדכתיב כחיצים ביד גבור כן בני הנעורים, ע"כ יורים הקשת ביום זה. (כאריה ישאג)

קשת סגולה לבנים

דריכת הקשת בל"ג בעומר היא סגולה לבנים. (ספר המידות)

(מלוקט מתוך הקונטרס "ציונים יקרים")