ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
וחק נתן למו

"וחק נתן למו" - לקוטי הלכות בלימוד יומי!!"וחק נתן למו" - "ולֹא הָיָה כַּבֹּשֶׂם הַזֶּה". זהו בעצם ספר שהוצאת הישיבה הוציאה בהוראת ובהדרכת מורנו ורבנו ראש הישיבה שליט"א.

הספר שרבים ציפו לו יצא לאור "וְחֹק נָתַן לָמוֹ" כל חלקי ה"ליקוטי הלכות" יחד עם ספר "עלים לתרופה" לגאון עוזנו רבי נתן מברסלב זי"ע. המחולקים ללימוד שנתי ודו־שנתי במהדורת ב' כרכים.

כמה פעמים התחלת ללמוד את ה'ליקוטי הלכות', ועדיין לא סיימת אפילו את חלק 'אורח חיים'? הרבה, נכון!? מהיום בסדר יומי ב"וחק נתן למו", כל ספרי ה'ליקוטי הלכות' מחולקים לשנה ולשנתיים, תוכל גם אתה לסיימם בשנה אחת, כמו רבים שקבעו סדר לימודם וזכו לסיים את כל חלקי ה'ליקוטי הלכות'. והפלא הוא שלא רק תלמידים ואברכים יושבי בתי מדרשות, אלא גם בעלי בתים העוסקים במלאכה לפרנסתם (שלרב קבעו בסדר הדו־שנתי) זכו לסיים את ספרי ה'ליקוטי הלכות', במהדורת י"ב כרכים הקודמת, ועכשיו חדש "וחק נתן למו" מהדורת ב' כרכים בלבד הכוללים את שמונת חלקי הליקוטי הלכות יחד עם ספר "עלים לתרופה", עם מעלות רבות.

לבירור מוקדי מכירה בטלפון - 052-527-2562

"וחק נתן למו"

לתת לעם ישראל 'חק' בל יעבור, לימוד יומי של ליקוטי הלכות, על־מנת לסיים את כל ספרי ליקוטי הלכות בשנה אחת (או בשנתיים).
"וחק נתן למו" הוא למעשה המשכו והשלמתו של הספר הראשון "חק נתן ולא יעבור" שיצא לאור בשנת תשס"ג ואשר כלל בתוכו י"ג ספרי רבנו הקדוש ז"ל ותלמידו מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי מוהר"ן ותנינא, סיפורי מעשיות, ספר המידות, קיצור ליקוטי מוהר"ן, חיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי תפילות, ימי מוהרנ"ת, ליקוטי עצות, השתפכות הנפש, משיבת נפש) בנוסף חלק אורח חיים שבשולחן ערוך.
למרות הקשיים הרבים הכרוכים בעסק ספרי רבנו ז"ל, ה'חק נתן' הראשון שבר את כל המניעות בהחלט, וכמו שכתב מורנו ורבנו ראש הישיבה שליט"א בהקדמה ל"חק נתן ולא יעבור": "בתחבולות תעשה לך מלחמה", דהיינו לעשות תחבולה כנגד היצר הרע המונע ומעכב הלימוד בספרי רבנו ז"ל כידוע, והתחבולה לקחת כל ספרי רבנו המפוזרים לקבצם לספר אחד ולחלק חלוקה לשנה" עכ"ל. וכן הוה ממש, שנשברו כל מניעות הלימוד בספרים אלו, וכבר נשמע מרבים ואפילו שלא מאנ"ש, בארץ ובתפוצות, שב"חק נתן ולא יעבור", הצליחו לקבוע סדר יומי ולסיים הספר דהיינו כל הי"ג ספרים בשנה אחת. ונעלה עדות אחת קטנה מאחד שקיבל את הספר הקדוש "חק נתן ולא יעבור". וכך התבטא: "תגיד לראש הישיבה תודה רבה שהוציא את הספר הזה בשבילי אני יודע שהוציא את הספר הזה דייקא בשבילי (וחזר על כך מספר פעמים), יש לי כמה שנים במדף ספר ליקוטי מוהר"ן גדול וספר ליקוטי תפילות, ואני לא מצליח לפתוח אותם, לא מצליח לקרא אפילו פסקה קטנה, אבל ה"חק נתן" מאיר לי אין יום שאני לא לומד בו. כל מה שעובר עלי באותו היום אני מוצא בדיוק בסדר לימוד היומי בספר, ממש פלאי פלאות". וכן רבים התבטאו בלשון זו.

והנה ברוך השם על זו הדרך פתחנו בשנת תשס"ו בספר החדש "וחק נתן למו" - כל הליקוטי הלכות בחלוקה של שנה במהדורת י"ב כרכים, ועליהם נוסף הספר "עלים לתרופה" בכרך הי"ג להשלמת הלימוד בשנה מעוברת. ובסיעתא דשמיא מצאנו רמז נאה לזה שהגימטריה של תשס"ו עולה בדיוק ל"למד ליקוטי הלכות יומי" וכן גם עולה בדיוק ללא הוספה לפסוק "כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים" שזה כל דרך הליקוטי הלכות להודיע כי גדול השם ומהולל מאד.

וכן כמו ב"חק נתן ולא יעבור" גם ב"וחק נתן למו" רבים קבעו בו סדר יומם וזכו לסיים כל ספרי הליקוטי הלכות הקדושים, ולא רק תלמידים ואברכים (שקבעו את הלימוד השנתי) אלא גם אנשים העוסקים במלאכה לפרנסתם (שקבעו ברובם את הלימוד של ב' השנים), זוכים לסיים את ליקוטי הלכות כולו, וזה פלא כידוע לכל המניעות הכרוכות בלימוד ספר זה בסיבת גודל אריכותו. ורבים שלא שיעורו בדעתם שיזכו לסיים אי פעם את הליקוטי הלכות זכו לסיימו בשנה אחת בלבד. ושוב העדיות רבות במעלת הסיעתא דשמיא שישנה בלימוד ספר זה, עד כדי שאי אפשר להתנתק ממנו כלל.

והנה כעבור שנתיים ימים בראשית שנת תשס"ח זכינו לברך על המוגמר בשנית ולהוציא לאור מהדורה יחודית מאין כמוה אשר לא נראתה כדוגמתא - מהודרת ב' כרכים בלבד של כל ספרי הליקוטי הלכות. והכל מסודר מוקפד ומדוקדק עד לפרט הקטן ביותר (ראה להלן בפרוט מעלות המדורה) מהודרה נוחה וקלה לנשיאה, למרות הצמצום הנפלא של ח' כרכים גדולים ל־ב' כרכים, כתוב ברור ומאיר עיני הלומד להפליא, כמו שניתן לראות, עם לימוד יומי מיוחד במינו בו הלומד בוחר כפי כוחו שלו את מתכונת לימודו לשנה או לשנתיים.

עבודה קפדנית ומדוקדקת ביותר של מספר שנים, מעל עשרת אלפים שעות עבודה ביום ובלילה, ע"י צוות אברכים.

אנו מודים לקודשא בריך הוא ושכינתא, על כל הטוב הזה, ועל כל הטובות ונפלאות ישועות ונחמות שעושה עמנו בכל עת ורגע, ובפרט על החסד הנורא שקרבנו לאור עולם אור האורות אור הצחצחות סבא דסבין רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב ותלמידיו הקדושים זי"ע.

אנו מודים לרום מעלת אור עולם אדונינו מורנו ורבנו הקדוש ה"נחל נובע מקור חכמה" רבי נחמן מברסלב ותלמידו הגדול גאון עוזנו אדמו"ר מוהרנ"ת ז"ל, שקבצונו תחת כנפיהם הקדושות, וזיכונו לעסוק בספריהם הקדושים ולהוציאם לאור עולם, לזכות את עם השם.

ובפרט אנו מודים למורנו ורבנו עטרת ראשנו, מחמד עיננו וחיות נפשינו, הרה"צ רבי יוסף שובלי שליט"א שהוציאנו מאפילה לאורה וקירבנו לאור העולם רבנו הקדוש והנורא ז"ל, ומחזקנו ומעדדנו ומקרבנו ומשיאנו 'כאשר ישא האומן את היונק' בכל יום ובכל עת במסירות נפש נוראה.

והרינו מגלים דעתינו שכל עסקינו וטירחתינו בעסק הוצאת הספרים אך ורק לכבודה של 'כנסת ישראל' לסייעה בגלותה ולהקל צערה, להקימה לעלותה מעפרא, ולקשטה בכ"ד קשוטי כלה, לסעדה, לשמחה, וליחדה בבעלה. שזו היא כל עסקם של רבותינו הקדושים והטהורים רביז"ל, ומוהרנ"ת, ותלמידיהם זצ"ל. וכן התבטא פאר דורנו מרן רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) זי"ע על רבנו הקדוש ז"ל ותלמידו מוהרנ"ת ז"ל ביומא דהילולא של מוהרנ"ת בזה הלשון: "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות", ומעין זה מצינו אצל מורינו רבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל בספרו חכמה ובינה (סימן מא) בזו הלשון: "כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות, שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת לא היה תיקון עולמות כזה ועל כן יתהפך על ידי זה חטאו לזכות, ויקיים: "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד".

יהי רצון שנזכה לישועתו. ונחזה בשוב שכינתו. ואף נשורר על חסדו ועל אמונתו. וימלא פינו תהילתו. על רוב טובתו. ונזכה לחזות במהרה פני עתיק יומין סבא דסבין כבוד קדושת אור עולם הוא רבנו הקדוש והנורא ה'נחל נובע מקור חכמה' רבי נחמן מברסלב זי"ע אמן כן יהי רצון במהרה בימינו.

מעלת הלימוד היומי
ומעתה תהיה רגיל לשקוד על הספרים שחנני השם לחדש בתורתו הקדושה שהם ספרי הליקוטי הלכות ותסתכל בהם בכל יום ובכל עת, ולהשם התקוה שיועילו לך הרבה" (מוהרנ"ת לבנו בעלים לתרופה) "מה אומר לך אחי, אני לומד עתה בליקוטי הלכות, היה בדעתי כמה פעמים לרוץ בשווקים וברחובות ולצעוק בקול גדול: הנהיה כדבר הזה, היש כזה בעולם צדיק כזה שהיה לו תלמיד כזה אשר יכול לפטור כל העולם מן הדין, ע"כ אנו צריכין להטות שכמינו למס עובד להגות בהם יומם ולילה" ('נתיבות צדיק' מכתבי רבי נתן ב"ר

לייבלי ראובנ'ס זצ"ל מגדולי תלמידי מוהרנ"ת זצ"ל) "ולפי שלמדתי בזה הלילה הלכות כיבוד אב ואם, אין אני יודע מה אנו מחשים שהשם יתברך גמל עמנו חסד כזה, ומאיר בנו מעט מאורות כאלו, אשר כל תורה ותורה, וכל הלכה והלכה, וכל תפילה ותפילה, הוא חידוש אחר ואוצרות כאלו אנו מתרשלים להשתמש בהם, אשר היינו צריכים לבלות בהם יומם ולילה, למסור גופנו ונפשנו עליהם, כי הם יכולים להוציא אותנו מן השאול תחתיות ולהביא אותנו לגן עדן עליון. כי לא דבר ריק הוא רבינו ותלמידו הקדוש, כי הם יגמרו תיקון כל העולמות, ותיקון כל הנפשות המתים והחיים". (שם) מה טוב חלקינו בחשק חדש ושמחה גדולה של רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש אשר בזה אנו צריכין בכל יום ללמוד בהם חק ולא יעבור ושלא לשכוח בזה בכל יום כי זה יהיה תקוותינו לנצח נצחים. (שם) העיקר אחר הסתלקותו (של מוהרנ"ת), שזכינו לתורתו בספרי "ליקוטי הלכות" עתידין ליתן דין וחשבון כשהולך יום שאין לומדים אותם" (מדברי מורינו רבי אברהם בן רבי נחמן זצ"ל)

לבירור מוקדי מכירה בטלפון - 052-527-2562

הוצאת "נצחתי ואנצח" הוצאת ספרי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל ברב פאר והדר

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005