ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
סוכות הושענא רבא ושמיני עצרת

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבהסוכות הושענא רבא ושמיני עצרת


חג סוכות כשר ושמח לכל קהל ישראל. לכבוד החג הקדוש (סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבא) הזה ולימי חול המועד של חג הסוכות לקטנו כאן ממעלת חג סוכות בספרי רבנו הקדוש, מליקוטי מוהר"ן וליקוטי עצות, ספר המידות שבחי הר"ן ושיחות הר"ן, ליקוטים נפלאים מאוצר היראה וכן תפילות רבות מליקוטי תפילות לרבי נתן ז"ל מענייני חג הסוכות הושענא רבא ושמיני עצרת.
בנוסף לקטנו מקיצור שולחן ערוך את כל הלכות חג הסוכות, כולל הישיבה בסוכה, דיני החג, דיני נטילת ארבעת המינים, שמיני עצרת והושענא רבא. וכן מובא מספר התודעה על כל ענייני חג הסוכות בצורה פרטנית ביותר, ובלשון ברורה לכל קורא.
הובאו גם כן שיעורי תורה נפלאים של ראש הישיבה שליט"א, רבי יוסף שובלי הי"ו, ממעלת חג הסוכות. להאזנה ולצפיה!!
יהי רצון שנזכה ללכת לאור הכתוב בספרי רבותינו הקדושים, ולקדש את ימי החג, ובכללם את ימי חול המועד, ונזכה להיחתם בחותם הפנימי בקדושה יתירה בהושענא רבא, ונזכה לשמוח בהשם ובתורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים, אמן.
חג סוכות שמח!

מעט מספר התודעה על חג סוכות


מצות סוכה:

כתוב בתורה (ויקרא כג): בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת. למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים:

ששה חדשים קודם שיצאו ישראל ממצרים פסק מהם השעבוד והיו יושבים בבתיהם אשר במצרים בוטחים ושלוים ובתיהם מלאים כל טוב, שהיו המצרים מבקשים קרבתם של ישראל ושפעו עליהם כל טובה. ואף פרעה הרשע וכל עבדיו שדלו את ישראל שלא יצאו ממצרים וכל טוב ארץ מצרים יתן להם. וכשהגיע יום הגאולה כתיב (שמות יב):

ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף. וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד. ששים רבוא גברים מבן עשרים שנה עד ששים שנה, הוסף עליהם ששים רבוא טף וזקנים הרי מאה ועשרים רבוא זכרים. ועליהם הוסף מאה ועשרים רבוא נקבות וערב רב - הרי כשלש מאות רבוא שעזבו בתיהם ומשכנותיהם ועריהם וכל טוב אשר בהם, והלכו אחרי ה' למדבר אשר אין שם בית, ולא צל, ולא אוכל, ולא מים, המדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב! ולא שאלו את אלקיהם איה תביאנו, והיכן נמצא מחסה משרב וקור ומאין יבוא טרפנו ומזוננו:

מרעמסס - סכתה. מרעמסס לסוכות, מאה ועשרים מיל, מהלך שלשה ימים של אדם בינוני, קל וחומר לטף וזקן עם כל הכבודה שלקחו אתם - שבעה ימים או יותר. והם הגיעו לסכות באותו היום ובשעה קלה, כדבר שכתוב (שמות יט): ואשא אתכם על כנפי נשרים:

ללמדך שכל ההולך בדרך ה' ושם עליו מבטחו אין הקדוש ברוך הוא עוזבו, ומראה לו נפלאותיו:

הגיעו לסוכות חנו שם עד למחרת. יש מחכמינו אומרים, שהקב"ה עשה להם שם סוכות ממש; ויש אומרים שהקיפם בשבעה ענני כבוד: אחד מתחת לרגליהם כמין מרבץ, אחד למעלה מראשם לצל, ארבעה מארבע רוחות, וענן שביעי לפניהם לנחותם הדרך, וכל ישראל ישבו בסוכה אחת, סוכת ענני הכבוד:

ואלו ואלו דברי אלקים חיים. תחילה עשה להם סוכות ממש, ובשכר שעזבו בתיהם במצרים וישבו בסוכות ארעי ולא רגנו אחרי אלקיהם, זכו והקיפם הקב"ה בענני הכבוד:

יש מפרשים כי בסכות הושבתי - בכל ארבעים שנה שהיו במדבר, בלא ישוב ונחלה. וצונו לזכור זאת בבואנו אל ארץ נושבת ובתים מלאים כל טוב - לבל ירום לבבנו לומר 'כחי ועוצם ידי' וכו':

ויש מפרשים כי בסכות הושבתי - במחנה המלחמה של סיחון ועוג (שבתשרי היתה) ושל יהושע בן נון (שכן דרך המחנות יושבין בסוכות - עיין שמואל - ב יא), למען ידעו כי לי הארץ ואני כבשתיה לפניהם כשחנו בסוכות, ויקימו מצוות התלויות בה: