ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ראש השנה

ליקוטי תפילות לראש השנהותעזר לנו ברחמיך הרבים להתפלל בכונה גדולה תמיד, ובפרט בירח האיתנים בראש השנה ויום הכפורים והושענא רבא עזרנו להתפלל אז בכח גדול ובכונה גדולה ועצומה ותזמין לנו ברחמיך בראש השנה ויום כפור מתפללים ותוקעים הגונים וכשרים, שיהיה להם כח לרצותך ולפתותך ולעורר רחמיך ותעזרנו לשמע קול שופר בראש השנה בכונה שלמה כראוי ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בשלמות עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה, ונזכה לשמע קול השופר בעצמו ולא שום קול הברה ויכנס קול השופר הקדוש בלבנו היטב וימשך עלינו קדשה גדולה על ידי כל הקולות הקדושים של השופר ויתגבר ויתחזק קול השופר הקדוש בראש השנה "הן יתן בקולו קול עז" ויפל עלינו פחד וחרדה ואימה ויראה ובושה גדולה ועצומה מפניך על ידי קול השופר כמו שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" וקול השופר יהיה הולך וחזק מאד, עד שיכניע וישבר ויבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא, הן עזות הגוף הן עזות של העזי פנים שבדור ונזכה לשמע כל הקולות הקדושים של השופר הקדוש בשלמות, הן קול תקיעה, הן קול שברים, הן קול תרועה ונשמע היטב ונקבל בלבנו קדשת כל הקולות הללו, עד שיהיה נשבר עזות גופנו על ידי זה ויתעורר לבנו בתשובה שלמה לפניך ונזכה להיות "שמחים וטובי לב" בראש השנה בכל היום כלו, עד שנתעורר בבכיה גדולה מתוך השמחה העצומה בשמך הגדול, ויקים בנו מקרא שכתוב: "ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום, ובצדקתך ירומו כי תפארת עזמו אתה וברצונך תרום קרננו":

רבונו של עולם, אתה ידעת שכל קדשתנו תלויה בימי ראש השנה הקדושים שהוא התחלת השנה, יום ראשון בשנה, זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, אשר משם נמשך הקדשה על כל השנה כלה חוס וחמל עלינו, ועזרנו וזכנו לקבל ראש השנה בקדשה גדולה ובשמחה גדולה, ותעזרנו שנזכה לטהר ולקדש מחשבתנו מאד בראש השנה בקדשה ובטהרה גדולה ועצומה מאד באמת כראוי בראש השנה, כאשר אתה ידעת איך צריכים להזהר לשמר את המחשבה בקדשה בראש השנה ונזכה בזכות וכח צדיקי אמת שיהיה נשלם על ידינו כל התקונים והיחודים והקדשות שצריכים לתקן וליחד למעלה בראש השנה ויום הכפורים, ולהמשיך קדשה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מראש השנה על כל השנה כלה "מראשית השנה ועד אחרית שנה" כי אתה ידעת כי בגלותנו המר הזה, בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום כח והתחזקות דקדשה כי אם על ידי ראש השנה הקדוש אשר נתת לנו ברחמיך מתנה טובה ויקרה ואנחנו בענינו אין לנו שום שכל ודעת איך ובאיזה אפן להמשיך עלינו קדשת ראש השנה כראוי אתה ידעת את לבבנו, קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת באחרית הימים, ועזרנו והושיענו וחמל נא עלינו, אדוננו אלקינו, אבינו מלכנו צורנו וגואלנו, ורחם עלינו בזכות צדיקי אמת שבדור הזה, ובזכות צדיקי אמת הקדושים אשר בארץ המה, אשר אנו וכל עמך בית ישראל הולכים וסובבים, ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם בכל ערב ראש השנה, ופורשים כפינו לפניך ומתפללים ומתחננים אליך בקידה בכריעה בהשתחויה בלב נשבר ונדכא חוסה עלינו ברחמיך הרבים, ותעורר לב נשמת כל הצדיקים אמתיים אשר נשמתם בגבהי מרומים ברום המעלות בעולמות העליונים הקדושים שכל נשמות הצדיקים הקדושים האמתיים ירדו למטה בראש השנה ויהיו עמנו בקרב עמך ישראל ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן בראש השנה, ולהכניע ולגרש השטן בראש השנה, ולשבר ולבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל על ידי התפלות והתקיעות של ראש השנה הקדוש, עד שנזכה להמשיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל קדשה וטהרה מראש השנה על כל השנה כלה ונזכה לתקן שני החותמות דקדשה חותם בתוך חותם בירח האיתנים, בראש השנה ויום הכפורים וסכות והושענא רבא ושמיני עצרת ויעלו קולינו לפניך לרצון, ונזכה לשמחה דקדשה בשלמות תמיד ותכתב ותחתם אותנו ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים וארוכים ולשלום, חיים של יראת שמים, חיים אמתיים, חיים שנזכה בהם לחיי עולם, לחיים נצחיים: (תפילה כ"ב. שעב שעג).

וזכנו ברחמיך הרבים לשמע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשר ויהיה לנו כח בשעת התקיעות לעורר אורות מפנים עליונים, עד שיאיר אור פני התוקע באור פניך ונזכה להתעוררות השנה על ידי התקיעות, ולחדש שכלנו ונשמותינו אז, ולהמשיך ולקבל עלינו שכל וחכמה חדשה ונשמה חדשה מאור הפנים ויקים מקרא שכתוב: "אשרי העם יודעי תרועה, ה' באור פניך יהלכון" אור פניך עלינו אדון נסה, והעלנו מהרה אל הבית נכון ונשא ומהר לגאלנו גאלה שלמה, גאלת הנפש והגוף והממון, אשר כלם הם בגלות גדול עכשו חוס וחמל על פליטת עמך בית ישראל, ומהר לגאלנו גאלת עולם בכלל ובפרט בגשמיות וברוחניות ותביא לנו את משיח צדקנו, בן דוד יבוא ויגאלנו ותבנה חרבות ירושלים עיר הצדק קריה נאמנה ותאיר עלינו באור פניך ותמהר ותחיש לבנות בית קדשנו ותפארתנו, ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו ונזכה להקריב קרבן התמיד במועדו ובמקומו כהלכתו, ולהקטיר קטרת בזמנה, ועל ידי זה נזכה להכרית זרעו של עמלק לכלות ולבער הקוצים מן הכרם, להכרית ולעקר ולבטל כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, ולהעלות כל ניצוצי הקדשה מבין הקלפות והעכו"ם, וכלם יתדבקו ויתאחזו באמונה הקדושה ויתבררו ויעלו מעלה מעלה עד שישובו לעלות ולהתחדש באור הפנים וכסא דוד מהרה תכין, ויהיה השם שלם והכסא שלם ותתן לנו מלך אחד ורועה אחד כלבבך, הוא משיח בן דוד מלך ישראל ותתגלה מלכותך על כל באי עולם ותתגדל ותתנשא ותתרומם אמונתך ומלכותך למעלה למעלה על כל יצורי עולם וכלם יכספו וישתוקקו לאמונתך הקדושה ותמלך אתה ה' מהרה לבדך על כל מעשיך, כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלך בכבוד ככתוב בתורתך: "ה' ימלך לעולם ועד" ונאמר: "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד": (תפילה ל"ה. תקכב).

ועזרני והושיעני שאזכה להלביש ערמים, לכסות ולהלביש עניים טובים והגונים ותזכני ותעזרני שאזכה לעשות לבושים נאים לצדיקים אמתיים וזכנו ברחמיך לשמע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשר וירא אלקים מרבים ויעלה לפניך קול התקיעה והשברים והתרועה ויעוררו את זכות אבותינו אברהם יצחק ויעקב ותביט בזכותם, ועל ידי זה תשכך ותמתיק ותבטל חמתך מעלינו ותשיב אלינו ותאיר פניך בנו אבינו מלכנו, חוס וחמל עלינו, ועזרנו לבוא לכל מה שבקשנו מלפניך עזרני עזרני, חנני חנני, כי עליך לבד נשענתי "אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא" הצליחה נא לעבדך מהיום ועזרני וזכני לדלג ולקפץ על כל הבלי עולם הזה ותאותיו חיש קל מהרה ואזכה להתקשר אליך באמת בקשר אמיץ וחזק ולהתדבק בעבודתך תמיד יומם ולילה עשה למען שמך עשה למען ימינך כי צרכינו המה מרבים, ודעתנו קצרה לבאר ולפרש וכל דבר גדול וקטן שאנחנו צריכים בעבודת ה' , לא יספיקו ימינו לבאר ולפרש את עצם רבוי המניעות והעכובים שיש על זה ולא יספיקו כל ימינו לבקש ולחנן ולהעתיר ולהפציר אותך על זה שתזכנו לשבר כל המניעות ולזכות להוציאו מכח אל הפעל כי אני יודע באמת שאני רחוק מכל הדברים שבקדשה בעוונותי הרבים אך עליך לבד נשענתי ועיני תלויות לרחמיך בכל עת ובכל רגע ורגע "דלו עיני למרום, ה' עשקה לי ערבני ערב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים" עזרני בזכות אבותינו ובזכות כל הצדיקים אמתיים בזכותם לבד נשענתי ובהם חסיתי, שכמו שאני רחוק מכל הדברים שבקדשה, כן תחנני ברחמיך, ותקדשני בקדשתך העליונה, ותעזרני ותזכני להגיע מהרה לכל הדברים שבקדשה, שאזכה לסור מרע לגמרי באמת ואזכה תמיד לעשות מצוות הרבה בכל יום ויום, לעסק בתורה ובתפלה ובגמילות חסדים תמיד כל ימי חיי ותזכני ברחמיך הרבים, שאזכה לדעת ולכון לעסק ביותר בהמצוה השיכה לשרש נשמתי ונפשי תהיה נמשכת ביותר אחר אותה המצוה השיכה לשרשי העליון ואזכה להרבות במצוה זו תמיד בכל עת, באפן שאזכה לתקן בחיי את כל אשר שחתתי ותמלא רחמים עלי תמיד ותשכך חמתך מאתי ואל תעשה עמי כחטאי, ואל תדינני כמפעלי "שובנו אלקי ישענו והפר כעסך עמנו הראנו ה' חסדך, וישעך תתן לנו קומה עזרתה לנו, ופדנו למען חסדך אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי, הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי אלקים שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך אשירה לה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי עזי אליך אזמרה כי אלקים משגבי אלקי חסדי": (תפילה מ"ב. תקצז).

ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לנסע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ושם יהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה ונזכה לאהבת החברים, שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת, עד שנהיה כלנו נכללים יחד באהבה ואחוה ורעות בתוך נפשות הצדיקים האמתיים תמיד, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים ונזכה להכלל יחד בתוך האבן שתיה, בתוך קדשי קדשים, בתוך השכל הכולל שהוא חכמה עלאה ועל ידי זה יהיו נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל וכל מקום שנמצא איזה צמצום ודין וגזרה שאינה טובה על עמך ישראל בכלל או בפרט, הכל יהיה נמתק ונתבטל על ידי אור השכל הכולל השכל העליון היוצא מבית ה' , ויהיו נמתקין כל הדינים בשרשן:

ותכתבנו בימי ראש השנה הקדושים לחיים טובים וארכים, לשנה טובה ומתוקה שנזכה לעשות רצונך באמת, ולקבל על מלכותך עלינו תמיד חוס וחמל עלינו, ועזרנו להיות כרצונך הטוב באמת זכנו שיהיו נפשותינו נכללות יחד באהבה גדולה בתוך נפשות הצדיקים האמתיים, עד שנזכה על ידי זה לשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה, כמו שכתוב: "אור צדיקים ישמח" וביותר בימי ראש השנה הקדושים, נזכה לשמחה יתרה ועצומה, כמו שכתוב: "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו, ואל תעצבו, כי חדות ה' היא מעזכם" ונאמר: "אשרי העם ידעי תרועה, ה' , באור פניך יהלכון בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו כי תפארת עזמו אתה, וברצונך תרום קרננו כי לה' מגננו, ולקדוש ישראל מלכנו" ותבטל כל מיני מריבות ומחלקת מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם עזרנו כי עליך נשעננו, הורנו דרכיך, הדריכנו באמתך ולמדנו, כי אתה אלקי ישענו, אותך קוינו כל היום: (תפילה ס"א. תשסג תשסד).

