ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
יום כיפור

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"


יום כיפור - יום הכיפורים

לקראת ולכבוד יום הכיפורים הבאנו באתר מענייני החג(יום כיפור) מספרי רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה, וכן מהלכות החג (יום כיפור) כמבאר בשולחן ערוך.
קצרה היריעה מלהכיל את כל ענייני יום כיפור, מעלותיו וקדושתו, ובפרט כמבואר באריכות בספר הקדוש לקוטי הלכות. וכן קצר לנו הזמן.
ובכל זאת הבאנו כאן מעט מעט מעינייני יום כיפור, למען יתעורר לב הקורא להשם יתברך, וידרוש ויוסיף לקח ויחכם, ויטהר עצמו בעשרת ימי תשובה אלו וביום קדוש זה הוא יום הכיפורים.

וכדברי רבי נתן זצ"ל (מהלכות שבת הלכה ז'): וזהו בחינת "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם" וכו', שעקר הכפרה בחינת "כי ביום הזה יכפר עליכם", הוא שנזכה על - ידי - זה "לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו", הינו שהשם יתברך יטהר אותנו להבא מכל חטאתינו, שימשיך עלינו דרך התשובה הנ"ל לטהר עצמינו מכל חטאתינו מעתה, שלא נחטא עוד כנ"ל, וזה זוכין כל החפצים באמת בכח הצדיק האמת, שזהו בחינת העבודה של יום כיפור שעל ידי זה ממשיך בקיאות הנ"ל לילך בדרך התשובה בכל השנה תמיד". עכ"ל.

מלקוטי עצות - מועדי ה' יום כיפור

א יום כיפור הוא כלליות כל הימים, והוא מחיה כל הימים, והוא מכניע הלב לדבק כל הרצונות להשם יתברך לבד; ועל - ידי - זה נתבטל כל מיני מחלוקות בגשמיות ורוחניות ונעשה שלום, ועל - ידי - זה נמשך ששון ושמחה.

ב יום כיפור הוא גמר תקון החותם דקדשה, שהוא בחינת תקון הברית (עיין לעיל בר"ה, אות ט).

ג כפי ה'סלח נא' שפועלין ביום הכיפורים כן זוכין לקדשת חנכה, שהוא בחינת חנכת הבית המקדש (ועיין חנוכה אות ד).

ד מה שקורין מחרת יום כיפור שם ה', כי אז אחר יום הכיפורים הוא עקר הגדלת שמו יתברך, על - ידי שביום כיפור נתרצה השם יתברך לישראל וסולח להם עונותיהם, ועל - ידי - זה ממילא הם נצולים מכל הענשים ומכל הגזרות, שעל - ידי - זה עקר הגדלת שמו יתברך (עיין בפנים).

יהי רצון שתזכו ביום כיפור להחתם בספרי הצדיקים לחיים טובים ולשלום, כל איש אשר כברכתו יברך אתכם השם יתברך. אמן.


מהספרים הקדושים ליום הכיפורים


יום כיפור  - יום הכיפורים - רבי יוסף שובלי שליטא

יום כיפור - יום הכיפורים
ראוי לשלב בין ענייני יום כיפור וראש השנה שהרי הם שזורים זה בזה. לכל הרוצה להוסיף ולדרוש הבאנו באתר מענייני ראש השנה תשס"ו. תוכלו למצוא מדרשי חז"ל, הלכות בן איש חי, תורות מליקוטי מוהר"ן, לקוטי הלכות, עצות ותפילות ליומא דדינא. הכל מלוקט מספרי רבנו הקדוש. לדף ראש השנה

ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005