ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
מועדי ה' - חנוכה תשס
סופגניה חנוכה

לקוטי תפילות על חנוכה

חלק א

רו: ועזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקים מצות הדלקת נר חנכה בזמנו בשלמות כראוי בקדשה ובטהרה ובכונה גדולה ועצומה כראוי ונזכה לתקן כל התקונים האלה שהזכרנו לפניך על - ידי מצות נר חנכה ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה ויאירו לפניך אור קדשת מצותנו בכל העולמות כלם ונזכה לתקן כל העולמות כלם, על - ידי קיום מצוה זו ועל - ידי קיום כל המצוות דאוריתא ודרבנן שתזכנו ברחמיך לקים כלם באהבה וביראה ובשמחה גדולה ובשלמות גדולה, עד שנזכה להמשיך שלום מאתך בכל העולמות כלם ויקים מקרא שכתוב: "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

חלק ב

ס: וזכנו לקים מצות הדלקת נר חנכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ולקים כל המצוות של חנכה בשמחה גדולה, להודות לך ולברכך, ולומר הלל שלם בשמחה וחדוה רבה ובהתעוררות גדול בקדשה ובטהרה גדולה כי ברחמיך הרבים קבעת לנו שמונת ימי חנכה להודות ולהלל לשמך הגדול שהם שעשוע עולם הבא זכנו ברחמיך הרבים לקים מצותיך באמת עד שנזכה להמשיך עלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש, ובפרט בימי החנכה הקדושים שהם ימי הודאה, עד שנזכה להתקרב אליך באמת, ולדעת ולהכיר אותך, ולהודות לך, ולברכך סלה באמת לעולם כי טוב כמו שכתוב: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", ונזכה להמשיך הקדשה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה להיות בשמחה תמיד כרצונך הטוב באמת:

סא: אנא ה' מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו מהרה לכל מה שבקשנו מלפניך, באפן שנזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד": מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו ברוך ה' אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן: (ותפלה זאת טוב לומר למקשה לילד ויאמרו אז "מזמור לתודה" כמה וכמה פעמים כי אמירת "מזמור לתודה" הוא סגולה גדולה למקשה לילד שתזכה להוליד בנקל אמן):

קעא: וזכנו ברחמיך הרבים לקדשת חנכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעל בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכפורים הקדוש, שתמחל ותסלח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה "סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה" ושם נאמר: "ויאמר ה' סלחתי כדברך" סלח נא מחל נא כפר נא על כל חטאתינו ועונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה "חנני אלקים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה" ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים לקבל על ידי זה קדשת ימי החנכה הקדושים, שהם חנכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנכה קדשת הבית המקדש:

תכא: רבונו של עולם מריה דעלמא כלא, אדון הנפלאות מצמיח ישועות, אתה יודע האמת, שכל הנסים והנפלאות שעשית עמנו ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק בימי משה ובימי מרדכי ואסתר, וכל הנסים ונפלאות שעשית עמנו בימי חנכה ובכל דור ודור, עקר הנס והישועה הוא ישועת הנפש כי עקר הקנאה והשנאה, של כל צרינו ורודפינו בגשמיות ורוחניות, הוא רק על אשר אנו מאמינים בך ה' אלקינו, ומשתוקקים לילך בדרכיך הקדושים ולקים מצוותיך הנוראות, ולגלות ולפרסם אמתת אמונת אלקותך והשגחתך וממשלתך בעולם, אשר רק בשביל זה לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ועל כן עקר הנס והישועה מכל הצרות הוא מה שאתה מקנא קנאתך ואתה עושה נסים ונפלאות, כדי לקים התורה והמצות לבל יתבטלו מן העולם חס ושלום כרצון השונאים והכופרים ימח שמם, שכלם הם מסטרא דהמן ועמלק ימח שמו:

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט