ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
סוכות שמיני עצרת והושענא רבא תשס

לקוטי תפילות - סוכות הושענא רבא ושמיני עצרת


תפילה כ"א

[שמא]:

וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך המרובים, לקים מצות סוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, בשמחה ובטוב לבב ובכונה שלמה כראוי. ונזכה שיומשך עלינו על ידי מצות ישיבת סוכה, כל השבעת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר, ופרס עלינו סוכת שלומך. ונזכה להשיג השגת המקיפים הקדושים השגת רוח הקדש, על ידי מצות סוכה כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה. ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב, ומכל מיני שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו:

[שמב]:

רבונו של עולם. חוס וחננו ושמע קול תפלתנו ברחמים. ותשפיע עלינו שפע אלקי שפע השכל האמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח הקדש. ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדול השגת המקיפים הקדושים. ונזכה להשיג שכל הנקרא קדם שהוא אור הפנים עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה. ועל ידי מהירת תנועת השכל הזה נזכה שתהא שלהבת לבנו עולה תמיד מאליה. ותעזרנו תמיד שיתלהב לבנו בהתלהבות גדול באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת יה. ועל ידי התלהבות דקדושה של הלב נזכה לתקן את כל הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא. ונזכה לתקן מהרה את כל פגם החמימות וההתלהבות שהיה לנו לדברים גשמיים לתאוות רעות ומדות רעות, עד אשר באנו לידי חטאים ועוונות גדולים על ידי התלהבות הלב לתאוות עולם הזה:

חזרה לראשית הדף

תפילה כ"ב

[שעג]:

רבונו של עולם, אתה ידעת שכל קדושתנו תלויה בימי ראש השנה הקדושים שהוא התחלת השנה, יום ראשון בשנה, זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, אשר משם נמשך הקדושה על כל השנה כולה. חוס וחמל עלינו, ועזרנו וזכנו לקבל ראש השנה בקדושה גדולה ובשמחה גדולה, ותעזרנו שנזכה לטהר ולקדש מחשבתנו מאד בראש השנה בקדושה ובטהרה גדולה ועצומה מאד באמת כראוי בראש השנה, כאשר אתה ידעת איך צריכים להזהר לשמר את המחשבה בקדושה בראש השנה. ונזכה בזכות וכח צדיקי אמת שיהיה נשלם על ידינו כל התקונים והיחודים והקדושות שצריכים לתקן וליחד למעלה בראש השנה ויום הכפורים, ולהמשיך קדושה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מראש השנה על כל השנה כולה. "מרשית השנה ועד אחרית שנה". כי אתה ידעת כי בגלותנו המר הזה, בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום כח והתחזקות דקדושה כי אם על ידי ראש השנה הקדוש אשר נתת לנו ברחמיך מתנה טובה ויקרה. ואנחנו בענינו אין לנו שום שכל ודעת איך ובאיזה אפן להמשיך עלינו קדושת ראש השנה כראוי. אתה ידעת את לבבנו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת באחרית הימים, ועזרנו והושיענו. וחמל נא עלינו, אדוננו אלקינו, אבינו מלכנו צורנו וגואלנו, ורחם עלינו בזכות צדיקי אמת שבדור הזה, ובזכות צדיקי אמת הקדושים אשר בארץ המה, אשר אנו וכל עמך בית ישראל הולכים וסובבים, ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם בכל ערב ראש השנה, ופורשים כפינו לפניך ומתפללים ומתחננים אליך בקידה בכריעה בהשתחויה בלב נשבר ונדכא. חוסה עלינו ברחמיך הרבים, ותעורר לב נשמת כל הצדיקים אמתיים אשר נשמתם בגבהי מרומים ברום המעלות בעולמות העליונים הקדושים. שכל נשמות הצדיקים הקדושים האמתיים ירדו למטה בראש השנה ויהיו עמנו בקרב עמך ישראל. ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן בראש השנה, ולהכניע ולגרש השטן בראש השנה, ולשבר ולבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל על ידי התפלות והתקיעות של ראש השנה הקדוש, עד שנזכה להמשיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל קדושה וטהרה מראש השנה על כל השנה כולה. ונזכה לתקן שני החותמות דקדושה חותם בתוך חותם בירח האיתנים, בראש השנה ויום הכפורים וסוכות והושענא רבא ושמיני עצרת. ויעלו קולינו לפניך לרצון, ונזכה לשמחה דקדושה בשלמות תמיד. ותכתב ותחתם אותנו ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים וארוכים ולשלום, חיים של יראת שמים, חיים אמתיים, חיים שנזכה בהם לחיי עולם, לחיים נצחיים:

חזרה לראשית הדף

תפילה ל'

[תנז]:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד. ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קדש. ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני יקוק. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב. אנא יקוק רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפלו על העוונות שאינם ידועים לי:

[תנח]:

רבונו של עולם אתה ידעת כמה אני רחוק מקדושת ושמחת יום טוב הקדוש, חוס וחמל עלי ברחמיך הרבים, וזכני בחסדיך העצומים, שאזכה לקבל הימים טובים בקדושה גדולה ובשמחה רבה, עד שאזכה על ידי קדושת ושמחת יום טוב להעלות את המלכות דקדושה מבין הארבע מלכויות, ולהעלותה לאור פני יקוק. ויקוים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". ונאמר: "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך". ותזכני להמשיך עלי קדושת ושמחת יום טוב תמיד בכל השנה כולה, ואזכה לשמחה דקדושה תמיד, עד שאזכה להשגת אלהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך באמת ובלב שלם, בשמחה ובטוב לבב בקדושה ובטהרה גדולה:

חזרה לראשית הדף

תפילה מ"ח

[תרטו]:

"שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו. האזינה יקוק תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי. שמע יקוק קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך". צור עולמים, יוצר הכל, עזרנו והושיענו ברחמיך הרבים ובחסדיך האמתיים, שנזכה תמיד להתפלל לפניך באמת בכל כחנו. כמו שכתוב: "כל עצמותי תאמרנה יקוק מי כמוך". ונזכה להכניס כל הכחות שיש בנו בעצמות וגידים ובשר וכל שאר הכחות שבגופי ונפשי כולם אזכה ברחמיך להכניסם בתוך דבורי התפלה, שאזכה להוציא כל דבור ודבור של התפלה הקדושה בכח גדול באמת לאמתו, עד שאזכה להרגיש הדבור בכל עצמותי ואברי. חוס וחנני ורחם עלי והושיעני וזכני לתפלה בכח ובכונה גדולה באמת, כי אתה אלקים אמת ודברך אמת וקים לעד, ואתה חפץ באמת; ואתה יודע כמה אני רחוק מדבור אחד של התפלה. ולא די שאיני יכול להתפלל בכח ובכונה באמת, כראוי אף גם בעוונותי הרבים אני רחוק מתפלה בתכלית הרחוק. "דלו עיני למרום". רבונו של עולם, "שטחתי אליך כפי. אליך יקוק נפשי אשא", ואיני יודע באיזה דרך באיזה אפן, באיזה תחבולה, לבקש ולרצות ולפיס אותך. ואיני יודע כלל לשית עצות בנפשי, באיזה אפן אזכה לחפש ולמצא הטוב הכבוש בי, ואיך למצא הטוב שנסתלק ממני בעוונותי העצומים והרבים והגדולים מאד במהות וכמות ואיכות. ובפרט מה שפגמתי בפגם הדבור הרבה מאד, כי לא שמרתי פתחי פי. ודברתי כמה וכמה דבורים פגומים מיום היותי עד היום הזה, עד אין שעור וערך ומספר, דברים בטלים ולשון הרע ורכילות וליצנות ושקרים ונבול פה, ושאר דברים פגומים הרבה מאד. וגם אפלו כל הדבורים דקדושה שלי כולם פגומים מאד מאד, עד אשר חשבתי דרכי אשר מעולם לא יצא מפי עדין דבור שלם בלי שום פגם. ומחמת זה התגברו עלינו מאד ריב לשונות, אשר רבים קמים עלינו, רבים מאד. "יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יקוק ועל משיחו. שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ". יצא עתק מפיהם ודוברים סרה על יקוק ועל צדיקים אמתיים, ועל כלליות ישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת:

[תרטז]:

מריה דעלמא כלא. "שלח ידיך ממרום, פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר, אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". אוי לנפשי כי אנכי גרמתי כל זה בעוונותי הרבים והארכתי את הגלות, ופגמתי בסוכת דוד הנפלת. ולא די שלא השתדלתי להקים סוכת דוד. אף גם בעוונותי הרבים הוספתי להפילה יותר והגברתי סוכת נוצרים לשונות העכו"ם, עד אשר בעוונותי הרבים השכינה וכנסת ישראל הם בגלות גדול, והיא ריב בגלותה על בנהא אשר גלו משולחן אביהם ומארצם יצאו:

[תריז]:

רבונו של עולם ראה בצרותינו המרובות מאד, והכבדות מאד, הארוכות מאד. ובכל יום ויום אנו צועקים ומתחננים לפני כסא כבודך, שתחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ועדין לא שבנו מטעותנו ושטותנו. מלא רחמים עזר והושיע ורחם והצל, חוס וחמל חוס וחמל על מוטבע ביון מצולות תאות העולם הזה. על מגרש מארץ החיים כמוני. על פגום כמוני, על לב "עקש ופתלתל" כמני. הרי אני לפניך כלי מלא בושה וכלמה. יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו שלא אחטא עוד. עזרני עזרני. הושיעני הושיעני. חנני והקימני חנני והקימני, "מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו" הצילני ומלטני ופדני. "יקוק עשקה לי ערבני":

[תריח]:

אבי שבשמים רחם עלי. אבי שבשמים חמל עלי. אבי שבשמים היה בעזרי. וחזקני ואמצני. ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמר, שלא אובד את עולמי בחנם חס ושלום. כי כל ימינו הם הבל וריק, כחלום יעוף וכצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח. אוי אוי אוי, אוי ואבוי, אהה אדוני, אהה אבי, רחמן אמתי רחם עלי, חסדן אמתי, עשה עמי חסד חנם, ותן לי חנינה ולא אובד. גואל חזק למענך גאלני. חנני בקדושת ישראל במתנת חנם ונדבת חסד, כי אתה יודע שאין לי שום תקוה כי אם לצעק אליך ולזעק לחנינותיך. קרוב לכל קוראיו ענני. מרום לעולם יקוק עזרני. קדוש על כל הקדושות בקדושתך קדשני. יקוק אלקים אמת זכני לקדושתך באמת. הקם סוכתך הנופלת נפילה אחר נפילה בלי שעור וערך ומספר, עד אשר אין מי שיוכל להקימה כי אם אתה לבד ברחמיך הרבים ובחסדיך הגנוזים. הקימה מהרה תקומה אחר תקומה, מבירא עמיקתא לאגרא רמא:

[תריט]:

מלא רחמים מרבה להטיב, הפך את לבבי מרע לטוב. הט לבי אליך באמת כרצונך הטוב. עזרני שאזכה לקדש עצמי בכל מיני קדושות. ובפרט בקדושת ברית הלשון וברית המעור. עזרני שלא יצא שום דבר שקר מפי לעולם, ולא שום דבור פגום. ואזכה לשמר פתחי פי. וזכני להתפלל תפלתי לפניך בכל כחי ובכונה גדולה באמת לאמתו. ואהיה נכלל בך בשעת תפלתי, עד שכל דברי תפלתי יהיו דברי יקוק בעצמן. ויתעוררו על ידי תפלתי כ"ח [כף חית] אתון דמעשה בראשית, שהם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ועל ידי זה תמשיך חסדך הגדול עלינו, ותפרס עלינו סוכת שלומך, ותחבק אותנו בימינך, ונזכה להסתופף בצלך הקדוש. ותגן בעדנו ותצילנו מכל אויבנו ושונאינו ורודפינו בגשמיות וברוחניות. ובצל כנפיך תסתירנו. ויקוים בנו מקרא שכתוב:

"שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני":

[תרכ]:

ותעזרני ברחמיך ובחסדיך הרבים שנזכה לקים מצות סוכה בזמנה כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקר ותבטל סוכת נוצרים סוכת עכו"ם "אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". ותבטל השקר מן העולם, ותגביר האמת בעולם, ותקים את סוכת דוד הנפלת. ויקוים מקרא שכתוב: "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר". ותסתיר ותצפין אותנו בסוכתך הקדושה, ותסוכך עלינו בצלך הקדוש, ותצילני מריב לשונות שלא יהיה להם שום כח עלינו כלל. ותעקר השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל לארץ הקדושה חיש קל מהרה:

[תרכא]:

וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקימים. לעבודתך וליראתך ולתורתך. (כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט לפב"פ וכו') חוס וחמל ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו. חיים טובים וארוכים. (ובפרט להילד פב"פ וכו'. ולהילדה פב"פ וכו'). רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, ותן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם. יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם. "היטיבה יקוק לטובים ולישרים בלבותם". יהי שלום בחילם שלוה בארמנותם. "אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם. ראשיתם מצער, ישגה מאד אחריתם. כאשר השמים החדשים והארץ החדשה, כן יעמד זרעם ושמותם. ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני נגע ומחלה. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם. ויזכו להיות חיים בריאים וקימים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה. ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לארך ימים ושנים. "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":

[תרכב]:

מלא רחמים. צרכינו מרובים ודעתנו קצרה לבאר ולפרש. אתה ידעת את כל מחסורינו. מלא משאלותינו לטובה ברחמים למענך ולא למעננו. חוס וחמל עלי וזכני לשוב אליך באמת ובלב שלם, ולעשות רצונך באמת כל ימי חיי, ולא אשוב עוד לכסלה. "אם און פעלתי לא אוסיף" רחם עלי ברחמיך האמתיים וזכני להיות כרצונך באמת מעתה ועד עולם. ותגלה האמת בעולם, וישובו כל באי עולם אליך לעבדך באמת ביראה ואהבה. ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "כי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם יקוק לעבדו שכם אחד. אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. גם יקוק יתן הטוב וארצנו תתן יבולה. חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו". וברחמיך וחסדיך הגדולים תפיס ותרצה את שכינת עוזך וכנסת ישראל שתשיב פניה אליך. ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, פנים בפנים. ואל תסתר פניך מאתנו עוד. ותשלח לנו צדיקים ורבנים אמתיים שיורו לנו את הדרך הטוב והישר את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ותציל אותנו מהמנהיג ורבי של שקר. קרבנו לישועתך, עזרנו ברחמיך, החינו באור פניך. שבענו מטובך וחסדיך האמתיים, גמל עלינו חסדים טובים, "חסדי דוד הנאמנים". ומאוצר מתנת חנם חננו. וקים לנו מקרא שכתוב: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה". חננו ועננו ושמע תפלתנו ברחמים. כי אתה שומע תפלת כל פה. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו", הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

חזרה לראשית הדף

תפילה נ"ז

[תקמה]:

[מיוסד על שיחות הר"ן פ"ז]:

"שמעה תפלתי יקוק ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי, סורו ממני כל פועלי און, כי שמע יקוק קול בכיי". רבונו של עולם מלא רחמים שומע קול בכיות עמו ישראל ברחמים, עזרנו לבכות הרבה בכל יום ויום בלב נשבר ונדכה באמת, בלב נשבר הבא מתוך שמחה. עזרני שאזכה לבכות לפניך בכל עת בדמעות שליש כבן הבוכה לפני אביו, על גדל רחוקי ממך, באפן שיהמו מעיך ויכמרו רחמיך האמתיים עלי, והשיבנו אליך בתשובה שלמה מהרה:

[תקמו]:

רבונו של עולם בעל הרחמים מלך מתרצה בדמעות, אתה יודע עצם הרחמנות שעלי, וכמה וכמה אני צריך לבכות לפניך על גדל רחוקי ממך בלי שעור כאשר אתה ידעת. רחם עלי ופתח לבי שאזכה להרגיש כאבי באמת, עד שאבכה לפניך הרבה בכל יום ויום. ובפרט בימים הנוראים שהם ימי אלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכפורים והושענא רבה שהם ימי רצון ימי תשובה, ימים קדושים ונוראים מאד, עזרני והושיעני ברחמיך הרבים לבכות בהם הרבה בלב שלם באמת. "פלגי מים תרד עיני על לא שמרו תורתך". ואזכה להשליך מאתי כל החכמות וכל המחשבות המבלבלים ומטרידים ומונעים מתמימות [מנקודת האמת] בכל עת, כולם אזכה לשבר ולבטל ולהשליכם מאתי לגמרי. ואזכה להתפלל ולעסוק בעבודתך בפשיטות ובתמימות באמת. מלא רחמים, זכני בכלל ישראל שאהיה בכל הימים הנוראים בבחינת "נער בוכה". ואתה תחמל עלי בחמלה גדולה וברחמים רבים, באפן שאזכה מעתה על כל פנים להשליך כל הרע וכל הבלבולים מאתי, ואעזב דרכי הרע ומחשבותי המגונות והמבולבלות:

[תקמז]:

רחם עלי למען שמך מלא רחמים, ותן לי ימים נוראים טובים קדושים וטהורים באמת. זכני להתקדש מעתה בפרט באלו הימים הנוראים הקדושים הנשגבים מאד. זכני לשפוך את לבי כמים "נוכח פני [פניך] יקוק" תמיד, בפרט ברבוי הסליחות והתפלות שמרבים באלו הימים הנוראים המרעידים ומרעישים מאד. מי לא יירא מי לא יפחד בימים כאלו המלאים פחד ואימה ויראה, חיל ורעדה וחלחלה מפניך. מי לא נפקד בימים ההם כי הם נוראים ואיומים מאד מאד, ומלאכים בהם יחפזון וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו הנה יום הדין:

[תקמח]:

רבונו של עולם רבונו של עולם אים ונורא, תן לי דבורים חדשים עתה, תן לי דבורים עתה לרצותך בהם ממקום שאני שם עתה עתה, שאזכה לשוב אליך באמת מעתה. עזרני מלא רחמים, הושיעני הושיעני מלא ישועות, משכני לתוך תמימות ופשיטות באמת ולא אחשב שום מחשבות חיצוניות ולא שום מחשבות יתרות (שקורין איבר טראכטין), רק אעשה עצמי כאיני יודע. כי באמת [אין אני יודע] אינו ידוע לי כלל מה נעשה עמי, מכל שכן מה שנעשה בעולם כי מאד עמקו מחשבותיך. רחם עלי מלא רחמים, וזכני להתנהג בתמימות באמת בכל עת, באפן שאשוב על ידי זה אליך באמת מהרה. זכני לבכות הרבה בראש השנה ויום הכפורים והושענא רבה ובכל ימי אלול ועשרת ימי תשובה, באפן שיתעוררו רחמיך עלי, ותחמל עלי ועל כל ישראל בחמלה גדולה ואהבה יתרה:

[תקמט]:

וזכנו לאתרוג נאה בחג הסוכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומהודר בכל מיני הדור, ולולב והדס וערבה כשרים ונאים ומהודרים, ונזכה לקים מצות נטילת ארבע מינים בזמנו בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה. ואזכה לומר הלל שלם בכונה גדולה באמת עם כל הארבעה מינים והושענות, ולנענע כל הנענועים הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה, בכונת הלב באמת ובדבקות נפלא ובהתלהבות גדול לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים, ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הארה מהמחין שבראש לתוך הששה קצוות, ומשם יהיו נמשכין המחין לבחינת מלכות, ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך:

[תקנ]:

ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותדבקנו במצותיך הקדושים ותחבקנו בימינך הקדוש באהבה ובחמלה גדולה, ותפרס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה לישב בצלך בצלא קדישא צלא דמהמנותא. ויתגלה ויתודע לעין כל עצם אהבתך וחמלתך עלינו, ויודו הכל ויאמרו "כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי חלק יקוק עמו, יעקב חבל נחלתו". ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד כמו שנאמר: "את יקוק האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו ולשמר חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו, ויקוק האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמר כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיתך עם קדוש ליקוק אלקיך כאשר דבר", ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אלהותך ומלכותך לעין כל, ותטה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות, ויקוים מקרא שכתוב: "כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני":

[תקנא]:

מרא דעלמא כלא, מלא רחמים חדשים בכל עת, "שטחתי אליך כפי פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה". עזרנו והושיענו אותי ואת כל עמך בית ישראל בזכות וכח הדמעות והבכיות של הצדיקים האמתיים ושל כלל ישראל, עזרנו שיגמרו הצדיקים האמתיים עמנו מה שרצו, שיתקנו אותנו כולנו מהרה בשלמות כרצונם הטוב והקדוש, לא כמעשינו הרעים. עזרנו למענך ולמענם, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך מהרה. "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום". זכנו לתמימות ופשיטות באמת, עשה למען שמך עשה למען תורתך. "עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך, ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

חזרה לראשית הדף

תפילה צ"ג

[תתקס]:

ורחם עלינו והושיענו וזכנו לקדושת הושענא רבה ושמחת תורה שהם בחינת דבור בלא דעה ודבור בדעה, שנזכה ללמד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, ואפלו בעת ובמקום שאין אנו זוכין להבין דברי תורתך על בורין, נזכה להתיגע ולעסק ולהגות בהם וללמד אפלו בלי הבנה. ואתה ברחמיך תקבל גם את עסק התורה הזה ותשמח בדברי תורתנו אפלו כשהם בלא הבנה, ותטע מהם אילנין רברבין סחרנין דההוא נחלא הנקראין ערבי נחל. ותעורר רחמיך הגדולים עלינו ותהיה בעזרנו, ותפקח את עיני שכלנו שנזכה לצאת מחשך לאור. ותאיר עינינו במאור תורתך שנזכה לידע ולהבין ולהשכיל את כל דברי תורתך על בורין ואמתתן. ולידע כל דיני ומשפטי התורה וכל דרכי התורה, ולהשתדל בה בארח מישור, עד שנזכה לנטע אילנא דחיי לעלא דכלא אסותא. ותזכנו בכל שנה ושנה לקים כל המצוות הקדושות הנוהגות בימים הקדושים האלה, שהם, הושענא רבא ושמחת תורה, ונזכה לשמח בהם בשמחה רבה וחדוה גדולה ועצומה בתכלית השמחה בשלמות באמת, ולהתקדש בהם בקדושה גדולה, באפן שנזכה לתקן כל התקונים האלה ויותר מזה בימים הקדושים הנוראים האלו, שהם גמר החתימה והתקון של ראש השנה ויום כפור:

[תתקסא]:

ותעזרנו ותושיענו שנזכה לקים השבעה הקפות של יום הושענא רבא הקדוש עם הארבע מינים הקדושים ונוראים בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ונזכה לצעק ולזעק אליך ולהתפלל תפלות ההושענות בלב שלם מעומקא דלבא, כראוי לצעק לישועתך ביום הנורא ההוא, יום גמר הדין הקדוש והנורא והאים מאד מאד. ונזכה לקים מצות חבטת הערבה מנהג נביאך הקדושים בקדושה גדולה בשמחה רבה, ולהמתיק על ידי זה כל הדינים בתכלית ההמתקה באפן שיהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים על ידינו ביום שמיני עצרת ושמחת תורה הקדושים:

[תתקסב]:

ונזכה לשמח בשמיני עצרת ושמחת תורה בחדוה רבה ושמחה גדולה ועצומה עד אין סוף שזכינו להיות מזרע ישראל ולקבל את התורה הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שזכינו לכל הטוב הגדול והנורא הזה, זכנו ועזרנו שנזכה להמשיך עלינו השמחה הזאת בלבנו בכל השנה כולה, ובפרט ביום שמחת תורה הקדוש ונזכה לשמח תמיד בשמחה הגדולה הזאת כראוי לשמח בזה באמת. ונזכה לקים ההקפות עם הספרי תורה בימים הקדושים האלו בשמחה רבה ועצומה עד אין סוף, ולא יתערב זר בשמחתנו, ולא יהיה כח לשום מונע ומעכב לבלבל ולעכב חס ושלום שמחתנו העצומה בימים הקדושים האלו, נגילה ונשמחה בך בדבקות נפלא ובהתקרבות גדול, באהבה רבה ואהבת עולם בשמחה שאין לה קץ ותכלית, ונזכה לסים אז את התורה הקדושה ולהתחילה מחדש באהבה וביראה ובשמחה גדולה, ולקבל עלינו מחדש לעסק בתורתך יומם ולילה לשמה, ולקים את כל דברי תורתך באהבה:

[תתקסג]:

מלא רחמים, רחם עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, באפן שנזכה להעלות נפשנו לשרשה שבקדושה שהוא חכמה הקדושה על ידי עסק התורה בקדושה ובטהרה, עד שנזכה להבינה באמת, ונזכה להכיר אותך באמת ולגלות אלהותך בעולם, ויתגדל ויתקדש כבודך הגדול על ידינו תמיד וכבודך ימלא כל הארץ, "יהי כבוד יקוק לעולם ישמח יקוק במעשיו. רומה על שמים אלקים על כל הארץ כבודך. ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן":

חזרה לראשית הדף

תפילה קמ"ה

[תתשסב]:

[מיוסד ע"פ תורה רס"ו]:

"אחת שאלתי מאת יקוק אותה אבקש שבתי בבית יקוק כל ימי חיי לחזות בנעם יקוק ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכה ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני". רבונו של עולם רחם עלי ברחמיך העצומים ובחסדיך הרבים והגדולים, וזכני לקים מצות סוכה בזמנה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ואזכה שיהיו נמשכין אלי המחין הקדושים והחסדים הגדולים והנפלאים הנמשכין על עמך ישראל בימי חג הסוכות הקדוש על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה מאד, שאז אמא מסככת על בניה. ואתה פורס סוכת רחמים וחיים ושלום עלינו:

[תתשסג]:

מלא רחמים, מלא רחמים, רחם עלי למען שמך. אתה ידעת את לבבי כמה אני רחוק מאד ממצות סוכה, וכמה תחנונים ובקשות והפצרות בלי שעור אני צריך להתפלל ולהתחנן לפניך שתזכני למחין קדושים כאלה, לחסדים כאלה, באפן שאזכה לדעת אמתי לדעת של אדם, באפן שאזכה מהרה לצאת מבהמה לאדם, שאחוס על עצמי מעתה ולא אעשה עוד מעשה בהמה, רק אזכה מהרה לדעת אמתי שהוא גדר האדם. ואזכה לינק מהשפע של אדם, ולא אינק עוד משפע של בהמה ואצא ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר אדם:

[תתשסד]:

רבונו של עולם רבונו של עולם טוב ומטיב לכל ורחמיו על כל מעשיו. חוס וחמל ורחם על הבהמות והחיות, וזכני אותי ואת כל עמך בית ישראל שלא נפגם במצות סוכה כלל, באפן שיהיה יניקתנו תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה, ולא נצטרך לינק חס ושלום מהשפע של הבהמות. ולא נוציא לעצמנו השפע שלהם חס ושלום, למען לא נגרם חס ושלום מיתות בהמות וחיות בלא זמנן. ויקוים מקרא שכתוב: "אדם ובהמה תושיע יקוק". ונאמר: "ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך":

[תתשסה]:

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים שתשפיע עלינו דעת שלם ואמתי על ידי מצות סוכה הקדושה באפן שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל הצריכים לבנות בית שלא יזיק לנו הבנין כלל. ולא יגיע לנו שום סכנה בגוף ונפש וממון על ידי בנין ביתנו רק אדרבא נזכה כל אחד ואחד לבנות בית בקדושה ובטהרה גדולה, בחכמה בתבונה ובדעת דקדושה. ויקוים מקרא שכתוב: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים". ונבנה ביתנו לשם יקוק לעסק בו בתורה ותפלה, ולהכניס בו אורחים הגונים. עד שיהיה ביתינו בית תורה ותפלה בית ועד לחכמים ונקרא שם בשם יקוק אל עולם:

[תתשסו]:

ובכן תזכנו על ידי מצות סוכה הקדושה לשמח בשמחה גדולה בשמחת תורה, לסים התורה ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה. נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה. ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקים מצות סוכה בשלמות גדול כל כך עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה, כי מסוכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסוכה נזכה שיהיה נעשה מאתנו בעצמנו תורה שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה. אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כלא חד. ויומשך עלינו על ידי מצות סוכה הקדושה קדושת חג השבועות, קדושת חדש סיון קדושת קבלת התורה:

[תתשסז]:

רבונו של עולם צרכינו מרובים מאד בלי שעור ודעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם, רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים וזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בשלמות, באפן שנזכה לכל מה שבקשנו מלפניך שלא נגרם חס ושלום מיתת בהמות וחיות בלא זמנן רק נהיה נזונים ויונקים תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה. ותפרס עלינו סוכת שלומך תמיד, ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה כל אחד ואחד המוכרח לעסק בבנין שלא יזיק לו הבנין כלל, רק תשמרנו ותגן עלינו בכח קדושת סוכה, שעמך ישראל מקימים שנזכה לבנות הבית בחכמה אמתיית למען שמך לבד. ויהיה ביתנו בית שמגדלין בו תורה ותפלה, שנזכה לדבר בביתנו הרבה דברי תורה ותפלה כפי מה שקבלנו מרבותינו הקדושים. ונזכה להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים וכל טוב אמתי לנצח בגשמיות וברוחניות בזה ובבא. וברחמיך הרבים תשפיע לנו כל ההוצאות וההצטרכות שצריכים לבנין ביתנו בשפע גדול ולא יגיע לנו שום עניות, ולא שום חסר על ידי בנין ביתנו. ולא יטריד אותנו הבנין חס ושלום, ולא יבלבל אותנו כלל מעבודתך באמת. ותזמין לנו לכל אחד ואחד עצים המסוגלים לביתו, ויהיו מסודרים בהבנין כפי הסדר הראוי להם מששת ימי בראשית, ותסבב כל הסבות לטובה באפן שיהיה הבנין רק לטובה בכל האפנים לנו ולבנינו ולכל יוצאי חלצינו:

[תתשסח]:

מלא רחמים אתה לבד יודע כל מה שנעשה בענין הבנינים וכמה סכנות יש בהם, אבל אתה יודע כמה וכמה מוכרחים לבנות ביתם כי אי אפשר לשבת בחוץ, ובפרט איש ישראלי שצריך בית לעבודתו לקבל בו שבת ויום טוב ולהכניס אורחים, ולגדל בו בניו לתלמוד תורה. ומה יעשה בשר ודם קרוץ מחמר נבער מדעת ובפרט כמוני היום, לכון רצונך באמת בענין זה ובכל הענינים, רחם עלינו למען שמך וזכנו להתנהג תמיד כרצונך באמת, "יקוק יגמר בעדי, יקוק חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף". ויקוים בנו מקרא שכתוב: "יקוק ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך, יקוק ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו ויקוים בנו מקרא שכתוב:

"והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי, בית תפלה יקרא לכל העמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

חזרה לראשית הדף

חלק שני

תפילה ה'

[קלה]:

ותזכנו לקבל חג הסוכות הקדוש בקדושה ובטהרה גדולה, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה לשמך הגדול והקדוש, נגילה ונשמחה בישועתך בכל עז ותעצומות. ונזכה להיות אך שמח בימי הסוכות הקדושים זמן שמחתנו, לגיל ולשוש ולשמח בכל עז בגילה רנה דיצה וחדוה. ותזכנו לקים מצות סוכה וארבע מינים שבלולב בשלמות בשמחה גדולה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכונותיהם ותרי"ג מצות התלויים בהם. ובזכות מצות סוכה הקדושה נזכה לתקן ולחזק את המלאך הקדוש, ונזכה לחלום על ידי מלאך, ולמאכלים ברורים וזכים בלי שום תערבת סיג ופסלת כלל, ולא יזיקו לנו המאכלים כלל, ויהיו כל חלומותינו מיושבים עלינו לטובה:

[קלו]:

ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש, תזכנו לתקון המשפט דקדושה, ועל ידי זה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה לילה חס ושלום, ותהיה הטפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדושה גדולה כרצונך הטוב, ולא תהא נשחתת חס ושלום לעולם. ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודינים שאינם הגונים, ותבטל כחם וממשלתם מן העולם. חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים כשרים שיעמידו הדת על תלו, וידונו דין אמת לאמתו, באפן שנזכה לתקון המשפט באמת, ונזכה לתקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונך הטוב. רחם עלינו למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו אים קדוש:

חזרה לראשית הדף

תפילה נ"ד

[תקלה]:

ונזכה על ידי זה לקבל ימי חג הסוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה בשמחה וחדוה גדולה, בקדושה ובטהרה ביראה ואהבה, ולקים כל המצוות הנוראות הנוהגות בימים האלו בשלמות גדול ובשמחה עצומה בשמך הגדול והקדוש, "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא". רחם עלינו אבינו מלכנו למען שמך לבד, בטל מעלינו כל גזרות קשות והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, והצילנו מכל מיני ענשים בגוף ונפש וממון בעולם הזה ובעולם הבא, ותן לנו חיים טובים וארוכים, בני חיי ומזוני ועשר וכבוד וכל טוב לנצח בזה ובבא. והכל למען שמך, כי בשם קדשך לבד בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. "אלקים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני, עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך, הושיענו יקוק אלקינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך". ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו". ונאמר: "ואתה אלקים ה' עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני", ונאמר: "כל גוים סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יקוק כי אמילם". ונאמר: "ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא", ונאמר:

"עזרנו בשם יקוק עושה שמים וארץ". ונאמר: "וידעו כי אתה שמך יקוק לבדך, עליון על כל הארץ", ונאמר: "יהי שם יקוק מברך מעתה ועד עולם. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי. ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

חזרה לראשית הדף

תפילה נ"ז

[תקמט]:

וזכנו לאתרוג נאה בחג הסוכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומהודר בכל מיני הדור, ולולב והדס וערבה כשרים ונאים ומהודרים, ונזכה לקים מצות נטילת ארבע מינים בזמנו בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה. ואזכה לומר הלל שלם בכונה גדולה באמת עם כל הארבעה מינים והושענות, ולנענע כל הנענועים הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה, בכונת הלב באמת ובדבקות נפלא ובהתלהבות גדול לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים, ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הארה מהמחין שבראש לתוך הששה קצוות, ומשם יהיו נמשכין המחין לבחינת מלכות, ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך:

[תקנ]:

ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותדבקנו במצותיך הקדושים ותחבקנו בימינך הקדוש באהבה ובחמלה גדולה, ותפרס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה לישב בצלך בצלא קדישא צלא דמהמנותא. ויתגלה ויתודע לעין כל עצם אהבתך וחמלתך עלינו, ויודו הכל ויאמרו "כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי חלק יקוק עמו, יעקב חבל נחלתו". ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד כמו שנאמר: "את יקוק האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו ולשמר חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו, ויקוק האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמר כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיתך עם קדוש ליקוק אלקיך כאשר דבר", ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אלהותך ומלכותך לעין כל, ותטה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות, ויקוים מקרא שכתוב: "כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני":

[תקנא]:

מרא דעלמא כלא, מלא רחמים חדשים בכל עת, "שטחתי אליך כפי פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה". עזרנו והושיענו אותי ואת כל עמך בית ישראל בזכות וכח הדמעות והבכיות של הצדיקים האמתיים ושל כלל ישראל, עזרנו שיגמרו הצדיקים האמתיים עמנו מה שרצו, שיתקנו אותנו כולנו מהרה בשלמות כרצונם הטוב והקדוש, לא כמעשינו הרעים. עזרנו למענך ולמענם, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך מהרה. "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום". זכנו לתמימות ופשיטות באמת, עשה למען שמך עשה למען תורתך. "עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך, ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":