ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
חג השבועות
חזרה לדף התפריט

לקוטי תפילות - חג השבועות


חלק ראשון - תפילה ל

[תנז]:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד. ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קדש. ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני יקוק. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב. אנא יקוק רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפלו על העוונות שאינם ידועים לי:

תפילה לא

[תפד]:

ותמהר ותחיש לגאלנו גאולת עולם. ותביא לנו את משיח צדקנו ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו. ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלש פעמי רגלנו. ככתוב בתורתך: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יקוק אלקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני יקוק ריקם, איש כמתנת ידו כברכת יקוק אלקיך אשר נתן לך". ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד. ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה, ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותתן לנו כח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגבורתה. ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם. ויקוים מקרא שכתוב: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה ולא תלך עוד רבוי השפע והפרנסה להעכו"ם והרשעים חס ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך. ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח יקוק לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי יקוק אלקיך ברכך כאשר דבר לך. והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט. ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו":

תפילה נו

[תרצט]:

ועזרנו וזכנו והושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקוה, ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדושה גדולה על ידי טבילת המקוה, לטהר עצמנו מכל הטומאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקוה הקדושה. ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים. ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקוה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה. ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד, ויקוים מקרא שכתוב: "מקוה ישראל יקוק מושיעו בעת צרה". ותזכנו להמשיך עלינו קדושת המקוה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקוה, ונזכה כולנו בחג השבועות לטבל עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמשים של הקדושה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאד. ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדושת המקוה הזאת בכל השנה כולה. ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טומאה, ולכנס בתוך החמשים שערי קדושה. ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":

תפילה קמה

[תתשסו]:

ובכן תזכנו על ידי מצות סוכה הקדושה לשמח בשמחה גדולה בשמחת תורה, לסים התורה ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה. נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה. ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקים מצות סוכה בשלמות גדול כל כך עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה, כי מסוכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסוכה נזכה שיהיה נעשה מאתנו בעצמנו תורה שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה. אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כלא חד. ויומשך עלינו על ידי מצות סוכה הקדושה קדושת חג השבועות, קדושת חדש סיון קדושת קבלת התו

חלק שני - תפילה א

[ה]:

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים שנזכה לשמר את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלש רגלים שהם פסח שבועות סוכות בשמחה וחדוה גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדושה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפלה בכונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה. ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלש רגלים. ונזכה לתקן ולחדש כל השלשה מחין שבשלשה חללי הגולגלת שהם חכמה ובינה ודעת על ידי השלש רגלים, עד שנזכה על ידי זה לשבר ולבטל כל השלש תאות רעות שהם תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה, אשר הם היו בעוכרנו ועל ידם אבדנו מה שאבדנו ובאנו למה שבאנו. אנא יקוק, אנא יקוק, חוס וחמל עלינו חוס וחמל על נפשנו, חמל על עוללנו וטפנו, חמל עלינו ועל כל התלויים בנו, חמל על כבודך:

[ו]:

וזכנו מעתה וחזקנו ואמצנו ושמחנו בשמחה דקדושה, באפן שיומשך עלינו כח וגבורה גדולה דקדושה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלש תאות האלה ונזכה להמשיך הדעת דקדושה לתוך לבבינו על ידי קדושת השלש רגלים. ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבנו, לבטל מלבבנו כל השלש תאות האלה ולא ישאר אצלנו מהם שום רשם כלל:

[ז]:

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדושה גדולה זמן חרותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מח ודעת לשבר תאות ממון. ובזכות קדושת חג השבועות תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות המשגל. ובזכות קדושת חג הסוכות חג האסיף תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות אכילה:

[ח]:

אנא יקוק חוס וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי אתה ברחמיך הרבים גלית לנו אלו העצות טובות קדושות איך להנצל מכל רע, והודעת לנו עצה טובה וישרה לשבר כל השלש תאות העקריות על ידי קבלת השלש רגלים בקדושה כראוי. אבל אתה ידעת את רע לבבנו וקשיות ערפנו ובלבול ועכירת דעתנו וגדל חלישותנו, עד אשר גם העצה בעצמה קשה עלינו לקים. כי אין אתנו יודע עד מה שום דרך ותחבולה איך ובאיזה אפן נזכה לקבל השלש רגלים כראוי כאשר נגלה לפניך אדון כל כמה אנו רחוקים מקדושת השלש רגלים. כי פגמנו בכל תורתך הקדושה ובפרט בקדושת ושמחת שבת ויום טוב. וגם בהשלש רגלים בעצמן פגמנו פגמים הרבה מאד:

[ט]:

אנא יקוק, הודיענו נא את דרכיך, ונדע איך נמצא חן בעיניך ואיך נזכה לפעל בקשתנו אצלך, באפן שנזכה להתקרב אליך באמת. ונזכה לקים כל העצות טובות האמתיות, אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, עד שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. חוס וחמל עלינו, יהמו ויכמרו נא מעיך ורחמיך עלינו. מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך. זכנו וחננו ברחמיך הרבים, שנזכה כולנו לקבל כל השלש רגלים בשמחה ובחדוה רבה ועצומה עד אין סוף. ותזכנו לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב:

[י]:

חוס וחמל עלינו, כי אין אנו יודעים שום דרך איך לזכות לשמחת יום טוב כי אם בכחך הגדול לבד. קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת. והנחילנו יקוק אלקינו בשמחה ובששון מועדי קדשך, עד שנזכה בזכות וכח קדושת השלש רגלים לשבר ולבטל כל השלש תאוות רעות שהם תאות ממון ותאות נאוף ותאות אכילה. ונזכה להיות קדושים וטהורים באמת. ותוציאנו מאפלה לאורה, מחשך לאור גדול. ונזכה להמשיך הדעת הקדושה לתוך הלב לתקן ולזכך ולטהר הלב מכל השלש תאות האלו. ויקוים בנו מקרא שכתוב: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי יקוק הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד":

תפילה ד

[עו]:

ותזכנו לשמע קול הקריאה של הימים טובים הקדושים אשר הם קוראים ומגלים את הרצון. כי ברחמיך הרבים עשית עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות, פלאי פלאות, בכל השלש רגלים, "מועדי יקוק מקראי קדש". כי 'בחג הפסח' הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, "במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה", ככל אשר עשית לנו יקוק אלקינו במצרים לעינינו. 'ובחג השבועות' הקדוש, נתת לנו את תורתך הקדושה באותות גדולות ונוראות, בקולות וברקים עלינו נגלית ובקול שופר עלינו הופעת ופנים בפנים דבר יקוק עמנו, ודברך שמענו מתוך האש, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת בכל הארץ ובכל הגוים אשר על פני האדמה. 'וחג הסוכות' הקדוש הוא זכר להקף ענני כבוד, אשר הקפת אותנו במדבר סיני ארבעים שנה בשבעת ענני כבוד, ובעמוד ענן הלכת לפנינו יומם ובעמוד אש לילה. "מה רבו מעשיך יקוק. רבות עשית אתה יקוק אלקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר":

[עז]:

זכנו ברחמיך הרבים לקבל את כל השלש רגלים בשמחה גדולה ובקדושה ובטהרה. ונזכה בכל השלש רגלים הקדושים והנוראים "מועדי יקוק מקראי קדש", לשמע בכל יום טוב ויום טוב את קול הקריאה הגדולה של היום טוב קדש, שמכריז וקורא ומגלה את הרצון שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד. וברצונך גלית [הגלית] אותנו בין העכו"ם לטובתנו כדי "לכלה הפשע ולהתם חטאת". ואתה עתיד להוציאנו מביניהן מהרה, ותנקם דם עבדיך השפוך. ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בכל הימים טובים בשמחה שאין לה קץ וסוף. נגילה ונשמחה בישועתך. ויקוים מקרא שכתוב: "ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע". ויאמר אדם, "אך פרי לצדיק, אך יש אלקים שופטים בארץ":

[עח]:

ותעקר ותשבר ותכלה ותבטל קול שאגת הצוררים, שהם החיות רעות הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו, שהם חכמי הטבע, אשר נתעו ונבוכו על ידי רשעותם בחכמות זרות ודעות נבוכות ואפיקורסית גדול. והם אורבים גם על בני עמך ישראל וצודים את נפשם לקחתם חס ושלום. והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו, אשר נלכדו בשטות חכמתם המוטעית ונפלו בחכמתם "כתא מכמר, כצפרים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם", בעת הרעה הזאת עכשו, בדורות הללו, בחכמת הטבע והאפיקורסית אשר התפשטה עכשו בעולם ביותר, אשר לא היתה כזאת מימות עולם:

תפילה לו

[תיב]:

רבונו של עולם "זכור רחמיך יקוק וחסדיך כי מעולם המה", זכור נא החסד הנפלא והנורא אשר עשית עמנו, אשר הוצאתנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, וגלית לנו אמתת אמונת אלהותך באור גדול ונפלא ונערב, ועשית אותות ומופתים גדולים ונוראים, כדי לגלות אלהותך ואחדותך וממשלתך אשר בכל משלה, ומאז, קרבת אותנו לך לעם קדוש והוצאת אותנו ממ"ט [מארבעים ותשעה] שערי טומאה, והכנסת אותנו במ"ט [בארבעים ותשעה] שערי קדושה, שהם מ"ט [ארבעים ותשע] שערי תשובה הכלולים במ"ט [בארבעים ותשעת] אותיות שיש בשמות שבטי יה, וברחמיך הרבים צוית אותנו לספר כנגד זה מ"ט [ארבעים ותשע] ימי הספירה, כדי לטהר נפשות עמך ישראל מזוהמתם, למען נזכה על ידי מצות ספירת העמר לצאת מטומאה לטהרה, לצאת ממ"ט [מארבעים ותשע] שערי טומאה ולכנס במ"ט [בארבעים ותשע] שערי קדושה; רבונו של עולם מלא רחמים, זכנו בחסדיך העצומים לקים מצות ספירת העמר בזמנו בקדושה גדולה ובהתעוררות נפלא ונורא, שנזכה להתעורר על ידי קדושת מצוה נוראה הזאת לשוב אליך באמת, ולצאת מכל טומאותינו, לבער מקרבנו כל מיני טומאות וזוהמות שנדבק בנו על ידי מעשינו הרעים:

[תיג]:

רבונו של עולם רבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות. כי אתה יודע הכח של כל מצוה ומצוה, כמה גדול כחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעוונותינו הרבים ולקרבנו אליך, ובפרט מצוה הזאת של ספירת העמר, שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים. אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת כדי לצאת ממ"ט שערי טומאה ולכנס למ"ט [לארבעים ותשע] שערי הקדושה. זכני במקום שאני שם עכשו, שאזכה לקים מצוה הזאת בתכלית השלמות האפשרי לאיש כערכי לקים מצוה הזאת. ואתה תמלא רחמים עלי, ותעזרני ותושיעני על ידי זה, ותוציאני מהרה מטומאה לטהרה, מחל לקדש, מיגון לשמחה, משעבוד לגאולה ומאפלה לאור גדול. עד אשר נזכה בחג השבועות הקדוש, ביום החמשים. שאתה תשוב אלינו, ותפתח לנו שער החמשים הקדוש, ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, באפן שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך באמת תמיד:

[תיד]:

רבונו של עולם, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. אתה יודע תקף מרירות הגלות האחרון הזה, להיכן נפלנו וירדנו בעוונותינו הרבים, אשר ירידתנו עמוקה יותר ממ"ט שערי טומאה. ובעוונותינו הרבים נאמר עלינו על עת צרה הזאת "ותרד פלאים אין מנחם לה". כי טבענו "ביון מצולה ואין מעמד" באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו, "הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי", חזרתי על כל הצדדים וישועה רחקה ממני, ומה אומר ועוונותי עשו לי מה שעשו. "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי", כי חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו משאול תחתיה, כי האף אומנם זה הגלות האחרון הכביד, כי נפלנו וירדנו למקום שירדנו יותר ויותר מגלות מצרים, אבל זאת נחמתנו בעניינו כי אמרתך חיתנו, כי כבר הקדמת תרופה למכותנו. כי כבר נתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך, אשר בגלות מצרים לא זכינו לזה עדין, ויצאנו משם קדם קבלת התורה כעבדא דברח מרבוניה, שזה גרם לנו מה שגרם לנו. אבל עתה כבר הפלאת חסדך עמנו, ונתת לנו כבר תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, וכבר זכינו שהיה לנו כמה וכמה צדיקים גדולים ונוראים בכל דור ודור, וגם זכינו לספר תהלים הקדוש על ידי דוד מלך ישראל. אבל האמת אני מודה ומתודה לפניך, יקוק אלקי ואלקי אבותי, כי אף על פי כן עדין אני מבחוץ לגמרי, ועדין לא יצאתי מן החל אל הקדש כלל. יום יום אומר מה יהא בסופי, "קוה לשלום ואין טוב, לעת מרפא והנה בעתה". כלו כל הקצים שהייתי מצפה להושע בהם ועדין לא נושעתי. ולא די לי בזה, כי אם עוד הוספתי חטא על פשע, פשעים על פשעים גדולים ונוראים אוי ואבוי. לא ידעתי נפשי איך אני חי בעולם במרירות דמרירות כזה, בפזור הנפש מר ממות כזה, בנפילות והשלכות וזריקות כאלה, אשר בכל עת אני עולה שמים ויורד תהומות עמוקות, והשלכתי עצמי משמים לארץ מתחת אלפים ורבבות פעמים בלי מספר, ומקלעים את נפשי כמו "בתוך כף הקלע", עד אשר אפסו הדבורים והצרופי אותיות לספר מצוקותי ומרירותי, אוי ואבוי, כי נכספתי על כל פנים, לקרר מר רוחי ולפרש שיחתי, וגם זה קשה וכבד עלי, ידי כבדה על אנחתי, כי לא יספיקו כל עורות אילי נביות לבאר בהם עד היכן מגיעים הפגמים שלנו של יום אחד, ואפלו של שעה אחת:

[תטו]:

רבונו של עולם "זאת נחמתי בעניי", מה שחזקו אותנו הצדיקים אמתיים בשבעה משיבי טעם, וגלו לנו שאין שום יאוש בעולם כלל, על זה לבד תמכתי יתדותי, ועל כחם הגדול נשענתי לצפות לישועה עדין ממקום שאני שם. על כן בכל עת אבקש אותך מלא רחמים, שתושיעני בכל דרכי עצותיך הקדושים אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, אשר כל עצה ועצה יש לה כח לעזר ולהושיע גם אותי. ואם בעוונותי הרבים קלקלתי כולם, אני יודע ומאמין שיש לך עוד רחמים רבים והצלות וישועות ועצות נפלאות אשר גלית להם לבד, אשר לא גלו אותם עדין בעולם, אשר על ידם יש לי תקוה עדין, שאזכה לשוב אליך ולהתחיל מחדש לקים עצותיך הקדושות כולם באהבה וביראה, באפן שאזכה לתקן הכל בחיי מהרה ולהיות כרצונך הטוב תמיד:

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט