ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
פרפראות ראשי תיבות וגימטריאות - ל"ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


רבי שמעון בר יוחאי - חזרה לדף התפריט

פרפראות ראשי תיבות וגימטריאות

א. יוחאי או יוחי. פעם ישב הרה"ק מזידיטשוב שר בית הזוהר זי"ע, אצל השולחן עם חסידיו בהילולא של ל"ג בעומר, ואמר 'ידיד נפש אב הרחמן' בגימטריא 'רבי שמעון בן יוחי'. בין המסובים ישב שם למדן אחד והתחיל לחשוב במחשבתו אם סגמטריא מכוונת, ומצא ש'ידיד נפש' חסר אחד, הרגיש הרב במחשבתו, פנה אליו ואמר, 'למדן שכמותך', הרי בגמרא כתוב תמיד 'יוחי' במקום 'יוחאי', ואם כן החשבון מכוון. (עטרת זקנים)
ב. יוחאי - סופי תיבות, "כי לא תשכח מפי זרעו". (ליקוטי מוהר"ן)
ג. שמעון - ראשי תיבות, "עיר וקדיש מן שמיא נחית" (דניאל ד). (ליקיטי מוהר"ן)
ד. דבי שמעון בן יוחאי (567) - בגימטריא טוב (17) פעמים אדם (45), הכונה לחרוז בשיר "בר יוחאי", "נעשה אדם נאמר בעבורך". (אמרי נועם)
ה. שמעון בר יוחאי - ראשי תיבות, "שתולים בבית י- (השם) (תהלים צ"ב, י"כ). (דביי יחזקאל)
ו. מתורת רבי שמעון בך יוחאי - בראשי תיבות, "מבשרי" שנאמר (איוב י"ט כ"ו), "מבשרי אחזה א-לוה". (בית אהרן)
ז - ח. תושיע ד,. הרב מבארניב כתב אדם ובהמה תושיע הוי"ה גימטריא בדיוק מספר רבי שמעון בר יוחאי, ודפח"ח, ושמעתי מחכם אחד כי ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. ר"ת רשב"י עכ"ל. (מגדיל ישועות מלכנו אות נ"ה)
ט. הרופא לשבור"י" ל"ב" ומחב"ש", ס"ת זה אותיות ש'מעון ב'ן י'וחאי. (תורת גד)
י. שמעון בן יוחאי (553) - בגימטריא "מחיה מתים". שער יששכר – (אמרי חיים )
יא. שמעון בר יוחאי (703) - בגימטריא שבתא (שבת). (תפוחי זהב)
יב. שמעון בר יוחאי (703) - בגימטריא ראשי תיבות "בר יוחאי נמשחת אשריך, שמן ששון (תפוחי זהב )
יג. רבי שמעון בן יוחאי (765) - בגימטריא "וקרבתנו" (עה"כ) מלכנו לשמך הגדול. ( הילולא דרשב"י )
יד. שמעון בר יוחאי (703) - בגימטריא "ורפאתיו", שנאמר (ישעיה נ"ז, י"ט), "בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו". " (הילולא דרשב"י )
טו. שמעון - אותיות "ונשמע" שנאמר, הנעשה ונשמע". (הילולא רבא)
טז. רבי שמעון בר יוחאי. (915) - בגימטריא "אב וראש כל בני עליה בעולם". (ואמרתם כה לחי)
יז. בוצינא קדישא (574) - בגימטריא "כי עמך מקור חיים" (תהלים לו, י). (ואמרתם כה לחי)
יח. בר יוחאי (237) - בגימטריא זה אור חי. (ואמרתם כה לחי)
יט. שמעון בן יוחאי (553) -בגימטריא זה ישראל. (ואמרתם כה לחי)
כ. שמעון בר יוחאי (עה"כ) (704) - בגימטריא "אור גנוז צדיק יסוד עולם". (ואמרתם כה לחי)
כא. בוצינא קדישא (574) - בגימטריא ברז אור מופלא (עה"כ), גם בגימטריא ספרי הזוהר (עה"כ). (ואמרתם כה לחי)
כב. רשב"י (512) - בגימטריא רז אור זך הגנוז (ואמרתם כה לחי)
כג. שמעון בן יוחאי (553) - בגימטריא "ישרי לב" (עה"כ), שנאמר (תהלים צ"ב, י"א), ( אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה )
כד. שמעון בר יוחאי (703) - בגימטריא "אשר יהיה בענן" שנאמר (יחזקאל א, כ"ח), "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם". (אורה ושמחה)
כה. שמעון בר יוחאי (עה"כ) (704) - בגימטריא "בך אתפאר". (אורה ושמחה)
כו. שמעון, בגימטריא "בלעם בן בער", זה לעומת זה. (אורה ושמחה)

מירון זוהר

כז. מירון (306) - בגימטריא "ויצר", שנאמר (בראשית ב, י"מ), "ויצר ד' אלוקים". (רמ"ע מפאנו )
כח. מירון - ראשי תיבות "מלך רופא נאמן ורחמן". (רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמלוי זצ"ל )
כט. מירון (306) - בגימטריא "האש", גם "המנורה", גם באהלי הצדיקים" (עה"ב). (ואמרתם כה לחי)
ל. ספר הזוהר (563) - בגימטריא האור ל"ג בעומר. (אמרתם כה לחי)
לא. מירון (306) - בגימטריא הדר, מהיטבאל (בראשית ל"ו, ל"ט). (הילולא דרשב"י)
לב. זוהר (218) - בגימטריא ראשי תיבות "רגלי חסידיו ישמור" (שמואל א', י"ג, ט). (תפארת שלמה )

(מלוקט מתוך הקונטרס "ציונים יקרים")

חזרה לראשית הדף של לג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי - ליקוטים