ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site

מועדי ה' - פורים תשס"ו
חזרה לדף התפריט

לקוטי תפילות מענייני פורים


חלק א'

[קכא]: ותעזרני ברחמיך לקים ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה, ונזכה שיומשך קדושת הארת פורים, קדושת מרדכי ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל. ונזכה לקים כל המצוות הנוהגות בפורים בקדושה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותתן שמחה בלבנו עד שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו, ונזכה אז להמחאת כף ורקודין דקדושה בשמחה גדולה לשמך באמת:

[תרצח]: ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון, ולהוציא כל חיות הקדושה ממנו ולהשיב ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים וכל חיות הקדושה לשרשם העליון שבקדושה, ולחזר ולעשות מהם תורה הקדושה. ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל הגונין עלאין שיש בכסף וזהב ונחשת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ותחמל עלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מדת הרחמנות באמת. ונזכה לרחם על הבריות ולהרבות בצדקה, ואתה תרחם עלינו מן השמים, ותמשיך לנו פרנסה ושפע טובה וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ודעת שלם דקדושה וכל טוב. ותבטל המחלקת מן העולם. ותעביר כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם. ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כולו. וכל באי עולם כולם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת. ותתן לנו פרנסה טובה מן השמים, וכשם שכלכלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכל וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צרכם, כן תחמל עלינו בחסדיך, ותשפיע לנו פרנסה טובה מן השמים, ותתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כלל, באפן שנזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה בלי שום בטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר ואם לא עכשו אימתי:

[תתשנה]: רחם רחם על עמך ישראל ובטל אותם מעלינו מהרה, כי אתה רב להושיע ואין מעצור לה' להושיע אפלו אחר גזר דין למעלה ולמטה, וכשם שחמלת עלינו והושעת אותנו בימי מרדכי ואסתר והפכת מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב כן תחמל עלינו גם בעת המרה הזאת, ותבטל הצרה והגזרה הזאת מעלינו. וכל הצרות והגזרות שרוצים לגזר חס ושלום, כולם תעקרם ותשברם ותבטלם בבטול גמור, ותהפך הכל לטובה ותטה (לב המלכות שריו ויועציו) לב הקיסר ירום הודו והשרים והיועצים עלינו לטובה ותגזר עלינו גזרות טובות בגשמיות וברוחניות:

[תתשנו]: רבונו של עולם מלך מנהיג מושל ומשגיח, ראה את עמך ישראל מרודים מאד, אתה לבד יודע מעמד ומצב של ישראל בעת הזאת. הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגוים. "כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו". כי כל פנימיות כונתם בכל גזרותיהם הרעות רחמנא לצלן הכל כדי להרחיק ישראל חס ושלום מדת תורתנו הקדושה כאשר אתה יודע צפון לבם. אתה לבד יודע עד היכן מגיע מחשבותם ועצותיהם הרעות. "אלקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד":

[תתשנז]: מלא רחמים גדול העצה ורב העליליה סכל נא עצת שונאינו, ולא תעשינה ידיהם תושיה. כמו שכתוב: "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה". וכתיב: "ה' הפיר עצת גוים, הניא מחשבות עמים. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך ה'". וכל הקמים עלינו לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם, ותן בלבנו חכמה בינה ודעת שנזכה להאמין תמיד בהשגחה הפרטית שהכל מתנהג בהשגחתך הפרטית לבד. ונזכה להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד. ונשתתף עצמנו בצרות ישראל ונתפלל ונעתיר הרבה תמיד בכל יום על צרות ישראל בלב נשבר ונדכה, ונשפך לבנו כמים נוכח פניך ה', עד אשר נוריד דמעות הרבה לפניך באמת. בבכי ובתחנונים אבוא לפניך. ונזכה להמשיך על ידי הדמעות השגחתך עלינו. ועל ידי זה תרחם עלינו מן השמים, ותשגיח עלינו ברחמים ותבטל מעלינו כל הצרות וכל הגזרות, הן אותם שכבר נגזרו עלינו, והן אותם שחפצים לגזר חס ושלום. לא תהא כזאת בישראל. רחם עלינו למען שמך, כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים. אתה הטוב בעיניך עשה עמנו, "ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו". ותן בלבנו שנשוב כולנו אליך באמת חיש קל מהרה. "לב טהור ברא לי אלקים, ורוח נכון חדש בקרבי". ותמהר ותחיש לגאלנו גאולה שלמה, ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן סלה:

חלק ב'

[תיח]: [מיוסד ע"פ תורה ע"ד]: יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, עושה נסים ונפלאות בכל דור ודור, הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. שתרחם עלינו ברחמיך הרבים ותעזר לנו בישועתך ונפלאותיך הנוראות, שנזכה לקבל ו"לקים את ימי הפורים הקדושים בזמניהם" כראוי, שנזכה לקים כל המצות הקדושות הנוהגות בפורים בקדושה ובטהרה גדולה, "בשמחה ובטוב לבב", בגילה ברנה בדיצה וחדוה רבה ועצומה מאד, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכונותיהם ותרי"ג מצות התלויות בהם:

[תיט]: רבונו של עולם כבר גלית אזנינו שכל הנסים והנפלאות שעשית לאבותינו אשר עליהם נקבעו הימים טובים הקדושים, כולם נעשים ונתגלים ומאירים בכל דור ודור בכל אדם ובכל זמן, ואנו צריכין להמשיך קדושת פורים וקדושת כל הימים טובים, והארת הנסים ונפלאות שנעשו אז, בכל שנה ושנה בכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרטיות. ובכן באתי לפניך עושה נסים ונפלאות בכל דור ודור, ובכל יום ובכל עת ובכל שעה, למדני והורני וחנני וזכני שאזכה לשמחת פורים בשלמות באמת, שאזכה לשמח מאד מאד בכל לב ונפש בימי הפורים הקדושים בכל שנה ושנה בשמחה שאין לה קץ. עד שאזכה על ידי השמחה והקדושה של פורים להמשיך עלי ועל כל ישראל הקדושה והטהרה הנמשכת מהפרה אדומה שמטהרת מטומאת מת, אשר צוית עלינו לעסק בקריאת הפרשה הזאת של פרה אדומה אחר פורים, וגלית לנו שעל ידי פורים זוכין לטהרת הפרה אדומה, למען נזכה להיות טהורים לקבל קדושת הקרבן פסח בזמנו:

[תכ]: רבונו של עולם, אתה יודע שבעצם ירידתנו ונפילתנו בעמק הגלות המר הזה, ועצם ורבוי צרות הנפש שעוברים על כל אחד מישראל ועלי בפרטיות, ועצם ורבוי המצולות ים השוטפים עלי, ורודפים אותי מאד מאד מכל הצדדים, ובצרה גדולה אני מאד מאד בלי שעור וערך, ואיני יודע שום פתח תקוה לתקן ולהנצל מכל זה, הן על כל אלה אני צריך עתה נסים נפלאים וישועות גדולות ונוראות, כאשר עשית עם כלל ישראל לדורות עולם נסים נפלאים ונוראים אשר לא היו כמותם, בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע ימח שמו וזכרו וכו', אשר נס זה של פורים גדול מכל הנסים שעשית עמנו מעולם, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים זכרונם לברכה, וכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא נבטלים. ובתחלה היו כל ההתחלות מפסח, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, ועכשו וכו':

[תכא]: רבונו של עולם מריה דעלמא כלא, אדון הנפלאות מצמיח ישועות, אתה יודע האמת, שכל הנסים והנפלאות שעשית עמנו ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק בימי משה ובימי מרדכי ואסתר, וכל הנסים ונפלאות שעשית עמנו בימי חנוכה ובכל דור ודור, עקר הנס והישועה הוא ישועת הנפש. כי עקר הקנאה והשנאה, של כל צרינו ורודפינו בגשמיות ורוחניות, הוא רק על אשר אנו מאמינים בך ה' אלקינו, ומשתוקקים לילך בדרכיך הקדושים ולקים מצוותיך הנוראות, ולגלות ולפרסם אמתת אמונת אלקותך והשגחתך וממשלתך בעולם, אשר רק בשביל זה לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ועל כן עקר הנס והישועה מכל הצרות הוא מה שאתה מקנא קנאתך ואתה עושה נסים ונפלאות, כדי לקים התורה והמצות לבל יתבטלו מן העולם חס ושלום כרצון השונאים והכופרים ימח שמם, שכולם הם מסטרא דהמן ועמלק ימח שמו:

[תכב]: ועתה מה אומר לפניך יושב מרום, ומה אספר לפניך שוכן שחקים, אם אחרי כל הנסים והנפלאות האלה אני בעצמי רודף את עצמי יותר מכל השונאים, כי לא התגברתי נגד תאוותי, אף גם המשכתי עלי את היצר הרע, ועשיתי מה שעשיתי, עד אשר הבאתי עצמי בידים בצרות האלה צרות נפשי, אשר הם קשים ומרים מכל הצרות כי אין צרה כצרות הנפש, כי זהו הרחמנות הגדול מכל הרחמנות להוציא נפש מישראל מעוונות ופגמים:

[תכג]: רבונו דעלמא כלא יחיד קדמון, "ה' אלקים אמת", אתה לבד יודע להיכן נוגעים דברי אלה, כי באמת בער אני ולא אדע תקף הנס של פורים בגשמיות ורוחניות, ובפרט איך לזכות להמשיך עלי תקף הנס והישועה הזאת. אבל אתה לבד יודע הכל, ואתה מרמז לי מרחוק להתקרב אליך בכל עת, בכמה מיני התנוצצות ורמזים רבים בלי שעור, ואני בעצם קשיות ערפי עדין לא שבתי מטעותי, אבל זאת נחמתי בעניי המר מה שעדין אני מתעקש עוד לדבר דבורים כאלה לפניך, ולצפצף אמרתי מעפר אליך, ולצפות עדין לרחמיך וישועתך:

[תכד]: רבונו של עולם אתה לבד יודע תקף הנס שהיה אז בימי מרדכי ואסתר שזכו לנצח מלחמת המן עמלק, למחות שמם וזכרם מן העולם, ואיך זכו להמשיך על ידי זה הארה נפלאה וישועה נוראה בכל דור ודור. ואיך עתה כל חיותנו ותקותנו לצאת מגלותנו בגוף ונפש, הוא רק על ידי תקף הנס הזה. כי אנו עומדים ומצפים לישועתך כאשר עזרתם אז להכניע ולשבר קלפת המן עמלק לעקר ולבטל ולהכניע זוהמתו הגדולה, ולגלות אמונת השגחתך בעולם, ולחזור ולקים ולקבל מחדש קדושת תורתך הקדושה. כן תעמד בעזרתנו סלה בכל דור ודור, עד אשר תנצח המלחמה בשלמות למחות זכר עמלק לגמרי ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ, ולהשיבנו אליך באמת ולהוציאנו מגלותנו המר מהרה. על כן באתי לפניך אדון הנפלאות שתשים לבך לגדל צרות נפשנו ותביט בענינו ועמלנו, ואל תביט במעללנו, ותעשה עמנו נסים נפלאים ונוראים, נסים של פורים, באפן שתסבב סבות לטובה, שנזכה לשוב אליך בחיינו חיש קל מהרה, ולא נשוב עוד לכסלה:

[תכה]: רבונו של עולם מחיה מתים, "אלקים חיים ומלך עולם". רחם עלינו והחיינו וקימנו, וקדשנו וטהרנו מטומאת מת שהיא אבי אבות הטומאה, שהם הרהורי נאוף שהתגברו והתפשטו בעולם מאד, עד אשר "טבענו ביון מצולה ואין מעמד" באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו. זכנו בכח קדושת מצות פורים שנזכה לקבל ולהמשיך עלינו קדושת וטהרת הפרה אדומה תמימה, לטהרנו באמת מטומאת מת בעולם הזה ובעולם הבא. ואזכה על ידי זה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חרותנו, בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה ברחמיך לקים כל המצוות של פסח בקדושה גדולה ובשמחה וחדוה רבה. ותעזרנו ותושיענו ותשמרנו ברחמיך הרבים, ממשהו חמץ ושאר שלא ימצא בגבולנו וברשותנו משהו דמשהו שאר וחמץ כל ימי הפסח. כי גלוי וידוע לפניך רבונו דעלמא כלא, שאי אפשר לבשר ודם בעצמו להיות נזהר ממשהו חמץ, אם לא על ידי ישועתך ורחמיך. רחם עלינו ברחמיך הרבים, גואל חזק, רחמן אמתי, ושמרנו והצילנו ממשהו חמץ כל ימי הפסח הקדושים, ותעזרנו ותזכנו לצאת מעבדות לחרות מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול. ונזכה לסדר הסדר של פסח בהתעוררות גדול ובהתלהבות נפלא ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה שיבואו עלינו ויאירו בנו בהארה נפלאה כל המחין דגדלות וקטנות המאירין בפסח באור גדול ונפלא ונורא:

[תכו]: מלא רחמים, עזרנו והושיענו לקים המצות של פורים בקדושה ובשמחה גדולה כל כך, עד שנזכה על ידי זה להיות נזהרים באמת ממשהו חמץ בפסח, ולקים כל המצות הנוראות של פסח בקדושה גדולה ובשמחה נוראה ועצומה. רחם עלינו למען שמך, וזכנו עתה לפעל בקשתינו ברחמים אצלך, עזרנו והושיענו על פי התורה הזאת לשוב ולהתקרב אליך מהרה באמת, הושיענו מכח קדושת הנס והישועה הנפלאה של פורים, שנזכה להתהפך מעתה מרע לטוב, ונזכה לצאת מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול:

[תכז]: ועזרנו והושיענו להתענות תענית אסתר קודם פורים בקדושה גדולה, ולומר סליחות בכונה גדולה, ולצעק ולזעק אליך מאד מאד. ותפתח את לבבי שאזכה להרגיש כאב עוונותי באמת בלבי, ועצם צרת נפשי אשר אין לשער, עד שאזכה לזעק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזעק לפי רבוי עוונותי ופשעי העצומים, ופגמי הגדולים והרבים מאד, עד אשר יתעוררו רחמיך עלי באמת, ותמהר להושיעני ולגאלני ממני בעצמי, ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצותיך אשמור באמת ובלב שלם. אבי מלכי יוצרי ובוראי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל מבחינת קדושת פורים, כאשר רמזת לנו על ידי חכמיך הקדושים, עזרני בדרך נס וישועה נפלאה ונוראה, בדרך חדוש נפלא ונורא, באפן שאזכה מעתה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת. ואזכה להתחיל מחדש התחלה שלמה ואמתיית בכל לב ונפש בעבודתך באמת, ותורני ותלמדני באמת ממה להתחיל ובאיזה דרך ועצה אזכה לשוב אליך באמת:

[תכח]: רבונו של עולם, "גדל העצה ורב העליליה", תקנני בעצה טובה מלפניך, והושיעני מהרה למען שמך, באפן שאזכה מעתה לתשובה שלמה באמת כל ימי חיי, ולא אסור מעתה מרצונך ימין ושמאל. ואזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקים את כל דברי [תלמוד] תורתך באהבה, ולקים כל המצות וכל הדברים שבקדושה, ולעשות כל דבר ודבר במועדו ובזמנו, והכל אעשה יפה בעתו בקדושה ובטהרה גדולה, ותחזקני בשמחה וחדוה תמיד. ואזכה בכח הצדיקים האמתיים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קלפת המן עמלק ימח שמו, ולהמשיך עלי קדושת הנס והישועה של פורים:

[תכט]: ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה ושנה, שנזכה לשמח מאד מאד בימי הפורים בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה. ונזכה לקים מצות קריאת המגלה בקדושה ובטהרה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה להתבונן גדל עצם הנס הנפלא והישועה הנוראה והעצומה הזאת, ולפרסומי נסא בפני כל עם ועדה, ונזכה לקים מצות "משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" ומצות סעודת פורים בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה לקים מצות השכרות של פורים כאשר צוונו חכמינו זכרונם לברכה. ותעזרנו ותשמרנו שלא יזיק לנו השתיה והשכרות של פורים כלל לא בגוף ולא בנפש, ולא נזיק שום אדם ולא שום דבר על ידי השכרות. רק נזכה על ידי השכרות של פורים לבא לתוך שמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד, לתוך שמחה של פורים, אשר אז מאיר הארה נפלאה ועצומה שהוא הארת מרדכי, אשר אין דוגמתה בכל ימות השנה:

[תל]: ואזכה להיות שמח בכל לב, ולשמח גם אחרים, לשמח כל ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד, נגילה ונשמחה בישועתך בשמחה אמתיית באפן שיהיה לך לנחת ולרצון, ותקבל שעשועים גדולים משתיתינו ושמחותינו בפורים הקדוש. ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים, להכניע ולגרש ולעקור ולבטל מאתנו קלפת המן עמלק וזוהמתו הגדולה ולמחות שמו וזכרו מן העולם, ולטהר עצמנו מזוהמתו בקדושה ובטהרה גדולה, ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר. ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה, לשמח תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת. ועל ידי זה נזכה לקדושת וטהרת הפרה אדומה, ולקדושת פסח באמת. ונזכה להיות בשמחה תמיד, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

[תנא]: [מיוסד ע"פ תורה פ"א]: אדון השמחה והחדוה, אשר עז וחדוה במקומך, ואין עצבות לפניך כלל. עזרני והושיעני ברחמיך הרבים שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמיד, ותלמדני דעת ודרך עצה תודיעני, באפן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד על היגון והאנחה והעצבות, להרחיקם מעלי ומעל גבולי, לבלי להניחם לכנוס לאחוז ולגע בי כלל חס ושלום, רק להתגבר בכל עז להמשיך עלי שמחה וחדוה תמיד, אגילה ואשמחה בך ובישועתך הגדולה, ובנפלאותיך וחסדיך הרבים והעצומים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי. אשר בחסדיך הנפלאים תמכת גורלי להיות מזרע ישראל עם קדשך, אשר נתת לנו תורת אמת וחיי עולם נטעת בתוכנו. "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי". זכני ברחמיך הרבים להתגבר ולהתחזק בכל עת, להמשיך עלי השמחה הגדולה והנפלאה הזאת תמיד. ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל כך, עד שתגיע השמחה לרגלי שאזכה לרקד מחמת שמחה. ובפרט בשבתות ה' ובמועדי ה' מקראי קדש ובחנוכה ופורים ובשארי שמחות של מצוה, תהיה בעזרי תמיד לשמחני בכל עז עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה. ואזכה לעסק בתורה ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שהשמחה תגיע עד רגלי, ואזכה להעלות את הרגלין למעלה, ועל ידי זה תרחם ותעלה ותקים את כל תומכי אוריתא שהם סמכי קשוט המחזיקים בלומדי תורה ונותנים להם מתת ידם הטובה:

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט