ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
חנוכה - ליקוטי עצות מענייני חנוכה - חגי ישראל
סופגניה חנוכה

ליקוטי עצות מענייני חנוכה

מועדי ה' חנוכה:

א על־ידי מצות נר חנוכה מאיר כבוד השם יתברך ונתעלה ונתגדל כבודו בעולם ומעוררין הרחוקים לשוב להשם יתברך. וזוכין ליראה ולשלום בית ולתפלה, ונתבטל המחלוקת ולשון הרע ונמשך שלום הכללי בכל העולמות (ליק"מ סי' י"ד).

ב על־ידי מצות הדלקת נר חנוכה ממשיכין על עצמו הדעת הקדוש שהיא בחינת שמן הטוב, שהיא בחינת זכרון, דהינו לזכור תמיד בעלמא דאתי בכלל ובפרט (נד ועיין זכרון אות ד)

ג ימי חנוכה הם ימי הודאה והלל, שזה עקר שעשוע עולם הבא, ועל ידי זה זוכין שיאיר האֱמת, דהיינו להתפלל באֱמת וללמוד תורה באֱמת מפי רב אמיתי, ולעשות שדוכים אמתיים שכל זה הם שלושה קוי האֱמת, והם מאירין לכל חלקי הדבור ומשלימין הדבור. ועל ידי זה זוכין להמשיך הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט יתברך. וכל אלו התקונים נמשכין על ידי הדלקת נר חנוכה ועל ידי הלל והודאה של חנוכה. אשרי הזוכה לחנוכה כזה, להמשיך בו כל התקונים האלו (ח"ב. ב).

ד כפי מה שזוכה כל אחד לפעול ביום כפור בקשת "סלח נא" וכו' כמו כן הוא זוכה לקדושת חנוכה, כי קדושת חנוכה נמשך על ידי הסליחה של יום הכפורים, כי חנוכה הוא בחינת חנוכת הבית המקדש, שעל ידי מצות חנוכה אנו ממשיכין על עצמנו קדושת הבית המקדש, שזה זוכין על ידי הסליחה על העונות שפועלין ביום הכפורים, כמבואר בפנים. ועקר קדושת הבית־המקדש שממשיכין בחנוכה הוא לזכות לדעת הקדוש לידע ולהודיע כי ה' הוא האלהים. ולזכות לצאת על ידי זה מעוונות, שזהו עקר הרחמנות על ישראל [ועיין תוכחה וצדיק] ולהמשיך הארת הדעת הקדוש לבנים ותלמידים לדורות לנצח. ולזכות על־ידי־זה להשגת המקיפין הקדושים שהם עקר שעשוע עולם הבא, שהם נמשכין על־ידי הדלקת השמן הקדוש של נר חנוכה. ולזכות על־ידי זה לפרנסה הנמשכת מרצון העליון. שיכולין לזכות על ידה בשעת האכילה להארת הרצון המופלג. שיכסוף וישתוקק להשם יתברך ברצון מופלג בלי שעור. ומאליו יבין האדם שחנוכה כזה אי אפשר לזכות כי אם על־ידי התקרבות לרב ומנהיג שהוא רחמן אמתי [עיין צדיק אות צ"ו] אשרי הזוכה למצא אותו: