ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
מועדי ה' - פסח תשס"ו
חזרה לדף התפריט

עלים לתרופה - פסח


מכתב סג

ברוך השם יום ד' שמיני תקצ"ב:

שלום לאהובי בני חביבי מורנו הרב יצחק נרו יאיר. מכתבך קבלתי, והנה מוסר כתב זה בא ממרחק והביא אגרת וידיעה ברורה מאחיו של רבי מרדכי נרו יאיר כאשר תראו בעיניכם, לכו חזו מפעלות ה', וכבר מסרתי לו מכתבי בלי חתימה מטעם הכמוס, גם ספרים, השם יתברך יזכני שיפוצו מעינותיו חוצה להיטיב מטובו לכל העולם. שכלם צריכין להנות מתורתו אשר כל העולמות בפרט זה העולם תלוי בו וכו', והשם יתברך ירחם עלינו ועל כל ישראל ויקים תתן אמת ליעקב שיתגלה האמת בעולם, כי לא דבר ריק הוא כל המעשה אשר נעשה תחת השמש עתה בדור הזה בענין ספריו הקדושים, ואי אפשר לשער ולבאר אפלו מה שבלבי בזה מכל שכן וכל שכן מה שנעלם ממני גם כן, כי מאד עמק עמק העסק הזה וכל ענין המחלקת הזה אשר לא היתה כמוהו מעולם, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו, וכתבתי זאת למען תבין מזה כמה אתם צריכים להתחזק ולהתעורר בכל יום מחדש, אחרי אשר זכינו לידע מעט מאמתת האמת וכו', ברוך אלקינו אשר עזרנו עד כה להאיר עינינו באור האורות כזה, ואם לא הגדלת השמחה בפורים העבר כאשר כתבת, אף על פי כן תשמח נפשך מעתה בכל יום בפרט בימים הללו ימי אדר וניסן שהם ישועת ישראל ועוסקים במצוות הרבה להכין על פסח הקדוש, חזק וחזק לעשות כל ההכנות לפסח בשמחה רבה ועצומה אשר זכינו להכין עצמנו לאכל מצה בפסח לעשות רצונו יתברך. כי הוא חיינו וכו', ותזרז עצמך לשלח לי צרכי הטלית בזריזות כי הזמן קצר עד הפסח: דברי אביך המצפה לשמע כל טוב מאתכם ומעתיר בעדכם.

נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב סד

ברוך השם יום א' ראש חדש ניסן תקצ"ב פרשת מצרע.

אהובי בני.

מכתבך קבלתי בעת תפלת שחרית, והיה לי לנחת גדול, כי היה לי צער קצת על שלא ראיתי מכתבך זה כמה ימים, וכל צרכי הטלית קבלתי על נכון, ותהלה לאל תכף תקנתי את הטלית והטלתי בו ציצית בעזרת השם יתברך וחדשתי אותו בשבת פרשת פרה העבר והיה לי לנחת גדול תהלה לאל, הטיבות אשר עשית אשר זכית על ידי תשוקתך הטובה שיהיה לך חלק גדול בהטלית בעזרת השם, וזכות כנפי הטלית יגנו עליך כנשר יעיר קנו וכו' להצילך ממחשבות זרות יתרות, רק להרגיל עצמך בכל עת להסיח דעתך לגמרי ממחשבות שאינם נצרכים באותו השעה, ולא תתחיל לחשב בהם כלל, וזה עצה טובה מאד, ולהיות כשוכח לגמרי, וגם יותר משכחה ולעשות עצמו כאינו יודע מאלו הרעיונים כלל, ולעסק במה שעוסק בתורה או תפלה או משא ומתן וכיוצא, ואפלו מחשבות טובות אם אינם שיכים בענין זה צריכים לסלק גם כן כאלו אינו יודע עתה מהם כלל, כגון בשעת התפלה אין צריכין לחשב שום דבר, ובאמת אז דיקא מתגברים כל מיני בלבולים וערבוב הדעת ביותר, אך צריכים להתגבר אז הרבה מאד בעצה הזאת לבלי להתחיל לחשב שום מחשבות חוץ כלל, ואף על פי שמחמת ההרגל בכל פעם יוצאת המחשבה לחוץ, צריכים לתפסה בכל פעם באפסר ולהכניסה לפנים לחשב מה שהוא מדבר אז, ואפלו אם יהיה כן מאה פעמים בתפלה אחת.

ובענין כל מה שכתבת לי כבר שמעתי ממך דברים כאלה פעמים הרבה, וכבר ידעת שאין לך במה להחיות עצמך כי אם בענינים שאתה כותב במכתבך, וכן עובר על כל אדם אף על פי שאין הכל שוין לא ראי זה כראי זה, אבל אף על פי כן על כל אחד עובר מה שעובר בלי שעור, ובודאי אין שום חיות ואין שום מנוס מהם כי אם להשם יתברך ולהתורה, ובפרט על דרך הקדוש והחדש והנפלא והנורא שהוא ענין השיחה בינו לבין קונו שאין למעלה מזה, טוב להודות לה' על מעט דמעט שכבר זכית לקבל ממנו ולקים מעט בענין זה, מי יתן והיה לבבך זה ליראה את ה' כל הימים בתוספת קדשה וטהרה וברבוי תפלות ושיחות יותר ויותר, וגם להזהר מאד מאד לחזק את עצמו בכל יום בשמחה וחדוה על כל נקדה ונקדה טובה שזכינו וכו'.

והנה בעתים הללו אני עוסק בענין כונת אלול, שהם תקון הברית, שהוא סודות עצומים שגלה שם בענין ואם לא תאבה האשה וכו', ובענין הפרות ובענין האבדות שמחפשין המלאכים שתוקעין תקיעה, תרועה תקיעה וכו' וכו', אשרי האזנים ששמעו מזה, כי לא נשמע כזאת מעולם וכו', והעקר היוצא משם שצריך כל אדם לבקש ולחפש הרבה הרבה מאד מאד אחר אבדותיו, ועקר הבקשה והחפוש הוא על ידי דרכי תורה שגלה על פסוק קרא את יהושע בסימן ו' כמבאר שם במקומו, כי התורה הנ"ל הוא סוד כונת אלול וכו'. ועקר הכונות הם בחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, שהוא בחינת בקי ברצוא בקי בשוב בקי בעיל בקי בנפיק, כי מי שזוכה לקים אם אסק וכו' ואציעה שאול הנך, הוא ממשיך על עצמו בחינת סוד כונת אלול, ויכול לחפש ולבקש אחר אבדותיו, כי צריכין לחפש ולבקש הרבה, ובודאי בתוך אותו הזמן עובר על האדם מה שעובר בפרט שאבדתו על פי רב הם במקום מדבר שממה במקום תהו ובהו, שמחמת זה האדם תועה כשה אובד, ועל זה נאמר (תהלים ק"ז) תעו במדבר בישימון דרך וכו' וכל המזמור, ועתה הבן בעצמך כמה וכמה צריכים לחזק את עצמו כשצריכין לעבר במקומות כאלו לבקש אחר אבדות שנאבדו מכמה שנים, וגם צריכין לבקש ולמצא אבדות מגלגולים הקודמים שעברה נשמתו בהם, וקשה להמלט שבתוך החפוש לא יאבד עוד יותר, וכמרמז שם שאפלו הצדיקים החופרים אחר האבדות לפעמים הם עצמם אובדים עוד, עין שם, מכל שכן שאר אנשים, ועל ידי זה מתארך הגלות כל כך בכלליות, וכן גלות הנפש בפרטיות של כל אחד ואחד מתארך כל כך הכל מחמת זה, המקום ירחם.

על כן כל מי שרוצה לחוס על נפשו, כמה וכמה התחזקות הוא צריך לבלי ליאש עצמו מן הבקשה והחפוש לעולם, יהיה איך שיהיה, אפלו אם נדמה לו שאובד חס ושלום בכל פעם יותר אף על פי כן הוא יעשה את שלו ויחפש יותר, ואף על פי שאינו מוצא כלל, צריך להאמין שבודאי מוצא הרבה על ידי הבקשה והחפוש לבד, כי היגיעה אינו נאבדת כלל כי לית רעותא טבא דאתאביד, וזהו יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין, וקשה מה הוא לשון תאמין הלא יכולין לראות אם מצא אם לאו, אך באמת יכול להיות שיגע הרבה ונדמה לו שעדין לא מצא כלל ומחמת זה הוא אומר יגעתי ולא מצאתי, אף על פי כן אל תאמין לו, רק יגעתי ומצאתי תאמין, אף על פי שאין בידו מאומה מה שמצא אף על פי כן תאמין באמונה שלמה שבודאי מצא הרבה, כי יש הרבה שאין מראין לו מה שמצא עד הסוף, וגם אפלו אם לא מצא כלל עדין, אף על פי כן מצא הרבה על ידי החפוש והיגיעה לבד, כי היגיעה והחפוש לבד אינו נאבד בשום אפן, ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין, תאמין דיקא כנ"ל והבן היטב, כי לא דבר ריק הוא. ועל פי דרך זה שאנו קוראין את כל היגיעות והעבודות בתורה ותפלה, בפרט בשיחות לפניו יתברך הכל אנו קוראין עתה בשם בקשה וחפוש, וכן על פי רב מבקשין ומחפשין על ידי רצון ותשוקה וגעגועים וכו', על ידי זה אתם יכולים להתחזק הרבה בכל עת איך שהוא, כי אתם מחיבים אף על פי כן לבקש ולחפש יותר כמו המחפש אחר אבדות בגשמיות שבודאי אינו מוצא בפעם אחד, בפרט אבדות כאלו, שצריכין לבלות כל ימיו לבקשם ולחפשם, בפרט שאנו מאמינים באמת שאין היגיעה לריק חס ושלום, כי מה שמרויחין על ידי היגיעה והחפוש לבד אפלו כל זמן שאין מוצאין הוא רוח בלי שעור, יותר מכל הון דעלמא עין לא ראתה וכו', מכל שכן שאנו בטוחים שבודאי נזכה למצא הכל, סוף כל סוף אם נזכה להתחזק ולבקש ולחפש תמיד וכנ"ל. ובענין הנ"ל כלולים כל הכונות של פסח ופרשת החדש. ועתה שוש תשיש בה' שזכינו לשמע דברים נוראים כאלה, ויתר מזה אי אפשר להאריך כמה אנו צריכים לשמח כשזכינו שמחיין אותנו בשבעה משיבי טעם כאלה, וששון ושמחה תשיג, עד שתחטף גם היגון ואנחה לתוך השמחה בעל כרחם, כי בכל מה שיוכלו להחליש דעתך באיזה עצבות, חס ושלום, תאמר: אדרבה, זהו שמחתי, שאיש כמוני אף על פי כן אני יודע מנפלאות כאלה מנעימות בימינו נצח כאלה, ואם אני גרוע עוד יותר ויותר, אדרבא ראוי לי לשמח עוד יותר ויותר, שאף על פי כן זכנו השם יתברך להשען על צדיק קדוש כזה, אשר גלה נוראות כאלה. והלא אי אפשר להכחיש שאף על פי כן אני יודע המעשה של רבי אליעזר ורבי יהושע. וגם אני יודע התורה של הנגון מע"ב [שבעים ושנים] נימין וגם המעשה של השבעה בעטלירש וכו' וכו', מה נדבר מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו, ומחמת הטרדא גם אני צריך לנסע על החתנה אם ירצה השם בשבוע הזאת אי אפשר להאריך יותר, ויערב לכם שמחת החג הקדוש ותזכו להזהר ממשהו חמץ בגשמיות ורוחניות, ולהרגיש שמחת ודבקות ההלל הקדוש של פסח, ונשגבות נעימת קדשת הסדר של פסח נגילה ונשמחה בישועתו:

נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב סז

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שביעי של פסח תקצ"ב:

אהובי בני חביבי, אהבתך אלצני לכתב עתה בחל המועד בערב שבת ושביעי של פסח וגם אין לי פנאי כלל מחמת כבוד אורחים ושאר ענינים, ובקשתי ממך בני חביבי שתשמח בשמחת החג הקדוש אשר זכינו שהשם יתברך עשה לנו נסים כאלה שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים הכל בשבילנו, כדי שגם אנחנו בדור הזה שהוא אני ואתה וכל האנשים שבטולטשין ופה ברסלב ושבכל ערי ישראל במושבותיהם שכלנו אלה אנחנו פה היום חיים, כלנו הם בני הדור הזה, ועלינו נפל חובת היום הזה לשמח בשמחת קריעת ים סוף, אשר אז נתגלה אלהותו ואדנותו וממשלתו של האין סוף בעל הרצון יתברך בהתגלות נפלא ונורא אשר לא היה כמוהו עד אשר ראתה שפחה על הים וכו' ועוללים ויונקים אמרו זה אלי ואנוהו.

שמח בני בשמחה זאת, אשר זכית להאמין בזה על כל פנים ולהיות בכלל ישראל עם הנבחר אשר בשבילנו עשה את כל הנסים האלה, ובאם לא היה מסתכל על הטוב שבנו לא היה עושה לנו נסים כאלה, כלל הדבר חזק ואמץ להיות אך שמח תמיד בכל יום, כמו שכתוב (תהלים קמ"ט) ישמח ישראל בעושיו, וכתיב (שם יד) יגל יעקב ישמח ישראל, ובפרט ביום טוב קדש יום קריעת ים סוף, כי תהלה לאל יש לנו במה לשמח בפשיטות אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וכו', ובפרט שזכינו בדור הזה שאין אנו מתנגדים על בעל השמחה האמתי שהוא מקור השמחה מקור הקדשה מקור האמונה מקור החיים האמתיים והנצחיים מקור החכמה, אשרינו שזכינו לזה, עלינו לשבח לאדון הכל על כל הטוב הנפלא אשר הפליא לעשות עמנו, אשר לא יאמן כי יספר שאנחנו בשפלות כזה נזכה לשמע ולהבין דברים נוראים כאלה וכו' וכו', ובנו נתקיים המקרא שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו, על כן אנו מחיבים לשמח ולרקד בכל יום ויום בכל מה שעובר עלינו ומכל שכן וכל שכן ביום טוב קדש, ואל יהיה לך צער כלל מה שאין אתה זוכה להיות אצלנו בכל פעם כרצונך הטוב, כי גם זה לטובה, כי יקר מאד אלפים פעמים כשאתה אצלנו פעם אחת ברבע שנה בשבירת מניעות כאלה, מאשר היית אצלי בכל שבוע בלי מניעות, ברוך השם אשר אתה זוכה על כל פנים להיות על ראש השנה בכל שנה ושנה, וגם בתוך השנה אנו רואים פנים בפנים כמה פעמים, שמח בני ואל תתעצב, ושמח נפשך בכל נקדה ונקדה טובה, וביותר במלי דשטותא כידוע לך. ויתר אי אפשר להאריך, ומבטחני בך שתקים דברי אלה.

ומי שהשמחה במעונו ישלח עלינו שמחה שנזכה לשמח ברגל הקדוש והנורא הזה הבא עלינו לטובה, בפרט שהוא שבת קדש ויום טוב קדש ביחד נגילה ונשמחה בישועתו אמן:

נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב צח

בעזרת השם יתברך יום ג' י"ג ניסן תקצ"ג:

אהובי בני חביבי, מכתבך קבלתי בשעה זאת, והנה עתה הכל טרודים, וגם איני יודע עם מי אשלח האגרת הזאת, אך אמרתי, מאהבתך ותשוקתך העצומה למכתבי להכינו מיד, ואצוה לחקר אחר עובר ושב לשלחו היום או למחר או בחל המועד אם ירצה השם, וה' הטוב יעשה, כי הכל בהשגחה נפלאה.

ובשבת העבר דברנו מענין ההשגחה, שעל ידי זה עקר תקף כל הנסים והגאלות, בפרט גאלה ראשונה של יציאת מצרים שהיתה בפסח. על פי התורה (לקוטי מוהר"ן רנ) בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו וכו'. ובשביל זה קורין שבת שלפניו שבת הגדול, על שם הנסים והנפלאות שנמשכין מקץ האחרון, שהוא בחינת יום שכלו שבת, בבחינת קץ בא הקץ, כמבאר בהתורה, עין שם. ועל כן נקרא שבת הגדול, בבחינת ספרה לי את הגדלות שעשה אלישע וכו', שזהו בחינת ומוריד שני דמעות לים הגדול וכו' עין שם. ואחר כך עזרני השם יתברך ברחמיו הנפלאים שרקדתי בעצמי הרבה פתאם, מה שלא עלה על דעתי לרקד אז, והכל בישועתו והשגחתו הנפלאה, כי לא דבר ריק הוא מה שנעשה עמנו בכל יום ויום עם כל אחד ואחד בפרט עמך ועמי, ומשיח יספר לכל אחד מה שנעשה עמו בכל יום, וצריכין לזכר זאת היטב היטב בכל יום, אך ברוך השם תהלה לאל חי כבר הקדים לנו רפואה למכה, מה שאנו יודעים מאור האורות וכו' נפלא כזה אשר לא היה לעולמים וכו' וכו'. זכר אל תשכח את כל החסדים שעשה ה' יתברך עמנו בענין זה, שהוא תרוץ ונחמה ורפואה על כל מה שעובר עליך בכל יום, רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיני שכלך, ואשר שמעו אזניך מיום שעמדת על דעתך בענין זה עד היום הזה, וטוב להודות לה' אשר עזרנו עד כה לכתב לך עתה גם עתה דברים כאלה, ובזה ראוי לך לשמח נפשך בחג הקדוש הזה זמן חרותנו, חזק ואמץ לשמח עצמך ובפרט בשבת ויום טוב קדש בכל דרכי השמחה, והזהר והזהר שלא יהיה לך עצבות ומרה שחורה מזה בעצמו שאינך שמח כראוי, ולא תהיה עליך שמחת יום טוב למשאוי, רק תרגיל עצמך להיות בן חורין, כי תהלה לאל יש מי שעושה בעדנו כל התקונים שצריכים בכל עת, ועלינו לשבח לאדון הכל בשמחה שזכינו לידע מהעוסק בתקון נפשותינו לנצח, וכבר שמעת הרבה עצות להרחיק העצבות ולחזק עצמו בשמחה, וה' יושיע לך ולנו לזכות לשמחת יום טוב באמת, ולהתחיל מעתה התחלה גמורה באמת להתקרב אליו יתברך מעתה ועד עולם אמן.

דברי אביך הכותב בחפזון של פסח.

נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב קכז

ברוך השם יום ב' י"ב ניסן תקצ"ד לפ"ק.

אהובי בני חביבי, יקבל שתי אגרות, אחד לרבי שמשון ואחד להרב הירש נעמירובר, ולא חתמתים כדי שיוכל לקרותם, ואתה תחתם אותם כראוי שלא ישלטו בהם ידי זרים, ותזרז לשלחם מיד לאדעס באפן שיגיעו לידם ממש, וזמן המנחה הגיע ואין פנאי להאריך, ויערב לך שמחת החג ותזכה לקבל הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה בשמחה וטוב לב, והעקר שאיך שאתה אוחז עתה אף על פי כן יהיו בעיניך כחדשים כל סדר העבודה של פסח וספירה וכו' כי אף על פי כן יהיו נעשין נפלאות חדשות לטובה עם כל אחד מישראל בחג הקדוש הזה וגם אתה בכלל בודאי, בפרט שאנו זוכין לידע מבעל הנפלאות אשר כל דבריו ודרכיו התמימים והעמקים שהשאיר לנו ירושה טובה כלם נפלאים פלאי פלאות עד אין חקר, ודי כעת בזה לשמח נפשך איך שהוא, וגם אנכי אין לי שום שמחה וחיות כי אם על פי הדברים הנ"ל ויתר מזה תבין מעצמך כי כבר דברנו תהלה לאל הרבה בזה, אך העקר לזכרם מחדש בכל יום בפרט בשנוי הזמנים הקדושים כאלה אשר מצוה עלינו להרבות לספר ביציאת מצרים בכל דור ובכל שנה ושנה, ונפשי יודעת מאד שאין בכל העולם מי שידע וירגיש נפלאות כאלה כאשר זכינו אנחנו בענינו, אשר ילאה הפה לדבר והרעיון להכיל עצם הנפלאות אשר עשה עמנו אדון הנפלאות לזכות לקבל אורות עצומות ונוראות כאלה מאור האורות וכו' וכו', עד הנה עזרונו רחמיו וכו', עלינו לבלות ימינו על זה להודות להלל לשבח וכו' בכל יום ויום למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלה בדור הזה, בפרט בעת כזאת בפסח שמצוה להרבות בספור נפלאות אשר עשה עמנו השם יתברך ואשר הוא עושה עמנו בכל דור ודור, וגם מה שאני כותב לך עתה הוא גם כן נפלאות תמים דעים, כי לא עלה על דעתי שיזדמן לי בשעה הזאת עובר ושב לכתב לך כדברים האלה, בריך רחמנא דסיען עד כאן.

דברי אביך המצפה לשמח בישועתו יתברך בכל עת, נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב קצג

בעזרת השם יתברך יום ג' ב דחל המועד פסח תקצ"ו.

בני חביבי. מכתבך קבלתי אתמול. ומאהבתך אשיבך מעט גם בחל המועד. אהובי בני החייתני בדבריך אשר אני רואה מרחוק שכבר נתעורר לבבכם להבין מעט מזעיר גדלת הבורא יתברך. גם בעצם הצרות וההרפתקאות העוברים עלינו כי באמת הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו. ואי אפשר להאריך בזה עתה. והנה הפאסטיי עדין עומד בביתי. וגם זו לטובה בודאי. וזאת צריכין להאמין בודאי כי לא לעולם יריב ולא לנצח וכו'. ובודאי יבוא היום אשר יראו בשמחתנו והם יבושו. וגם עתה תהלה לאל אין לנו להתביש כלל. נא מאד בני חביבי. השלך מעליך המרה שחורה שלך. והיגון ואנחה הרחיקם מעליך ככל דרכי העצות שידעת, כי אתה קובל וצועק במכתבך יותר מדאי. וכבר ידעת שעל ענינים כאלה צריכים ליחד שעה ביום לצעק במר נפש על כל העובר על האדם. ושאר היום צריכין להתחזק בשמחה בפשיטות שלא עשני גוי וכו'. ואדרבא על ידי המרירות העובר על האדם יכולין להבין עצם חסדו ונפלאותיו יתברך אשר הוא מחינו ומקימנו בעצם מרירות כזה, אשר אלמלא מלחא לא הוינא יכולין לסבל מרירותא. וזהו כל ענין מצות אכילת מרור לזכר וימררו את חייהם שגם בעת הגאלה והישועה וההרחבה צריכין לזכר ולא לשכח את המרירות שעל ידי זה יכולים לשמח בהישועה כי לפי עצם המרירות שיש בעולם כאשר רואין בחוש בודאי הכל טוב ומתוק אבל אם לא יזכר המרירות וירצה למלאות חפצו בכל תשוקת הבלי העולם, לעולם יחסר לו, ולא יראה טוב כל ימיו. וכל זה הוא מענין מה שדברנו בליל שבת הגדול, ובודאי תשמע מאנשי שלומנו ויערב לכם ועתה כל חיותי בענין זה והוא מעין מה שאמר הוא זכרונו לברכה על פסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה'. וכן מה שאמר על פסוק הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת וכו'. אך דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר וכשמרחיבים הדבור בהם מרגישין ביותר העצות הנובעים מהם. למען השם יתברך אל יהיו ישנים וזקנים בעיניך. הפך בהם והפך בהם, ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים ממש. וזכר היטב כי אנחנו עוברים בזה העולם שהוא מלא מניעות ועכובים מהקלפות הרבים והעצומים מאד הנאחזים בו כי הוא עולם העשיה אבל הכל צל עובר וענן כלה ורוח נושבת וכו', וכל חיותנו וסמיכתנו בכח הצדיקים האמתיים שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם וכו' קול רנה וישועה באהלי צדיקים וכו'.

דברי אביך המזהירך ומזרזך לשמח תמיד ובפרט בחג הקדוש הזה. עושה נסים ונפלאות בכל דור יעשה עמנו נסים גם עתה, ויצילנו מכל אויבינו ורודפינו. נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב.

ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ואהבת עולם לעד ולנצח, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו':

מכתב קצד

שלום וחיים וברכה לכבוד בני חביבי הרבני מורנו הרב מורנו הרב יצחק נרו יאיר לנצח ולכל הנלוים אלינו שלום וישע רב.

מכתבך קבלתי אתמול. ואם אין הזמן מספיק להשיבך. וגם עדין איני יודע מה להשיבך. עם כל זה עצם תשוקתך אלצני להפסיק הלמוד שאחר תפלת שחרית ולקצר בו בשבילכם אולי יעזר השם יתברך להזמין דבורים תחת קלמוסי שישיבו את נפשכם ויהי בכלל תלמוד תורה דרבים דעדיפא מהכל. ובפרט תלמוד גדול כזה הנובע מהנחל נובע וכו'. שמביא לידי מעשה אשר אין למעלה הימנו. והנה כבר כתבתי לך הרבה הן מה שנחקק בספרים קדושים הנדפסים. הן אשר בכרכים הנכתבים אשר עזרני השם יתברך לחדש בהם, ולהוציא דבר מתוך דבר. והלא המה תחת ידך. הן רבוי האגרות אשר כבר כתבתי לך. ובפרט רבוי הדברים אשר דברנו פנים אל פנים מאז ועד הנה. ומה אוסיף לחדש דברי, הלא ידעת שעל כל צעקתך תוכל לקבל תשובה ממה שידעת ושמעת כבר.
אך אף על פי כן הכרחתי למלאות רצונך להשיבך דבר בשביל זה בעצמו, כדי להזכירך ולזרזך שתזכר היטב בכל יום ובכל עת את כל הדבורים הקדושים האמתיים התמימים בכל מיני תמימות, ואף על פי כן הם עמקים עמקים מאד מלאים חכמה עמקה אמתית עמקות לפנים מעמקות עד אין סוף ואין תכלית אשר עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרע כי אם לעין בהם ולשום לב עליהם. תמצא בכל פעם כל מיני מטעמים המשיבין את הנפש ועצות אמתיות לחזק נפשך ונפש כמותך והגרועים ממך, והטובים ממך, כל אחד לפי ערכו העשיר והעני והבינוני. נערים גם זקנים בריאים וחלשים חס ושלום, בכל מיני עתים העוברים על האדם הכל כאשר לכל יכולים למצא בהם טוב טעם ודעת אמתי באפן שישאר כל אחד על עמדו בכל עת לקפץ על כל העומדים עליו בכל יום להטרידו משני עולמות חס ושלום. כי לא אחד בלבד עומד על כל אדם בכל יום לכלותו לגמרי חס ושלום, כי אם רבים מאד רבים רבים מכל צד, כמו שכתוב: עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים וכבר דברנו מזה. אבל עדין אתם צריכין לשום לב לכל דברי המקרא הזה איך המלך שהוא היצר הרע מלך זקן וכסיל מסבב את האדם מכל צד ובונה עליו מצודים גדולים עד שהיה בלתי אפשר לעמד נגדו, לולא ה' עזרתה לנו בכל יום. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ואף על פי כן יש איזה צד בחירה לאדם. אבל זה ידענו מכבר שאין נמצא בשום מקום עצות נפלאות אמתיות כמו בספריו הקדושים, וכמו הדבורים שנדברו בינינו שנובעים מדבריו הקדושים שקבלנו בכתב ובעל פה.
זכרו זאת היטב והתאוששו והתחזקו והיו לאנשים, ואל תהיו מה שקורין שלימזלניקס. הביטו וראו כי כל העולם מלא מכאובות יותר מהם. וכל מה שעובר עליך ועל כלכם כבר עבר על כל מי שרצה לכנס להתקרב אליו יתברך הן בדור הזה הן בדורות הקודמים. זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור הזהירנו משה רבנו עליו השלום. והוא מצוה וחיוב על כל אדם. כי מי שאינו טפש יכול להבין ממה ששמע וראה בספרים את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש עם כל אחד בכל דור ודור אשר רבים רבים נטרדו על ידי אלו הסבובים והבלבולים וכו' רחמנא לצלן ואשרי אותם שנשארו קימים בעבודתם ועקר היסוד של אותן שנשארו הוא על ידי התחזקות אמתי שהבינו מה שנעשה בעולם ולא הניחו עצמן להפיל בשום אפן. אבל עדין לא נמצא מי שיחזק כל כך בעצות נפלאות כאלו כמו אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, אשר מחזק ומקים ומשיב את כל הנפשות אפלו הירודים מאד מאד בכמה מיני לשונות עמקים ותמימים. וכלם נלקחים ממקום שנלקחים דלית מחשבה תפיסא תמן. ולהתחיל לדבר מהם צריכין לחזר ולבאר כל ספריו הקדושים. על כן תחשב דרכיך ותשוב רגלך אל עדתיך הוא חדושי תורה הקדושים אשר גלה לנו. הפך בהם והפך בהם וסיב ובלה בהם ומהם לא תזוע שאין לך מדה טובה מהם. יתר מזה אין להאריך:

דברי אביך ואוהבכם באמת לנצח הדורש טובתכם והצלחתכם בזה ובבא לעד ולעולמי עולמים. נתן מברסלב.

ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. לכלם נאמרו דברים אלה לכל החפץ באמת לאמתו, חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה':

חזרה לראשית הדף

מכתב קצה

ברוך השם מוצאי שבת במדבר תקצ"ו.

אהובי בני חביבי. קבלתי מכתביך כלם, ואין בפי מלה להודיעך עתה, אך מחמת שמוסר כתב זה בא לביתי הכרחתי למען אהבתך לשלח על ידו כתב ידי. ותהלה לאל אתנו החיים והשלום. ובשעה זאת גמרתי ההבדלה וימי שבועות ממשמשין ובאין. שבועות חדש שלא עבר עלי כזאת זה כמה שנים שאהיה מכרח להיות בנעמרוב. ויהיה פחד מלהתקבץ יחד לומר יחד אקדמות. ואם לא מנעו המונעים כי אם אמירת האקדמות של הקבוץ הקדוש שלנו גם כן ראוי שיבוא עליהם מה שיבוא. אך אף על פי כן קויתי לה' שימשך עלינו קדשת שבועות זמן מתן תורה בחסדו הגדול. ואתה בני חביבי, כרצונך תעשה, בענין ביאתך לפה, כי אני איני יכול ליעצך עתה בזה. והשם יתברך ישמחנו בשמחת מתן תורה. ונזכה על כל פנים מעתה להכין עצמנו כראוי על חג השבועות. ובזכותו הגדול נזכה שימשך עלינו קדשת קבלת התורה, נגילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך המחיה ומשמח עצמו בכל עת במה שזכיתי להתקרב ולידע מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה מרבי קדוש ונורא כזה מתורה כזאת וכו' אשרינו וכו': נתן מברסלב.

ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה

חזרה לראשית הדף

מכתב ריד

בעזרת השם יתברך יום א' י"א ניסן תקצ"ז נעמרוב.

אהובי בני חביבי. כל מכתביך קבלתי בטשעהרין ובאומאן ב. וקדם שבת קדש קבלתי מכתבך ממוסר כתב זה. וכלם שפה אחת להם קורא וצועק על מכאובי נפשו וגופו וממונו. וכבר השבתי לך הרבה. וכל ספרי רבנו זכרונו לברכה מלאים תשובות על כל זה, ומה אוסיף לכתב לך. והנה כעת אין דעתי צלולה מחלישת כח אחר השבת כידוע לך. אך מעצם אהבתך והפצרת מוסר כתב זה ידידנו רבי נחמן הכרחתי לכתב לכם איזה דבורים מעטים. ודעו כי תהלה לאל עברתי הדרך בשלום. והבאתי מעות בעזרת השם יתברך, אך הרב נכלה בבית קדם שבאתי. וגם עתה אין שום סמיכה בענין פרנסתי כי אם על בטחון לבד, כאשר שמעתי מפיו הקדוש בזה הלשון נאהר בטחון. והדבורים האלו פרחו מפיו הקדוש, כחצים מיד גבור. וגם אתה וכל אנשי שלומנו אל תדאגו ואל תעצבו כי ה' אתנו. ובודאי יפרנס אתכם בכבוד, כי לא יטש ה' את עמו. ולא יאשמו כל החסים בו, ולה' התקוה שיראו שונאינו ויבושו. וה' יחזק לבבכם לשמח בשמחת החג הקדוש הזה הבא עלינו לטובה. ותזכה להבין ולהאמין, כי עתה ממשמשין ובאין ימי פסח חדש אשר לא היה מעולם. כי בודאי יתתקנו עתה תקונים מחדש אשר לא היו מעולם. ואם מעשינו אינם עולים יפה. השם יתברך עושה את שלו וחסדי ה' כי לא תמנו וכו', חדשים לבקרים רבה אמונתך. בפרט בפסח שהוא ראש לרגלים. שבהם עקר התחדשות המחין לכל אחד מישראל מגדול ועד קטן. והעקר להחוסים בצל נקדת האמת. אשר כל עסקו לעורר ולחדש שכלנו ומחנו וכו'. ויש בלבי עתה הרבה לדבר בזה, אך אי אפשר על פני השדה, והעקר להאמין בכל זה שבודאי יתחדשו חסדים נפלאים בחג הפסח הזה הבא עלינו לטובה. כי בכל יום מתחדשים החסדים. מכל שכן בפסח שבו יצאנו ממצרים בנפלאות עצומות, ואז נתחדשו כל מעשה בראשית. וכן נעשה בכל שנה ושנה נפלאות ונוראות מחדש. כי בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא וכו': <

דברי אביכם הכותב בחלישת כח, אך תשוקתכם הכריחוני לכתב דברי אלה המעטים המחזיקים הרבה. שמחו בה' וגילו בכח הצדיקים אמתיים והרנינו כל ישרי לב:

נתן מברסלב.

יקבל ממוסר כתב זה כל אשר מסרתי אליו, והשם יתברך יעזרנו לגמל חסד זה עם זה תמיד. ושלום רב לכל אחד מאנשי שלומנו באהבה רבה. לכלם נאמרו דברי אלה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה:

חזרה לראשית הדף

מכתב רנה

ברוך השם יום ה' קדם תפלת שחרית שמיני תקצ"ט:

אהובי בני חביבי, אתמול סמוך למנחה קבלתי מכתבך מיד אחיך, הוא בני רבי שכנא נרו יאיר, ולא היה פנאי לקרותו, כי כבר התחלתי להתפלל מנחה וקריתיו אחר ערבית, והמו מעי לו מגדל הרחמנות אשר עליו, כי כל מכתביך מלאים צעקות וקולות וכסופין לשוב להשם יתברך באמת. ואנכי ידעתי כי רב בני אדם אפלו בדורות הקודמים עברו עליהם כהנה וכהנה אלפים ורבבות פעמים כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש וכאשר אני בעצמי ראיתי ושמעתי והבנתי מפי רבבות אנשים ומפי ספרי קדש, וכבר דברנו בזה הרבה. ומה לנו לדבר הרבה בזה, הלא רבותינו זכרונם לברכה אמרו בפרוש בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. שנאמר צופה וכו' וה' לא יעזבנו בידו. אך אף על פי כן אין מי שדבר כל כך בזה והועיל בדבוריו לנצח כמו אדוננו מורנו ורבנו הנורא זכרונו לברכה, על כן עלה על דעתי שאין לי מה להשיבך, מאחר שדברינו בזה כבר דברנו הרבה, וכבר נדפס ונכתב הרבה, ומה אוסיף לדבר עוד, אך עם כל זה אי אפשר לבית המדרש בלא חדוש, ובפרט כי זה העקר לבל יתישנו הדברים חס ושלום. כי אסור להיות זקן וישן חס ושלום. רק בכל יום יהיו כחדשים ממש. וזה יסוד כל התורה כלה כאשר הזהרנו על זה בפרשת קריאת שמע אשר אנכי מצוך היום, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה על זה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים.
ועל זה באתי לך להזכירך ולזרזך בני חביבי שתראה בכל יום ויום לקים זאת מחדש שיהיה בעיניך דברי קדשו זכרונו לברכה כחדשים ממש, וכאשר כבר הזהרתי אתכם שגם דברי רבותינו זכרונם לברכה אלו שאמרו שיהיה כחדשים אסור שיתישנו חס ושלום, וכן לעולם. והבן היטב. ועתה הט אזנך ושמע אמרי מחדש, ותדע שהיה זה סמוך צדיק גדול קדוש ונורא מאד מאד, אשר מסר נפשו בכל עת בשביל טובות העקריות לרחם עליהם להחזירם למוטב בעצות נפלאות ונוראות וכו'. שזה עקר הרחמנות על ישראל עם קדוש, והוא בנפלאותיו והשגתו העצומה הודיע לנו שאיש הישראלי יחיה ויחזק עצמו בכל יום על ידי כל נקדה ונקדה טובה שיחפש וימצא בעצמו עדין. ובאר זאת בפסוק ועוד מעט ואין רשע וכו', ובפסוק אזמרה לאלקי בעודי וכו'. ואחר כך אמר שהוא נוסע בשביל עסק זה ללעמבערג, וגלה נוראות בענין המשכן שהצדיקי אמת בונים בכל דור, עד שהאיר עינים המביטים על האמת בהמשנה החזן רואה וכו'. מי שמע כזאת וכו' ואני בעניי זה כמה שעות בשכבי על משכבי קדם שקמתי חשבתי רק בזה בשביל להשיבך ולהחלימך ולהחיותך מחדש בזה כאשר הזהירנו הוא זכרונו לברכה בפרוש לילך עם זה, והטה בידו הקדושה בתשוקה נפלאה שרצונו חזק שנלך בזה כאשר כבר ספרתי לכם קצת. ויותר מזה יש בלבי שאי אפשר לבאר. ויותר מזה גם אנכי איני יודע, רק אני מאמין ומבין מרחוק מאד, שהוא דרך נפלא ונעים ונורא ואדיר ומתקן וכו', וכל ענין פסח יכולין למצא על ידי זה, כי פסח בחינת חסד לאברהם. כי אברהם אבינו הוא הראשון שהתחיל לגלות אלקותו בעולמו. ובפסח באו אליו המלאכים לבשר שיהיה נולד יצחק וכו'. ואז אפה מצות וכו' וכו'. כי הוא התחיל לקרב בני אדם להשם יתברך. ועקר ההתקרבות היה על ידי החסד, שהטה כלפי חסד ומצא זכות בכל אחד שרצה להתקרב. וזה כל ענין פסח שנאמר בישראל ואת ערם ועריה ואראך מתבוססת בדמיך. הינו בשטות ובגנות התאוות, ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי. הינו שגם בתוך תקף התגברות דמיך שהם התאוות הבאים מרתיחת הדמים, בזה בעצמו חיי, מה שאף על פי כן נמצאים בך נקדות טובות כל כך, ואתה מתגבר וכוסף בכל פעם לטוב אמתי, ואתה מנתק עצמך ומחשבתך בכל פעם מרע לטוב וכו' וכו'.
כי זה עקר מעלת האדם שהוא גבה ממלאכים מחמת שיש לו יצר הרע כזה, ובלבולים כאלה, והוא בתוך עולם כזה שמלא שקרים והטעיות ובלבולים וטרדת הפרנסה וכו' וכו'. על כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה טובה וכו', ועל כלם ועל כלם כל חיותינו ותקותנו ושמחתנו הוא בכחו של זקן שבזקנים הקדושים, תהלה לאל יש ויש לנו על מי לסמך, זכרו זאת והתאוששו והתחזקו את כל אשר עשה עמנו אלמלא לא גלה אלא התורה הזאת אזמרה דיינו. מכל שכן וכל שכן שגלה תורות נוראות ומעשיות נפלאות ושיחות קדושות כאלה וכאלה ובודאי יגמר מה שהתחיל להקיצנו משנתנו על ידי כל פעלותיו הקדושות והנוראות. כי עדין עומד ומתפלל עלינו עם כל הצדיקים שוכני עפר, אשר לולא זאת לא היו לנו שום קיום כלל, וכמו שכתוב בזהר הקדוש אלמלא תפלות הצדיקים שמתו על החיים לא אתקים עלמא כרגע. ומה אוסיף לדבר אליך עוד בני חביבי וידידי, אם אמנם תהלה לאל יש ויש עוד לדבר, אך אין הזמן והיריעה מספיק, והלא לפניך דברינו בכתב בספרינו וכו' הפך בהם והפך בהם וכו' נמצא בהם הרבה על פסח וספירה תהלה לאל חיי. וזמן תפלת שחרית הגיע, וכל כונתי במכתבי זה לקים מצות ושננתם לבניך והודעתם לבניך ולבני בניך. ובפרט קדם פסח שצריכין להשיב לבן השואל, בפרט בדרך חכמה תהלה לאל ברוך המקום ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד חכם וכו'. שבימינו נתגלה נוראות כאלה שהם ראשי תבות שחרית. אשרי אזנים שכך שומעות, אשרי עינים שרואים זאת בספריו הקדושים. ואם אתחיל עתה לדבר בזה יכלה הזמן, כי מאד עמקו מחשבותיו, והעקר מה שכתוב שם שכל מה שהחולה גדול ביותר צריך רבי גדול ביותר, שיוכל להכניס בו גם כן השגת אלקות. ותהלה לאל בחסדו אין אנו חולקים על הרבי האמת הזה, ואנו חותרים להתקרב אליו והוא מקרבנו ברחמיו בכל עת בדרכים נוראים ונפלאים, מה נאמר מה נדבר מה נשיב לה' על כל תגמולוהי, עלינו לשבח ולומר הלל שלם והלל הגדול בפרט בפסח על כל החסדים אמתיים ונצחיים שעשה עמנו בעל הרחמים רב חסד ואמת. כן יוסיף ויוסיף להגדיל חסדיו עמנו יותר, עד נזכה בחיינו לקים דבריו זכרונו לברכה בשלמות באמת, נגילה ונשמחה בישועתו:

דברי אביך ורבך: נתן מברסלב.

ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לכלם נאמרו דברי אלה חזקו ויאמץ לבבכם וכו': השם יתברך יזכנו לסדר הסדר כראוי. והיין של ארבעה כוסות של ישועה ישמח לבבנו באמת שזה העקר: (און טאקע פארט האפ):

נשמט לעיל. המשכן שבונה הצדיק וכו' כנ"ל. כל זה שיך לפסח. כי באחד בניסן הוקם המשכן וקורין חנכת הנשיאים בכל ימים אלו שקדם פסח, וכן הסדרים שקדם פסח מדברים מזה שהם מן פרשת תרומה עד פרשת צו שקורין קדם פסח. כי פסח חסד בחינת נפלאות חסדיו יתברך שמסתכל רק על הנקדות טובות של כל אחד מישראל שעל ידי זה הוציאנו ממצרים. וכן יוציאנו על ידי זה מגלות הארך הזה. וכן בפרטיות מוציא את כל אחד ואחד מגלותו על ידי החסד הנפלא הזה. ועל ידי כל זה נבנה המשכן בכל שנה על ידי הצדיקי אמת. ועל כן על ידי זה נכנסין לפסח שהוא חסד גדול וכו' ויקים אגילה ואשמחה בחסדך וכו':

חזרה לראשית הדף

מכתב שיז

בעזרת השם יתברך אור ליום ב' צו תר"א.

אהובי בני חביבי, מכתבך קבלתי עם הסך חצי רובל כסף והוא מכרח לי מאד, גם תדע שהשעה דחוקה לי מאד ונוגשים אותי מכל צד וצרכי פסח מרבים בכל יום על כן חזרתי על כל הצדדים וראיתי שההכרח שאתה תלוה לי איזה סך תכף, מבטחני שתקים דברי מיד והשם יתברך יזכנו לשמחת החג הקדוש ולהתקדש בקדשת פסח לצאת מחמץ למצה ממות לחיים ממחשבות רעות למחשבות טובות מעבדות לחרות ומיגון לשמחה וכו'.

דברי אביך נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב שיח

ברוך השם יום א' תר"א.

אהובי בני חביבי. מכתבך קבלתי עתה בין מנחה למעריב של ערב פסח שצריכין תכף לבדק חמץ. ומאליך תבין טרדתי, גם קבלתי הסך שני זהובים מעות קטנים, תשועת חן חן לך. כי מאד מכרח עתה המעות בפרט מעות כזה. ישלם ה' פעלך וכו'. הינו בשבוע העבר קבלתי גם הפאנטאפיל. והיום קבלתי גם כן השני כלים יין גפן השם יתברך יזכנו לשתות ארבע כוסות של ישועה ורחמים שימשך גם עליך ועל ביתך ישועה ורחמים וששון ושמחה על ידי יין המשמח ששלחת לנו. ולה' הישועה. וכעת אי אפשר להרחיב הדבור כלל. רק חזק ואמץ למאד לשמח נפשך ולברך בשמחה שהחינו וכו' לזמן הזה שזכית לשלח לנו על ארבע כוסות יין וגם מעות וכו'. וגם הטרחא אינו נאבד. ובפרט שיש לך חלק בטרחא ומעות בהעסקים שאנו עוסקים שהם זכות הרבים גדול לדורות. אשריך בני על כל נקדה ונקדה טובה שאתה זוכה לעסק בזה בגופך וממונך. רק חזק ואמץ מאד להרחיק ממך רבוי הרעיונים שהם תמהון לבב שאתה חושב בכל ענין יותר מהראוי. והכל מחמת עצבות ומרה שחורה, דלו עיניך למרום ובקש בכל יום מהשם יתברך שיוציאך מזה. ובזכות החג הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה. תזכה לצאת מחמוץ המח לקדשת מצה של פסח מיגון לשמחה וכו', ויקבל רצוף פה אגרת ללבוב וישלחהו בזריזות. ומהסתם יוסיף בעצמו לפרס בשלומו באהבה כראוי וששון ושמחה ישיג וכו':

דברי אביך נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב שנח

ברוך השם יום ה' צו תר"ב ברסלב.

רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצאי חלציו שיחיו.

עתה אין מלה בלשוני לחדש. כי כבר כתבתי לך קצת באגרת של אתמול. גם עתה בודאי תקרא המכתבים ששלחתי לטשעהרין, ובפרט מה שכתבתי לר' אבילי שיחיה, ובעזרת השם יתברך יחיו נפשך. כי גם אותי החיו מאד בעת כותבי אותם, כי הנפש מתפעל כשמזכירין עצמו את גדלת תורתו וכו', כי מאד עמקו מחשבותיו. ובאמת בכל תורה ותורה שהזכרתי במכתב הנ"ל שמדברת מפסח וחמץ ומצה וכו', יכולין לראות גדלת הבורא יתברך וגדלת תורתו הקדושה ועמקות עמקות העצות הקדושות שהאיר לנו מרחוק, וביותר נכנס עתה בעמק לבבי מה שכתב שם לזהר מחמוץ המח וכו', ולקים גער חית קנה וכו', עד שנזכה לצאת מחמץ למצה מחי"ת לה"א וכו', ואם אמנם ידעתי כמה כל אחד ואחד נלכד בזה, כי אם היינו מקימים זאת כבר היה לנו ישועה שלמה בכל האפנים וכו', אך גם בזה צריכין להחיות את עצמו במה שכתב על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו' שהוא התורה אזמרה לאלקי בעודי וכו', דהינו במה שכל אחד זוכה בכל פעם לשבר המחשבות רעות ומשבר חמוץ המח וגוער בהם, שעל ידי זה זוכה קצת להתפלל בבחינת כד נפיק האי קלא ואערא בעבי מטרא שהם המחין בחינת באר מים חיים וכו', שעל ידי זה זוכין לפשט עקמימות שבלב על ידי בחינת רעמים, שעל ידי זה זוכין לשמחה וכו'.
מה אמר לך בני שים לבך היטב לדברי אלה להחיות עצמך בזה שכתבתי מה שבכל פעם יש לך צער גדול מחמוץ המח, ואתה מתגבר ומשתדל בכל כחך לברח מהם ולגער בהם וכמה וכמה פעמים נצלת על ידי זה ממה שנצלת. ובזה תחיה נפשך. והעקר בכחו של הצדיק שגלה זאת שהוא יכול לתקן הכל, ועל ידי זה תוכל להתגבר בכחו הגדול לברח מעתה מחמוץ המח ולקים גער חית ולצאת בכל פעם מחמץ למצה וכו'. ויש בזה הרבה הרבה לדבר. אך זמן המנחה הגיע, והעקר שתשמח נפשך בכל עז מה שזכית על כל פנים להיות נמנה בין הקבוץ הקדוש האוחזים עצמם באור הקדוש הזה בחדושי תורות כאלו על כל דבר ודבר על פסח על כל השלשה רגלים ועל כל המדות ועל כל המצוות וכו' וכו'. והשם יתברך יתן לכם ולנו פסח כשר, נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב שצה

בעזרת השם יתברך, יום שני, שמיני, תר"ג ברסלב.

שלום לאהובי בני חביבי. מכתבך קבלתי בפורים וגם היום. ותהלה לאל עברו ימי הפורים בשמחה. ותהלה לאל שקימת שליחותי אתמול לשלח לרבי נחמן הסך שכתבת. ואם נתעכב ביום הפורים בעצמו אנס רחמנא פטרה… המכין מצעדי גבר ינחני במעגלי צדק למען שמו.

ויכתב לי אם היה שמח בפורים כראוי, ואיך שהיה צריכין עתה לבקש ולהתפלל להשם יתברך שיקבל שמחתנו של פורים עם כל המצוות של פורים כאלו קימנום כראוי בכל פרטיהם וכו'. עד שנזכה על ידי זה לקדשת וטהרת הפרה אדמה וכו'. לטהרנו מטמאת מת למען נזכה להיות טהורים לקרבן פסח ולהיות נזהרים ונשמרים על ידי זה ממשהו חמץ בגשמיות ורוחניות ונזהר מאד מלהחמיץ המח חס ושלום במחשבות רעות וזרות חס ושלום לקים גער חית קנה וכו' עד שנשיב מחמץ למצה מחית לה"א ממות לחיים וכו' וכו'. מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו שבכל מצוה ומצוה ובפרט בכל הזמנים המקדשים ובכל המצוות הנוהגים בכלם זכינו לשמע דברים נוראים ונפלאים ונשגבים כאלה המחין כל נפש ונפש בכל מקום שהוא, כגון מענין קדשת פסח שמדבר בו הרבה בכלל כל השלשה רגלים בהתורה "מישרא דסכינא" ובהתורה תקעו א' ובהתורה ואת הערבים צויתי לכלכלך. ומלבד זה מדבר מפסח בהתורה הנ"ל המתחלת בחצצרות מענין זהירות מחמוץ המח וכו', ובהתורה "ט תקונין" מענין קריאת ההגדה שהוא תקון הברית וארבע כוסות וכו'. ובהתורה הנ"ל שפורים הכנה לפסח ועוד בכמה מקומות. וכן בענין קדשת סכות ושבועות וראש השנה ויום כפור וכו' מדבר מכלם כמה פעמים בכלל ובפרט וכן בשארי מצוות כמבאר לבקי בספריו הקדושים, אשרינו מה טוב חלקנו וכו', מי יתן שנזכה לילך בהם ולעסק בהם במועדו ובזמנו, הלכות פסח קדם פסח לפרש שיחתנו לפניו יתברך קדם פסח לזכות ולהתקרב אליו יתברך על ידי קדשת פסח ועל ידי העצות עמקות הרמוזים בהתורות הנ"ל המדברים מפסח. וכן בכל המועדים הקדושים. יתר מזה אין פנאי להאריך. בפרט שיש לי עתה צער גדול מנכדי רבי נחמן שיחיה שמוטל על ערש דוי וה' יסעדהו מהרה ואני מכרח עתה לילך אצלו לבקרו. מלא רחמים ובורא רפואות ירפאהו מהרה. וישיבהו לאיתנו בשלמות חיש קל מהרה. ולה' הישועה:

דברי אביך המצפה לישועה. נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב שצח

בעזרת השם יתברך ערב פסח תר"ג.

שלום וחיים וכל טוב לאהובי בני חביבי שיחיה לו ולביתו וליוצאי חלציו חיים ושלום ובריאות הגוף ורפואה שלמה בגוף ונפש אמן כן יהי רצון:

בזאת השעה קבלתי מכתבו. ואם כי גדל צערי בתחלת קריאתי כי קויתי לקבל בשורה טובה, אך נמלכתי ונתחזקתי בבטחון בחסדו יתברך כי הוא יכאיב ויחבש וכו'. ובו בטחתי שבנפלאות חסדיו ישלח מהרה רפואה שלמה לבנך דוד צבי שיחיה רפואת הנפש ורפואת הגוף וכו'.

ואתה בני חביבי אל תצטער רק תתחזק להפך גם זה לשמחה. כי הלא כבר הקדמתי לכתב לך שההכרח לסבל מעט מרירות כי אי אפשר לקבל השלום שהוא רפואות הנפש והגוף כי אם על ידי מרירות וכו', אך השם יתברך מרחם מאד ומשליך חטאותיו אחר גוו ואינו שולח מרירות כי אם מעט כפי יכלתו. ובחסדי ה' ונפלאותיו ימתיק ויבטל גם זאת המרירות וישלח לו רפואה שלמה מן השמים מהרה וישוב לאיתנו ביתר שאת, ואני עיני תלויות אל ה' בתפלה ותחנונים ישלח עזרו מקדש ומציון יסעדהו. ואזכה מהרה בימי חל המועד לשמע שמועות טובות ממנו ולה' הישועה. טוב להודות לה' אשר כבר הקדים לנו רפואות לכל. כי מכתבו ששלחתי על ידי ר"ד על ידי זה נסתבב שעזרני ה' יתברך שכתבתי בספר מה שהאיר ה' עיני בענין פסח, גדולים מעשי ה'. ובו בטחתי בכח וזכות אדוננו מורנו ורבנו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה שהכל יתהפך לטובה. רק חזק ואמץ מאד לשמח בחג הקדוש הזה בפרט על הסדר. ושתה בלב טוב יינך של הארבע כוסות של ישועות, כי עם ה' החסד כי טובו וחסדיו אינם נפסקים לעולם. ובפרט שתהלה לאל יש לנו על מי להסמך בעלמא דין ובעלמא דאתי. ותאמין כי גם אתה נרשם בלבו זכרונו לברכה. והוא יודע מכאוביך ועוסק ברפואתך וישועתך לנצח. בטח בה' ותתפלל אליו. ותתחזק בשמחת הרגל כי עתה אתה צריך דיקא להתחזק יותר בשמחה שהוא רפואה לכל המכות ולכל החולאת, בפרט בחג הקדוש הזה שנאמר עליו השיר יהיה לכם בליל התקדש חג שהוא ליל שמורים וכו', הלילה הזה של פסח שנתעוררין אז כל העשרה מיני נגון ושיר שמהם כל הרפואות בגוף ונפש לכם ולנו ולכל ישראל אמן כן יהי רצון: ומגדל טרדת כניסת פסח ושבת קדש אין להאריך.

דברי אביך המצפה לישועה. נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתב תל

בעזרת השם יתברך, יום ב', י"ב ניסן, תר"ד ברסלב.

שלום לבני חביבי הרבני הותיק וכו' מורנו הרב יצחק שיחיה, עם כל יוצאי חלציו שיחיו:

עד עתה הייתי עומד ומצפה מאד למכתבו. וכעת בא מוסר כתב זה לביתי עם מכתבו הטוב ועם יין גפן לפסח. תשואת חן לכם ובפרט מה שזרזת עצמך לשלח על ידי ציר מיחד ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה מאת ה' ותזכה לקבל הפסח הקדוש בקדשה ובטהרה. ולהתחדש מעתה להרגיל עצמך לשכח לגמרי מה שעבר עד הנה רק לעשות עצמו כאינו יודע כלל. והמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, ותתחזק בכל עז להחזיק המחשבה בידך לגנב עצמו ממחשבות רעות בשב ואל תעשה. ואם חס ושלום אף על פי כן הם מתגברים יקים גער חית קנה לגער בהם. והעקר לשמר מחמץ, שעל כל פנים לא יחמיץ את מחשבתו בהם חס ושלום כמו שכתוב בהתורה בחצצרות סימן ה' ובפרט עתה בעת הזאת שכל ישראל ואנחנו בתוכם עוסקים לבער החמץ מרשותנו וגבולנו בכל כחנו. כמו כן אנו צריכים יותר ויותר לבער חמוץ המח במשהו מגבולנו בכח הצדיקי אמת שהם בחינת מצה דעבדין מצותא בסטרא אחרא דלא יתקרבו למשכנא דקדשה. עד שנזכה על ידי זה לפשט עקמימות שבלבבנו עד שנזכה לישרות לב ולשמחה אמתית וכו'. אשרינו שזכינו לשמע כל זה.
ומעט דמעט שזכינו לקים מזה מה טוב ומה נעים, עיני תמיד אל זה וכו' שנזכה לקים בשלמות כל זה נגילה ונשמחה בישועתו. והנה מכתבו החיה נפשי מאד בראותי כי דברי נכנסים בלבו ואני מקים בזה והודעתם לבניך ולבני בניך. מי יתן שבנך הוא נכדי דוד צבי שיחיה יהיה גם כן רגיל לבוא אלינו לשמע ולקבל דברי אלקים חיים הנובעים מהנחל נובע מקור חכמה אם אפשר שיבוא על ימים האחרונים של פסח הבא עלינו לטובה מה טוב כי כפי הנשמע קרוב שיהיו אורחים על ימי החג האחרונים ויהיה גם הוא נמנה עמהם, מי יתן שנזכה לדבר ולשוח בכל נפלאותיו. רבות עשית אתה ה' אלקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכו'. אתמול כתבתי לטשעהרין שראוי לנו לכל אחד, שיתן אל לבו ויבין כי לא דבר ריק הוא מה שזכינו בדור הזה לאור כזה. וכל חד כפום מה דמשער בלבה ראוי לו לומר לעצמו נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד, וזמן המנחה הגיע וגם הכרחתי לכתב אגרת הרצוף לפה לטשעהרין. על כן אי אפשר להאריך יותר ויערב לכם שמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה:

דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב.

חזרה לראשית הדף

מכתבי רבי נחמן מטולטשין

מכתב ה

ברוך השם יום ב' ח"י אדר תרג"ל קהלה קדושה אומאן.

החיים והשלום לכל אוהבינו האמתיים החוסים בצילא דמהמנותא, צל צח אור האורות וכו' אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה היושבים בארץ הקדש, ובראשם לאוהבי יקירי הרב המפלא ומפלג הותיק וכו' וכו' רבי מאיר נרו יאיר לא ידעך נרו אמן. שלום וכל טוב לכם ולכל אחינו בני ישראל היושבים בארץ הקדש, ולארעא קדישא ישפיע השם יתברך עליה טל ומטר לברכה ולחיים ולשבע לכל אחינו בני ישראל הדרים עליה אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון. להודיע חדשות אין. כי אשר היה ברוך השם בראש השנה העבר שקט ושאנן כבר שמעתם. ומהחדושים אשר השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית (ראש בית) נעלם מאתנו מאד, ומה שמתנוצץ לפרקים בלבבנו התנוצצות להרגיש מחדש החדושים הנפלאים אשר בעזרתו יתברך נשאר לנו ברכה מאורו זכר צדיק וקדוש לברכה. אחר פורים קורין פרשת פרה, בתחלה הוא פור כי פורים על שם הפור ואחר כך נעשה פרה, וכל זה הכנה לפסח, שפתותיו שושנים וכו' וכו', ומרמז בתורה הקדושה צרוף פורים בהפסוק שמדבר מענין פסח. ותנועת הנגון ברמיזות העינים והידים הקדושים והנוראים שהיה מראה לנו תלמידו הקדוש מורי ורבי מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה גם כן אי אפשר לבאר אפלו פנים אל פנים מכל שכן בכתב. ובפרט מה שהתחיל אחר כך בקול רם וחזק, בתחלה היה כל התחלות מפסח ועל כל כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, "און היינט" ומשך בקול נעימה "און היינט" כמה רגעים ונשאר בשתיקה.
מה נאמר ומה נדבר אשרינו שאזנינו זכו לשמע כל זאת, ובפרט איך שגלה לנו מרן מורנו הרב רבי נתן, זכרונו לברכה עד היכן שמתנוצץ בלבו הזך כל זאת בכמה צרופים, ואחר כך תכף גלה התקון של היוד מזמורים בפרטיות והזהיר אז לדורות בהבטחה גדולה בעדים נאמנים שיעמד בעזרתנו סלה תמיד כל מי שיבוא על קברו הקדוש והנורא וכו', ואחר כך תכף ספר המעשה הנוראה ביראה עלאה דעלאה של הזיין בעטלירס, ואחר כך תכף אחר פסח נסע לאומאן, וכל זאת גלה רמזים מורנו ורבנו מורנו הרב רבי נתן זכרונו לברכה שהכל אחד והכל קשר אחד וכלול בהדבור און היינט. ובההמשכה הקדושה שמשך תבת און היינט באריכות נעם. און היינט צריכין לגלות המזמורים בפרטיות ולהבטיח הבטחה הנ"ל, און היינט צריכין לספר המעשה הנ"ל ולסים און איך הייל זיא, און היינט צריכין לנסע לאומאן ולנטע מקום קדשתו לדורות עולם באומאן, טוב להודות לה' על אשר זכינו לידע מכל זה ולהתנוצץ בלבבנו איזה מעט כמציץ מן החרכים, ולבאר כל זאת אי אפשר בכתב, אך מעצם אהבת אמת שמשרש בלבבנו מנעורינו לא יכלתי להתאפק ליקח עטי ועתי בידי לרשם על כל פנים מה שהוא, כי ההזכרה בעצמה מחיה ומשיב נפשותינו העיפות והחלושות, מי יתן שנזכה עוד לראות פנים אל פנים בחיים חיותינו לדבר כל זה פנים אל פנים אך הכלל הוא אשרינו און אשרינו וכו' וכו'. אשריכם אשר אתם יושבים בצל ארעא קדישא ומסתמא משתוקקים מתגעגעים להתאבק בעפר ציון הקדוש והנורא אשר חפר ומצא שרש קדשת ארץ ישראל כמרמז בספריו הקדושים והנעימים. ואשרינו שאנחנו זוכים להתאבק בפה בעפר ציון הקדוש והנורא אשר חפר ומצא שרש קדשת ארץ ישראל ומשתוקקים ומתגעגעים להתאבק בעפר אדמת קדש ארץ הקדש, כן יוסף ה' על תשוקתנו להשתוקק בהשתוקקות נמרץ עד שיגמר ה' בעדנו לטוב אמן כן יהי רצון. אוהבכם האמתי נחמן בן אדוני אבי מורי ורבי אברהם הלוי זללה"ה:
ושלום לשאר בשרי אוהב נפשי האמתי הרב יצחק שקורין אותו רבי איצלי מטולטשין, היום זכיתי להתבשר אשר כבר זכה להוציא לבבו הטוב ולבוא לארץ הקדש, טוב להודות לה, הקוויטיל מאדעס קבלתי וקריתי אותו היטב היטב, אשריך שזכה שיתקשרו בלבבו הדק היטב הדבורים הטובים כל כך כל כך, כן תחיה את נפשך בהם כל ימי חייך, כאשר שמעתי מפיו של הקדוש מורי ורבי, מורנו הרב נתן, זכר צדיק וקדוש לברכה "נאהר אזמרה וכו' און נאהר אזמרה לאלקי בעודי וכו'" עד שנזכה להתעלות לכל זה באמת, יחד עם כל אחינו בני ישראל, ואי אפשר להאריך יותר. כן תחיה את עצמך בזה כל ימי חייך באריכות ימים ושנים טובות אמן סלה אמן כן יהי רצון. וגם הראינו הקוויטיל לאוהבינו וכלם נהנו מזה מאד, טוב להודות לה. אוהבי שאר בשרי. מבנו היקר שיחיה היה לי מכתב שלום והשבתי לו איזה דבורים ואקוה לה' שיחיה את נפשו, ושלום לידידנו הישיש הנכבד וכו' רבי חיים קראסינשטיין מברסלב באהבה עזה אשריכם אשר שב לארץ הקדש. כן ידידי פאלג מיך כאשר חזקתי לכבודו אשר יקים בדבר ישיבת ארץ הקדש כעין שמבאר באבות על למוד התורה הקדושה הפך בה וכו' וסיב ובלה בה ומנה לא תזוע וכו', כן תקימו, ואם עדין יש לכם איזה רוביל או זהב בחוץ לארץ למען השם ציהט אים אריין לארץ הקדש, און מצוה זיין אשר אפלו פרוטה אחת זאל מען ניט ארויס געבין לחוץ לארץ רק איזה מעט על דבר מצוה, רק כשיגיע עת פקדתו לארך ימים ושנים טובים בשיבה טובה יבלה בשרו און אייערע בינער און אייערע יגיע כפו הכל בהקדשה בקדשת ארץ הקדש, עניי ארץ הקדש זאלין עס אויף עסין, אזוי ווי זיי זענין, זענין זיי הייליג. קדושים קדשת ארץ הקדש, כן תזכו לזה אמן כן יהי רצון.

אוהבכם הדורש שלומכם תמיד ודורש בשלום כל אוהבנו אשר בארעא קדישא אך אין הפנאי והכח מספיק לפרט לכל אחד ואחד על כן יהיה נא בעיניכם כאלו פרטנום:

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט