ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
סוכות שמיני עצרת והושענא רבא תשס

לקוטי עצות - מועדי ה' סכות


אות א על-ידי מצות סכה זוכין לשפע אלקי, שהוא בחינת רוח-הקדש, הינו שזוכין להשיג שכל גדול, שהוא בחינת מקיפין של המח, שהוא בחינת השכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על- ידי שפע אלקי, שכל עבודת האדם בעולם הזה הוא בשביל זה, כדי שיזכה להשיג המקיפין, שהם עקר שעשוע עולם הבא.

אות ב על-ידי מצות סכה זוכין לטהרת הלב, ועל-ידי-זה זוכין לפרש שיחתו היטב לפני השם יתברך כראוי, לדבר בכל פעם דבורים חדשים שהם בחינת רוח-הקדש.

אות ג סכה היא סגלה לבנים, ומצלת מריב ומחלקת, ונדחה השקר ומתגבר האמת, ונתגלה הרבי האמת שבדור, ועל- ידי-זה הכל יחזרו להשם יתברך אפלו אמות העולם לעבדו שכם אחד.

אות ד תפלה בכח וארץ-ישראל ומצות סכה בחינה אחת, ותלויים זה בזה.

אות ה כשפוגמין במצות סכה, על-ידי-זה נופלים משפע של אדם לשפע של בהמה, ועל-ידי-זה בא מיתת בהמות וחיות בלא זמנם, רחמנא לצלן.

אות ו על-ידי שמקימין מצות סכה כראוי, על-ידי-זה יכול לעסק בבנין ולא מזיק לו; כי העוסקין בבנין מזיק להם הבנין, ועל-ידי מצות סכה נצולין מזה.

אות ז על-ידי שנכנסין בסכה נעשים בעצמם בבחינת התורה, כי מבחינת סכה יוצאת כל התורה.

אות ח על-ידי מצות נטילת לולב ומיניו זוכה לגלות הדעת הקדוש, לידע שמלא כל הארץ כבודו, ולגלות אלקותו יתברך בכל מקום, אפלו בכל לשונות הגויים, ולהכירו יתברך ולהתקרב אליו אפלו בכל המדרגות התחתונות, ולקשר הדעת הקדוש לתוך הלב, שיהיה לבו ברשותו, ולאהב את עצמו עם השם יתברך באהבה, ולבוא לאור האהבה שבדעת שהוא אור הגנוז, ויתגלו הצדיקים והתורה הגנוזה, ועל-ידי-זה יתרבה שלום רב בעולם.

אות ט על-ידי הבכיה שבוכין בימים נוראים, על-ידי-זה זוכין לאתרוג נאה, ומי שבוכה ביותר, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר (עיין לעיל ר"ה).

אות י הדור האתרוג נמשך מהצדיק האמת, שהוא הראש-בית של כל העולם כלו. על-כן על-ידי אתרוג נאה ומהדר זוכין להתקרב אליו ולהכלל בו, ועל-ידי-זה נפתחין עיניו וכו' (עין 'צדיק'). וכן להפך, על-ידי התקרבות לצדיקי אמת זוכין לאתרוג מהדר, ולקים מצות אתרוג היקרה וחשובה מאד בשלמות.

אות יא צריך לבקש מאד מאד אחר אתרוג מהדר, ולבכות הרבה בראש-השנה ויום-כפור שיזכה לאתרוג נאה כנ"ל, כי אין אנו יודעין כלל מעלת ויקרת מצות אתרוג, ואי אפשר לנו לשער במח כלל גדל יקרת קדשת מצוה זאת, ועל-ידי-זה יזכה לקרב בנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.

אות יב הושענא-רבה ושמחת-תורה, עין בסימן עד, בהתורה "רומה על השמים" וכו'.

אות יג שמיני-עצרת היא בחינת תקון המשפט, שהיא עקר תקון הברית (עי' לעיל בר"ה, אות ט).