ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
חג השבועות - נסיעה לרבי על חג השבועות
חזרה לדף התפריט

נסיעה לרבי על חג השבועות - חג השבועותנסיעה לרבי על חג השבועות

הרה"ק האמרי נועם מדז'יקוב זי"ע היה מקפיד שלא יבואו אליו לראש השנה אלא לחג השבועות, בהטעימו לפי דרכו כי בראש השנה ויום הכיפורים כל אחד שרוי באימת הדין,ואפשר גם להישאר בבית ושם לשוב בתשובה, אך בחג השבועות שהכל מודים דכעצרת בעינן נמי לכם, הלא בבית יכולים להתגשם מה"לכם", על כן מבקש הוא שיעזבו את הבית ויבואו אליו.

להסתופף בצל הצדיק בשבועות כי נידונין על זה ביום זה

באחד בשבט ר"ה לאילן כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בט"ו בו (ר"ה ב.). איתא (שם טז.) בארבעה פרקים העולם נידון וכו' בעצרת על פירות האילן, וצריך להבין מפני מה בט"ו בשבט נוהגין לברך על הפירות אף שאין הוא ר"ה אלא לאילן, ובעצרת :נוהגין להעמיד אילנות אף שאז נידונין על הפירות ולא על האילן, ובהיפך היה לנו לעשות, להעמיד אילנות בבית הכנסת בט"ו בשבט, ולברך על פירות האילן בעצרת. והענין הוא דאילן הוא הצדיק כידוע, ופירות הם החסידים הממתופפים בצלו ומקושרים אליו, והנה בט"ו בשבט נידונים הצדיקים הנקראים אילן, איזה חסידים יתדבקו ויתקשרו אליהם, כי יש חסידים פחותי ערך המקרבים עצמם לצדיקי אמת, וגורמים על ידי מעשיהם אשר אינם טובים שהמון עם ידברו על צדיק עתק על רבותיהם הקדושים, ולכן מברכים אז על פירות האילן המרמזים לחסידים שמתדבקים להצדיק, שגם פחותי ערך שביניהם ישובו ויטיבו מעשיהם, כדי שיתקדש שמו ית' על ידי הצדיקים והחסידים. ובעצרת נידונין החסידים הנקראים פירות האילן, לאיזה צדיק יתדברו ויתקשרו, כי יש כמה חסידים יראים ושלמים כתורה ותפילה שמקורבים ומדובקים לצדיקים שקר ח"ו, לכן מעמידים בנית הכנסת אילנות הנותנים ריח טוב, לרמז להחסידים שיתפללו שיעמיד להם השי"ת ויזמין לפניהם צדיק אמת הנקרא אילן, להתדבק בו, כי לזכות לבא ולהתקרב לצדיק אמיתי הוא באמת רק סייעתא דשמיא. ולכן טוב להיות בעצרת שבועות אצל הצדיק. (אמת ליעקב)

נסיעה לרבי לחג השבועות

רב אחד מחסידי הרה"ק ר' יעקב צבי מפאריסוב זי"ע לא בא פעם אחת על חג שבועות לפאריסוב כמנהגו מאז, ואחר כך כשבא, שאלו רבינו, מדוע לא בא על חג השבועות, ואמר איזה תירוץ, ואמר לו רבינו: "מי שיכול לבוא על שבועות ואינו בא, בודאי גדול עוונו מנשוא". (תולדות אמת)

זוקף ראשם של ישראל

הרב הקדוש משינאווא זי"ע היה אומר: פעמיים ראיתי אצל אבי בעל הדברי חיים זי"ע שהיה זוקף ראשם של ישראל, פעם בשבת פרשת שקלים, ופעם אחרת בחג השבועות. (רבינו הקדוש משינאווא)

התאספות החסידים בחג השבועות

הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי, המנהג להתאסף בשבועות היא ההכנה לקבלת התורה, שכן היה גם במתן תורה ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, שאין המכוון להתאספות הגופות אלא להיות כאיש אחד בלב אחד, ואיתא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין את התורה, כתיב והייתם לי סגולה ברש"י ז"ל כלי יקר ואבנים טובות, ובאבנים טובות אבן אחת גדולה וכבדה יותר חשובה מהרבה אבנים קטנות, וכמו כן בישראל כשמתאספים נעשים הם כאבן אחת כדכתיב והייתם לי סגולה והכנה זו היא עצמה תורה, כמו שאמר אבי ז"ל (ה"שפת אמת") על הגמרא י"ג זמן קהלה לכל היא ולא צריך קרא לרבויי, שזה שישראל מתאספין הוא בעצם תורה. (אמרי אמת - גור [שבועות תרס"ו - יומא דהילולא שלו הוא בחג השבועות])

(מלוקט מתוך הקונטרס "ציונים יקרים")

חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט