ברסלב

רבי נחמן מברסלב זי"ע נין ונכד לצדיק הקדוש אור שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע. בשנת תקל"ב ירד לעולם אור גדול, נשמתו הטהורה והזכה של רבנו הקדוש. לאחר שהתגברה הסתרה גדולה בעולם וציפורני המינים והאפיקורסים התחילו לאיים על עם ישראל, והצרות והגזרות התחילו לרדוף את עם ישראל, רחם השם יתברך על עמו והוריד לעולם את נשמתו הנוראה והגדולה של רבנו הקדוש אשר לא היתה כמותה מאז בריאת העולם. כדי שיחזק את ישראל ויעודד ויקיץ ויחדש ויחיה וירפא, ויתן רוח חדשה בעם ישראל: רבנו הקדוש רבי נחמן מ ברסלב נולד בעיר מעז'בוז' שבאוקראינה, בבית רבי ישראל בעל שם טוב ב-א' ניסן תקל"ב. בעודו רך בשנים עסק בפרישות מהעולם הזה, בתעניות, וסיגופים, טבילות בנהרות קפואים, תפילות, צעקות, זעקות, שוועות בבכיות עצומות להשם יתברך בהתבודדויות של שעות ארוכות ביערות הקפואים של אוקראינה, דבק רק בהשם יתברך תדיר ללא הפסקה, למד ביגיעה והתמדה את כל התורה, נביאים, כתובים, מדרשים, גמרות, זוהר, ספרי קבלה ועוד ספרים רבים כמה וכמה פעמים הלוך וחזור, עד שרכש בקיעות עצומה בכל חלקי התורה הקדושה. וכל זה בהיותו עד גיל ששה שנים בלבד, כל מעשיו אלו היה מסתיר מבני אדם בחכמה נפלאה, תחת הסתרה של ילד שובב, וזאת כדי שלא יידעו ויכירו ממעלותיו ומדרגותיו הנשגבות.

שנת תקמ"ה:

רבי נחמן מ ברסלב התחתן בגיל שלוש עשרה ועבר לגור בבית חמיו בעיירה אוסיטין שליד מדוודיבקא, שם התעלה במעלותיו בעבודת השם, והתחילו להתקרב אליו כבר תלמידים רבים. העיד על עצמו שבעודו נער בן שלוש עשרה בלבד עלה והתעלה ממעלת סבו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב שהיה גדול הצדיקים בדורות שלפניו.

שנת תק"ן:

עבר רבי נחמן מ ברסלב לעיר במדוודיבקא, והוא בן שמונה עשרה. שם הגיע למעלות רמות בעבודת השם להפליא ללא שיעור והיה עוסק בתיקון נשמות נפטרים. שם החלה להתגלות גדולתו הנוראה, והתחיל להנהיג כבר עדה והיה לאדמו"ר מפורסם. במדוודיבקא התקרבו אליו רבים ובפרט צדיקים גדולים ענקי רוח אשר נהפכו לתלמידיו, עקב שראו בו גדולות מיוחדות שלא ראו בצדיקים אחרים והוא בן שמונה עשרה שנים בלבד. צדיקי הדור העידו עליו שהוא חידוש נפלא שאין כדוגמתו. רבי צבי אריה מאליק שהיה מגדולי הדור העיד על רבנו הקדוש שמרוב גדלותו אין בו השגה כלל, ואין יודעים ממנו כלל, ואמר שכל צדיקי הדור צריכים להתבייש מפניו. וכן רבנו הקדוש העיד על עצמו שהוא חידוש גדול וחידוש כמותו לא היה מבריאת העולם, וזאת העיד על עצמו בענוה גדולה כמו שכותב בספריו שעיקר הענוה היא שיוכל להתפאר בעצמו ולא להרגיש שום גדלות.

שנת תקנ"ח:

בגיל עשרים ושש עלה רבי נחמן מ ברסלב לארץ הקודש ופעל תיקונים נפלאים ונוראים, עלה והתעלה במעלותיו למאד, בזכות שהותו בארץ ישראל. לאחר שחזר לחו"ל בשנת תקנ"ט, עקר משכנו לעיר זלטיפולי ושם פרצה עליו מחלוקת קשה.

שנת תקס"ב:

קבע רבי נחמן מ ברסלב משכנו בעיירה ברסלב , שם כבר היה במעלות עצומות לאין שיעור כלל, מעל גדר אנושי, ופעל תיקונים נוראים לכלל ישראל, ביטול גזרות קשות ועוד. שם נתקרבו אליו רבים ובעיקר התקרב גדול תלמידו מורנו רבי נתן מ ברסלב זי"ע שהפיץ דעת רבנו הקדוש בעולם במסירות נפש. בעיר זו הייתה עיקר הנהגתו, ועד היום נקראת עדתו על שם אותה העיר ברסלב. בשנת תקס"ז חלה רבי נחמן מ ברסלב במחלת השחפת והחל לרמוז על הסתלקותו. בשנת תק"ע עבר לגור בעיר אומן כי שם רצה להסתלק לתקן בכך את אלפי נשמות הנפטרים אשר לא היה ניתן לתקנם אלא דוקא ע"י הסתלקותו מהעולם. בסוכות תקע"א התגברה עליו מחלתו, ואמר: שכל כך התעלה בעבודת השם שאין הנשמה כבר יכולה להישאר בגופו. בד' סוכות התגברה מחלתו מאד ולעת ערב הסתלק לגנזי מרומים בקדושה ובטהרה. והוא רק בגיל שלושים ושמונה שנה בלבד. לפני פטירתו אמר נחרצות "מה לכם לדאוג סמכו על כוחי".

מאמרותי של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע:

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח", "כבר גמרתי ואגמור כרצוני בודאי", "אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול" "אני נהר המטהר מכל הכתמים". רבינו הקדוש גילה את אלוהותו יתברך בעולם בכל מיני דרכים: בנגלה ובנסתר, אם דרך תורה, שיחות קודש, משלים, סיפורים וניגונים ואפילו בסתם שיחות יומיומיות, שתורות שלמות גנז בהם ובעוד כמה מיני אופנים. זכותו ותורתו מאירה לנו עד עצם היום הזה ובפרט בדורנו אנו, אשר דיבר והתנבא על דורנו יותר מכל הצדיקים, כך העידו צדיקי הדור. ספריו הקדושים הם: ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, וסיפורי מעשיות ועוד. צדיקי הדור האחרון ובפרט פאר הדור רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) זי"ע העידו שבזכותו ובזכות תלמידו רבי נתן מ ברסלב נזכה לגאולה הקרובה. זכות רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מ ברסלב מנהיג חסידות ברסלב תגן בעד כל ישראל אמן.


ברסלב מידות - הרה"צ רבי יוסף שובלי שליט"א - שיעורי התורה הנצפים ביותר: