ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ליקוטי תפילות ליום כיפור


פדיון כפרות לתשרי שיעורים חדשים לקראת תשס"ו

חזרה לדף התפריט

לקוטי תפילות ליום כיפור

תפלה כ"ב

שעב: ותעזר לנו ברחמיך הרבים להתפלל בכונה גדולה תמיד, ובפרט בירח האיתנים בראש השנה ויום הכפורים והושענא רבא עזרנו להתפלל אז בכח גדול ובכונה גדולה ועצומה ותזמין לנו ברחמיך בראש השנה ויום כפור מתפללים ותוקעים הגונים וכשרים, שיהיה להם כח לרצותך ולפתותך ולעורר רחמיך ותעזרנו לשמע קול שופר בראש השנה בכונה שלמה כראוי ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בשלמות עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה, ונזכה לשמע קול השופר בעצמו ולא שום קול הברה ויכנס קול השופר הקדוש בלבנו היטב וימשך עלינו קדשה גדולה על ידי כל הקולות הקדושים של השופר ויתגבר ויתחזק קול השופר הקדוש בראש השנה "הן יתן בקולו קול עז" ויפל עלינו פחד וחרדה ואימה ויראה ובושה גדולה ועצומה מפניך על ידי קול השופר כמו שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" וקול השופר יהיה הולך וחזק מאד, עד שיכניע וישבר ויבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא, הן עזות הגוף הן עזות של העזי פנים שבדור ונזכה לשמע כל הקולות הקדושים של השופר הקדוש בשלמות, הן קול תקיעה, הן קול שברים, הן קול תרועה ונשמע היטב ונקבל בלבנו קדשת כל הקולות הללו, עד שיהיה נשבר עזות גופנו על ידי זה ויתעורר לבנו בתשובה שלמה לפניך ונזכה להיות "שמחים וטובי לב" בראש השנה בכל היום כלו, עד שנתעורר בבכיה גדולה מתוך השמחה העצומה בשמך הגדול, ויקים בנו מקרא שכתוב: "ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום, ובצדקתך ירומו כי תפארת עזמו אתה וברצונך תרום קרננו":

שעג: רבונו של עולם, אתה ידעת שכל קדשתנו תלויה בימי ראש השנה הקדושים שהוא התחלת השנה, יום ראשון בשנה, זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, אשר משם נמשך הקדשה על כל השנה כלה חוס וחמל עלינו, ועזרנו וזכנו לקבל ראש השנה בקדשה גדולה ובשמחה גדולה, ותעזרנו שנזכה לטהר ולקדש מחשבתנו מאד בראש השנה בקדשה ובטהרה גדולה ועצומה מאד באמת כראוי בראש השנה, כאשר אתה ידעת איך צריכים להזהר לשמר את המחשבה בקדשה בראש השנה ונזכה בזכות וכח צדיקי אמת שיהיה נשלם על ידינו כל התקונים והיחודים והקדשות שצריכים לתקן וליחד למעלה בראש השנה ויום הכפורים, ולהמשיך קדשה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מראש השנה על כל השנה כלה "מראשית השנה ועד אחרית שנה" כי אתה ידעת כי בגלותנו המר הזה, בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום כח והתחזקות דקדשה כי אם על ידי ראש השנה הקדוש אשר נתת לנו ברחמיך מתנה טובה ויקרה ואנחנו בענינו אין לנו שום שכל ודעת איך ובאיזה אפן להמשיך עלינו קדשת ראש השנה כראוי אתה ידעת את לבבנו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת באחרית הימים, ועזרנו והושיענו וחמל נא עלינו, אדוננו אלקינו, אבינו מלכנו צורנו וגואלנו, ורחם עלינו בזכות צדיקי אמת שבדור הזה, ובזכות צדיקי אמת הקדושים אשר בארץ המה, אשר אנו וכל עמך בית ישראל הולכים וסובבים, ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם בכל ערב ראש השנה, ופורשים כפינו לפניך ומתפללים ומתחננים אליך בקידה בכריעה בהשתחויה בלב נשבר ונדכא חוסה עלינו ברחמיך הרבים, ותעורר לב נשמת כל הצדיקים אמתיים אשר נשמתם בגבהי מרומים ברום המעלות בעולמות העליונים הקדושים שכל נשמות הצדיקים הקדושים האמתיים ירדו למטה בראש השנה ויהיו עמנו בקרב עמך ישראל ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן בראש השנה, ולהכניע ולגרש השטן בראש השנה, ולשבר ולבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל על ידי התפלות והתקיעות של ראש השנה הקדוש, עד שנזכה להמשיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל קדשה וטהרה מראש השנה על כל השנה כלה ונזכה לתקן שני החותמות דקדשה חותם בתוך חותם בירח האיתנים, בראש השנה ויום הכפורים וסכות והושענא רבא ושמיני עצרת ויעלו קולינו לפניך לרצון, ונזכה לשמחה דקדשה בשלמות תמיד ותכתב ותחתם אותנו ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים וארוכים ולשלום, חיים של יראת שמים, חיים אמתיים, חיים שנזכה בהם לחיי עולם, לחיים נצחיים:

שעד: רבונו של עולם, אתה ידעת את לבבנו, כי צרכינו מרבים להאמר עד אשר לא יספיקו כל ימינו לפרטם אבל אתה ידעת את כל אשר עם לבבנו, עשה עמנו למען שמך ולמען כל הצדיקים אמתיים וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, הן מה שהזכרנו לפניך, הן מה שקצרה ידינו ולשוננו להזכיר לפניך ועשה מה שתעשה, באפן שנזכה כלנו לשוב אליך באמת ובלב שלם בתשובה שלמה כרצונך הטוב, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל כל ימינו לעולם, ונזכה לילך ולעלות מהרה מדרגא לדרגא וממעלה למעלה בקדשה גדולה, עד שנזכה בחיינו להכלל בך באמת באור האין סוף כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים, עד שנזכה לתורת יקוק ולתפלת יקוק באמת ולא נבוש בעולם הזה ולא נכלם לעולם הבא "יקוק עז לעמו יתן, יקוק יברך את עמו בשלום" יהי רצון מלפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך:

תפלה ק"ג

תתרי: וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקדוש בקדשה גדולה ובשמחה רבה וחדוה עצומה, ואזכה לקים כל החמשה ענויים ביום הכפורים בתכלית השלמות כראוי, ולהתפלל כל החמשה תפלות ביום הכפורים בכונה עצומה ונוראה ולהתודות בכל מיני ודויים, ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתוך שמחה:

תתריא: מלא רחמים, זכני לקדשת יום הכפורים האים והנורא והנשגב מאד, כי הוא יום זה גדול וקדוש ונורא ואים ואדיר, יום אחד בשנה, אשר בחרת בו לעמך, לסלח עוונותיהם ולכפר פשעיהם ביום הנורא הזה, רחם עלינו וזכנו לקבל יום הגדול והנורא הזה כראוי ולשוב בתשובה שלמה באמת, באפן שתסלח ותמחל ותכפר לנו על כל חטאתינו ועונותינו ופשעינו העצומים והרבים והכבדים יותר מחל הים ותעזרנו בזכות עצם קדשת היום הקדוש הזה, ובזכות התענית הקדוש של יום הנורא הזה, יום צום הכפורים, שנזכה על ידי זה להכניע אצלנו כל הרצונות אליך תתברך להכניע ולשבר ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונך, עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום תאוה כנגד רצונך כלל, באפן שנזכה להיות כרצונך תמיד, ולבלי לסור מרצונך ימין ושמאל ועל ידי זה נזכה שאתה ברחמיך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו, ויתבטל מאתנו כל מיני מחלקת שבעולם, הן מחלקת מבני העולם, הן מחלקת שבעצמי אשר עתה "אין שלום בעצמי מפני חטאתי" וכל מה שאני רוצה לעשות איזה דבר שבקדשה יש לי מניעות רבות ועצומות בלי שעור ועקר הוא מניעות המח והלב, והכל אזכה לבטל על ידי התענית הקדוש של יום הכפורים הכלול מכל הימים של כל השנה, כמו שכתוב: "גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו, ימים יצרו ולו אחד בהם", ודרשו רבותינו זכרונו לברכה: 'זה יום הכפורים' רחם עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה, ובפרט ביום הכפורים הקדוש, ועזרנו להתענות התענית של יום הכפורים בקדשה נוראה ועצומה, ובשמחה וחדוה רבה באמת, באפן שאזכה על ידי זה לקדש עצמי מעתה ולידע איך להתנהג בענין התעניות בכל השנה כלה, ולהיות כרצונך הטוב באמת למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם ועד:

תתריב: מלא רחמים אתה יודע כמה ימים מתים ופגרים ממש המנחים במקום שמנחים, על ידי רבוי ועצם פשעי העצומים והרבים מאד מאד שעשיתי מעודי עד היום הזה אתה יודע איך הוצאתי החיות מימים הרבה באכזריות גדול מאד, ולא די שלא הוספתי על הימים חיות מלמעלה על ידי תורה ועבודה, אף גם הוצאתי מהם עצם חיותם לגמרי על ידי רבוי עוונותי שעשיתי בהם אשר תקון כל אלו הימים המתים הוא על ידי תעניות הרבה, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים, רחם עלי ועזרני והושיעני ברחמיך העצומים ובחסדיך הנוראים והנפלאים, שאזכה בכח התענית הקדוש של יום הכפורים ובכח של כל התעניתים שתזכני ברחמיך הרבים להתענות בחיי, שאזכה על ידם לתקן כל אלו הימים המתים ואזכה להתענות הרבה כל כך עד שאצטרך להשתמש עם כח של ימי היניקה בכח החלב שינקתי ממעי אמי, באפן שאזכה להחיות ולהעלות ולתקן כל הימים אשר עברו עלי מיום היותי עד הנה ואזכה ביום צאתי מן העולם לבוא ולכנס לפניך עם כל הימים של כל ימי חיי בקדשה גדולה, ויהיו כל הימים שלי שלמים וקדושים וטהורים ומתקנים בתכלית התקון כרצונך הטוב, ולא איעול בכסופא קמך:

תתריג: עזרני עזרני, הושיעני הושיעני, עשה עמי פלא לחיים לבל אהיה כמת חס ושלום, "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה" שמח נפשי האמללה מאד העלובה מאד, על ידי תעניות הרבה שתזכני ברחמיך להתענות מעתה ואזכה להתחזק בזה הרבה עזרני מלא רחמים, הושיעני מלא ישועות, רחם עלי מלא רחמים, גומל לחיבים טובות שגמלני כל טוב וזכני להיות מזרע ישראל והבדלני מן התועים, ולא עשני גוי, גמלני כל טוב סלה ועזרני מעתה לפרש את עצמי מזה העולם לגמרי, ואזכה להאריך אפי בגבורה גדולה ולכבש את יצרי ולמשל ברוחי, ולהתחזק בכל עת עד שאזכה מעתה לסתם עיני מחיזו דהאי עלמא לגמרי, ולהתענות תעניות הרבה והפסקות שלמות ואתה ברחמיך תקבלם באהבה וברצון ותקרבני אליך ברחמים רבים ותשמח את נפשי תמיד, באפן שאזכה בכח הצדיקים האמתיים לתקן כל מה שפגמתי מעודי בחיים חיותי ואזכה להכיר אותך באמת ולעבד אותך תמיד באמת אני וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום הורני יקוק דרך חקיך ואצרנה עקב הורני יקוק דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך הורני יקוק דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי שלח אורך ואמתך המה ינחוני, יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך כי לך לבד עיני תלויות עד ישקיף וירא, יקוק משמים יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי" עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

חלק שני תפלה ה

קכט: ובכן תעזרנו ותזכנו לקדשת ראש השנה ויום הכפורים וסכות ושמיני עצרת, שנזכה לקבל הימים הנוראים הקדושים והטהורים האלו, בקדשה נוראה, בקדשה גדולה מאד, בשמחה ובחדוה רבה ועצומה מאד מאד ותעזרנו לקים כל המצות הקדושות הנוהגות בימים הנוראים הקדושים הללו, בשמחה גדולה וביראה ובאהבה ובלב טוב ובכונה עצומה ובשלמות גדול, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכונותיהם ותרי"ג מצוות התלויים בהם, באפן שנזכה לתקן כל התקונים הקדושים שצריכין לתקן בימים הקדושים הללו:

קל: ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים, שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש והנורא מאד בקדשה ובטהרה גדולה ובזכות קדשת ראש השנה נזכה לאמונה שלמה באמת, ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי ניצוצות האמונה הקדושה, על - ידי קבוץ הקדוש של עמך ישראל המתקבצין בכל הקהלות הקדושות יחד בימי ראש השנה הקדושים, ויקים מקרא שכתוב: "ויודו שמים פלאך יקוק, אף אמונתך בקהל קדושים", ונזכה על ידי זה לתקון המחין הקדושים ותעזרנו ותזכנו שימשך עלינו קדשה גדולה בכל החמשה חושים הנמשכים ממחנו, שהם חוש הראות, וחוש השמע, וחוש הריח, וחוש הטעם, וחוש המשוש, שימשך קדשה גדולה על כל החמשה חושים שבמח משרשם העליון שבקדשה:

קלא: ותמשיך עלינו השגחתך השלמה מראש השנה על כל השנה כלה, ותשגיח עלינו בעין חמלתך תמיד, כמו שכתוב: "תמיד עיני יקוק אלקיך בה, מרשית השנה ועד אחרית שנה", ותשמע קול תפלותינו ותחנותינו וזעקותנו ושועותנו ואנחותינו וקול תרועת עמך ישראל ברחמים ותמשיך עלינו יראתך הגדולה ותריח אותנו ביראת יקוק, ויקים בנו מקרא שכתוב: "והריחו ביראת יקוק" ותתן פחדך, יקוק אלקינו, על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם ונזכה להרבות במצוות ובמעשים טובים בכל השנה עד שנזכה שתטעם בראש השנה טעם מצותינו ומעשינו הטובים ותזכנו ברחמיך לתקן ולעשות לך מטעמים טובים כאשר אהבת 'מפקודין דעשה', ותהיה ידך פשוטה לקבל שבים ותחזירנו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך:

קלב: ותרחם עלינו ותעזרנו ותושיענו שנזכה לשוב ביותר בתשובה שלמה באמת בעשרת ימי תשובה ונזכה לתקן בעשרת ימי תשובה כל הפגמים שפגמנו בכל השנה כלה ובפרט פגם הברית אנא רחום ברחמיך הרבים, זכנו להתקדש בקדשה גדולה ונוראה ביותר בעשרת ימי תשובה אשר בהם אתה נמצא לכל דורשיך באמת, כמו שכתוב: "דרשו יקוק בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" כי אתה ברחמיך ובחמלתך הגדולה נתת לנו מתנה טובה הזאת אלו עשרת ימי תשובה הקדושים, כי ידעת כי בשר ודם אנחנו ומחמר קרצנו, ואין "צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", על כן הקדמת תרופה וצרי למכותינו, ומראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גלית ונתת לנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים בתחלת השנה, עשרה ימים הקדושים הללו מראש השנה עד יום הכפורים שהם עשרת ימי תשובה, אשר בהם יהיה לנו כח ביותר לשוב בתשובה שלמה לפניך, ולתקן כל הפגמים וכל החטאים והעוונות והפשעים של כל השנה כלה:

קלג: על כן זכנו נא חננו נא, לבל נאבד חס ושלום מתנה טובה הזאת, כי בעוונותינו הרבים מתגבר עלינו הבעל דבר גם בעשרת ימי תשובה, עד אשר חלפו ועברו אצלנו כמה שנים בלי תשובה שלמה אפלו בעשרת ימי תשובה, אף גם בעוונותינו הרבים כמה וכמה פגמים פגמנו לפניך בעשרת ימי תשובה בעצמן, ובכל הימים הקדושים, בראש השנה וביום הכפורים ובסכות ובשמיני עצרת ובשמחת תורה כי גם ימים הקדושים הללו לא זכינו עדין לשמרם כראוי בלי פגם, ופגמנו גם בהם הרבה מאד במחשבה דבור ומעשה, בשוגג ובמזיד, באנס וברצון ועתה מה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך, "גדול עוני מנשוא, עצמו חטאי מספר", לולא רחמיך וחסדיך "אז אבדתי בעניי":

קלד: מלא רחמים רבים, זכני מעתה לחזר ולבקש ולמצא את כל האבדות שאבדתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה זכני עזרני מעתה להטהר ולהתקדש בקדשה גדולה בכל השנה כלה, וביותר בימים הנוראים הקדושים האלו מראש השנה עד שמחת תורה, ותזכנו לתשובה שלמה באמת בעשרת ימי תשובה לתקן את כל אשר שחתתי, ונזכה אז לתקן פגם הברית בשלמות באמת, לתקן תקון החותם דקדשה, עד שנזכה ביום הקדוש ביום צום הכפורים יום גדול ונורא, שבת שבתון יום מחילת חטא וסליחת עון וכפרת פשע, לגמר בו גמר תקון החותם דקדשה בשלמות ותעזרנו ותזכנו לקבל יום צום הכפורים הקדוש והנורא מאד בקדשה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול, ונזכה לשוב אז בתשובה שלמה ולבכות מתוך שמחה וחדוה בשמך הגדול, ולהתודות לפניך בכל מיני ודויים ולפרט כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו לפניך, ולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מעומקא דלבא באמת גמור, ולעזב אותם עזיבה גמורה, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד בשום אפן, ולא נשוב עוד לכסלה אם און פעלנו לא נוסיף ואתה ברחמיך הרבים תמחל ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך ותתקן ברחמיך כל החותמות דקדשה, ותשים אותנו עמך בית ישראל "כחותם על לבך, כחותם על זרועך", ותחתמנו לחיים טובים ארוכים ולשלום לחיים אמתיים, חיים שנזכה לעשות בהם רצונך באמת, ותחתמנו בספרן של צדיקים אמתיים:

קלה: ותזכנו לקבל חג הסכות הקדוש בקדשה ובטהרה גדולה, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה לשמך הגדול והקדוש, נגילה ונשמחה בישועתך בכל עז ותעצומות ונזכה להיות אך שמח בימי הסכות הקדושים זמן שמחתנו, לגיל ולשוש ולשמח בכל עז בגילה רנה דיצה וחדוה ותזכנו לקים מצות סכה וארבע מינים שבלולב בשלמות בשמחה גדולה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכונותיהם ותרי"ג מצות התלויים בהם ובזכות מצות סכה הקדושה נזכה לתקן ולחזק את המלאך הקדוש, ונזכה לחלום על ידי מלאך, ולמאכלים ברורים וזכים בלי שום תערבת סיג ופסלת כלל, ולא יזיקו לנו המאכלים כלל, ויהיו כל חלומותינו מישבים עלינו לטובה:

קלו: ובזכות קדשת שמיני עצרת הקדוש, תזכנו לתקון המשפט דקדשה, ועל ידי זה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה לילה חס ושלום, ותהיה הטפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדשה גדולה כרצונך הטוב, ולא תהא נשחתת חס ושלום לעולם ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודינים שאינם הגונים, ותבטל כחם וממשלתם מן העולם חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים כשרים שיעמידו הדת על תלו, וידונו דין אמת לאמתו, באפן שנזכה לתקון המשפט באמת, ונזכה לתקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונך הטוב רחם עלינו למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה, אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו אים קדוש:

תפלה ז

קעא: וזכנו ברחמיך הרבים לקדשת חנכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעל בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכפורים הקדוש, שתמחל ותסלח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה "סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה" ושם נאמר: "ויאמר יקוק סלחתי כדברך" סלח נא מחל נא כפר נא על כל חטאתינו ועונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה "חנני אלקים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה" ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים לקבל על ידי זה קדשת ימי החנכה הקדושים, שהם חנכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנכה קדשת הבית המקדש:

תפלה נד

תקלב: (מיוסד על תורה ס"ו) אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, "יקוק עשה למען שמך "אם עונינו ענו בנו יקוק עשה למען שמך, למען שמך יקוק וסלחת לעונינו כי רב הוא", יעננו יקוק ביום צרה ישגבנו שם אלקי יעקב, "אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך, לא לנו יקוק לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך, למען שמך יקוק תחיני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי יקוק שמך לעולם יקוק זכרך לדור ודור", הביטה וראה "למי עוללת כה", ראה נא בענינו וריבה ריבנו, כי צרות סבבונו בכלל ובפרט כי אנו רחוקים ממך כמו שאנו רחוקים, כאשר יודע כל אחד בנפשו, ובתוך כך יצאו עלינו גזרות קשות ומרות כאלו, אשר אי אפשר לסבלן, וזכות ומעשים טובים אין בנו לרצותך בהם ובעוונותינו הרבים כשל כחנו אפלו לצעק ולזעק אליך כראוי, ובמה נתרצה אל אדוננו מלכנו על כן עתה אין לנו שום פתחון פה ולא שום דרך לבוא לפניך ולא שום משען ומבטח, כי אם בשמך לבד בשמך באנו לפניך יקוק אלקינו ואלקי אבותינו, אשר ברחמיך הרבים קראת שמך עלינו מימות אבתינו, שתעשה למען שמך הגדול המשתף בשמנו ולמען שם כל הצדיקים האמתיים אשר הם שמך, ותחוס ותחמל ותרחם עלינו ותמתיק ותקל ותבטל כל הדינים וכל הגזרות מעלינו ומעל עמך בית ישראל, ובפרט הגזרה הקשה והמרה שיצאה בסמוך רחם עלינו למען שמך ותסירה ותבטלה מעלינו מהרה, כי אין מי יעמד בעדנו שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה, כי כבר גלית לנו כי אין טוב בעיניך להמיתנו או להענישנו חס ושלום, כי "בכל צרתם לו צר", וכתיב: "גם ענוש לצדיק לא טוב" כי שמך משתף בנו, וכל הענשים חס ושלום נוגעים בך כביכול ובהצדיקי אמת, בפרט גזרה קשה ומרה כזאת, אשר עקרה על דתך הקדוש, כי לא עלינו תלנתם ושנאתם, כי אם עליך ועל דת תורתך הקדושה והטהורה והתמימה:

תקלג: רחם רחם מלא רחמים, כי שמך נקרא עלינו אל תניחנו יהמו מעיך ורחמיך עלינו בעת צרה כזאת, "הצילנו מיד אויבנו ונעבדך" רחם עלינו בזכות הצדיקים הגדולים האמתיים שסבלו יסורים קשים הרבה ועשו תשובה שלמה עבור כל ישראל, אשר רבוי יסוריהם ותשובתם הגדולה שעשו עבור כל ישראל הוא כדאי והגון לכפר ולסלח עונות ופשעים של כל ישראל מראש ועד סוף כי רק אתה לבד יודע גדל הכח הנורא והנשגב של תשובתם הנפלאה שעשו עבור כל ישראל ובעוונותנו הרבים עתה ובחלישותנו העצום, אין לנו שום סמיכה כי אם עליהם ועל כח תשובתם הגדולה שעשו עבורנו, כי שמם הקדוש נקרא עלינו ובזכות שמותם הקדושים אשר הם שמך אשר נקרא עלינו, על זה לבד תמכנו יתדותנו עתה לבוא לפניך שתחוס ותחמל ותרחם על דור עני כזה דור חלוש כזה, ותמהר ותחיש לעקר ולשבר ולבטל [הגזרה הקשה שיצאה עלינו ליקח בני ישראל לחיל עם שאר] כל הגזרות שיצאו כבר ושרוצים להוציא חס ושלום, חמל על שארית עמך ישראל למען שמך ושם הצדיקים שנקראים עלינו, כי אתה הוא מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו, צורנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם הוא שמך, ואין לנו עוד אלקים זולתך סלה:

תקלד: עשה למען שמך וקדש את שמך, והיה עמנו ועזרנו שנזכה מהרה לשוב אליך באמת ולב שלם, ובפרט בימים הנוראים הקדושים והמאימים מאד מאד שהם ימי אלול וראש השנה, ועשרת ימי תשובה ויום הכפורים, שהם ארבעים ימי רצון, שבהם נתרצית למשה רבנו עליו השלום ונתת לו את הלוחות [שניות] האחרונים, עד שביום האחרון נתרצית לו בשלמות ואמרת לו בשמחה 'סלחתי כדברך', ונקבע ליום מחילה וסליחה לדורות, הוא יום הכפורים הקדוש והנורא והנשגב, יום אחד בשנה והכל עשית למען שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו רחם עלינו ועזרנו והושיענו שנזכה לקבל הימים הקדושים הנוראים הללו בקדשה ובטהרה גדולה, ונזכה לשוב בהם בתשובה שלמה באמת, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם לילך בדרכיך ולקים מצוותיך ולעסוק בתורתך באמת כל ימי חיינו, ולהתפלל בכונה שלמה ונשפך לבנו כמים נכח פני יקוק, פלגי מים תרד עינינו על חטאתינו ועוונותינו ופשעינו ועל רבוי צרותינו, עד אשר נזכה לרצות ולפיס אותך שתמחל ותסלח ותכפר לנו את כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך, ותעקר ותשבר ותבטל כל הגזרות שאינם טובות מעלינו, הן אותם שכבר נגזרו הן אותם שרוצים לגזר חס ושלום, עד שנזכה שיתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד וכשם שענית למשה רבנו ואמרת לו ביום הכפורים בשמחה 'סלחתי', כן תתרצה ותתפיס לעמך ישראל ביום הכפורים ותענה ותאמר להם 'סלחתי' בשמחה וחדוה רבה, ויגדל שמך עד עולם, עד שנזכה במחרת יום הכפורים שיהיה ראוי לקרותו "שם יקוק" באמת לאמתו, על ידי שיגדל בו שם יקוק לנצח על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים, ועל ידי בטול כל הגזרות וכל הצרות מעלינו, שאז דיקא שמך הגדול בשלמות, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים [זכרונם לברכה] זכותם יגן עלינו:

תקלה: ונזכה על ידי זה לקבל ימי חג הסכות ושמיני עצרת ושמחת תורה בשמחה וחדוה גדולה, בקדשה ובטהרה ביראה ואהבה, ולקים כל המצוות הנוראות הנוהגות בימים האלו בשלמות גדול ובשמחה עצומה בשמך הגדול והקדוש, "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא" רחם עלינו אבינו מלכנו למען שמך לבד, בטל מעלינו כל גזרות קשות והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, והצילנו מכל מיני ענשים בגוף ונפש וממון בעולם הזה ובעולם הבא, ותן לנו חיים טובים וארוכים, בני חיי ומזוני ועשר וכבוד וכל טוב לנצח בזה ובבא והכל למען שמך, כי בשם קדשך לבד בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך "אלקים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני, עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך, הושיענו יקוק אלקינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך" ויקים בנו מקרא שכתוב: "ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו" ונאמר: "ואתה אלקים אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני", ונאמר: "כל גוים סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יקוק כי אמילם" ונאמר: "ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא", ונאמר: "עזרנו בשם יקוק עושה שמים וארץ" ונאמר: "וידעו כי אתה שמך יקוק לבדך, עליון על כל הארץ", ונאמר: "יהי שם יקוק מברך מעתה ועד עולם הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

תפלה נז

תקמה: {מיוסד על שיחות הר"ן פ"ז} "שמעה תפלתי יקוק ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי, סורו ממני כל פועלי און, כי שמע יקוק קול בכיי" רבונו של עולם מלא רחמים שומע קול בכיות עמו ישראל ברחמים, עזרנו לבכות הרבה בכל יום ויום בלב נשבר ונדכה באמת, בלב נשבר הבא מתוך שמחה עזרני שאזכה לבכות לפניך בכל עת בדמעות שליש כבן הבוכה לפני אביו, על גדל רחוקי ממך, באפן שיהמו מעיך ויכמרו רחמיך האמתיים עלי, והשיבנו אליך בתשובה שלמה מהרה:

תקמו: רבונו של עולם בעל הרחמים מלך מתרצה בדמעות, אתה יודע עצם הרחמנות שעלי, וכמה וכמה אני צריך לבכות לפניך על גדל רחוקי ממך בלי שעור כאשר אתה ידעת רחם עלי ופתח לבי שאזכה להרגיש כאבי באמת, עד שאבכה לפניך הרבה בכל יום ויום ובפרט בימים הנוראים שהם ימי אלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכפורים והושענא רבה שהם ימי רצון ימי תשובה, ימים קדושים ונוראים מאד, עזרני והושיעני ברחמיך הרבים לבכות בהם הרבה בלב שלם באמת "פלגי מים תרד עיני על לא שמרו תורתך" ואזכה להשליך מאתי כל החכמות וכל המחשבות המבלבלים ומטרידים ומונעים מתמימות [מנקדת האמת] בכל עת, כלם אזכה לשבר ולבטל ולהשליכם מאתי לגמרי ואזכה להתפלל ולעסוק בעבודתך בפשיטות ובתמימות באמת מלא רחמים, זכני בכלל ישראל שאהיה בכל הימים הנוראים בבחינת "נער בוכה" ואתה תחמל עלי בחמלה גדולה וברחמים רבים, באפן שאזכה מעתה על כל פנים להשליך כל הרע וכל הבלבולים מאתי, ואעזב דרכי הרע ומחשבותי המגנות והמבלבלות:

תקמז: רחם עלי למען שמך מלא רחמים, ותן לי ימים נוראים טובים קדושים וטהורים באמת זכני להתקדש מעתה בפרט באלו הימים הנוראים הקדושים הנשגבים מאד זכני לשפוך את לבי כמים "נוכח פני [פניך] יקוק" תמיד, בפרט ברבוי הסליחות והתפלות שמרבים באלו הימים הנוראים המרעידים ומרעישים מאד מי לא יירא מי לא יפחד בימים כאלו המלאים פחד ואימה ויראה, חיל ורעדה וחלחלה מפניך מי לא נפקד בימים ההם כי הם נוראים ואימים מאד מאד, ומלאכים בהם יחפזון וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו הנה יום הדין:

תקמח: רבונו של עולם רבונו של עולם אים ונורא, תן לי דבורים חדשים עתה, תן לי דבורים עתה לרצותך בהם ממקום שאני שם עתה עתה, שאזכה לשוב אליך באמת מעתה עזרני מלא רחמים, הושיעני הושיעני מלא ישועות, משכני לתוך תמימות ופשיטות באמת ולא אחשב שום מחשבות חיצוניות ולא שום מחשבות יתרות (שקורין איבר טראכטין), רק אעשה עצמי כאיני יודע כי באמת [אין אני יודע] אינו ידוע לי כלל מה נעשה עמי, מכל שכן מה שנעשה בעולם כי מאד עמקו מחשבותיך רחם עלי מלא רחמים, וזכני להתנהג בתמימות באמת בכל עת, באפן שאשוב על ידי זה אליך באמת מהרה זכני לבכות הרבה בראש השנה ויום הכפורים והושענא רבה ובכל ימי אלול ועשרת ימי תשובה, באפן שיתעוררו רחמיך עלי, ותחמל עלי ועל כל ישראל בחמלה גדולה ואהבה יתרה:

תקמט: וזכנו לאתרוג נאה בחג הסכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומהדר בכל מיני הדור, ולולב והדס וערבה כשרים ונאים ומהדרים, ונזכה לקים מצות נטילת ארבע מינים בזמנו בתכלית השלמות בקדשה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה ואזכה לומר הלל שלם בכונה גדולה באמת עם כל הארבעה מינים והושענות, ולנענע כל הנענועים הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה, בכונת הלב באמת ובדבקות נפלא ובהתלהבות גדול לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים, ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הארה מהמחין שבראש לתוך הששה קצוות, ומשם יהיו נמשכין המחין לבחינת מלכות, ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך:

תקנ: ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לקים מצות סכה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה ותדבקנו במצותיך הקדושים ותחבקנו בימינך הקדוש באהבה ובחמלה גדולה, ותפרס עלינו סכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו ונזכה על - ידי מצות סכה הקדושה והנוראה לישב בצלך בצלא קדישא צלא דמהמנותא ויתגלה ויתודע לעין כל עצם אהבתך וחמלתך עלינו, ויודו הכל ויאמרו "כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגלתו כי חלק יקוק עמו, יעקב חבל נחלתו" ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד כמו שנאמר: "את יקוק האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו, ויקוק האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך, ולשמר כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיתך עם קדוש ליקוק אלקיך כאשר דבר", ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אלהותך ומלכותך לעין כל, ותטה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות, ויקים מקרא שכתוב: "כי יצפנני בסכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני":

תקנא: מרא דעלמא כלא, מלא רחמים חדשים בכל עת, "שטחתי אליך כפי פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה" עזרנו והושיענו אותי ואת כל עמך בית ישראל בזכות וכח הדמעות והבכיות של הצדיקים האמתיים ושל כלל ישראל, עזרנו שיגמרו הצדיקים האמתיים עמנו מה שרצו, שיתקנו אותנו כלנו מהרה בשלמות כרצונם הטוב והקדוש, לא כמעשינו הרעים עזרנו למענך ולמענם, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך מהרה "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום" זכנו לתמימות ופשיטות באמת, עשה למען שמך עשה למען תורתך "עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך, ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

חזרה לראשית הדף