{מיוסד ע"פ תורה רי"א} יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתזכני ברחמיך הרבים לילך ולנסע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ולהיות מקשר תמיד לצדיקים אמתיים ועל ידי זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקדשה גדולה ותחמל עלי בחמלתך הגדולה, ותהיה בעזרי ותצילני מעתה מכל מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם הדעת שבעולם ותחנני מאתך חכמה דעה בינה והשכל, ותזכני מהרה לקדשת המחשבה בשלמות באמת וברחמיך הרבים תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, ונזכה לקבל קדשת ראש השנה על ידי הצדיקים אמתיים, ולתקן כל התקונים שצריכין לתקן בראש השנה שהוא מקור הדינים של כל השנה ותהיה מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד, ובפרט בראש השנה הקדוש אנא רחום ברחמיך הרבים תרחם עלינו, ותזכנו ותחננו אז לקדשת המחשבה ביותר, ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו שום מחשבה זרה וחיצונה כלל, רק בשמך נגיל כל היום באימה וביראה בקדשה ובטהרה גדולה, במחשבות קדושות וזכות וצחות בתכלית הזכות והבהירות, עד שנזכה בכח התקשרות הצדיקים האמתיים, לתקן ולברר כל הברורים בראש השנה, לברר כל ניצוצות הקדשה מעמקי הקלפות, ולהמתיק ולבטל כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, וימשך עלינו אך טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים, "מרשית השנה ועד אחרית שנה" ותכתבנו ותחתמנו אז לחיים טובים ארוכים ולשלום, לחיים אמתיים חיים שיש בהם יראת שמים, חיים שנזכה בהם לשמר מצוותיך ולעשות רצונך באמת ובלב שלם, ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום הזה, ותשפיע עלינו פרנסה טובה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב:

רבונו של עולם, אתה יודע גדל החיוב לנסע על ראש השנה לצדיקים אמתיים, וגם אתה יודע את עצם רבוי המניעות שמתגברים על זה מכל הצדדים חומל דלים חוס וחמל עלינו, ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות, והורנו דרכיך, והדריכנו באמתך ולמדנו, שנזכה לילך ולנסע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, באפן שנזכה על ידם לקדשת המחשבה באמת כי אתה יודע שעכשו בעוקבות משיחא, עקר סמיכתנו וישועתנו היא רק על ימי ראש השנה הקדושים, אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך, ולהמשיך אלהותך ומלכותך עלינו מראש השנה על כל השנה כלה ואנחנו לא נדע מה נעשה בימי ראש השנה הקדושים, ואיך לרצות אותך אז כראוי, שנזכה להמליכך עלינו באימה וביראה, ואיך לעמד כנגד כל השונאים והמקטרגים לסתם פי מסטיננו ומקטרגינו, כי אם בזכות וכח הצדיקים אמתיים, עליהם אנו נשענים ובהם אנו סמוכים, כי הם ילחמו לפנינו, ויכניעו ויפילו כל שונאינו ורודפינו, וימשיכו עלינו קדשת ראש השנה בשלמות על כן רחם עלינו למען שמך, והיה בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה לבוא לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ולהתקשר אליהם באמת, ולזכות לקדשת המחשבה בשלמות על ידם ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים, ולהמשיך עלינו חסדים טובים, ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו, ותמלך עלינו בכבודך מהרה "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", ותטהרנו ותקדשנו בקדשתך העליונה מעתה ועד עולם אמן סלה: (תפילה עו. תתעו תתעז).

ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש בקדשה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה ובשמחה ובחדוה רבה כי אתה ברחמיך בחרת בנו מכל העמים וקדשתנו במצותיך, ועשית עמנו חסד גדול הזה, ונתת לנו מתנה טובה הזאת, שהיא ראש השנה הקדוש, יום קדוש ונורא ואים מאד, אשר בו תנשא מלכותך ויכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת וברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, קבעת לנו את יום ראש השנה הגדול והקדוש, יום הדין הגדול והנורא, בראש חדש תשרי שהוא חסד גדול ונפלא מאתך, בעל החסד והרחמים, אשר אתה חושב מרחוק להטיב אחריתנו, ואתה טוב ומטיב לרעים ולטובים, והקדמת תרופה וצרי למכותינו כי ידעת כי בשר ודם אנחנו, ומחמר קרצנו, הן בעון חוללנו ובחטא יחמתנו אמנו, ויצר לב האדם רע מנעוריו, ו"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" אף כי קטני ערך שפלי קומה, חלושי כח עצובי רוח, עוללים לא ראו אור המלכלכים בחטאת נעוריהם מלאים חטא ועון ופשע, אשר לולא רחמיך וחסדיך העצומים והנוראים מאד, לא היה לנו חס ושלום שום תקוה כלל, כי איככה נפצה פה ואיך נשא עין, ואיך היינו יכולים לבוא לפניך בחטאתינו ולהעיז פנינו ולהקשות ערפנו, לבוא ולהתודות לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ולהתחרט על מעשינו ועוונותינו אבל חסדיך רבים מאד, "חסדך ה' מלאה הארץ, חסדי ה' כי לא תמנו", כי לא כלו רחמיך לעולם, "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" וחסדך מאתנו לא ימוש לעולם, אף אם עשינו מה שעשינו על כן גלית לנו מרחוק עצם פלאי חסדיך העצומים והרבים והנוראים והגדולים מאד מאד בלי שעור וערך ומספר, עד אין סוף ואין תכלית וקבעת לנו יום ראש השנה הקדוש יום הדין הגדול והנורא, בראש חדש, שאז אתה בעצמך מבקש כפרה כביכול כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירח', ואתה בעצמך מתחרט כביכול על מעשיך על שמעטת את הלבנה, אשר משם נמשכים כל חטאינו על כן נתת לנו פתחון פה, לבוא ולהתודות לפניך ולהתחרט על מעשינו ביום הדין הגדול שהוא ראש השנה, כי הלא גם אתה בעצמך מתחרט ומבקש כפרה אז:

על כן באנו לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי החסד והרחמים, זכנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, שנזכה לקבל החסד הגדול הזה בראש השנה הקדוש הבא עלינו לטובה רחם עלינו למען שמך, וזכנו לקבל ראש השנה הקדוש בקדשה גדולה כי אתה יודע שבדורות הללו בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום תקוה כי אם על קבוץ ראש השנה הקדוש, שאנו מתקבצים יחד בכל מקומות ישראל במושבותיהם יודע תעלומות בוחן לבבות, אדון החסד מלא רחמים, למדנו והורנו איך להמשיך חסדיך הגדולים עלינו, באפן שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם ואם חטאנו עוינו ופשענו לפניך הרבה מאד, ופגמנו בכבודך הרבה, והלכנו אחר תאוות לבנו והמשכנו עלינו את היצר הרע, ופגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו, עד אשר אין לנו שום מליץ ישר ושום זכות על פי דת המשפט הקדוש הן על זה באנו לפניך לחלות פניך, ולהשתטח לפני רחמי כסא כבודך, ואנו תולים עינינו אליך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתעשה למען רחמיך וחסדיך הפשוטים, ותשב בעצמך על משפטנו, "כי המשפט לאלקים הוא" ולא תתן כח ורשות חס ושלום לשום אדם שבעולם, ולא לשום בית דין שלמעלה ושלמטה, ולא לשום מלאך ושרף, ולא לשום נברא שבעולם, לשפט ולדון אותנו חלילה "חלילה לך מעשות כדבר הזה" כי אם אתה לבד תדין ותשפט אותנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, "מלפניך משפטנו יצא עיניך תחזינה מישרים" כי אתה לבד יודע את מקומנו, כי אתה מקומו של עולם ואין העולם מקומך, ורק אתה לבד יודע לדון אותנו כלנו לכף זכות תמיד "רחמיך רבים ה' כמשפטיך חייני", כי אתה יודע את מקומו של כל אחד ואחד מאתנו עמך ישראל, איך נולד ואיך נמשך נשמתו לזה העולם, ובאיזה מקום היה בגשמיות וברוחניות מעודו עד היום הזה, ואתה מלא רחמים, ומטה כלפי חסד תמיד אבינו שבשמים, רחמן אמתי חסדן אמתי, חמל עלינו בעת צרה הזאת, אשר "באו בנים עד משבר וכח אין ללדה", עשה עמנו חסד חנם ממה שלא יחסר עמך, וזכנו מעתה להיות כרצונך באמת, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד:

וברחמיך הרבים תמשיך עלינו קדשת ראש השנה תמיד ותמחל ותסלח לנו על כל פשעינו וחטאתנו ועוונותינו ותמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימי בראשית כמו שהיתה קדם מעוטה ותזכנו ותעזרנו שנזכה לאחז עצמנו בכסא הכבוד בשרשי נשמות ישראל, עד שיהיה לנו כח לעשות ראש השנה, להמשיך ולהאיר עלינו ועל כל ישראל קדשת ראש השנה תמיד ונזכה לדון את כל אדם לכף זכות תמיד, ולהכריע את כל העולם כלו לכף זכות, לזכות את כל אחד ואחד לפי מקומו ונזכה לידע באמת מקומו של כל אחד ואחד, ולהמשיך זכות וחסד ורחמים על כל אחד ואחד מכלליות ישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת, אפלו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים, ותפתח לנו אור הדעת שנזכה למצא זכות לכלם: (תפילה א': לד לה לו)

וזכנו ברחמיך הרבים, לשמע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשר ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בראש השנה בשלמות בקדשה ובטהרה גדולה, בחדוה ובשמחה רבה ועצומה, באימה ביראה ובאהבה גדולה ותעזרנו שנזכה לתקן כל התקונים הקדושים שצריכין לתקן על ידי קול התקיעה והשברים והתרועה ובזכות התקיעה הקדושה נזכה להמשיך עלינו קדשת החכמה והתבונה והדעת, ונזכה לצחצח נשמותינו בשבע הצחצחות העליונות הקדושות ובזכות התרועה הקדושה תזכנו להמשיך עלינו קדשת "משה היה רועה", שהוא הרועה ישראל האמתי, ונזכה בזכותו וכחו וקדשתו לקדשת הברית באמת ובזכות השברים הקדוש נזכה לחלומות צודקים ואמתיים לחלום על ידי מלאך הקדוש, ותשמרנו ותצילנו על ידי זה מפגם הברית וממקרה לילה בכל הבחינות ונזכה על ידי זה לתקון המשפט, ותעזרנו ותושיענו להשקות את הלב בקדשה גדולה, ולכבות חמום הלב הבוער אל התאוות רעות ובפרט לתאות נאוף ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים, מימי הדעת והתבונה, ותשאב לנו "מים בששון ממעיני הישועה", ותשבר ותשקה ותכבה צמאון וחמימות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתקון המשפט, ויקים מקרא שכתוב: "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן":

ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים, שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש והנורא מאד בקדשה ובטהרה גדולה ובזכות קדשת ראש השנה נזכה לאמונה שלמה באמת, ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי ניצוצות האמונה הקדושה, על ידי קבוץ הקדוש של עמך ישראל המתקבצין בכל הקהלות הקדושות יחד בימי ראש השנה הקדושים, ויקים מקרא שכתוב: "ויודו שמים פלאך ה' , אף אמונתך בקהל קדושים", ונזכה על ידי זה לתקון המחין הקדושים ותעזרנו ותזכנו שימשך עלינו קדשה גדולה בכל החמשה חושים הנמשכים ממחנו, שהם חוש הראות, וחוש השמע, וחוש הריח, וחוש הטעם, וחוש המשוש, שימשך קדשה גדולה על כל החמשה חושים שבמח משרשם העליון שבקדשה:

ותמשיך עלינו השגחתך השלמה מראש השנה על כל השנה כלה, ותשגיח עלינו בעין חמלתך תמיד, כמו שכתוב: "תמיד עיני ה' אלקיך בה, מרשית השנה ועד אחרית שנה", ותשמע קול תפלותינו ותחנותינו וזעקותנו ושועותנו ואנחותינו וקול תרועת עמך ישראל ברחמים ותמשיך עלינו יראתך הגדולה ותריח אותנו ביראת ה' , ויקים בנו מקרא שכתוב: "והריחו ביראת ה' " ותתן פחדך, ה' אלקינו, על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם ונזכה להרבות במצוות ובמעשים טובים בכל השנה עד שנזכה שתטעם בראש השנה טעם מצותינו ומעשינו הטובים ותזכנו ברחמיך לתקן ולעשות לך מטעמים טובים כאשר אהבת 'מפקודין דעשה', ותהיה ידך פשוטה לקבל שבים ותחזירנו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך: (תפילה ה': קכח קל קלא).

ותזכנו לקבל ראש השנה בקדשה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול ונזכה בימי ראש השנה הקדושים, להמשיך עלינו קדשת התפלה בבחינת דין של הבעל כח האמתי עם כל הקדשות והתקונים הנעשין על ידי זה, עד שנזכה לתקון הברית בשלמות ולתקון הדעת, לתקן כל השלשה מחין שבראשינו שיהיו שלשה מחצות פרוסות בפני תאות נאוף להגן בפנינו על ידי הדעת והשכל האמת שלא תהיה לתאוה הזאת שום שליטה ואחיזה בנו כלל מעתה ועד עולם, רק נזכה כלנו אני וכל עמך ישראל להיות קדושים וטהורים באמת ולפרש מתאוה הזאת לגמרי ונזכה לתפלה בשלמות, ותהיה תפלתנו תמיד רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא ותשפיע עלינו רחמים שיהיה לנו רחמנות אמתי על עניים הגונים ועל כל מי שצריכין לרחם עליו כרצונך הטוב:

ותזכנו ליראה שלמה באמת תמיד ובפרט בימי ראש השנה הקדושים שהם ימי יראה, תרחם עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד ואימה דקדשה גדולה ועצומה ובפרט בעת שמיעת קול שופר תזכנו שיבא בלבנו יראה גדולה, ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם, וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם:

אבינו מלכנו זכנו ברחמיך לקבל ולהמשיך עלינו קדשת ראש השנה בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה ובבכיה גדולה מתוך שמחה ובקדשת המחשבה ביותר ביראה גדולה, ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בקדשה גדולה בשלמות כראוי, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, ובאימה וביראה גדולה, כמו שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" ונאמר: "אשרי העם יודעי תרועה, ה' , באור פניך יהלכון בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו כי תפארת עזמו אתה, וברצונך תרום קרננו כי לה' מגננו ולקדוש ישראל מלכנו" ונאמר: "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' " ונאמר: "תקעו בחדש שופר, בכסא ליום חגנו, כי חק לישראל הוא, משפט לאלקי יעקב" ונזכה לסדר לפניך מלכיות וזכרונות ושופרות בכונה גדולה ובשלמות גדול, עד שנזכה לרצות אותך שתביא לנו את משיח צדקנו חיש קל מהרה ויקים מקרא שכתוב: "והריחו ביראת ה' ", ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו, ונשוב בגילה ורנה לארצנו, ושם נעבדך ביראה "כימי עולם וכשנים קדמוניות, השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי", אמן ואמן: (תפילה ח': רז רט רי).

וזכנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, שנזכה בכל שנה ושנה, לנסע על ראש השנה לצדיקים אמתיים, ואזכה להיות נמנה גם כן בין עמך ישראל הכשרים והתמימים המתאספים ומתקבצים לצדיקים אמתיים על ראש השנה כי אתה לבד יודע מעלת הקבוץ של עמך ישראל בראש השנה לצדיקים אמתיים אתה לבד יודע כמה וכמה התפארות ושעשועים גדולים ונוראים אשר אתה מקבל בכל ראש השנה וראש השנה מהקבוץ הקדוש של עמך ישראל אצל הצדיקים האמתיים זכנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, שנהיה אנחנו נכללים גם כן בההתפארות והשעשועים האלה, ואל ימנענו מזה שום מונע, ואל יעכבנו שום עכוב, ואל יטרידנו שום טרדא בעולם רק נזכה תמיד בכל שנה ושנה, לילך ולבא ולהתאסף אל הקבוץ הקדוש והנורא של עמך ישראל הכשרים, המתאספים ומתקבצים אצל הצדיקים האמתיים בכל ראש השנה ועל ידי זה נזכה שתתפאר בנו תמיד, ותמשיך עלינו קדשת ארץ ישראל תמיד ותזכנו ותעזרנו שנזכה להסתכל על פאר יפי הדרת פני הצדיקים האמתיים, אשר הם כלילת יפי כי הם כלולים מכל ההתפארות והשעשועים של כלל ישראל אשר אתה מקבל על ידם, על ידי שהם עוסקים תמיד לקרבם אליך זכני ברחמיך הרבים להסתכל על פניהם תמיד באמת, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים שאז הוא עקר ההתפארות, ואז פניהם מאירות מאד באור כלל ההתפארות והשעשועים של כל הקבוץ הקדוש המתקבצים אליהם:

אנא ה' ברחמיך הרבים, זכנו להסתכל על פאר הדרת פניהם הקדושים והנוראים באמת, באפן שנזכה על ידי זה לקבל ולהמשיך עלינו גם כן הארה נפלאה מההתפארות הזאת, עד אשר נזכה שימשך עלינו תמיד קדשת התפלין הנוראים ופאר קדשת התפלין יהיו בוקעים בעינינו עד שנזכה גם בכל מקום שאנחנו נסתכל ונביט שם, שיתקדש המקום ההוא בקדשת ארץ ישראל עד אשר כל מי שיודע מטעם ארץ ישראל הקדוש, ירגיש קדשת ארץ ישראל בכל מקום שיתועד עמנו יחד, עד אשר יכיר אותנו וידע ויבחין שאנחנו זכינו להיות אצל צדיקים אמתיים על ראש השנה:

ועזרנו וזכנו לשוב בתשובה שלמה, ולתקן מהרה כל מה שפגמנו לפניך בעינינו מנעורינו עד היום הזה, אשר הרבינו לפשע בזה, שהסתכלנו בעינינו חוץ מגבול הקדשה, ובאנו על ידי זה לחטאים ועוונות ופגמים גדולים הרבה מאד, והרע בעיניך עשינו אוי לנו כי חטאנו, שפגמנו בעינים קדושים כאלו, הנמשכין מעיני ה' , שיכולים לזכות להסתכל בהם על ההתפארות של השם יתברך והצדיקים, ולהמשיך על ידי זה קדשת ארץ ישראל בכל מקום שמביטים שם וברב אולתנו לקחנו עינים קדושים ונוראים כאלו, והסתכלנו בהם במה שהסתכלנו עד אשר באנו למה שבאנו בעונותינו הרבים מלא רחמים למדנו הדרך לתקן כל זה, ועזרנו והושיענו שנזכה לבקש ולחפש ולמצא צדיקים אמתיים השיכים לשרש נשמותינו, ולילך ולנסע אליהם תמיד, ובפרט על ראש השנה הקדוש שהוא עקר זמן הקבוץ הקדוש, זכנו שנהיה נמנין גם כן בכלל עמך ישראל הכשרים המתאספים אליהם ונזכה על ידי זה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ונזכה להסתכל על פניהם הקדושים, ולתקן על ידי זה כל הפגמים שפגמנו בעינינו מנעורינו עד היום הזה, ותמשיך עלינו אור קדשת ההתפארות הכלול בפניהם הקדושים ועל ידי זה נזכה להמשיך קדשת ארץ ישראל בכל מקום שנסתכל שם, עד אשר יתקדשו כל מקומות ישראל בקדשת ארץ ישראל: (תפילה כ"ט: של שלא שלג).

וזכנו ברחמיך הרבים לקים מצות תקיעת שופר בראש השנה בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, באימה וביראה ובאהבה ובשמחה וחדוה גדולה ותזמין לנו תמיד תוקעים הגונים בראש השנה צדיקים וכשרים, שיהיה להם כח לעורר על ידי קול השופר את קול השופר העליון אשר אתה עתיד לתקוע בו לחרותנו ועל ידי זה תקבץ נדחינו, ותשיב לנו את כל אבדותינו שאבדנו מעולם עד היום הזה:

אלקינו ואלקי אבותינו תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותנו, וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים", ונאמר: "ואדני אלקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן ה' צבאות יגן עליהם", "כן תגן על עמך ישראל בשלומך" עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: (תפילה מ"ד: תצ תצא).